PRIJAVA ZA RAZREZ POREZA NA IMOVINU ZA PRAVNA I FIZIČKA

 • Published on
  31-Jan-2017

 • View
  224

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  PRIJAVA PR-I

  PRIJAVA ZA RAZREZ POREZA NA IMOVINU ZA PRAVNA I FIZIKA LICA/OSOBE

  PODACI O IMOVINI

  Vrsta imovine

  (a)

  Lokacija imovine

  (b)

  Jedinica mjere

  (c)

  Broj jedinica mjere

  (d)

  Porez po jedinici mjere

  (e)

  Iznos poreza

  (f)

  1. Kua, zgrada ili stan

  2. Poslovna prostorija

  3. Zgrada ili stan za odmor i rekreaciju

  4.

  Garaa koja se izdaje

  5.

  Parking prostor

  6.

  Putniko vozilo

  7.

  Motocikl

  8.

  Teretno vozilo

  9.

  Plovni objekat

  10.

  Letjelica u vlasnitvu fizikih lica

  11.

  Sto u kazinu

  12.

  Automat za igru na sreu

  13.

  Automat za zabavne igre

  UKUPNO Mjesto i datum M.P. Prijavu popunio Prijavu podnio JIB/JMBG JIB/JMBG Potpis Potpis

  Ukoliko porezni obveznik ne podnese prijavu u zakonom propisanom roku, porezni ured e podnijeti prijavu u njegovo ime u skladu sa l. 21. Zakona o Poreznoj upravi FBiH (Slubene novine FBiH, br.33/02 i 28/04). Porezni obveznik ima pravo albe protiv prijave podnesene od strane poreznog ureda i trokove albe snosi porezni obveznik. Kazna za nepodnoenje prijave iznosi od 10% od iznosa poreza koji duguje u skladu sa prikazanim u prijavi, u skladu sa l. 84. Zakona o Poreznoj upravi FBiH (Slubene novine FBiH, br.33/02 i 28/04).

  JIB/JMBG kalendarska godina

  Naziv/Ime i prezime poreznog obveznika Adresa/prebivalite Kanton/upanija Broj telefona Broj bankovnih rauna Naziv i adresa

  banaka

 • 2

  UPUTSTVO/NAPUTAK ZA POPUNJAVANJE PRIJAVE PR-I ZA RAZREZ POREZA NA IMOVINU

  Ovu prijavu je duno podnijeti pravno ili fiziko lice/osoba koje je:

  Vlasnik kue, zgrade ili stana, koji se koriste kao imovina za iznajmljivanje (propisano Zakonom o porezima kantona/upanija),

  Vlasnik poslovnih prostorija (propisano Zakonom o porezima kantona/upanija), Vlasnik poslovnih prostorija, i vlasnik poslovnih prostorija koje se koriste za iznajmljivanje (propisano

  Zakonom o porezima kantona/upanija), Vlasnik vikendice, zgrade ili stana za odmor i rekreaciju (propisano Zakonom o porezima

  kantona/upanija), Vlasnik garae i vlasnik garae koje se koriste za iznajmljivanje (propisano Zakonom o porezima

  kantona/upanija), Vlasnik garae, koja se koristi za iznajmljivanje (propisano Zakonom o porezima kantona/upanija), Vlsanik parking prostora koji se izdaje u zakup (propisano Zakonom o porezima kantona/upanija) Vlasnik motornog vozila (putnikog vozila i autobusa) prema datoj tabeli, Vlasnik motocikla, Vlasnik teretnog vozila (propisano Zakonom o porezima kantona/upanija), Vlasnik plovnog objekta, Letjelice u vlasnitvu fizikih lica, Vlasnik ili korisnik stola u kazinu, Vlasnik ili korisnik automata za igru na sreu, Vlasnik ili korisnik automata za zabavne igre.

  Ukoliko je imovina u vlasnitvu ili korisnitvu vie lica/osoba, svako od njih je obveznik poreza srazmjerno dijelu vlasnitva, odnosno korisnitva. Ova prijava, u skladu sa Zakonom o porezima kantona/upanija, podnosi se u kantonima/upanijama do 15. odnosno 31. januara/sijenja, izuzev u Tuzlanskom kantonu/upaniji do kraja februara/veljae za tekuu godinu. Prijava se podnosi nadlenoj ispostavi Porezne uprave, za nepokretnu imovinu prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, a za pokretnu imovinu prema sjeditu, odnosno prebivalitu obveznika. PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU U zaglavlje prijave porezni obveznik unosi JIB za pravna lica/osobe ili JMBG za fizika lica/osobe, kalendarsku godinu za koju se podnosi prijava, naziv odnosno ime obveznika, adresu i kanton/upaniju u kojem se imovina nalazi, broj telefona i podatke o bankovnim raunima. PODACI O IMOVINI U kolonu (b) unijeti punu adresu, gdje se nepokretna imovina nalazi, odnosno punu adresu prebivalita poreznog obveznika za pokretnu imovinu. U koloni (e) koristiti podatke iz tabele.

  kalendarska godina: NazivIme i prezime poreznog obveznika 1: Adresaprebivalite: Kantonupanija: Broj telefona: Mjesto i datum: JIBJMBG_2: JIBJMBG_3: Broj bankovnih racuna 1: Broj bankovnih racuna 2: naziv adresa banaka 1: naziv adresa banka 2: JIBJMBG: 0:

  1 B Lokacija imovine: 0: 0: 1:

  1: 0: 1:

  2: 0: 1:

  3: 0: 1:

  4: 0: 1: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 0: 1:

  1 c Jedinica mjere: 0: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25:

  1d br jedinica mjere: 0: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25:

  1e Porez po jedinici mjere: 0: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25:

  1f Iznos poreza: 0: 0: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 0: 1:

  Prijavu popunio: 0: 1: