Principi Rada Na Sebi

  • Published on
    05-Aug-2015

  • View
    326

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Udruenje za sistemsku porodinu terapiju i sistemska reenja Srbije i Crne Gore</p> <p>Opte teoretske osnove Porodinog rasporeda: Principi rada orijentisanog ka reenju i osvrt na rad Lujze Hej i NLP-a kao svestan rad na sebi i sopstvenom isceljenjuSEMINARSKI RAD</p> <p>Mentor: Vlado Ili</p> <p>Student: Sneana Lugonja</p> <p>Beograd, novembar 2011.</p> <p>1</p> <p>Sadraj: Opte teoretske osnove porodinog rasporeda: principi rada orijentisanog ka reenju potrebe/ prava sitema porodinog poretka svrha porodinog poretka fenomenoloki pristup kako se dolazi do reenja? rad tokom konstelacije koji je mehanizam delovanja porodinih konstelacija? kako i da li se uopte proverava uinak? kako se ponaati izme u dva seminara (nakon ura enog rada) Zen prie otvori svoju sopstvenu riznicu nisu dovoljne samo rei laki put</p> <p>Dobra i loa oseanja Lujza Hej Voleti sebe holistika filozofija izbor menjamo nain razmiljanja mo snaga je uvek u sadanjem trenutku svakodnevni rad o veba: dnevne pozitivne izjave o veba: ja volim sebe deset naina kako voleti sebe o veba ho opono pono aformacije afirmacije po akrama NLP Neuro lingvistiko programiranje sadanje i eljeno stanje aksiomi (korisne pretpostavke nlp-a) kroz citate iz knjige Kalu er koji je prodao svoj ferari postavljanje i ispunjavanje cilja po nlp modelu, kroz citate iz knjige Kalu er koji je prodao svoj ferari : veba creating future history veba periferni vid veba chi ball veba sagledavanje problema kao izvora reenja Umesto zakljuka-plan rada na sebi za 24 sata Literatura</p> <p>2</p> <p>Ako elite spoznati tajnu Univerzuma, razmiljajte u terminima energije, frekvencije i vibracija. Nikola Tesla</p> <p>Opte teoretske osnove Porodinog rasporeda: Principi rada orijentisanog ka reenjuPorodini raspored zasniva se na potovanju osnovnih kosmikih poredaka, odnosno zakonitosti. Njihovo nepotovanje moe biti uzrok konfliktima i blokadama u svakodnevnom ivotu, nezadovoljstvu, unutranjem nemiru, oseanju straha, tuge, krivice, a ne tako retko ispoljava se i kroz teke bolesti. Energetskim radom u polju Porodinog rasporeda moemo doprineti ponovnom uspostavljanju prirodnog poretka. Porodina savest i ravnotea uzimanja i davanja osnovne su dinamike koje se u okviru porodinog sistema staraju o njegovom opstanku. POTREBE/ PRAVA SITEMA PORODINOG RASPOREDA (PORETKA, KONSTELACIJA) Postoji savest koju oseamo i koja funkcionie tako da odrava red u sistemu. Ona je prvenstveno vezanost za grupu. Pomou nje, na nivou nesvesnog, postoji povezanost izme u razliitih sistema u koje je ukljuen lan grupe i pravila i potrebe unutar grupe koji prate sledei poredak ili zakone (dinamika skrivenih relacija): 1. Potreba/pravo za potovanjem. Onome to jeste mora biti doputeno da bude. 2. Potreba/pravo na pripadanje (iskljuen, pogrean, lo, itd). 3. Potreba/pravo odravanja ravnotee izme u davanja i primanja. 4. Potreba/pravo na poredak. Oni koji su prvi (stariji) imaju prvenstvo nad onima koji su kasnije doli u porodicu. Na osnovu prethodno navedenih ideja, porodine konstelacije donose na videlo na koji nain smo upleteni u porodini sistem i koji su koraci koje je potrebno preduzeti da bismo se ispleli, da bismo dosegli reenje problema i omoguili slobodan tok ljubavi i ivotne energije. SVRHA PORODINOG PORETKA Osnovna svrha porodinog poretka je da jasno identifikuje upletenost i dinamiku koja postoji u porodiom polju. Isceljenje dolazi prihvatanjem stvarnosti bez prosu ivanja, ime se upletena osoba osloba a, tako da vie nije potrebna da slui slepoj ljubavi. Stoga se postavljaju dva osnovna pitanja: ta dovodi do upletenosti jednog lana porodice u sudbinu drugog i ta moe da razrei ovu upletenost? ta je potrebno da se podri