priručnik B.T. Commerce - Savjetovalište - Knjizice... · „Prevencija nasilja putem interneta ... pomoć starije osobe (nastavnika, školskog pedagoga ili roditelja), što je u skladu i s našim istraživanjem u kojem

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Broura</p><p>Izdava:</p><p>Tisak i oblikovanje:</p><p>Naklada:</p><p>Zagreb, 2014.</p><p>prirunik</p><p>Savjetovalite ''Luka Ritz''</p><p>B.T. Commerce</p><p>500 kom</p><p>Prevencija nasilja putem interneta</p><p>metodom forum-kazalita. Primjer dobre prakse</p><p>za nastavnike i strune suradnike</p><p>Ova broura je nastala uz financijsku pomo</p><p>Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.</p><p>Meuvrnjako nasilje putem interneta</p><p>ukljuuje poticanje grupne mrnje, napade</p><p>na privatnost, uznemiravanje, uhoenje,</p><p>vrijeanje, nesvjestan pristup tetnim</p><p>sadrajima te irenje nasilnih i tetnih</p><p>komentara. Moe ukljuivati i slanje</p><p>okrutnih, zlobnih i prijeteih poruka kao i</p><p>kreiranje internetskih stranica koje sadre</p><p>prie, crtee, slike i ale na raun</p><p>vrnjaka... (preuzeto iz broure Nasilje</p><p>preko interneta, Poliklinika za zatitu</p><p>djece grada Zagreba).</p></li><li><p>Koji su oblici nasilja meu djecom i mladima?</p><p>ivimo u vremenu oblikovanom snanim, brzim ikontinuiranim promjenama u tehnici i tehnologiji koje suzaivjele, pa i ovladale mnogim oblastima ivota i rada.Nove informacijskokomunikacijske tehnologijeotvaraju nove izvore znanja i naine komunikacije,oblikuju nae privatno i poslovno vrijeme. Pri tompostaju dobrodoao, sveprisutan, nezaobilazan, ali ineupitan dio naih ivota. Upravo ta neupitnost iapsolutna dostupnost dovodi do prekomjerne upotrebeistih, do te mjere da moemo govoriti o ovisnosti. Novetehnologije idu ruku pod ruku s konzumeristikimpotrebama te brzim i povrnim nainom ivota,podravajui esto krive vrijednosti koje se u svojojprivlanosti i lakoi najvie oituju, ali i prelamaju namlaim generacijama najboljim konzumeristima svih isvakojakih informatikih usluga.</p><p>Ovisiniko ponaanje, kojem su posebno sklona djeca imladi, moe se oitovati u nekoliko aspekata koritenjainterneta:(Facebook, Twitter, IM, chat...),</p><p>, koje stvaraju osjeajdrutvene pripadnosti i za djecu esto opasnu iluzijudruge stvarnosti kojom mogu gospodariti. Nadalje, tu je i</p><p>: istraivanje nebitnih stvaripotkrepljeno neprovjerenim informacijama, estopovrnim i netonim.</p><p>Uz ovisniko ponaanje, internet kao nov, mladojgeneraciji prilagoen nain komunikacije esto je iplodno tlo za nasilje meu djecom i mladima</p><p>.</p><p>ovisnost o drutvenim mreama i kontaktimaopsjednutost on-line</p><p>aktivnostima i on-line igrama</p><p>ovisnost o informacijama</p><p>cyberbullying</p></li><li><p>Net generacija</p><p>Projekt su inile slijedee projektne aktivnosti:</p><p>1.</p><p>2.</p><p>je pojam koji opisuje generacije koje suroene okruene raunalima, internetom i video-igricama, a Net generacija.hr projekt je aktivnogukljuivanja uenika osnovnih i srednjih kola te njihovihnastavnika u prevenciju ovisnosti o internetu tecyberbullinga, nasilja putem interneta. Projekt jeproveden u kolskoj godini 2012/ 2013. uz podrkuMinistarstva znanosti, obrazovanja i sporta.