PRINCIPER FÖR INFORMATIONSHANTERING - Trafikverket ?· ramp vid Roslagstull, i Norra Länken, med tillhörande…

  • Published on
    08-May-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Publ 2000:5

ISSN 1401-9612

PRINCIPER FR

INFORMATIONSHANTERING

Version 1.1 2001-07-04

VGVERKET 2 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

Titel: Principer fr informationshantering Kontaktpersoner: Torbjrn Ohlsson VTg, Jonas Lng VTg Publikation: 2000:5 version 1.1 Utgivningsdatum: 2001-07-04 ISSN: 1401-9612

VGVERKET 3 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

INNEHLLSFRTECKNING SAMMANFATTNING 6

1. ALLMNT 9 1.1 Bakgrund 9

1.2 Syfte 10

1.3 Ml med informationshanteringen 10

2. INFORMATIONSTYPER OCH FILFORMAT 11 2.1 Dokument 11

2.1.1 Ritningsdokument 11

2.2 Modeller 12

2.3 Komponenter 13

2.4 Filformat 14

3. STRUKTURER 16 3.1 Projekteringssteg och statusbenmningar 16

3.2 Lgesindelning 16

3.2.1 Objektnummer 16

3.2.2 Delomrden 17

3.2.3 Anlggningsdelar 17 3.2.3.1 Konstbyggnader 19

3.2.4 Huvudavsnitt 20

3.3 Funktionsindelning 20

3.3.1 Teknikomrden och tekniska system 20

3.3.2 Komponenter 21

3.3.3 Filindelning 22

3.4 Handlingsindelning 22

3.4.1 Byggdokument 22

3.4.2 Slutdokument 23

4. FUNKTIONELLA BETECKNINGAR 25 4.1 Allmn beskrivning 25

4.2 Beteckningssystemets enheter 25

4.2.1 Allmnt 25

4.2.2 Definitioner 26

4.3 Beteckning fr komponent 26

4.3.1 Lgesindelning (A, B, C) 27

4.3.2 Systemnummer (D) 27

VGVERKET 4 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

4.3.3 Komponent (E, F) 27

4.3.4 Aggregat 28

5. BETECKNINGSSYSTEM FR KABLAR, RRLEDNINGAR, VENTILATIONSKANALER SAMT ENKLA KOMPONENTER 29 5.1 Kablar 29

5.2 Rrledningar 30

5.3 Ventilationskanaler 30

6. PROJEKTERINGS, BYGG- / INSTALLATIONSDOKUMENT 32 6.1 Ritningar 32

6.1.1 Namnruta och stmplar 32

6.1.2 Lagerindelning 33

6.1.3 Namnkonvention fr ritningsdefinitioner och ritningar. 34

6.1.4 Metadata fr ritningar 34

6.1.5 Ritningsmodellfiler 35

6.1.6 Namnkonvention fr Ritningsmodellfiler 36

6.1.7 Metadata fr Ritningsmodellfiler 36

6.1.8 Styrfiler 36

6.2 Textdokument 38

6.2.1 Namnkonvention fr Textdokument 38

6.2.2 Metadata fr Textdokument 38

7. MODELL 40 7.1 Namnkonvention fr Modell 40

7.2 Metadata fr Modell 40

8. KOMPONENTDOKUMENT 41 8.1 Ritningar 41

8.2 Beskrivningar 41

8.3 Geometrier 41

8.4 Informationsfiler 41

9. INFORMATIONSFLDE / LEVERANS 43 9.1 Samordning och kommunikation 43

9.2 Kontrakt 43

9.3 Produktion 43

9.4 Leveransmall 44

TABELLER 45

VGVERKET 5 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

1 DELOMRDEN 46

2 ANLGGNINGSDELAR 47

3 TEKNIKOMRDEN 49

4 TEKNISKA SYSTEM 50

BEFINTLIGA DOKUMENT FR INFORMATIONSHANTERING 60

SAKREGISTER 61

VGVERKET 6 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

SAMMANFATTNING

