Prijedlog Zakona o Porezu Na Dohodak

  • Published on
    14-Apr-2016

  • View
    215

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prijedlog Zakona o Porezu Na Dohodak

Transcript

ZAKON

O POREZU NA DOHODAKGLAVA I

OSNOVNE ODREDBElan 1.

Ovim zakonom ureuje se oporezivanje dohotka fizikih lica, poreski obveznik, poreska osnovica, poreska stopa, poreska oslobaanja, kao i nain i postupak plaanja poreza na dohodak.

lan 2.

(1) Predmet oporezivanja je dohodak koji ostvari fiziko lice u poreskom periodu u skladu sa ovim zakonom.

(2) Porez na dohodak plaaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizika lica koja ostvaruju dohodak.

(3) Oporezivanje dohotka fizikih lica ureuje se iskljuivo ovim zakonom.

(4) Poreska oslobaanja i olakice mogu se uvoditi samo ovim zakonom.

lan 3.

(1) Porez na dohodak fizikih lica obraunava se i plaa na dohodak od:

1) linih primanja,

2) samostalne djelatnosti,

3) autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine,

4) kapitala,

5) kapitalnih dobitaka,

6) iz stranih izvora i

7) ostalog dohotka.

(2) Dohoci iz stava 1. ovog lana oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, injenjem ili na drugi nain.lan 4.

Porez na dohodak plaa se po stopi od 10%, osim na dohodak malog preduzetnika i dohodak iz stranih izvora, koji se plaaju u skladu sa posebni odredbama ovog zakona.

lan 5.

(1) Porez na dohodak utvruje se i plaa za kalendarsku godinu.(2) Poreski period moe biti krai od kalendarske godine, ako:

1) poreski obveznik u toku kalendarske godine postane nerezident i2) rezident stie ili gubi status poreskog obveznika.(3) U sluajevima iz stava 2. ovog lana poreski period se rauna prema broju punih mjeseci u odnosu na tog obveznika.

GLAVA II

PORESKI OBVEZNIK I PORESKA OSNOVICAlan 6.

(1) Poreski obveznik je fiziko lice koje po odredbama ovog zakona ostvaruje oporezivi dohodak ako je:

1) rezident Republike Srpske (u daljem tekstu: rezident) za dohodak ostvaren u Republici Srpskoj, drugom entitetu, Brko Distriktu BiH ili drugoj dravi ili

2) nerezident za dohodak ostvaren u Republici Srpskoj.

(2) Rezident, u smislu ovog zakona, je fiziko lice koje:

1) na teritoriji Republike Srpske ima prebivalite,

2) na teritoriji Republike Srpske, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili vie dana u periodu od 12 mjeseci koji poinje ili se zavrava u odnosnoj poreskoj godini ili3) ima stalno mjesto stanovanja i sredite ivotnih interesa u Republici Srpskoj.(3) Sredite ivotnih interesa iz stava 2. taka 3. ovog lana moe imati lice koje ispunjava najmanje jedan od sljedeih uslova:

1) vlasnitvo nad nepokretnostima ija trina vrijednost prelazi 300.000 konvertibilnih maraka,

2) efektivna ekonomska veze sa Republikom Srpskom,

3) vlasnitvo nad udjelom u kapitalu privrednog drutva u vrijednosti vioj od 100.000 konvertibilnih maraka,

4) brak ili vanbrana zajednice sa dravljaninom Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

5) rad uz izdatu radnu dozvolu ili

6) kolovanje, odnosno obrazovanje.

(4) Smatra se da lice ima stalno mjesto stanovanja iz stava 2. taka 3. ovog lana koje mu je dostupno u svakom trenutnku ukoliko direktno ili indirektno u svom vlasnitvu ili u zakupu ima stan, kuu ili drugu stambenu nepokretnost u Republici Srpskoj koja nije namjenjena za kratkotrajni boravak.

(5) Rezidentu iz stava 2. taka 3. ovog lana, prestaje taj status u sluaju da prestane ispunjavati bilo koji od propisanih uslova ili na njegov zahtjev, u kojem sluaju je obavezan da obavijesti Poresku upravu Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) o prestanku statusa rezidenta.

(6) Nerezident, u smislu ovog zakona, jeste fiziko lice koje se ne smatra rezidentom u smislu stava 2. ovog lana.

