Priporočeni enotni kontni načrt

  • Published on
    01-Feb-2017

  • View
    225

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Za laje razumevanje in pojasnitev nove ureditve objavljamo Priporoeni enotni kontni nart v katerem so rdeo barvo oznaene skupine kontov in konti, ki so pri gospodarskih drubah, samostojnih podjetnikih posameznikih in zadrugah novi ali so spremenjeni. </p><p>Na podlagi 16. lena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, t. 65/08) je Strokovni svet Slovenskega intituta za revizijo na 145. seji 29. avgusta 2012 sprejel </p><p>Uporablja </p><p>PRIPOROENI ENOTNI KONTNI NART ZA GOSPODARSKE </p><p>DRUBE (oznaka D), SAMOSTOJNE PODJETNIKE </p><p>POSAMEZNIKE(oznaka P), KMEKA GOSPODINJSTVA (oznaka K), </p><p>ZADRUGE (oznaka Z), NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE PRAVNE </p><p>OSEBE ZASEBNEGA PRAVA (oznaka N)TER DRUTVA IN </p><p>INVALIDSKE ORGANIZACIJE (oznaka DI) </p><p> RAZRED 0 DOLGORONA SREDSTVA </p><p> 00 Neopredmetena sredstva in dolgorone aktivne asovne razmejitve </p><p>D, Z 000 Dobro ime D, P, K, Z, N, DI 002 Odloeni stroki razvijanja D, P, K, Z, N, DI 003 Premoenjske in druge pravice D, P, K, Z, N, DI 005 Druga neopredmetena sredstva (tudi emisijski kuponi) D, P, K, Z, N, DI 007 Dolgorone aktivne asovne razmejitve D, P, K, Z, N, DI 008 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 009 Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev </p><p> 01 Nalobene nepreminine D, P, K, Z, N, DI 010 Nalobene nepreminine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti D, P, K, Z, N, DI 011 Nalobene nepreminine, vrednotene po modelu potene vrednosti D, P, K, Z, N, DI 015 Popravek vrednosti nalobenih nepreminin zaradi amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 019 Oslabitev vrednosti nalobenih nepreminin </p><p> 02 Nepreminine D, P, K, Z, N, DI 020 Zemljia, vrednotena po modelu nabavne vrednosti D, P, K, Z, N, DI 021 Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti D, P, K, Z, N, DI 022 Zemljia, vrednotena po modelu prevrednotenja D, P, K, Z, N, DI 023 Zgradbe, vrednotene po modelu prevrednotenja D, P, K, Z, N, DI 027 Nepreminine v gradnji oziroma izdelavi </p><p> 03 Popravek in oslabitev vrednosti nepreminin </p></li><li><p>D, P, K, Z, N, DI 031 Oslabitev vrednosti zemlji D, P, K, Z, N, DI 032 Popravek vrednosti zemlji (kamnolomov, odlagali odpadkov) </p><p>zaradi amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 035 Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 039 Oslabitev vrednosti zgradb </p><p> 04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva D, P, K, Z, N, DI 040 Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne </p><p>vrednosti D, P, K, Z, N, DI 041 Drobni inventar D, P, K, Z, N, DI 042 Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu prevrednotenja D, P, K, Z, N, DI 043 Bioloka sredstva veletni nasadi D, P, K, Z, N, DI 044 Bioloka sredstva osnovna reda D, P, K, Z, N, DI 045 Druga opredmetena osnovna sredstva D, P, K, Z, N, DI 046 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti D, P, K, Z, N, DI 047 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma </p><p>izdelavi D, P, K, Z, N, DI 048 Umetnika dela in drugi predmeti kulturne in/ali zgodovinske </p><p>vrednosti, ki se ne amortizirajo </p><p> 05 Popravek in oslabitev vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev </p><p>D, P, K, Z, N, DI 050 Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja </p><p>D, P, K, Z, N, DI 051 Popravek vrednosti drobnega inventarja zaradi amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 052 Oslabitev vrednosti opreme in nadomestnih delov D, P, K, Z, N, DI 053 Popravek vrednosti biolokih sredstev veletnih nasadov zaradi </p><p>amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 054 Popravek vrednosti biolokih sredstev osnovne rede zaradi </p><p>amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 055 Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi </p><p>amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 056 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji </p><p>lasti