Vgverket arbetar mycket omfattande med utveckling av datorstd. Mlet med principerna i denna publikation (2000:5), r att f en enhetlig och effektiv hantering av information knuten till vgar, anlggningar och installationer. Principerna omfattar alla skeden frn frstudie och till underlag fr drift och underhll. De beteckningar och lgen som anvnds av projektrerna, skall vara desamma som anvnds fr tex. styr och vervakning fr ledningscentraler, och som anvnds fr framtida system fr driften. De definierar ocks i enlighet med detta hur ritningsnummer skall utformas. Vgverket krver att alla nya handlingar, inom omrdet vgprojekt, skall levereras digitalt. verfring av data skall gras med hjlp av de standardiserade formaten i denna publikation (2000:5). Frutom de beskrivna formaten kan leverans av landskaps- och anlggningsdata ske med de systemberoende format som anvnds av Vgverket internt. Val av format skall dock alltid ske efter verenskommelse med bestllaren. Fr att hitta ritningar och dokument, som kan bli mnga till antalet, och fr att kunna knyta information till dem, mste komponenter, ritningsmodellfiler och ritningar struktureras efter lge och funktion. Ett vgobjekt delas upp i landskapsmodell och anlggningsmodell. Begreppet modelldata avser information knuten till objekt i en datamodell, till skillnad mot information p ritningar och andra dokument. Informationen skall kunna granskas, lagras och uppdateras under hela projektets livstid. Projektinformation skall ven kunna anvndas av Vgverkets olika databaser. Huvudsakligen ritningsanknuten information behandlas, men ven andra dokument behandlas. I publikationen beskrivs frst informationstyper, strukturer och flden. Drefter fljer en tabelldel, i denna finns riktlinjer fr geografisk indelning i delomrden och anlggningsdelar samt definitioner av teknikomrden och tekniska system. Bilagor med beteckningssystem och mallar finns i publikation 2000:5A Principer fr informationshantering: Bilagor.

Detaljerad anvndning av denna publikation (2000:5) skall beskrivas i frfrgningsunderlag och kontrakt. Detta skall gras genom att vid projektstart upprtta en projektspecifik manual. Den projektspecifika manualen skall baseras p denna publikation (2000:5), publikation 2000:5A Principer fr informationshantering: Bilagor och publikation 2000:4 MANUAL FR UPPRTTANDE AV IT-HANDLEDNING .

VGVERKET 7 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

Landskap Vg Ritning

GEOSIS

Geodatabank

DXFSGF

Ritnings-modellfiler

Terrng-modell

Geotek-niskaobjekt

Vg-geometri

vglinje

vgprofil

Vg-anlggn

Kompo-nenter

Installa-tioner

Bygg-anlgg-ningar

Geotek-niskaundersk

(tolkade)

DWG

HPGL/2Geo/NovaPOINT

Bild 1. Samband mellan informationsslag och filformat.

Fr att exemplifiera indelningsgrunderna visas hur en komponent, en brunn i en ramp vid Roslagstull, i Norra Lnken, med tillhrande ritning betecknas och identifieras.

Bild 2. Lgesindelning.

Bild 2 visar exempel p lgesindelning som anger var komponenter fysiskt r placerade. Den andra delen av komponentbeteckningen anger den logiska placeringen i respektive system enligt bild 3. Efter denna identitet, som stts p skyltar, ritningar, scheman etc., kan sedan underenhet och plintnummer anges vid behov.

512W51xx

Vatten och avlopp Ramptunnel 12 Roslagstull (i Norra Lnken )

Lpnummer

VA-system

Ritning

Delobjekt (25) Sdra Lnken (26) Norra Lnken (27) sterleden ...

Delomrde

(8) Frescati (6) Vrtan (5) Roslagstull

... Anlggningsdel (01) Inre huvudtunnel

(61) Driftutrymme El, 2/550(12) Ramptunnel 12

...

Lge

VGVERKET 8 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

Bild 3. Funktionsindelning.