</p><p>Deset izvedbi jedne forum-prie za uenike osnovnih isrednjih kola.</p><p>Pilot-projekt u O Stenjevec koji je obuhvaaoformiranje uenike forum-skupine te kontinuiraneforum-izvedbe za uenike i nastavnike te kolskezajednice. Forum-izvedbe usko su bile vezane za temunasilja putem interneta, a proizale su iz iskustavauesnika forum-grupe.</p><p>3.</p><p>4.</p><p>Odravanje dvodnevnih forum-radionica za uenike inastavnike u Savjetovalitu na teme vrnjakog nasilja,nasilja novih tehnologija, ovisnosti djece i mladih, nasiljaputem interneta i dr.</p><p>Izrada informativne knjiice Nasilje putem internetanamijenjene svim sudionicima projekta.</p><p>Cilj projekta bio je osvjetavanje i smanjenje pojave ovevrste ovisnosti i rizika nasilnog djelovanja kod navedeneuenike skupine uz pomo neformalnog edukativnogdijaloga te dramsko-pedagokih metoda kazalitapotlaenih forum-kazalita.</p><p>Uei i vjebajui metodu forum-kazalita uenici postajuaktivni sudionici prevencije, osvjetavajui tespoznavajui probleme promiljanjem i djelovanjem,traenjem i predlaganjem rjeenja za situacije u kojima sei sami nalaze i koje su im poznate, ali esto i neosvjetene.Iskustvo forum-kazalita pri tom priprema uenike nadjelovanje u stvarnim ivotnim situacijama pokazujui imnaine kako detektirati problem i kako iznai niz rjeenjakoja dovode do smanjenja problema ili njegovarjeavanja.</p></li><li><p>Ostali ciljevi projekta:</p><p>osvijestiti i informirati ue-nike, nastavnike i roditelje oopasnostima nasilja putem inter-neta, nainima djelovanja i zatitite zakonskoj regulativi</p><p>poticati aktivno ukljuivanjeuenika u preventivne aktivnostivezane uz ovu problematiku zaosobno osvjetavanje i izna-laenje rjeenja</p><p>osvijestiti nastavnike, ali iroditelje o potrebi poveanepozornosti nad aktivnostima ue-nika na internetu u domu i u kol-skom okruenju, ali i pomoi imkonkretnim savjetima kako djelo-vati te zatiti djecu i mlade</p><p>osigurati kvalitetnu edukacijusvih sudionika projekta o proble-mima ovisnosti o novim tehnolo-gijama, osvijestiti rizike i posljedi-ce njihove prekomjerne upotrebe</p><p>razvijati samopotovanje isocijalne vjetine kod uenika</p><p>Augusto Boal</p><p>metode kazalita potlaenih</p><p>(19312008.), brazilski umjetnik, politiki i kulturni aktivist, kazaliniredatelj, pisac, tvorac je kazalita potlaenih, politikog kazalita namjenjenogpromjeni drutvenih odnosa. Tijkom 1950-ih i 1960-ih postao je jednom od najistaknutijihlinosti brazilskog, politiki i kulturno vrlo angairanog kazalita. Nakon to 1971. godineobjavljuje svoju knjigu Kazalite potlaenih, kao i mnogi drugi brazilski angairaniumjetnici, biva uhien i muen te nakon izlaska iz zatvora odlazi s obitelji iz zemlje. Tek se1986. godine vraa ponovno u Brazil. Boravak u Europi, brojne radionice i prijevodinjegovih knjiga na engleski i francuski, pridonijeli su irenju ideje kazalita potlaenihirom svijeta.