PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ...na dohodak uređuje sva pitanja vezana uz sustav poreza na dohodak kao što su: utvrđivanje poreznog obveznika, utvrđivanje izvora ?· 2016-11-11

 • Published on
  01-Feb-2018

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

  PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

  Zagreb, studeni 2016.

 • PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

  I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOENJE ZAKONA

  Ustavna osnova za donoenje Zakona sadrana je u lanku 2. stavku 4. podstavaku 1.

  Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 proieni tekst i 5/14 Odluka

  Ustavnog suda Republike Hrvatske).

  II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI

  ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE E DONOENJEM ZAKONA

  PROISTEI

  Ocjena stanja

  Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12,

  144/12, 120/13 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 125/13, 148/13, 83/14 Odluka

  Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/14 i 136/15), kojeg je Hrvatski sabor donio na

  sjednici 3. prosinca 2004. godine, stupio je na snagu 1. sijenja 2005. godine. Zakon o porezu

  na dohodak ureuje sva pitanja vezana uz sustav poreza na dohodak kao to su: utvrivanje

  poreznog obveznika, utvrivanje izvora dohotka, utvrivanje porezne osnovice, porezno

  razdoblje, primitke koji se ne smatraju dohotkom, primitke na koje se ne plaa porez na

  dohodak i osobna osloboenja, olakice, osloboenja i poticaje u sustavu oporezivanja

  dohotka, postupke utvrivanja i plaanja dohotka, dostavljanje izvjea i druge obveze.

  Vlada Republike Hrvatske usvojila je na 17. sjednici odranoj u travnju 2016. godine

  Nacionalni program reformi 2016. Prema Nacionalnom programu reformi, dva glavna cilja

  strukturnih politika u 2016. i 2017. godini se odnose na poveanje odrivosti duga ope

  drave i promicanje rasta i zapoljavanja u hrvatskom gospodarstvu. Radi ispunjavanja

  navedenih ciljeva od strane ministra financija osnovana je ekspertna radna skupina u cilju

  sveobuhvatne analize poreznog sustava.

  Tijekom analize poreznog sustava utvreno je da su bitne karakteristike trenutnog

  poreznog sustava visoko porezno optereenje u odnosu na zemlje u okruenju s jedne strane i

  prevelik broj poreznih olakica, osloboenja i izuzea s druge strane, s upitnim efektom to

  potvruju i izvjea Europske komisije i Meunarodnog monetarnog fonda. Osim

  navedenoga, utvrena je i porezna nestabilnost i nesigurnost to potvruje i injenica da je u

  razdoblju od 2012. do 2015. godine bilo ak 44 izmjena i dopuna poreznih propisa, to je

  rezultiralo nejasnim i nedosljednim zakonskim odredbama i nedovoljnim poznavanjem prava

  i obveza iz porezno-pravnog odnosa od strane poreznih obveznika. Porezna nestabilnost koja

  proizvodi poreznu nesigurnost jedna je od glavnih zapreka razvoju poduzetnitva, kao i jedan

  od razloga za izostanak i odbijanje domaih i stranih investicija. Takoer, utvreno je da je

  zbog estih izmjena poreznih propisa na niim razinama poreznih vlasti dolazilo do

  nedoreenog i neujednaenog postupanja.

  Radi ispunjavanja navedenih ciljeva, nakon analize, u sustavu oporezivanja dohotka

  uoeno je da postoji visoko porezno optereenje nesamostalnog rada (plae) to negativno

  utjee na konkurentnost visokoobrazovanih radnika. Osim navedenog uoena je potreba za

  pojednostavljenjem odreenih postupaka utvrivanja poreza na dohodak, poglavito vezano uz

  odredbe koje propisuju obveznost podnoenja poreznih prijava.

 • 2

  Kako je Jedinstvenim metodoloko-nomotehnikim pravilima za izradu akata koje

  donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15) propisano da ako se propis mijenja,

  odnosno dopunjava vie puta potrebno je pristupiti donoenju novog propisa, u pravilu nakon

  tree izmjene, odnosno dopune, bilo je nuno pristupiti izradi novog propisa.

  Osnovna pitanja koja treba urediti Zakonom

  U odnosu na dosadanje odredbe Zakona o porezu na dohodak, bitne izmjene koje se

  predlau ovim Prijedlogom Zakona jesu propisivanje utvrivanja dohotka kao godinjeg

  dohotka i konanog dohotka.