(7) Izuzetno od stava 1. taka 2) ovog lana, ne smatraju se obveznicima poreza na dohodak nerezidenti iz Federacije BiH i Brko Distrikta koji ostvaruju dohodak u zajednikim institucijama i javnim preduzeima BiH koje se nalaze na teritoriji Republike Srpske za dohodak ostvaren u tim institucijama i javnim preduzeima.

(8) Rezidentom Republike Srpske, u smislu ovog zakona, smatra se i fiziko lice koje ima prebivalite na teritoriji Republike Srpske, a ostvaruje lina primanja van podruja Republike Srpske, iz budeta Republike Srpske ili budeta institucija Bosne i Hercegovine.

lan 7.

Osnovica poreza na dohodak je razlika izmeu ukupnih prihoda ostvarenih u jednom poreskom periodu i ukupnih rashoda koji se priznaju u skladu sa ovim zakonom.

III PORESKA OSLOBAANJAlan 8.

(1) Porez na dohodak ostvaren po osnovu radnog odnosa ne plaa se na:

1) otpremninu prilikom odlaska u penziju do visine tri posljednje isplaene neto plate licu koje odlazi u penziju,

2) otpremninu prilikom prestanka radnog odnosa isplaene do minimalnog iznosa propisanog zakonom kojim se ureuju radni odnosi,

3) nadoknadu troova iz zdravstvenog osiguranja, osim naknada plate,

4) jednokratnu pomo po osnovu roenja djeteta koju poslodavac isplati zaposlenom do visine jedne prosjene mjesene neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem objavljenom podatku Republikog zavoda za statistiku,

5) jednokratnu pomo u sluaju smrti zaposlenog ili lana njegove ue porodice, ili teke invalidnosti ili dugotrajne bolesti zaposlenog, do iznosa tri prosjene neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem podatku Republikog zavoda za statistiku,

6) jednokratnu pomo za sanaciju tete nastale kao posljedica elementarnih nepogoda ili prirodne katastrofe koju poslodavac isplauje zaposlenom do iznosa tri prosjene neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem podatku Republikog zavoda za statistiku,

7) poklone koje daju poslodavci za djecu zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom praznika, koji iznose do 100 KM po djetetu na godinjem nivou,

8) nadoknadu trokova smjetaja koji poslodavac obezbjeuje zaposlenom upuenom na privremeni rad u drugo mjesto gdje se obavlja djelatnost, ukoliko je neophodno da zaposleni koristi smjetaj radi obavljanja radnih zadataka, do visine stvarnih trokova,

9) nadoknadu putnih trokova i dnevnica zaposlenima u svrhu slubenih putovanja ili privremenog obavljanja radnih zadataka i lanovima organa udruenja graana po pozivu organa, do iznosa utvrenog aktom Vlade Republike Srpske,

10) naknade trokova prevoza na posao i sa posla do visine cijene prevozne karte u javnom prevozu,

11) trokove pripremanja toplog obroka u vlastitim restoranima kod poslodavca ili toplog obroka isporuenog poslodavcu od lica registrovanog za usluge keteringa, a najvie do 4,5 KM dnevno po zaposlenom i12) kamatu na naplaena potraivanja iz radnog odnosa.

(2) lanovima ue porodice zaposlenog, u smislu stava 1. take 5) ovog lana, smatraju se: brani i vanbrani suprunici, djeca i usvojenici, roditelji i usvojioci, kao i braa i sestre koji ive u zajednikom domainstvu sa zaposlenim.

(3) Porez na dohodak ostvaren po drugom osnovu ne plaa se na:

1) penzije, osim penzija po osnovu uplaenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje u dobrovoljnim kapitalizovanim penzijskim fondovima do 1.200 KM godinje,

2) primanja ostvarena po osnovu prava iz oblasti borako-invalidske zatite i zatite civilnih rtava rata,

3) primanja po osnovu djeijeg i materinskog dodatka i novane pomoi za opremu novoroene djece u skladu sa propisima kojima se ureuje djeija zatita,

4) stipendije uenicima i studentima na redovnom kolovanju koje iznose do 75% prosjene mjesene neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem objavljenom podatku Republikog zavoda za statistiku,

