Problemy ludzi młodych

 • Published on
  05-Apr-2016

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Problemy ludzi modych

 • W spoecznym odbiorze dzisiejsza modzie mieszkajca w Polsce oraz innych europejskich krajach demokratycznych jest uznawana za grup uprzywilejowan.Jednak po bliszej analizie ycia i sposobu funkcjonowania osb w tej grupie wiekowej mona dostrzec wiele zjawisk o charakterze negatywnym m.in.:

  rosnce bezrobocie

  trudnoci w znalezieniu pracy po ukoczeniu nauki

  wykluczenie spoeczne

  realne zagroenie ycia w ubstwie

 • Problem mieszkaniowy

  Problemem, ktry dotyka modych ludzi, jest take za sytuacja mieszkaniowa. Za gwny powd takiego stanu rzeczy uznaje si kontynuowanie nauki wrd osb modych do 24 roku ycia i czynniki ekonomiczne wrd starszych, przede wszystkim trudnoci ze znalezieniem staej pracy oraz niskie zarobki, a tym samym brak zdolnoci kredytowej do zakupu wasnego mieszkania, a take wysokie ceny mieszka i koszty ich wykoczenia.Pastwo podejmuje pewne dziaania, majce na celu uatwienie wielu modym osobom nabycie swojego pierwszego mieszkania. Np. udostpnianie przez wadze gmin terenw bdcych wasnoci komunaln pod inwestycje mieszkaniowe daoby szans na zmniejszenie kosztw budowy, a tym samym obnienie ceny mieszka.

 • Problem bezrobocia

 • Firmy nie chc dofinansowywa inicjacji zawodowej osb modych. Nie widz korzyci w zatrudnianiu osb dopiero wkraczajcych na rynek pracy. Pracodawcy poszukuj ludzi z dowiadczeniem, ktrego modzi nie maj. I tu tworzy si bdne koo, bo pozostajcy bez pracy mody czowiek adnego dowiadczenia nie zdobywa. To moe skutkowa dugotrwaym bezrobociem.

  Ograniczenie zatrudnienia modych ludzi wynika midzy innymi:- z braku miejsc pracy- zej sytuacji ekonomicznej przedsibiorstw- likwidacji duych i maych zakadw pracy- przestarzaych programw ksztacenia, co skutkuje brakiem odpowiednich kwalifikacji modych kandydatw do pracy

 • Komisja Europejska wskazaa kilka przyczyn bezrobocia wrd modziey:

  przedwczesne koczenie nauki bez kwalifikacji,

  brak odpowiednich umiejtnoci i dowiadczenia zawodowego,

  niepewne formy zatrudnienia, a nastpnie okresy bezrobocia,

  ograniczone moliwoci szkole,

  niewystarczajce/niewaciwe programy rynku pracy sprzyjajce aktywnoci.

 • Studenci charakterystyka

  Na uczelniach wzrasta zainteresowanie studiami oferowanymi przez uczelnie techniczne. W najwikszym stopniu kandydatw na studia trac uczelnie ekonomiczne. Obecnie wzrasta znaczenie szk technicznych oraz uniwersytetw medycznych . Systematycznie maleje zainteresowanie studiami niestacjonarnymi, co jest przede wszystkim spowodowane niem demograficznym. Tym samym wzrasta szansa rozpoczcia studiw bezpatnych, z ktrej korzystaj kandydaci.

 • Problemy studentw:

  Niedopasowanie wyksztacenia studentw do potrzeb pracodawcw

  Stae i praktyki nie przygotowuj do przyszego zawodu

  Ograniczenia personalne i instytucjonalne wasnej dziaalnoci gospodarczej alternatywy wobec zatrudnienia w obcej firmie

  Ukoczenie studiw nie jest wystarczajce, by mc podj prac w zawodzie.

  Brak pienidzy na studia

  Problem mieszkaniowy

 • Emigracja zarobkowa

  powszechnie znana jako podr za chlebem, jest koem ratunkowym dla wielu polskich rodzin i szans rozpoczcia dorosego ycia przez modych Polakw.

 • Newsweek o przymusowych emigracjach modych:

  Wysokie bezrobocie (rynek pracodawcy) wpyno demoralizujco na rodzimych pracodawcw [...] Trudno si temu dziwi, gdy na jedno ogoszenie w prasie odpowiadao kilkaset osb. Taka sytuacja rodzia patologie [...] Problemy ze znalezieniem satysfakcjonujcej pracy rodziy z kolei w Polakach frustracje.