  Prema Prijedlogu zakona godinjim dohotkom smatrao bi se dohodak koji ima izvor u

  primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugim primicima, osim primitaka

  koji se smatraju konanim dohotkom. Godinji dohodak bi se, prema Prijedlogu zakona,

  utvrivao putem godinje porezne prijave ili putem posebnog postupka utvrivanja godinjeg

  poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, a godinji porez plaao bi se po poreznim

  stopama od 24% i 36% ovisno o visini porezne osnovice i to na nain da bi se porezna stopa

  od 24% primjenjivala na godinju poreznu osnovicu do visine 210.000,00 kuna, a porezna

  stopa od 36% na godinju poreznu osnovicu iznad 210.000,00 kuna. Meutim, ako bi porezni

  obveznik ostvario primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice

  osobnog odbitka, isti bi se oporezivao samo godinjom stopom od 24%.

  Konanim dohotkom bi se, prema Prijedlogu zakona, smatrao dohodak koji ima izvor

  u primicima od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja te bi se isti, ovisno o izvoru,

  oporezivao po jedinstvenim poreznim stopama od 12%, 24% i 36%, a porezni obveznici po

  osnovi tako ostvarenog dohotka ne bi imali mogunost koritenja osobnog odbitka niti

  podnoenja godinje porezne prijave. Konanim dohotkom smatrao bi se i dohodak po osnovi

  povrata doprinosa i dohodak ostvaren po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava

  kojima je steena, a porez bi se po osnovi tako ostvarenog dohotka plaao po stopi od 36%.

  Ovim Prijedlogom zakona uvela bi se mogunost da porezni obveznici koji obavljaju

  samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine, dohodak i porez na dohodak mogu plaati u

  paualnom iznosu uz ostale propisane uvjete. Poveao bi se i prag do kojeg porezni obveznici

  mogu dohodak i porez na dohodak utvrivati u paualnom iznosu te bi porezni obveznici

  mogli dohodak i porez na dohodak utvrivati u paualnom iznosu ako ne ostvare ukupni

  godinji primitak vei od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu

  vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Mogunost utvrivanja i plaanja

  poreza na dohodak u paualnom iznosu propisala bi se i za porezne obveznike - nerezidente

  upisane u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ija vrijednost isporuka u

  prethodnoj kalendarskoj godini nije bila vea od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav

  poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, uz ispunjenje

  ostalih uvjeta te uvjeta propisanih posebnim propisima.

  Kako bi se smanjilo porezno optereenje radnika, koje je u Republici Hrvatskoj jo

  uvijek relativno visoko u odnosu na zemlje u okruenju te na taj nain utjecalo pozitivno na

  trite rada, poduzetniku klimu, konkurentnost hrvatskih radnika na meunarodnom tritu

  rada posebice u dijelu sektora visokih tehnologija, poticanje zapoljavanja i smanjila porezna

  evazija ovim prijedlogom zakona predlae se obraunavanje i plaanje predujma poreza na

  dohodak od nesamostalnog rada po stopama od 24 % i 36% na nain da se porezna stopa od

  24% primjenjuje na mjesenu poreznu osnovicu do visine 17.500,00 kuna, a stopa od 36% na

  mjesenu poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna. Na isti nain predujam poreza na dohodak

  http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1467

 • 3

  obraunavao bi se i poreznim obveznicima - umirovljenicima, ali bi se tako obraunani

  predujam poreza na dohodak umanjivao za 50%.

  Navedeno je predloeno kako bi se izmeu ostalog, zatitila kategorija poreznih

  obveznika - umirovljenika te kako bi se potaknuo povratak i useljavanje hrvatskih iseljenika u

  Republiku Hrvatsku odnosno kako bi se promaknule veze hrvatskih dravljana koji ive i

  borave u inozemstvu s Domovinom, a to je u skladu s odredbama Zakona o odnosima

  Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao i Ustavna obveza Republike

  Hrvatske.

  Predujam poreza na dohodak umanjivao bi se za 50% i poreznim obveznicima koji

  imaju prebivalite i borave na podruju jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu

  po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i

  na podruju Grada Vukovara utvrenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada

  Vukovara kako bi se dodatno poticao razvoj podruja koja znatno zaostaju za nacionalnim

  prosjekom.