D, P, K, Z, N, DI 058 Oslabitev vrednosti biolokih sredstev D, P, K; Z, N, DI 059 Oslabitev vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev </p><p> 06 Dolgorone finanne nalobe, razen posojil </p><p>D, Z 060 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee drub v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti </p><p>D, Z 061 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee drub v skupini, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek poslovnega izida </p><p>D, Z 062 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee drub v skupini, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek kapitala </p><p>D, Z 063 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih drub in skupaj obvladovanih drub, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti </p><p>D, Z 064 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih drub in skupaj obvladovanih drub, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek poslovnega izida </p><p>D, Z 065 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih drub </p></li><li><p>in skupaj obvladovanih drub, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek kapitala </p><p>D, P, K, Z, N, DI 066 Druge dolgorone finanne nalobe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti </p><p>D, P, K, Z, N, DI 067 Druge dolgorone finanne nalobe, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek poslovnega izida </p><p>D, P, K, Z, N, DI 068 Druge dolgorone finanne nalobe, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek kapitala oziroma lastnega vira sredstev </p><p>D, P, K, Z, N, DI 069 Oslabitev vrednosti dolgoronih finannih nalob </p><p> 07 Dana dolgorona posojila in terjatve za nevplaani vpoklicani kapital </p><p>D, Z 070 Dolgorona posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb drubam v skupini, vkljuno z dolgoronimi terjatvami iz finannega najema </p><p>D, Z 071 Dolgorona posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruenim drubam in skupaj obvladovanim drubam, vkljuno z dolgoronimi terjatvami iz finannega najema </p><p>D, P, K, Z, N, DI 072 Dolgorona posojila, dana drugim, vkljuno z dolgoronimi terjatvami iz finannega najema </p><p>D, Z 073 Dolgorona posojila, dana z odkupom obveznic od drub v skupini </p><p>D, Z 074 Dolgorona posojila, dana z odkupom obveznic od pridruenih drub in skupaj obvladovanih drub </p><p>D, P, K, Z, N, DI 075 Dolgorona posojila, dana z odkupom obveznic od drugih </p><p>D, Z 076 Dolgorone terjatve za nevplaani vpoklicani kapital </p><p>D, P, K, Z, N, DI 077 Druga dolgorono vloena sredstva </p><p>D, P, K, Z, N, DI 078 Dani dolgoroni depoziti </p><p>D, P, K, Z, N, DI 079 Oslabitev vrednosti danih dolgoronih posojil </p><p> 08 Dolgorone poslovne terjatve </p><p>D, P, K, Z, N, DI 080 Dolgoroni blagovni krediti, dani v dravi </p><p>D, P, K, Z, N, DI 081 Dolgoroni blagovni krediti, dani v tujini </p><p>D, P, K, Z, N, DI 082 Dani dolgoroni potroniki krediti </p><p>D, P, K, Z, N, DI 083 Dani dolgoroni predujmi </p><p>D, P, K, Z, N, DI 084 Dane dolgorone varine </p><p>D, P, K, Z, N, DI 086 Druge dolgorone poslovne terjatve </p><p>D, P, K, Z, N, DI 089 Oslabitev vrednosti dolgoronih poslovnih terjatev </p><p> 09 Terjatve za odloeni davek ter terjatve do samostojnih podjetnikov posameznikov in do nosilcev kmekih gospodinjstev </p><p>D, P, K, Z, N, DI 090 Terjatve za odloeni davek iz odbitnih zaasnih razlik </p><p>D, P, K, Z, N, DI 091 Terjatve za odloeni davek iz neizrabljenih davnih izgub, prenesenih v naslednja davna obdobja </p><p>D, Z, N, DI 092 Terjatve za odloeni davek iz davnih dobropisov, prenesenih v naslednja davna obdobja </p><p>P 095 Terjatve do samostojnih podjetnikov posameznikov </p><p>K 098 Terjatve do nosilcev kmekih gospodinjstev </p><p> RAZRED 1 KRATKORONA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN KRATKORONE AKTIVNE ASOVNE RAZMEJITVE </p><p> 10 Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni </p></li><li><p>papirji </p><p>D, P, K, Z, N, DI 100 Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih </p><p>D, P, K, Z, N, DI 101 Devizna sredstva v blagajni </p><p>D, P, K, Z, N, DI 102 