PRIMERS AUXILIS-BTT

  • CategoryDocuments

  • View216

Report
PRIMERS AUXILIS -BTT PRIMERS AUXILIS-BTT Joan lópez 1 Factors predisponents Superfície del camí Bagatge tècnic-tàctic Velocitat inadequada Factors mecànics Mala preparació física 2 Aspectes preventius Coneixement del terreny i la ruta Bona tècnica i habilitats Bicicleta en bon estat mecànic Roba adequada a la època i ús del casc Bona forma física:entrenaments progressius Rodar de forma segura i defensiva Revisió mèdica periòdica Bona posició Correcta hidratació i alimentació Escalfament i tornada a la calma adequats. Estiraments. Motxilla ben equipada 3 Lesions . Per sobre us . Traumatismes Síncopes Reanimació cardiopulmonar Preparació i equipament en una sortida 4 Lesions per sobre us Compresions nervioses de la mà i peus. Tendinitis: genoll, cadera, turmell, canell,etc. Dolors cervicals i lumbars. Zona perineal: irritacions, compressions nervioses. 5 Traumatismes Contusions Abrasions cutànies Lesions lligamentoses Fractures i TCE (Traumatisme Cràneo-Encefàlic) 6 Cop directe (terra,obstacle) Pell intacta. Inflamació/hematomes Ttent: RICES . Contusions 7 Abrasions cutànies Contacte de les prominències òssies en la caiguda: espatlla, maluc, colze, cuixa, turmell. De 1er a 3er grau: eritema—exposició del teixit subcutani Ttent:Netejar,desinfectar, tapar amb apòsits estèrils. 8 Lesions oculars Rentar, netejar i protegir 9 Lesions lligamentoses Esquinç acromio-clavicular Torsió del genoll 10 Esquinç acromio-clavicular Ttent 11 Fractures - Tancades - Obertes 12 Fractures Clavícula (> fractura) TCE (Traumatisme Cràneo-Encefàlic), amb /sense fractura cranial Canell (>fract. escafoides) Membres sup:radi,húmer Membres inf:fèmur 13 Clínica fractures Dolor Deformitat / Escurçament Signes flogòtics: inflamació, calor, rubor Hematoma / Hemorràgia Shock Impotència funcional 14 Exàmen general de l’accidentat per valorar altres lesiones més greus: vg: ACR (lesió columna) / TCE (traumatisme cranio-encefàlic). - Demanar ajut - Existeix hemorràgia---tamponament - Valorar el balanç nerviós i circulatori de l’extremitat o malalt. - No flexionar mai al ferit (sospita # esquena) Actuació davant de les fractures I 15 No permetre que segui o es mogui. - Si s’ha de moure,primer traccionar de la fractura - No permetre que mogui el cap - Mobilitzar-lo en bloc. - Immobilitzar-lo en lloc dur - Retirar rellotge,polseres,anells. Actuació davant de les fractures II 16 Actuació davant de les fractures Tamponament hemorràgia Traccions 17 Actuació davant de les fractures Inmovilitzacions membre superior 18 Actuació davant de les fractures Inmovilitzacions membre inferior 19 Traumatisme cranio-encefàlic (TCE) - Comprovació respiració / batec cardíac Demanar ajuda - Comprovar estat de consciència:pupiles,ritme respiratori,constants vitals Immobilització coll (si mínima sospita lesió cervical) PLS Abrigar No donar de beure ni menjar Control periòdic estat malalt (consciencia) 20 Síncope es la pèrdua transitòria del coneixement. - La majoria de les vegades es deu a hipòxia cerebral secundaria a una disminució del fluxe sanguini cerebral. Síncopes 21 - Cardíaques: . anomalies anatòmiques . isquèmia miocàrdica . Arítmies (> f) . TEP - Vasculars . Hipotensió ortostàtica . Drogues,fàrmacs . Factors físics:cop de calor . Vaso vagals(> f) - Neurològiques . Migranyes . AVC . Epilèpsia Metabòliques:hipoglucèmia,hipocàpnia - Desconegudes (> f, 1/3 ) Causes síncopes 22 ACTUACIÓ EN EL SÍNCOPE Repòs confortable Aixecar MM.II Determinar constants vitals Si no es recupera la consciència--actuar com si ACR (lesió medul·lar) Al recuperar la consciència, revalorar al malat i si OK, aixecar-lo progressivament. 23 Reanimiació Cardio-Pulmonar Es basa en 4 linies de acció: - Reconeixement i denamar ajut immediatament - RCP (resucitació cardiopulmonar) aviat - Desfibrilació aviat,s/d - Cures avançades aviat (hospital,SEM) AIXÍ NO ......... 25 26 Secuència del Soport Bàsic - Valoració de la situació Activació del Sistema de emergència: 112/061 - Iniciar el ABC de RCP (resucitació cardiopulmonar) y la "D" de Desfibrilació A : AIRWAY / Vía Aérea Asegurar-se de la permeabilitat de la via aérea: cos estrany, fractures facials, etc… La asfixia es la causa principal de ACR (lesió medul·lar) en els traumatismes - Si dubtes respecte a la permeabilitat de la vía aérea : extendre el cap i aixecar el mentó. ABC B : BREATHING / Respiració - Asegurar-se que el pacient està respirant - Observar el tórax i/o sentir l’alè ABC La ventilació - Boca / Boca - Boca / Nas - Amb mascareta o dispositius de barrera. La ventilació C: Circulació L’examen del pols és una mesura simultània i no la principal per començar el massatge. ABC La compressió - Escollir lloc del massatge i posicionar les mans - Posar el taló d’una mà paral·lel a l’eix longitudinal de l’estern. - Extender els braços amb les espatlles sobre les mans. - Produir una depressió de 4 a 5 cm sobre l’estern La compressió 30 compressions per 2 ventilacions per 1 reanimador 30 compressions per 2 ventilacions per 2 reanimadors Posició lateral de seguretat - S’utilitza en accidentats que respiren bé i no presenten lesions que aconsellin no mobilitzar-lo. Preparació de les sortides I Escollir la ruta adequada Planificar i estudiar la ruta escollida Predicció meteorològica Bicicleta en perfecte estat mecànic i ben reglada Estiraments Escalfament i tornada a la calma adequats Circular sent respectuós amb els altres i la natura Roba adequada a la sortida i el temps:casc,guants,etc 39 Preparació de les sortides II Motxilla ben equipada: . Kit eines complert i recanvis . Menjar i beguda suficients . Roba de abric i pluja s/p . Telèfon mòbil carregat . Diners i documentació (DNI) . GPS . Mapes de la ruta . Farmaciola 40 Farmaciola bàsica -Llistat amb els Nº d’emergència, policia, bombers, SEM,etc -Gasses,compreses i benes -Esparadrap i benes adhesives -Solució antisèptica: Iode -Solució salina / tovalloletes estèrils -Apòsits d’oclusió ocular -Bena triangular -Bena per immobilitzar -Guants -Steri-strips. Tiretes. 41 -Analgèsics po i im -Antiàcids -Ventolín -Adrenalina precarregada Xeringues i agulles Guia ràpida RCP (resucitació cardiopulmonar) Dispositiu de barrera per a RCP Farmaciola bàsica 42 43 MOLTES GRACIES !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Description
PRIMERS AUXILIS-BTT. Joan lópez. Factors predisponents. Superfície del camí Bagatge tècnic-tàctic Velocitat inadequada Factors mecànics Mala preparació física. Aspectes…