  Tablica 1. - Prikaz promjena poreznih stopa

  Vrste dohotka Trenutno stanje Prema odredbama ovog

  Prijedloga zakona

  GODINJI DOHODAK

  Dohodak od nesamostalnog rada

  (plaa) - mjeseni predujam

  po stopi od 12% od

  mjesene porezne

  osnovice do visine

  2.200,00 kuna, po

  stopi od 25% na

  razliku mjesene

  porezne osnovice

  izmeu 2.200,00

  kuna i 13.200,00

  kuna te po stopi od

  40% na poreznu

  osnovicu iznad

  13.200,00 kuna

  po stopi od 24% od mjesene

  porezne osnovice do visine

  17.500,00 kuna i po stopi od

  36% na poreznu osnovicu

  iznad 17.500,00 kuna

  Dohodak od nesamostalnog rada

  (mirovina) - mjeseni predujam

  i

  Dohodak od nesamostalnog rada

  (plaa) poreznim obveznicima iz I.

  skupine po stupnju razvijenosti

  prema posebnom propisu o

  regionalnom razvoju Republike

  Hrvatske i na podruju Grada

  Vukovara

  po stopi od 12% od

  mjesene porezne

  osnovice do visine

  2.200,00 kuna, po

  stopi od 25% na

  razliku mjesene

  porezne osnovice

  izmeu 2.200,00

  kuna i 13.200,00

  kuna te po stopi od

  40% na poreznu

  osnovicu iznad

  13.200,00 kuna

  po stopi od 24% od mjesene

  porezne osnovice do visine

  17.500,00 kuna i po stopi od

  36% na poreznu osnovicu

  iznad 17.500,00 kuna

  umanjeno za 50%1

  Drugi dohodak 25% 24%

  1Obvezu umanjuje poslodavac/isplatitelj pri obraunu.

 • 4

  KONANI DOHODAK

  Dohodak od imovine ostvaren od

  najamnine i zakupnine 12% 12%

  Dohodak od imovinskih prava 25% 24%

  Dohodak od otuenja nekretnina i

  imovinskih prava 25% 24%

  Dohodak od otuenja posebnih vrsta

  imovine 12% 12%

  Dohodak po osnovi primitaka po

  osnovi dodjele ili opcijske kupnje

  vlastitih dionica

  25% 24%

  Dohodak po osnovi primitaka od

  dividendi ili udjela u dobiti na

  temelju udjela u kapitalu

  12% 12%

  Dohodak od kapitala po osnovi

  kapitalnih dobitaka 12% 12%

  Dohodak od osiguranja 12% 12%

  Dohodak po osnovi povrata

  doprinosa 40% 36%

  Dohodak po osnovi razlike

  vrijednosti imovine i visine sredstava

  kojima je steena

  40% 36%

  Dohodak od izuzimanja imovine i

  koritenja usluga 40% 36%

  Osim navedenoga, predlae se poveanje osnovnog osobnog odbitka. Osnovni osobni

  odbitak izraunan je primjenom koeficijenta 1,5 na osnovicu osobnog odbitka koja iznosi

  2.500,00 kuna, a koja bi bila novi institut u sustavu oporezivanja dohotka. Tako dobiveni

  iznos (3.750,00 kuna) zaokruivao bi se na stoticu te bi se iznos od 3.800,00 kuna smatrao

  osnovnim osobnim odbitkom i odnosio bi se na sve porezne obveznike koji ostvaruju godinji

  dohodak neovisno o tome radi li se o radniku, umirovljeniku ili drugoj osobi koja ostvaruje

  dohodak. Osnovica osobnog odbitka, kao novi institut u sustavu oporezivanja dohotka,

  odredila bi se prema iznosu minimalne plae utvrene Uredbom Vlade Republike Hrvatske

  sukladno Zakonu o minimalnoj plai, umanjenoj za obvezne doprinose iz plae sukladno

  posebnim propisima i predstavljala bi polaznu veliinu za izraun svih prava i neoporezivih

  primitaka odreenih Zakonom.