slobodan tok ljubavi? Konflikti u naoj dui se stvaraju i kada deluju suprotne sile koje razdvajaju, razjedinjavaju, cepaju i upliu se u na doivljaj sebe i nae veze sa drugima. Uz pomo rada u porodinom poretku moemo da iskusimo ponovno ujedinjenje strana koje su u sukobu i da iscelimo nastale povrede, usmeravajui se u pravcu daljeg slobodnijeg razvoja. Kad se sudbinska upletenost rasvetli, onda se onaj ko je upleten lake moe osloboditi vlastite mree. Principi poretka su skriveni i ne moemo da ih direktno posmatramo. Oni deluju duboko u dui (kao zakoni porodinog nesvesnog), pa je potrebno da ih oslobodimo svojih verovanja, elja i strahova. FENOMENOLOKI PRISTUP Rad u porodinom poretku se definie kao fenomenoloki pristup. To znai da je potrebno ostati slobodan to je vie mogue od ranije ustanovljenih koncepata, teorija, pretpostavki i prosu ivanja. To tako e zahteva suoavanje sa stvarnou koja izranja iz poretka, sada i ovde, sa otvorenou i bez namere i cilja. U izvesnom smislu, fenomenoloki metod je paradoksalan, budui da otvorenost implicira posezanje spolja ka neemu da se dosegne i prenese unutra. Jedino onaj ko pokuava da vidi i da se pokrene moe da bude slobodan od tenje. Praksa neznanja je jedina vetina za osobu koja tei znanju. Na taj nain, pokuaj da se iskoristi fenomenoloki metod u radu u porodinom poretku uvek obuhvata dvostruki pristup: znanje i neznanje, tenju i nemanje tenje, otvorenost i prihvatanje, direktnu svesnost stvarnosti (fenomena) i razumevanje znaenja (logie). I upravo je to ono to je udesno kod poredaka: izabrane osobe, koje predstavljaju lanove porodice, odjednom imaju oseaje kao ove stvarne osobe, im stanu na njihovo mjesto. ak dobijaju i simptome koje imaju ovi lanovi porodice, bez ikakvog znanja o njima.</p> <p>3</p> <p>Polje ljubavi nas razreava energetskih vorova nastalih u naim precima i prenetim nama morfogenetskim putem. vorova nastalih upletenou (preuzimanjem) sudbine nekog od predaka koji je na neki nain iskljuen iz porodinog sistema) ili je svojim postupkom nekog drugog iskljuio, ko je imao pravo da pripada). KAKO SE DOLAZI DO REENJA? Do reenja se dolazi obrnutim postupkom: u postavu se uvodi osoba koja je data drugima. Ona se pri postavljanju porodice tako e postavlja u konstelaciju. I odjednom postajemo svedoci udesnosti razreenja. Poto je odbaena osoba ponovo prihvaena i potovana, ona postaje prijateljski naklonjena prema potomcima, pa ak preuzima i zatitniku ulogu, pre svega prema onome ko je bio identifikovan s njom. Na primer: ako-kada se sin pokloni pred svojim ocem pokazujui na taj nain svoje potovanje prema njemu i zamoli ga za blagoslov, onda se on uklapa u ovaj tok. Stoga, ovaj blagoslov i nije oev blagoslov. On samo njegovim reima postaje nama ujan, ali blagoslov dolazi izdaleka, preko mnogo predaka i otac ga samo izgovara. I to u sebi zaista ima neeg iskonskog. Dakle, mo ovog blagoslova ne nalazi se u oevim rukama. Ko ivot prihvati na ovakav nain, svestan je svog porekla i svoje jedinstvene sudbine koja mu je dobrim delom odre ena ro enjem, uz pomo roditelja. Zahvaljujui roditeljima, ivot dobija svoje mogunosti, ali i granice. Prihvatajui i jedno i drugo takvim kakvo jeste, preputamo se svetu onakvom kakav jeste. Naa sloboda je ograniena. Ja mogu birati razliite puteve, ali ne i mesto kojem oni vode, to je unapred dano. Ja se npr. mogu ogreiti o osnovni poredak, ali onda vie nemam nikakvu mo nad posledicama. One su unapred dane. Sloboda ovde znai priznati da ja ne mogu izbei posledice svog ponaanja. Ako to uinim, onda sam sposoban za delovanje. Mogu misliti puno toga, ali kada miljenjem isprobam sve mogunosti, koliko mi jo energije ostaje za delovanje? Ako, me utim, postupam fenomenoloki i uvidim to je bitno, imam energije i prostor za delovanje. Slobodan sam unutar tog