</p><p>Danas se koriste u gotovo 100 zemalja svijeta. Krenuvi odideje da se pojaa i osnai uloga kazalita kao umjetnosti koja ima mo drutve promjene,pomie naglasak s kazalita-kao-predstave, gotova proizvoda za pokazivanjegledateljima, u kazalite-kao-pokus, u mjesto gdje gledatelj aktivno sudjeluje u odreenjudramskog zbivanja. U kontekstu poetike potlaenih, cilj je pretvoriti ljude gledatelje,pasivna bia, promatrae unutar kazalinog fenomena, u subjekte, aktivne sudionike,</p><p>Sada, kada je toliko izvjesnosti postalo sumnjama, kada je toliko snova izblijedjelo nasuncu i toliko nade postalo varkama sada kada prolazimo kroz jako zbunjujuavremena i situacije, pune sumnji i nesigurnosti, sada vie nego ikad, vjerujem da jevrijeme za kazalite koje e na najbolji mogui nain postaviti prava pitanja u pravovrijeme. Budimo demokratini i zamolimo publiku da nam povjeri svoje elje i pokaedruge mogunosti. Nadajmo se da emo jednom ne u tako dalekoj budunosti moiuvjeriti ili prisiliti nae vlade, nae voe da uine isto, upitaju svoju publiku nas tobismo uinili kako bi svijet postao mjesto za ivot i sreu da, to je mogue a ne samotrnica na kojoj prodajemo svoju robu i svoje due. Nadajmo se! Radimo na tome!</p><p>(Boal, A.,Igre za glumce i ne-glumce)</p></li><li><p>glumce- mjenjae onog to se ispred njih dogaa. Upravo stogametode kazalita potlaenih koriste se u svrhu poticajnogdjelovanja na ljude u sueljavanju s aktualnim problemima iiskuavanju razliitih rjeenja nekog problema koji ih se(do)tie.</p><p>jedna je, ujedno i najea tehnika kazalitapotlaenih uz novinsko kazalite, kazalite slika, nevidljivokazalite te legislativno kazalite. Tehniku forum-kazalita Boalje prvi put primijenio 1973. godine u Peruu, u okviru programaopismenjavanja stanovnitva, u kojem je kroz kazalini medijomoguio nepismenima, neobrazovanima i potlaenima daizraze svoje stavove i uvjerenja. Radi se o interaktivnomkazalitu u kojem gledatelji, uz posredniku ulogu dokera,aktivno pitanjima, savjetima te igranjem uloga sudjeluju urjeavanju nekog drutvenog, naizgled nerjeivog problema.Taj problem uvijek je posljedica nekog oblika tlaenja teukljuuje vidljiva tlaitelja (antagonista) i potlaenog(protagonista). U praksi se esto pokazuje korisnim u scenuukljuiti i treu skupinu- svjedoke/ promatrae (tritagoniste),koji svojom utnjom, ravnodunou, strahom i pasivnouomoguuju tlaitelju da nesmetano tlai rtvu. Forum-kazalitepostavlja model priu kao problem, a sudionicima pri tom jasnopostavlja pitanje to ja tu mogu?. Vano je u konstrukcijiscene da je problem koji se prikazuje realan, tj. stvaran, da se snjim publika moe identificirati te da su otvoreni kanalipromjenjiva ishoda prie unutar kojih je mogue djelovanje, tj.iznalaenje rjeenja. Pri tom, ne trai se jedno, pravo ili idealnorjeenje, ve je cilj sagledati priu iz vie perspektiva kojeotvaraju i vie mogunosti. Upravo na taj nain, prelazei</p><p>Forum-kazalite</p><p>zamiljenu kazalinu rampu, gledatelj-glumac preuzima uloguprotagonista i/ili tritagonista, mijenja dramsko zbivanje,iskuavajui rjeenje, iskuava mogunost promjene, poBoalovim rijeima, priprema se za zbiljsku akciju. Drugimrijeima, djelujui unutar sigurnog kazalinog prostora,gledateljiglumci imaju priliku promatrati sebe, iskustveno uitite se pripremati za djelovanje u stvarnom ivotu. Na ovaj senain neki oblik nepravde lake razumije i upamti putemsudjelovanja u njemu, a u konanici se uesnici empatiziraju iojaavaju.