  Tablica 2. - Prikaz promjena osnovnog osobnog odbitka

  Osobni odbitak Trenutno stanje Prema odredbama ovog

  Prijedloga zakona

  Osnovni osobni odbitak 2.600,00 3.800,00

  Osnovni osobni odbitak za umirovljenike 3.800,00 3.800,00

  Osobni odbitak za porezne obveznike iz I.

  skupine po stupnju razvijenosti prema

  posebnom propisu o regionalnom razvoju

  Republike Hrvatske i na podruju Grada

  Vukovara

  3.500,00 3.800,00

 • 5

  Osobni odbitak za porezne obveznike iz II.

  skupine po stupnju razvijenosti prema

  posebnom propisu o regionalnom razvoju

  Republike Hrvatske

  3,000,00 3.800,00

  Prema Prijedlogu zakona uveanje osnovnog osobnog odbitka izraunavalo bi se

  primjenom koeficijenata na osnovicu osobnog odbitka prema osnovi za uveanje osnovnog

  osobnog odbitka na nain prikazan u nastavku:

  Tablica 3. - Prikaz promjena uveanja osobnog odbitka

  Osnova Trenutno stanje Prema odredbama ovog

  Prijedloga zakona

  Osnovica za utvrivanje 2.600,00 2.500,00

  Opis Faktor Iznos Faktor Iznos

  Uzdravani lan 0,5 1.300,00 0,7 1.750,00

  Prvo dijete 0,5 1.300,00 0,7 1.750,00

  Drugo dijete 0,7 1.820,00 1,0 2.500,00

  Tree dijete 1,0 2.600,00 1,4 3.500,00

  etvrto dijete 1,4 3.640,00 1,9 4.750,00

  Peto dijete 1,9 4.940,00 2,5 6.250,00

  esto dijete 2,5 6.500,00 3,2 8.000,00

  Sedmo dijete 3,1 8.060,00 4,0 10.000,00

  Osmo dijete 3,9 10.140,00 4,9 12.250,00

  Deveto dijete 4,8 12.480,00 5,9 14.750,00

  Osobe s invaliditetom 0,3 780,00 0,4 1.000,00

  Osobe s invaliditetom po jednoj osnovi

  100% i/ili koje radi invalidnosti imaju,

  na temelju posebnih propisa, pravo na

  doplatak za pomo i njegu

  1,0 2.600,00 1,5 3.750,00

  Osim navedenog, ovim Prijedlogom zakona predlae se i pojanjenje postupka

  podnoenja godinje porezne prijave i posebnog postupka utvrivanja godinjeg poreza na

  dohodak i prireza porezu na dohodak te otklanjanje odreenih nejasnoa vezanih uz primjenu

  Zakona. Takoer, predlae se usklaivanje odredbi Prijedloga zakona s odredbama Zakona o

  radu (Narodne novine, broj 93/14) i Zakona o osiguranju potraivanja radnika u sluaju

  steaja poslodavca (Narodne novine, br. 86/08, 80/13 i 82/15) na nain da se propie da prema

  primitku od kojeg se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak utvruje dohodak od

  nesamostalnog rada, a poslodavac ili isplatitelj primitka ili plae na dan dospjelosti primitak

  nije isplatio, a istovremeno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku

  obraun iznosa koje je bio duan isplatiti, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog

  rada obraunava se i dospijeva na naplatu istovremeno s dostavom obrauna radniku o

  dospjelom, a neisplaenom primitku.

  U nastavku se daje tabelarni pregled ostalih promjena koje se ovim Prijedlogom

  zakona predlau:

 • 6

  Tablica 4. - Prikaz ostalih predloenih promjena

  Promjena Opis promjene

  Uvesti novi institut

  Opseg porezne obveze

  - propisuje se da oporeziv dohodak rezidenta ini dohodak od

  nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od

  imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od

  osiguranja i drugi dohodak iz lanka 5. ovoga Prijedloga zakona, koji

  rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (naelo svjetskog

  dohotka),

  - propisuje se da oporeziv dohodak nerezidenta ini navedeni dohodak

  koji nerezident ostvari u tuzemstvu (naelo tuzemnog dohotka)

  Proiriti krug primitaka

  koji se ne smatraju

  dohotkom

  - propisuje se da se primicima koji se ne smatraju dohotkom smatraju i:

  1. invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema

  Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih

  branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji,

  2. jednokratni novani dodaci koji se isplauju uz mirovine na temelju

  Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa,

  3. pomoi i potpore koje neprofitne organizacije isplauju svojim

  lanovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih lanarinama

  koji nisu ostvareni obavljanjem djelatnosti koja podlijee obvezi...