Prof. Roseval Acting Dean GRULAC en Dean Caribean (2)

  • Published on
    16-Feb-2016

  • View
    134

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bericht d.d. 14 december 2015 van de Surinaamse ambassade in Zuid-Afrika te Pretoria.

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>Ambassadeur Roseval Acting Dean GRULAC en Dean of Caribbean Heads of </p><p>Missions in Zuid-Afrika </p><p>Vanaf november 2015 fungeert Ambassadeur, Prof. Dr. Wilfried R. Roseval, Ambassadeur van de </p><p>Surinaamse Ambassade te Pretoria als Acting Dean van de GRULAC groep in Zuid-Afrika. </p><p>De GRULAC groep bestaat uit een 16 tal hoofden van diplomatieke missies die in Zuid-Afrika zijn </p><p>geaccrediteerd. Dit diplomatiek top orgaan beijvert zich om multilateraal en bilateraal, via politieke, </p><p>economische, diplomatieke en sociaal culturele instrumenten en activiteiten een wezenlijke bijdrage te </p><p>leveren. </p><p>1. In de eerste plaats gaat het erom via de GRULAC een brug te slaan tussen beide continenten </p><p>Zuid-Amerika en het Caribisch gebied enerzijds en Zuid-Afrika anderzijds. Deze brug is zeer </p><p>noodzakelijk en wel op het stuk van handel, investeringen en industrile ontwikkeling. Dit is zeer </p><p>relevant omdat beide continenten het grootste deel van alle natuurrijkdommen ter wereld </p><p>omvatten terwijl het aandeel van onze regio in handel, investeringen en industrile ontwikkeling </p><p>met Afrika verwaarloosbaar klein is (2-3%) vergeleken met de handel, investeringen tussen de </p><p>rest van de wereld met Afrika. (Europa, Azi, USA/Canada en Australi) </p><p>2. In de tweede plaats heeft de GRULAC organisatie recentelijk expliciet uitdrukking gegeven aan </p><p>het streven om een schakelfunctie te vervullen tussen instituten als de Afrikaanse Unie (AU) </p><p>enerzijds en belangrijke instituten in onze eigen regios anderzijds (Latijns Amerika en het </p><p>Caribisch gebied). Mede in dat licht is er vanuit de post Pretoria via ons ministerie van </p><p>Buitenlandse Zaken het verzoek gedaan aan de President van de Republiek Suriname om voor </p><p>ons land een voorstel bij de AU in te dienen ter verkrijging van de Observer en Associate </p><p>Membership Status binnen de Afrikaanse Unie. Een aantal landen uit onze regio beschikken </p><p>reeds over een observeer en/of associatie status binnen de AU. Verzoeken voor de Observeer of </p><p>Associatie Status kunnen alleen door Presidenten worden ingediend. </p><p>3. Ten derde dient de GRULAC organisatie als belangrijk Overlegorgaan tussen onze regio en de </p><p>Regering van de Republiek Zuid-Afrika enerzijds en alle overige diplomatieke organisaties en </p><p>internationale organisaties in de wereld welke zijn geaccrediteerd in Zuid-Afrika. Het mag als </p><p>bekend worden verondersteld dat Zuid-Afrika na Washington de grootste collectiviteit aan </p><p>diplomaten ter wereld omvat. </p><p>Ambassadeur Roseval heeft deze uitdagende taak aanvaard en is momenteel bezig het werk binnen de </p><p>GRULAC groep te herstructureren zodat deze organisatie op een efficinte en effectieve wijze haar </p><p>doelstellingen en targets kan bereiken. </p><p>In zijn functie als Dean van de Caribische groep van Heads of Missions heeft hij samen met de </p><p>voormalige High Commissioner van Trinidad &amp; Tobago het initiatief genomen tot de oprichting van de </p><p>organisatie van de hoofden van missies van het Caribisch gebied, die geaccrediteerd zijn in Zuid-Afrika. </p><p>Deze groep maakt deel uit van de GRULAC en omvat landen als Cuba, Jamaica, Trinidad &amp;Tobago, </p><p>Guyana, Suriname, Hati en de Dominicaanse Republiek. </p><p>In dat verband en aansluitend op de gestelde doelen in GRULAC wordt gewerkt aan een toenemend </p><p>bewustzijn aan beide kanten van de oceaan bij regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk </p><p>middenveld (Ngos en andere burgerorganisaties) om breder en diepgaander met elkaar samen te </p><p>werken. In dat verband zal door de Ambassadeur leiding worden gegeven aan een eerder gepland, maar </p></li><li><p>2 </p><p>door omstandigheden buiten de groep om uitgesteld seminar. Dit seminar zal plaatsvinden in maart </p><p>2016 en is getiteld: The Caribbean and South Africa, the Untapped Potential. </p><p>Samenwerking tussen onze Caribische staten op het gebied van Transport (Lucht en Watertransport) </p><p>met Brazili als hub en andere rechtstreekse samenwerking tussen de Caribische landen en Zuid-Afrika, </p><p>zijn ter discussie en genieten hoge prioriteit ter effectuering van economics of scale ter drukking van de </p><p>kosten. Bovendien wordt gedacht aan het werken vanuit het principe van joint-venturing, het bouwen </p><p>van strategische allianties tussen staten en sectoren in onze regio en in Afrika in het algemeen en Zuid-</p><p>Afrika in het bijzonder, zulks op basis van gemeenschappelijke competenties. Daarmee kunnen </p><p>kwantitatief en kwalitatief gezien meer concurrentie voordelen worden behaald ter verbetering van </p><p>onze handels- en investeringspositie. </p><p>Dit principe is eerder door onze President in zijn functies als Chair van zowel de CARICOM als van </p><p>UNASUR bepleit en toegepast. Het verdient ook in dit grotere verband van samenwerking tussen beide </p><p>continenten de nodige aandacht en zorg te krijgen. De landen in Afrika ervaren hoe langer hoe meer dat </p><p>ze nog al te zeer eenzijdig op Europa en de USA zijn gericht en dat het noodzakelijk is om het blikveld </p><p>naar onze regio te verplaatsen. </p><p>De Afrikaanse Diaspora is dan ook verklaard als de zesde Regio in de wereld. </p><p>Vandaar ook dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika onder begeleiding van </p><p>Ambassadeur Roseval met een delegatie van negen man (inclusief de Deputy Minister van </p><p>Internationale Relaties en Samenwerking) in juni/juli 2015 een effectief bezoek heeft gebracht aan </p><p>Suriname. Ook zijn bezoeken met kleinere delegaties gebracht aan Guyana, Trinidad en Tobago, Cuba, </p><p>Jamaica, Mexico en andere Zuid-Amerikaanse landen. </p><p>Zuid-Amerika en het Caribisch gebied zijn dus duidelijk nu in de picture gekomen van Zuid-Afrika. </p><p>Tijdens het werkbezoek aan Suriname heeft de Ambassadeur de delegatie in contact gebracht met een </p><p>groot aantal stakeholders uit de Particuliere, de NGO en de Overheidssector in ons land. Er zijn </p><p>afspraken gemaakt en er wordt gewerkt aan follow-up. </p><p>Mede afhankelijk van hoe wij de crisis onder de knie krijgen zullen er in een later stadium een aantal </p><p>handels-, diplomatieke en politieke missies naar en vanuit Zuid-Afrika naar Suriname worden gepland en </p><p>georganiseerd. </p><p>Momenteel heeft echter overleven de hoogste prioriteit en heeft de post Pretoria op een </p><p>voorbeeldige wijze al sedert het begin van de crisissignalen uit Suriname drastische maatregelen </p><p>getroffen om de uitgaven wezenlijk in te perken. Zodoende worden land en volk van Suriname geholpen </p><p>om gezamenlijk door deze moeilijke periode uit onze geschiedenis heen te komen. </p><p>Echter wordt vanuit de post Pretoria een crisis management voorgestaan dat is ingegeven door en is </p><p>gebaseerd op smart decision making i.p.v. ad- hoc besluitvorming. Juist in deze tijd van teruggang in </p><p>financieel opzicht past een accurate en systematische analyse van de probleemvelden in de crisis en </p><p>breed gedragen oplossingsmodellen die niets afdoen aan de grotere ontwikkelingsdoelen en </p><p>ontwikkelingslijnen van onze regering. </p><p>De post is wat dat betreft zeer positief gesteld en doet er alles aan om waar nodig met raad en daad </p><p>onze regering bij te staan. </p><p>Post Pretoria </p><p>December 2015 </p></li></ul>