Izdani eki (odbitna postavka) </p><p>D, P, K, Z, N, DI 103 Prejeti eki </p><p>D, P, K, Z, N, DI 104 Netvegani takoj udenarljivi dolniki vrednostni papirji </p><p>D, P, K, Z, N, DI 109 Denar na poti </p><p> 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finannih intitucijah </p><p>D, P, K, Z, N, DI 110 Denarna sredstva na raunih, razen deviznih </p><p>D, P, K, Z, N, DI 111 Kratkoroni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih </p><p>D, P, K, Z, N, DI 112 Devizna sredstva na raunih </p><p>D, P, K, Z, N, DI 113 Kratkoroni devizni depoziti oziroma devizni depoziti na odpoklic </p><p>D, P, K, Z, N, DI 114 Denarna sredstva na posebnih raunih oziroma za posebne namene </p><p> 12 Kratkorone terjatve do kupcev </p><p>D, P, K, Z, N, DI 120 Kratkorone terjatve do kupcev v dravi </p><p>D, P, K, Z, N, DI 121 Kratkorone terjatve do kupcev v tujini </p><p>D, P, K, Z, N, DI 122 Kratkoroni blagovni krediti, dani kupcem v dravi </p><p>D, P, K, Z, N, DI 123 Kratkoroni blagovni krediti, dani kupcem v tujini </p><p>D, P, K, Z, N, DI 124 Kratkoroni potroniki krediti, dani kupcem v dravi </p><p>DI 125 Kratkorone terjatve do lanov </p><p>D, P, K, Z, N, DI 129 Oslabitev vrednosti kratkoronih terjatev do kupcev </p><p> 13 Dani kratkoroni predujmi in varine </p><p>D, P, K, Z, N, DI 130 Kratkoroni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva </p><p>D, P, K, Z, N, DI 131 Kratkoroni predujmi, dani za neopredmetena sredstva </p><p>D, P, K, Z, N, DI 132 Kratkoroni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga ter e ne opravljene storitve </p><p>D, P, K, Z, N, DI 133 Drugi dani kratkoroni predujmi in preplaila </p><p>D, P, K, Z, N, DI 134 Dane kratkorone varine </p><p>D, P, K, Z, N, DI 139 Oslabitev vrednosti danih kratkoronih predujmov, preplail in varin </p><p> 14 Kratkorone terjatve iz poslovanja za tuj raun </p><p>D, P, K, Z, N, DI 140 Kratkorone terjatve do izvoznikov </p><p>D, P, K, Z, N, DI 141 Kratkorone terjatve iz uvoza za tuj raun </p><p>D, P, K, Z, N, DI 142 Kratkorone terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje </p><p>D, P, K, Z, N, DI 145 Druge kratkorone terjatve iz poslovanja za tuj raun </p><p>D, P, K, Z, N, DI 149 Oslabitev vrednosti kratkoronih terjatev iz poslovanja za tuj raun </p><p> 15 Kratkorone terjatve, povezane s finannimi prihodki </p><p>D, P, K, Z, N, DI 150 Kratkorone terjatve za obresti </p><p>D, P, K, Z, N, DI 151 Kratkorone terjatve za dividende </p><p>D, P, K, Z, N, DI 152 Kratkorone terjatve za druge delee v dobiku </p><p>D, P, K, Z, N, DI 155 Druge kratkorone terjatve, povezane s finannimi prihodki </p></li><li><p>D, P, K, Z, N, DI 159 Oslabitev vrednosti kratkoronih terjatev, povezanih s finannimi prihodki </p><p> 16 Druge kratkorone terjatve </p><p>D, P, K, Z, N, DI 160 Kratkorone terjatve za odbitni DDV </p><p>D, Z, N, DI 161 Kratkorone terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, vkljuno z davkom, plaanim v tujini </p><p>P 162 Kratkorone terjatve za davek od dohodkov iz dejavnosti samostojnih podjetnikov posameznikov, vkljuno z davkom, plaanim v tujini </p><p>K 163 Kratkorone terjatve za davek od dohodkov iz dejavnosti kmekih gospodinjstev, vkljuno z davkom, plaanim v tujini </p><p>D, P, K, Z, N, DI 164 Druge kratkorone terjatve do dravnih in drugih intitucij </p><p>D, P, K, Z, N, DI 165 Ostale kratkorone terjatve </p><p>D, P, K, Z, N, DI 166 Kratkorone terjatve za DDV, vrnjen tujcem </p><p>D, P, K, Z, N, DI 167 Kratkorone terjatve za DDV, plaan v tujini </p><p>D, P, K, Z, N, DI 169 Oslabitev vrednosti drugih kratkoronih terjatev </p><p> 17 Kratkorone finanne nalobe, razen posojil </p><p>D, Z 170 Kratkorone finanne nalobe v delnice in delee drub v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti </p><p>D, Z 171 Kratkorone finanne nalobe v delnice in delee drub v skupini, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek poslovnega izida </p><p>D, Z 172 Kratkorone finanne nalobe v delnice in delee drub v skupini, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek kapitala </p><p>D, Z 173 Kratkorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih drub in skupaj