</p><p>u traenju rjeenja prikazanih problema ne moe sekoristi nasilje</p><p>rjeenja moraju biti realna, vjerojatna, a ne arobna</p><p>gledatelji mogu intervenirati na sljedee naine:</p><p>mogu postavljati pitanja likovima na sceni i ispitatinjihovu motivaciju</p><p>mogu sugerirati i zadati nove zadatke likovima</p><p>mogu intervenirati zamjenom likova na sceni-ulaenjem u pojedini lik</p><p>gledatelji mogu igrati sve likove i mijenjati njihovaponaanja izuzev lika tlaitelja</p><p>ulazei u lik, gledatelji ne mogu mijenjati osnovnikarakter lika koji igraju.</p><p>a.</p><p>b.</p><p>c.</p></li><li><p>432</p><p>1Nika, Lucija, Sara i Ema najbolje su prijateljice (BFF Best Friends Forever).Odluile su promijeniti zajedniku profilnu fotku na fejsu. kljoc! Nova fotka je tu. Ali, jao!Jedino je Lucija dobro ispala, Niki se vide odvratni podonjaci, Ema je tako nezadovoljna dane moe ni opisati, a Sari se vidi ogroman prit nasred ela. Katastrofa, ako to Lovro vidi!Sara priznaje prijateljicama da joj se svia Lovro. Ova fotka ne smije na fejs! Dogovore se dae je ipak sauvati u inboxu kako bi se mogle smijati i zezati s njom.Drugo jutro u koli, prije poetka sata, Sara pokuavaotvoriti na fejsu to je Lovro lajkao. Prilazi joj Ivan i kadsazna da joj se Lovro svia, ojaeno joj otkrije da se Lovrisvia njena najbolja prijateljica Lucija i da joj je poslao poruku u inbox. Kako bi otklonilasumnju, Sara uz pomo Lucijine lozinke ulazi na njen Facebook-profil i otkriva porukuSvia mi se!. Bijesna to joj je Lucija preutjela poruku, Sara s njenog profila objavljujefotku za koju su se dogovorili da je nitko nee vidjeti. Samo jedan klik i public! U trenutkukad Sara Lucijinom lozinkom ulazi na njenu stranicu, pored njih prolazi Nikola te djelominouje njihov razgovor. Ivan, pak, Saru ne ometa u njenom naumu.</p><p>Kad shvate da je fotka objavljena, djevojke se posvaaju.Optuuju Luciju. Nije im jasno kako je mogla to napraviti i tako ihiznevjeriti. Sad e svi to vidjeti! Tko zna koliko ih je fotku veskinulo. to napraviti? Pa to se ne moe obrisati! Najglasnija inajodlunija meu njima je Sara. Lucija se brani jer ne bi nikad,ba nikad tako neto napravila. Moda joj je netko provalio naprofil. Nika i Sara je nemilice napadaju. Emi nije svejedno zbogfotke, ali ipak je na Lucijinoj strani. U aru vike Sara je upita zaLovru, ne svia li joj se on moda pa je zato i stavila fotku na kojojjedino ona dobro izgleda. Izdala ju je zauvijek. Zato e napravitinovu grupu na fejsu Svi koji misle da je Lucija Horvat drolja!!!</p><p>U razredu Nikola se prikljui nafejs i otkrije fotku na kojoj cureizgledaju grozno. Pokazujefotku Ivanu. Zajedno se smiju.</p><p>Ema</p></li><li><p>Nakon forum-prie uslijedio je kratak razgovor ovienom te aktualizacija prie tijekom koje su se uenici,gotovo bez iznimke, sloili da je pria uvjerljiva, aproblem realan i est u njihovoj svakodnevici. Nadalje,odluili su pokuati zatiti rtvu te isprobati postoje liintervencije iz pojedinih likova u prii, koje bi sprijeileprikazano nasilje. Uenici su definirali uloge - tlaitelja,potlaenog i njihove potencijalne pomagae - te su imobjanjena pravila na koji nain se oni mogu ukljuiti ipromijeniti ishod prie, uz vanu napomenu da jedini likkojeg ne mogu zamijeniti jest lik tlaitelja. Pri tom,naravno, iz drugih likova mogu pokuati utjecati nanjegovo