 • Rnica midzy Polsk a innymi wybranymi krajami:

  Kraj Czas pracy Przecitne wynagrodzenie

  Polska 42,7 godz. 2500 z

  Finlandia 38,9 godz. 9488 z

  Francja 37,4 godz. 5892 z

  Anglia 36,5 godz. 11160 z;

 • Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach 2008-2012 (liczba emigrantw w tys.)

  Tabela 1. Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach 2008-2012 (liczba emigrantw w tys.)

  kraj przebywania 2008 2009 2010 2011 2012

  Ogem 2 210 2 100 2 000 2 060 2 130

  Europa 1 887 1 765 1 685 1 754 1 816

  Unia Europejska (27

  krajw)1 820 1 690 1 607 1 670 1 720

  Austria 40 36 29 25 28

  Belgia 33 34 45 47 48

  Czechy 10 9 7 7 8

  Cypr 4 3 3 3 2

  Dania 19 20 19 21 23

  Finlandia 4 3 3 2 2

  Francja 56 60 60 62 63

  Grecja 20 16 16 15 14

  Holandia 108 98 92 95 97

  Hiszpania 83 84 48 40 37

  Irlandia 180 140 133 120 118

  Niemcy 490 465 440 470 500

  Portugalia 1 1 1 1 1

  Szwecja 29 31 33 36 38

  Wielka Brytania 650 595 580 625 637

  Wochy 88 88 92 94 97

  kraje spoza UE 67 75 78 85 96

  Norwegia 38 45 50 56 65

 • Emigracja zarobkowa wedug pci (w %)

  przyczyny emigracji ogem mczyni kobiety

  praca 72,8 78,8 62,2

  sprawy rodzinne 15,7 12,6 22,4

  edukacja 5,7 3,9 8,4

  leczenie, rehabilitacja 0,2 0,2 0,3

  pozostae 5,5 4,6 6,7

 • Skutki migracji:

  Pozytywne:

  zdobycie dowiadczenia nauka jzyka popraw sytuacji materialnejczci Polakw

  zwikszenie liczby pracownikw w krajach europejskich

  Negatywne:

  problemy i konflikty kulturowe pojawiajce si w rodowiskach migrantw wyjazd z Polski tysicy osb problemy spoeczne zwikszenie naraenia migrantw na rnego rodzaju deprawacje

 • Opinie spoeczestwa o problemach ludzi modych:

  Najwikszym problemem modych ludzi w Polsce jest cakowite niedostosowanie warunkw spoeczno-politycznych do ich potrzeb oraz moliwoci. Moim zdaniem, obecne rozwizania prawne, zamiast motywowa rozleniwiaj studentw. Obniajca si jako studiw prowadzi do wzrostu bezrobocia, ktre automatycznie rzutuje na poziom demograficzny. Problemem jest wiara w to e ukoczenie jakichkolwiek studiw zapewni prac, a tym samym warunki bytowe. Problemem jest bierno znacznej czci z nas, ktra powoduje brak rozwoju zarwno osobistego jak i zawodowego. Najwikszym problemem jest to, e problemy modych ludzi, s powszechnie dostrzegane i analizowane, jednak nie prowadz do adnych logicznych oraz podanych zmian, Brak jest prawdziwych propozycji korekty obecnej sytuacji zarwno w sferze spoecznej jak i prawnej

  Aleksandra Kostuch

 • Moim zdaniem najwikszym problemem modych ludzi jest niedostosowanie do wymaga rynku pracy. Przejawia si to ju na etapie szkoy redniej i kontynuuje przy okazji podejmowania studiw brak sprecyzowanych planw i oczekiwa powoduje, i dla wielu modych ludzi studia s etapem przeczekania, przeduenia beztroskiego dziecistwa. Wkraczajc na rynek pracy posiadaj umiejtnoci, ktre nie s poszukiwane, lub s absolwentami modnych kierunkw, po ktrych jedynie niewielu udaje si znale prac w zawodzie. Budzi to frustracje i niezadowolenie, a oferowane zarobki tacy absolwenci bywaj traktowani jako pracownicy niewykwalifikowani skaniaj ich jedynie ku emigracji.

  Mateusz Szczypa

 • Opinie spoeczestwa z podziaem na wiek ankietowanych:

 • Co uwaa Pan(i) za najwikszy problem modych ludzi?

 • Koniec