5) naknadu za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa propisima kojima se ureuje oblast zapoljavanja i prava tokom nezaposlenosti,

6) novana davanja u skladu sa zakonom kojim se ureuje socijalna zatita,

7) primanja po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoi,

8) isplatu osiguranih suma osiguranja imovine i lica, kao i na isplatu osiguranih suma osiguranja lica kojima se nadoknauje pretrpljena teta, osim na isplatu osiguranja za izmaklu korist ili dobit,

9) konanu isplatu ivotnog osiguranja, osim iznosa uplaene premije ivotnog osiguranja do 1.200 KM godinje,

10) naknadu stvarne materijalne i nematerijalne tete, ukljuujui i kamatu na dosuene iznose naknade tete,

11) prihode po osnovu kamate na tednju u bankama, tedionicama i tedno-kreditnim zadrugama, dobrovoljnim penzijskim fondovima, bankovnim raunima (iro raun, devizni rauni i drugo),

12) premije, subvencije i regres iz budeta Republike Srpske, kao i na PDV nadoknade u skladu sa zakonom kojim se ureuje porez na dodatu vrijednost, koje se isplauju na poseban namjenski raun otvoren kod poslovne banke

13) prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog drutva i

14) prihodi od prodaje pokretnih stvari koritenih u line svrhe.

lan 9.

(1) Obaveze plaanja poreza na lina primanja ostvarena za rad u stranim diplomatskim i konzularnim predstavnitvima ili meunarodnim organizacijama, odnosno kod predstavnika ili slubenika takvih predstavnitava ili organizacija, osloboeni su:1) efovi stranih diplomatskih misija akreditovani u Republici Srpskoj, osoblje stranih diplomatskih misija u Republici Srpskoj, kao i lanovi njihovih domainstava, ukoliko ti lanovi domainstava nisu dravljani ili rezidenti Republike Srpske,

2) efovi stranih konzulata u Republici Srpskoj i konzularni funkcioneri ovlaeni da obavljaju konzularne funkcije, kao i lanovi njihovih domainstava, ukoliko ti lanovi nisu dravljani ili rezidenti Republike Srpske,

3) funkcioneri i strunjaci programa za tehniku pomo Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija, ukoliko nisu dravljani ili rezidenti Republike Srpske,

4) zaposleni u stranim diplomatskim ili konzularnim predstavnitvima i meunarodnim organizacijama, kao i kod lica iz ovog lana, ukoliko nije dravljanin ili rezidenta Republike Srpske,

5) poasni konzuli stranih drava, za primanja isplaena od drave koja ih je imenovala za obavljanje funkcije poasnog konzula,

6) fizika lica u drugim organizacijama izuzeta po osnovu bilateralnih sporazuma zakljuenih izmeu Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, ukoliko nisu dravljani ili rezidenti Republike Srpske.

(2)Rezidenti Republike Srpske koji su zaposleni kod Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija i OHR-a osloboeni su od plaanja poreza na dohodak.lan 10.

(1) Poreska osnovica iz lana 7. ovog zakona umanjuje se za:

1) iznos uplaenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godinje i

2) iznos uplaene premije ivotnog osiguranja kod drutva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, do 1.200 KM godinje.(2) Poreska osnovica poreza na dohodak od linih primanja umanjuje se za:

1) lini odbitak poreskog obveznika u iznosu od 2.400 KM na godinjem nivou,

2) 900 KM, na godinjem nivou, po svakom izdravanom lanu ue porodice,3) iznos kamate plaene na stambeni kredit.

(3) Izdravanim lanovima ue porodice iz stava 2. taka 2. ovog lana smatraju se suprunik, djeca i roditelji poreskog obveznika koji, u smislu ovog zakona, ne ostvaruju dohodak i iji dohodak ne prelazi iznos od 3.000 KM, a ako vie lica izdrava lana ili lanove ue porodice, lini odbitak za ta lica ravnomjerno se rasporeuje na sva lica koja te lanove izdravaju, osim ako se ne dogovore drugaije.

(4) Pod kamatom iz stava 2. taka 3. ovog lana podrazumijeva se kamata plaena u poreskoj godini na stambeni kredit koji je poreski obveznik uzeo u cilju rjeavanja svog stambenog pitanja i to za prvu nepokretnost.