Beteckning

Ramptunnel 12 (anlggningsdel ) Roslagstull (delomrde ) Norra Lnken (delobjekt )

Dagvattensystem (tekniskt system) Brunn (komponentbeteckning ) Lpnummer (inom anlggningsdel )

+26512=511B_001

+ lgesbeskrivning = systemnamn och komponentbeteckning

Teknikomrde Komponentbeteckning Tekniskt system(A) Arkitektur

(W) Vatten och avlopp (K) Konstbyggnad

...

(AO) Avskiljare - fr olja

(PC) Cirkulationspump (B_) Brunn

...

(511) Dagvattensystem (830) Kommunikationsnt

(020) Vgplaner

...

Funktion

VGVERKET 9 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

1. ALLMNT

1.1 Bakgrund

Information skapad under projekteringen skall teranvndas i produktion och drift. Vgverket arbetar mycket omfattande med utveckling av datorstd fr dessa verksamheter, och krver att all relevant information finns tillgnglig digitalt. Vgverket mste mlmedvetet och konsekvent utnyttja modern informationsteknik fr att effektivisera administration, projektering, byggande och drift. Fr detta krvs projekt- och regiongemensam samordning och strukturering av informationen. I denna publikation (2000:5) behandlas standarder fr verfring av digital information vid vgprojektering enligt Vgverkets IT-strategi. Denna publikation beskriver principerna fr verfring av digital information i Vgverket. Publikationen r ett komplement till Vgverkets IT-strategi (se www.vv.se). Samtliga dokument i Vgverket, det vill sga dokument som svl externa som interna tagit fram, skall successivt lagras och gras tillgngliga via gemensamma elektroniska dokumenthanteringsstd. Detta kommer att ge betydande effektivitetsvinster, och god tkomst till den information som behvs i verksamheten. De standarder som Vgverket krver p bland annat dokument, texter, bilder, ritningar och modeller, finns beskrivna under kapitlet standarder. Undantag frn den beskrivna standarden kan medges av bestllaren.

Informationen i verksamheten genomgr olika stadier. Frn aktiv anvndning till lngtidslagring. Detta krver olika hantering av informationen samt standard p verfringsformat.

Fr att skerstlla kvaliteten, tillgngligheten och flexibiliteten krvs det ett gemensamt synstt. I fljande avsnitt konkretiseras detta i form av standarder fr projekteringsinformation i Vgverket. Dokumentet riktar sig till bde bestllare och utfrare av vgprojekt, bde externt och internt Vgverket.

VGVERKET 10 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

Bild 4. Redovisar ett flde mellan de olika skedena i ett vgobjekt samt dess databaser.

1.2 Syfte

Syftet med denna publikation r att utifrn verksamhetens behov, och inom ramen fr Vgverkets IT-strategi, beskriva principer fr hur digitala handlingar skall levereras.

1.3 Ml med informationshanteringen

Publikationen definierar hur samtliga vgar, anlggningar, installationer och deras komponenter skall lgesbetecknas och identifieras. Den definierar ocks i enlighet med detta hur ritningsnumreringen skall utformas. Mlet med informationshanteringen r att f en enhetlig och effektiv hantering av information knuten till vgar, anlggningar och installationer frn frstudie via produktion till drift och underhll. De beteckningar och lgen som anvnds av projektrerna, skall vara desamma som anvnds fr tex. styr och vervakning fr ledningscentraler, och som anvnds fr framtida system fr driften. Vgverket krver att alla nya handlingar, inom omrdet vgprojekt, skall levereras digitalt. Filformaten skall vara enligt de standardiserade formaten i denna publikation (2000:5). Informationen skall kunna granskas, lagras och uppdateras under hela projektets livstid, och parallellt anvndas av Vgverkets olika datorsystem. Den skall dessutom vara tkomlig med korta sktider.

Planering

ProjekteringByggande

Underhll

Eko-Kont

VgdataRestrikBrodata

VgntRST-

Bel-data Trafik

Pers/Kr-kort

For-don

Strk

Konstr

OLY

lnEko-nomi

data

Vg-vder

data

Bestllning

Uppfljning

Produktion

AnalysResultat

DokumentResurser Fordon & trafikant

Vgdata

VGVERKET 11 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

2. INFORMATIONSTYPER OCH FILFORMAT

Information skall kunna flyttas i tid och rum, och den skall vara opverkad av frflyttning fr att behlla verenskommen kvalitet. I vgprojekt hanteras dokument, modelldata, och komponentinformation. Till dessa datafiler skall knytas en metadatafil, som ger information om filens innehll.