obvladovanih drub, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti </p><p>D, Z 174 Kratkorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih drub in skupaj obvladovanih drub, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek poslovnega izida </p><p>D, Z 175 Kratkorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih drub in skupaj obvladovanih drub, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek kapitala </p><p>D, P, K, Z, N, DI 176 Druge kratkorone finanne nalobe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti </p><p>D, P, K, Z, N, DI 177 Druge kratkorone finanne nalobe, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek poslovnega izida </p><p>D, P, K, Z, N, DI 178 Druge kratkorone finanne nalobe, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek kapitala oziroma lastnega vira sredstev </p><p>D, P, K, Z, N, DI 179 Oslabitev vrednosti kratkoronih finannih nalob </p><p> 18 Kratkorona posojila in kratkorone terjatve za nevplaani kapital </p><p>D, Z 180 Kratkorona posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb drubam v skupini </p><p>D, Z 181 Kratkorona posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruenim drubam in skupaj obvladovanim drubam </p></li><li><p>D, P, K, Z, N, DI 182 Kratkorona posojila, dana drugim, vkljuno s kratkoronimi terjatvami iz finannega najema </p><p>D, P, K, Z, N, DI 183 Kratkoroni depoziti v bankah in drugih finannih organizacijah </p><p>D, P, K, Z, N, DI 184 Dana kratkorona posojila z odkupom obveznic </p><p>D, P, K, Z, N, DI 185 Prejete menice </p><p>D, P, K, Z, N, DI 186 Dana kratkorona posojila z odkupom drugih dolnikih vrednostnih papirjev </p><p>D, Z 187 Kratkorono nevplaani vpoklicani kapital </p><p>D, P, K, Z, N, DI 189 Oslabitev vrednosti kratkoronih posojil </p><p> 19 Kratkorone aktivne asovne razmejitve </p><p>D, P, K, Z, N, DI 190 Kratkorono odloeni stroki oziroma odhodki </p><p>D, P, K, Z, N, DI 191 Kratkorono nezaraunani prihodki </p><p>D, P, K, Z, N, DI 192 Vrednotnice </p><p>D, P, K, Z, N, DI 195 DDV od prejetih predujmov </p><p> RAZRED 2 KRATKORONE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKORONE PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE </p><p> 21 Obveznosti, vkljuene v skupine za odtujitev D, P, K, Z, N, DI 210 Obveznosti, vkljuene v skupine za odtujitev </p><p> 22 Kratkorone obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev D, P, K, Z, N, DI 220 Kratkorone obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v dravi D, P, K, Z, N, DI 221 Kratkorone obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini D, P, K, Z, N, DI 222 Kratkoroni blagovni krediti, prejeti v dravi D, P, K, Z, N, DI 223 Kratkoroni blagovni krediti, prejeti v tujini D, P, K, Z, N, DI 224 Kratkorone obveznosti (dolgovi) za nezaraunane blago in storitve </p><p> 23 Prejeti kratkoroni predujmi in varine D, P, K, Z, N, DI 230 Prejeti kratkoroni predujmi D, P, K, Z, N, DI 231 Prejete kratkorone varine </p><p> 24 Kratkorone obveznosti iz poslovanja za tuj raun D, P, K, Z, N, DI 240 Kratkorone obveznosti iz izvoza za tuj raun D, P, K, Z, N, DI 241 Kratkorone obveznosti do uvoznikov D, P, K, Z, N, DI 242 Kratkorone obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje D, P, K, Z, N, DI 245 Druge kratkorone obveznosti iz poslovanja za tuj raun </p><p> 25 Kratkorone obveznosti za plae D, P, K, Z, N, DI 250 Kratkorone obveznosti za vraunane in neobraunane plae D, P, K, Z, N, DI 251 Kratkorone obveznosti za neto plae in nadomestila pla D, P, K, Z, N, DI 252 Kratkorone obveznosti za prispevke za socialno varnost po vrstah </p><p>prispevkov D, P, K, Z, N, DI 253 Kratkorone obveznosti za prispevke iz bruto pla in nadomestil </p><p>pla D, P, K, Z, N, DI 254 Kratkorone obveznosti za davke iz bruto pla in nadomestil pla D, P, K, Z, N, DI 255 Kratkorone obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja D, P, K, Z, N, DI 256 Kratkorone obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov </p><p>iz delovnega razmerja, ki se ne obraunavajo skupaj s plaami D, P, K, Z, N, DI 257 Kratkorone obveznosti za davek iz drugih prej...</p></li></ul>