(5) Pravo iz stava 2. taka 3. ovog lana ne moe stei poreski obveznik koji ostvaruje pravo na subvenciju po istom osnovu iz Budeta Republike ili budeta jedinica likalne samouprave.

(6) Pravo iz stava 2. taka 3. ovog lana prestaje otplatom tog stambenog kredita.

(7) Poreski obveznik koji ostvaruje pravo iz stava 2. taka 3. ovog zakona, godinje dostavlja Poreskoj upravi dokaz o plaenoj kamati na stambeni kredit.

(8) Umanjenje poreske osnovice iz stava 2. taka 1. ovog lana ostvaruje se prilikom obrauna poreske osnovice na mjesenom nivou, a umanjenje poreske osnovice iz st. 1. i 2. t. 2. i 3. ovog lana ostvaruje se na osnovu poreske kartice poreskog obveznika.

(9) Izuzetno od stava 8. ovog lana poreski obveznici koji plaaju porez na dohodak samo na osnovu godinje prijave, umanjenje iz stava 1. ovog lana ostvaruju na godinjem nivou.

(10) Ministar finansija (u daljem tekstu: Ministar) donosi pravilnik kojim se propisuje postupak i nain ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice i prava na oslobaanje iz lana 8. ovog zakona.

GLAVA IV

DOHODAK OD LINIH PRIMANJA

lan 11.

(1) Dohodak od linih primanja su sva direktna i indirektna plaanja iz radnog odnosa i obuhvataju:

1) isplate bruto plate i druge bruto isplate zaposlenom, ukljuujui regres, topli obrok, plaanje prekovremenog rada, bonuse, naknade i dodatke na uslove rada,

2) posredne olakice, kao to je prodaja dobara ili usluga po cijeni nioj od trine, davanje beskamatnih pozajmica ili pozajmica po kamatnoj stopi nioj od bankarske, oslobaanje od dunike obaveze ili oprost duga, ustupanje na korienje imovine poreskog obveznika bez naknade ili po cijeni nioj od trine,

3) skrivene isplate linih primanja, kao to su: plaanja koja vri poslodavac u korist zaposlenog ili bilo kog lana njegove porodice, ukljuujui trokove ivota, stanarinu, komunalije, plaanja za trokove reprezentacije, trokove turistikih putovanja,

4) koritenje slubenog vozila u privatne svrhe predstavlja prihod od linih primanja, a obraunava se u visini 20% cijene litre goriva po preenom kilometru,

5) bilo koje plaanje ili povrat trokova koje ostvari zaposleni,

6) poklone koje je poslodavac dao zaposlenom,

7) vrijednost akcija primljenih bez naknade ili razlika vrijednosti akcija do njihove trine cijene,

8) bonusi i nagrade za dobro obavljen posao predstavljaju lino primanje u godini u kojoj su primljeni, a u sluaju da se nagrade i priznanja prime u vidu dobara i usluga, ukupni dohodak predstavlja trina vrijednost takvih dobara ili usluga u trenutku primanja i9) druge isplate i koristi iz radnog odnosa ukoliko nisu osloboene ili drugaije oporezovane u skladu sa ovim zakonom.

lan 12.

Doprinosi plaaeni u skladu sa Zakonom o doprinosima priznaju se kao razhodi prilikom utvrivanja dohotka od linih primanja.

lan 13.

Poreska osnovica poreza na dohodak od linih primanja predstavlja razliku prihoda od linih primanja iz lana 11. i rashoda iz lana 12. ovog zakona.

GLAVA V

DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTIlan 14.

(1) Prihodom od samostalne djelatnosti smatraju se svi prihodi steeni iz bilo kojeg izvora primljeni u gotovom novcu, stvarima i uslugama ostvareni samostalnim ili zajednikim obavljanjem djelatnosti.

(2) U prihod od samostalne djelatnosti ukljuuju se prihodi iz:1) preduzetnike djelatnosti,

2) poljoprivrede, umarstva i ribolova i3) samostalnih zanimanja.

(3) Samostalna zanimanja u smislu ovog zakona su profesionalne djelatnosti fizikih lica koja su po tom osnovu registrovana u odgovarajuem registru, a naroito advokati, notari, inEnjeri...

Recommended

View more >