prostora. Ljubav se razvija. Ona dolazi kroz rad i prihvatanje vlastitih granica. Mi ivimo u okviru svojih granica, u Dobru, kao i u Zlu. Ova ljubav, naelno, nije nita drugo nego prihvatanje da nas, bez obzira na sve nae razlike, vezuju niti dubokog zajednitva. Najdublju ljubav moete doiveti upravo kada vas voljena osoba prihvata onakvim kakvi jeste. Jer vi i da hoete ne moete biti drugaiji, koliko god se trudili. Iako je ona drugaija od mene, i ja od nje, mi priznajemo jedan drugome da smo upravo takvi kakvi jesmo, jedinstveni i pravi. To je istinska ljubav - mnogo vie nego to podrazumevaju nai uobiajeni, povrni izlivi ljubavi. Takva ljubav je u skladu s najdubljim silama i ima neeg religijskog u sebi. Mogli bismo ak rei da je upravo to religija - povezanost s neim veim od nas, bez elje da u to proniknemo. RAD TOKOM KONSTELACIJE Postavljajui konstelaciju, klijent je jako aktivan. Terapeut treba da se osea u skladu s nekim viim poretkom. I upravo zato to je u takvom skladu, moe videti reenje i pokrenuti ga.Pre svega, terapeut se osea u skladu s onima koji su odbaeni, oni koji su u jednoj porodice iz nekog razloga gurnuti u pozadinu. To su oni, kojima se uskrauje potovanje, pravo na pripadanje ili jednakost. Istinsko vi enje drugih zahteva ljubav. Prihvatanje onakvima kakvi jesu, s njihovom sudbinom, porodice i problemima koje imaju. Mora postojati odredena distanca. Ako se terapeut portvovano baci na pomaganje drugima, ne moe imati ovu mo opaanja. Intenzivna intimnost, koja se ovom vrstom opaanja stvara, mogua je samo s odre ene udaljenosti, ne u bliskom kontaktu. Terapeut nikada ne sme biti preblizu. On deluje bez posebne namere, u prostoru u kome vredi samo ono to jeste i to deluje. I nita vie. Bez namere, to znai bez projekcija i bez oseaja koji se javljaju kod posmatraa. To znai da se terapeut oslobodi bilo kakve namere za pomaganjem. To je prvo proiavanje. Drugo bi bilo biti bez straha od onoga to e se pokazati. Kada se tako posmatra, s ljubavlju, ali bez namere, onda na svetlost dana izlazi samo dobro. Tokom konstelacijskog rada, klijent ima pasivnu ulogu. Posmatra kako terapeut menja konstelaciju tako da se svi lanovi porodice oseaju bolje. To je vrlo pasivan pristup terapiji. Tokom radova, nekad postaje vidljivo neto zaista jako vano: lake je iveti s problemom i patiti, nego prihvatiti razreenje. To je zato to je patnja, ili odravanje problema, direktno povezano s jednom vrstom oseaja nedunosti ili</p> <p>4</p> <p>odanosti. A taj oseaj je opet povezan s linim uverenjem i nadom da vlastitom patnjom moemo spasiti nekoga drugog. S velikim razoaranjem klijent shvata injenicu, koja se jasno pokazuje, naime, da precima nije potrebno nikakvo spaavanje! To znai da je sve ono to je dosada inio za nju-njega, bila uzaludna rtva. Tako neto nije lako priznati, ak ni tada kada je reenje tu, pred oima, nadohvat ruke. Tu se terapeut ne sme meati niti bilo ta raditi. Sve to moe napraviti je prepustiti klijenta njegovoj blagonaklonoj dui. Tu rad treba da se prekine, i tek kad klijentu postane jasno kakva je situacija, tek tada terapeut moe nastaviti s radom. Sudbine predaka se moraju ostaviti njima, jedino tako se klijent osloba a duhovnim zaboravljanjem. Treapeut vodi rauna o silama koje isceliteljski deluju na duu i koje deluju u porodice. Kad se pokrene dobra, pozitivna energija, moe doi i do isceljenja. Ali to nije neposredan cilj terapeuta. Njegov se cilj nalazi, prije svega, u predelu due i porodice. Kad terapeut radi s nekim, koga inae ne poznaje, prvenstveno treba da ga posmatra s ljubavlju. Ljubav ne znai da eli neto od njega, vec samo da ga prihvata onakvog kakav jeste. Bez osude. Jedan primer: ko drvee opaa na ovaj nain, smatra da je svako drvo lepo, ma kako se drvo razvilo. Drugaije jednostavno nije mogue. Tako je i s ljudima. To