2.1 Dokument

Med dokument menas hr ritningar, texter och bilder.

2.1.1 Ritningsdokument

Vid CAD-projektering skall tv typer av ritningsdokument levereras: Den ena r frysta ritningar. Filerna anvnds fr utskrift (plottas), s k plottfil, och fr att visas p bildskrm. Den andra typen r de bakomliggande ritningsmodellfilerna. Dessa har definierade geografiska utstrckningar och innehll som beskriver hjdkurvor, tomtgrnser, ledningar etc. De bildar underlaget fr ritningarna och ger, beroende p revideringar inom filerna, olika utseenden p ritningarna. Denna struktur beskrivs i avsnittet 3.3.3 om filindelning och 6.1.5 om filstruktur. Detta kan ses som en ansats till modellorienterad hantering av informationen. Ritningarna byggs upp av referenser till filerna enligt bild 5. Parallellt till ritningsdefinitionsfilerna skall ocks metadata- och styrfilerna (referens- och lagerfil) finnas, se 6.1.4 och 6.1.8.

VGVERKET 12 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

Ritnings-modellfil(dwg)

Ritnings-definitionsfil(dwg)

Lagerfil(lr)

Metadatafil(md)

Referens-fil (xr)

Plottfil(plt)

Ritning

Lagring i datorn Presentationp papper / skrm

Ritningsfiler

Metadatafil(md)

Bild 5. Samband mellan filer och ritningar. Ritningsdefinitionsfilen r sammanhllande och skall innehlla ritningsblankettens grafik, namnruta och allt annat som inte normalt sett ligger i ritningsmodellfilerna. Originalformatet skall anges i ritningens namnruta fr att underltta vid frminskning av kopiorna.

2.2 Modeller

Modeller r en schematisk avbildning av verkligheten, till exempel ett landskap eller en vg. Den innehller information om hur olika objekt i landskapet frhller sig till varandra. Fr ett vgobjekt (ny-/ombyggnad) verfrs tv typer av information som modeller, landskaps- och anlggningsinformation. Landskapsmodellen beskriver bl. a markytans form, administrativa grnser samt befintliga anlggningar och byggnader. Anlggningsmodellen beskriver en vgkonstruktion eller annan anlggning i landskapet. Bild 6. Exempel p landskaps- och anlggningsinformationens struktur vid ett vgobjekt.

Vg-objekt

TvrsektionPlanlinje

Profil-linje

Landskaps-modell

Anlggnings-modell

VGVERKET 13 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

En anlggningsmodell fr en vgkonstruktion innehller vglinjestrckningen (x,y-planet), vgprofilen (hjd lngs vgstrckningen) samt normal/tvrsektioner. Frutom de format som beskrivs i denna publikation, kan leverans av landskaps- och anlggningsdata ske med de systemberoende format som anvnds av Vgverket internt.

2.3 Komponenter

Med komponenter avses bde bygg- och installationskomponenter som hanteras som punktobjekt enligt landskapsmodellen i 2.1. Fr varje komponenttyp kommer ett antal attribut att definieras fr att beskriva egenskaper som r av intresse under driften av de olika anlggningarna. (Regleras i frfrgningsunderlag och kontrakt.) Till komponenterna skall ritningar och textdokument knytas. Attribut och definitioner skall hanteras i informationsfiler, se 8.4. En komponent kan vara sammansatt, och kallas d i vissa fall fr aggregat. Bde det verordnade aggregatet och de enkla komponenterna kan ha identitet se bild 7 med exempel frn ventilationsomrdet. (Definieras i frfrgningsunderlag och kontrakt.) Bild 7. Samband mellan aggregatbeteckning (+26461=573AT001) och vriga beteckningar p ingende komponenter.

Komponenterna skall frses med en unik identitet, d v s ett id-nummer, som byggs...