ponaanje. Razina ukljuenosti uenika bila jezadovoljavajua, a predloena rjeenja problema u</p><p>prii realna, hrabra, razborita. Najee mjestointervencije bio je lik prijatelja Ivana koji je traem ipokrenuo tlaenje, ali je i u pravom trenutku mogaosprijeiti eskalaciju. esto mjesto intervencije bile su iprijateljice, posebice Ema, jer je uoeno da se rtvapoinje zauzimati za sebe ukoliko osjeti podrku bliskeosobe. Nadalje, promjena Eminog ponaanja pozitivnodjeluje i na drugu prijateljicu, Niku, koja esto omekavasvoj stav prema Luciji. Rijetko mjesto intervencije bio je iNikola, koji oito svojom pasivnou i nezainteresira-nou blokira gledatelje na djelovanje. Sloili su se daNikolin lik obuhvaa veliki broj uenika koji se ne elemjeati u tui problem. Najrjee uenici djeluju iz likartve, to upuuje na miljenje o nemoi rtve da seizbori za sebe. Vrlo rijetko uenici predlau da se potraipomo starije osobe (nastavnika, kolskog pedagoga iliroditelja), to je u skladu i s naim istraivanjem u kojemse mladi rijetko povjeravaju starijim osobama oproblem cyberbullyinga. Uoljivo je da neki ueniciproblem krae tue lozinke i upotrebe tuegidentiteta kako bi se ta osoba ocrnila i izvrgnula ruglune vide kao ozbiljan problem. Nadalje vidljivo je dauenici niih razreda (osnovnokolci) jasnije videnavedeni problem nego uenici viih razreda(srednjokolci). Namee se pitanje nisu li srednjokolciintenzivnije izloeni nasilju putem interneta pa ga stogavie i ne osvjetavaju kao nasilje.</p><p>osnovnih kola</p><p>srednje kole</p><p>uenika doma</p><p>Ukupno: 224 uenika</p><p>U izvedbi forum-prie je uestvovalo</p><p>1 2</p><p>2</p><p>2</p><p>3 4 5 6</p><p>1</p><p>1</p></li><li><p>Prva uenika forum-pria</p><p>Voditeljica radionica i uenike forum-skupine,prof. Tihana Lipovec Fraculj sastavila je izvjetaj oradu na pilot-projektu, kojeg ovdje donosimo uskraenom obliku.</p><p>Radionice forum kazalita odravale su se tijekomkolske godine 2012./2013. u sedmim i osmim razredimaO Stenjevec. Odrane su dvije cjelodnevne radionicetijekom kojih se formirala (izvoai dvijuforum predstava). Forum predstave odravane su zavrijeme sata razrednog odjela u sklopu treeg modulaZdravstvenog odgoja (Prevencija nasilnikog ponaanja)u 7. i 8. razredima.</p><p>Najprije je formirana inicijalna grupa od 10 lanova koji suu dvije radionice napravili dvije forum prie vezane uzproblem nasilja putem interneta. Tijek rada odvijao se</p><p>forum skupina</p><p>U prvoj prii Fotografija uenica osmog razreda )stavlja svoju fotografiju na Facebook te dobivaneprimjerene i uvredljive komentare ispod fotografije odjedne uenice iz razreda .</p><p>Prijateljica je nagovara da uvrede prijavi razrednici ,ali uenica se neka jer se boji tlaiteljice koja jenajpopularnija u razredu. Sve to pasivno promatra sastrane i jedna druga uenica iz razreda ).</p><p>(1</p><p>(2)</p><p>(3) (5)(1) (2)</p><p>(4</p><p>1 2</p></li><li><p>Nakon inzistiranja prijateljice da sluaj prijave razrednicinalaze se sve etiri (potlaena, tlaiteljica i pomagai) uuionici nakon nastave gdje razrednica pokuava saznatito se dogodilo. Tlaiteljica , meutim, nijee da jepisala uvrede, a njezina pomagaica tvrdi da nemajudokaza. Kada potlaena eli pokazati razrednicipo...</p></li></ul>