je ljubav: priznanje da je sve to postoji lepo i dobro upravo takvo kakvo jeste. U tom smo trenutku u dodiru s drukijom vrstom svesnosti i u vezi sa sasvim drugim snagama opaaja, sa snagama koje neto prouzrokuju, kao to su na primer snage rasta i sazrevanja. Kada ovakvim nainom opaanja terapeut spozna reenje za klijente, onda to ima neposredni uinak na njih. Vidi se kako njihova lica blistaju. Ponekad terapeut ne zna tano je li opaanje ispravno. Onda testira. Ako na licu klijenta nema nikakve promene, onda je sve to kae, ma koliko to razumno i pametno bilo, uzaludno. Onog trenutka, me utim, kada se lice ozari sjajem, neto se pokrenulo. Terapeut je bio u skladu s energijom koja u klijentu pozitivno deluje. Kad je osoba jednom u dodiru s tom energijom, posao terapeuta je zavren. KOJI JE MEHANIZAM DELOVANJA PORODINIH KONSTELACIJA? Tokom rada stoje potpuno nepoznati ljudi, koji nemaju nikakvo znanje o biografiji klijenta s kojim radite. Kako se oni mogu oseati ba onako kako se oseaju ljudi iz klijentove porodice? Predstavnik je samo barka pomou koje klijent moe pronai novi put ka svom izvoru. Kroz onoga ko ih je postavio u ulogu, oni su u mogunosti predstavljati neto o emu nita ne znaju. I oni to rade intuitivno. Postoji dubina u koju se sve uliva, i ona je izvan vremena. Bert Helinger je uporedio ivot sa piramidom. Gore u maloj taki na samom vrhu odvija se ono to nazivamo napretkom. U dubinama su prolost i budunost jedno. Tu je samo prostor, bez vremena. Ponekad smo u situaciji da moemo doi u kontakt s ovom dubinom. Tada, npr. prepoznajemo poretke, skrivene poretke, i moemo dotaknuti veliinu due. Ovi poreci se ponavljaju u prostoru i mogu se prepoznati i prikazati ak i na velikim udaljenostima. Kada terapeut postavi porodicu, pojedinci koji stoje kao predstavnici njenih lanova, tano oseaju ta se u toj porodici zbiva, iako su stvarni lanovi porodice daleko. Poredak te porodice utelovljuje se kroz konstelaciju. Postavljanjem porodice iznenada se dobija pristup jednoj stvarnosti do koje ne mogu doi razmiljanjem. Na videlo izlazi neto, to je dotad bilo skriveno. Tek kad je otkriveno, onda se moe videti postoji li neko reenje. I isto tako kako nam se kroz porodinu konstelaciju prikazuje ta porodica, isto vredi i obrnuto: reenje u konstelaciji s predstavnicima deluje na stvarnu porodicu, ak i kada oni o tome nita ne znaju. Porodice se sastoji od vie osoba koje prostorno stoje u odre enom medusobnom odnosu. Kad netko postavlja svoju porodicu, ono to se u toj porodice odvija on prenosi u trodimenzionalnu sliku. Ukoliko ih ispravno postavi, oni koji stoje u rasporedu nisu vie u svom porodinom sistemu, vec u jednom drugom. Oni tada tano mogu osetiti to se doga a u tom sistemu. Teorija morfogenetskih polja potie od engleskog biologa Ruperta Sheldrakea. On kae da se nasle ivanje ne odvija samo preko gena, vec i preko morfikih polja. Zahvaljujui ovim poljima, postoji jedna vrsta kolektivnog pamenja kojem doprinosi svaka jedinka odre ene vrste. I koje je, tako e, dostupno svakom pojedincu te vrste. Morfika polja su, kako tvrdi Sheldrake, poput elektromagnetskih polja. Svaka porodina konstelacija je razliita. Ne postoje dve iste. Postupak proizlazi iz odre ene situacije u tom trenutku i ne moe se ponoviti. Snaga lei u koncentraciji na minimumu informacija, a time i u zanemarivanju nebitnog. Glavni kriterijum je: slabi li nas to ili jaa. Rad treba prekinuti u trenutku uzlazne energije. KAKO I DA LI SE UOPTE PROVERAVA UINAK? Ozdravljenje klijenta nije jedino odluujue mjerilo. Mi ne znamo koja je njegova sudbina. Terapeut je Pomaga da se klijent suoi sa svojom sudbinom, i da aktivira svoje vlastite isceliteljske snage.</p> <p>5</p> <p>Najvei uinak se vidi tokom rada. Ako neko poinje zraiti ili se na njemu vidi veliko olakanje. Stvarnost...</p>