Program Drug Ibs Kling Vis Tika 2

 • Published on
  15-Jan-2016

 • View
  154

 • Download
  0

DESCRIPTION

Program Drug Ibs Kling Vis Tika 2

Transcript

 • PreliminarniprogramDrugogbosanskohercegovakogslavistikogkongresa

  (Sarajevo,2830.5.2015) etvrtak,28.5.2015:SveanootvaranjeDrugogbosanskohercegovakogslavistikogkongresaVelikiamfiteatar

  FilozofskifakultetUniverzitetauSarajevu,FranjeRakog1,Sarajevo08.0008.30 Registracijauesnika08.3009.30 SanjinKodri:Uvodnoobraanje

  PozdravnerijeiDodjelanagrada"PoveljabanaKulina"PredstavljanjezbornikaradovasPrvogbosanskohercegovakogslavistikogkongresa

  09.3010.00 Koktel etvrtak,28.5.2015:Raduplenumu(Lingvistika)Velikiamfiteatar

  10.0010.15 Jagoda JuriKappel (Be,Austrija):Crkvabosanska ihrvatskiglagoljaitoeretie

  glagolei?(BrevijarVidaOmiljaninaiz1396.god,f.308c)10.1510.30 LejlaNaka (Sarajevo,BiH) i EmaMazrak (Sarajevo,BiH): irilini zbornik Librodi

  manticaizKolekcijeDeRossiBibliotekePalatina10.3010.45 Mateoagar (Zagreb,Hrvatska): Jo jednomozapadnoirilikimosobinama izdanja

  protestantsketiskareuUrachu(15611565)10.4511.00 MarijanaHorvat(Zagreb,Hrvatska):JezinostilskaobiljejaDivkovievihBesjeda11.0011.15 SbastienMoret(Laussane,vicarska):TheOrganicYugoslaviaofAleksandarBeli11.1511.30 Diskusija11.3011.45 Pauza11.4512.00 PaulLouisThomas (Pariz, Francuska):Oupotrebipreteritnih vremenauprevodima

  Biblije21.vekanaBCHSjezik12.0012.15 IvoPranjkovi(Zagreb,Hrvatska):Zamjenice,pridjeviiprilozisprefiksomi12.1512.30 VesnaMikoli(Kopar,Slovenija):Omodifikatorimaintenzitetaleksemskogaznaenja

  ubosanskomislovenskomjeziku12.3012.45 AnaMakiova(NoviSad,Srbija):Leksemaustaufrazeolokimjedinicama12.4513.00 Amela ehovi (Sarajevo, BiH) i enita Haveri (Sarajevo, BiH):Mjesto i funkcija

  farsizamaurazgovornombosanskomjeziku13.0013.15 Diskusija13.1515.15 Pauzazaruak15.1515.30 MarinaMartynova(Moskva,Rusija):JezikiidentitetnaBalkanu15.3015.45 VojkoGorjanc (Ljubljana, Slovenija) i Popi,Damjan (Ljubljana, Slovenija): to je u

  stvarijezinanorma?Empirijskiojezinimideologijama15.4516.00 Robert Bokowski (Katowice/Sosnowiec, Poljska): Standardizacija suvremenog

  bosanskog,crnogorskog,hrvatskogisrpskogajezikaupublikacijamapoljskihslavista16.0016.15 Edlira Mantho (Gjirokastr, Albanija): The current status of the standard of the

  Albanian,BosnianandCroatianlanguages.Generalcharacteristicsandtendencies16.1516.30 Rajka Gluica (Niki, Crna Gora): Sastavljeno i rastavljeno pisanje imenica u

  pravopisimabosanskog,crnogorskog,hrvatskogisrpskogjezika

 • 16.3016.45 Diskusija16.4517.00 Pauza17.0017.15 Lada Badurina (Rijeka, Hrvatska) i Nikolina Palai (Rijeka, Hrvatska): Odgovori na

  pitanjaopitanjima17.1517.30 Marina KatniBakari (Sarajevo, BiH): Uloga predstavljanja procesa u kritikoj

  stilistikojinterpretacijirazliitihtipovadiskursa17.3017.45 Aleksander Urkom (Budimpeta, Maarska): Model za utvrivanje jezike

  kompetencijenastranomjeziku17.4518.00 DianaStolac(Rijeka,Hrvatska)iJimHlava(Melbourne,Australija):Nasljednijezikkao

  vanoobiljejeosobnogaidentitetauiseljenitvu18.0018.15 VesnaPogajHadi (Ljubljana, Slovenija) i TatjanaBlaicBulc (Ljubljana, Slovenija):

  Hrvatski,srpskiibosanskijeziknastranimsveuilitima:nekadidanas,aubudue?18.1518.30 Diskusija

  Petak,29.5.2015:Radusekcijama(Lingvistika)SalaL1 SekcijaI/109.0009.15 KeikoMitani (Tokio, Japan): Poredbena analiza junoslavenskih redakcija Slovo o

  Akirupremudrom09.1509.30 AmiraTurbiHadi(Tuzla,BiH):Jezikbosanskoglagoljskihnatpisa09.3009.45 SamraHrnjica(Biha,BiH):GrafetikeposebnostiNatpisaMarijeDivice09.4510.00 Tanja Kutovi (Zagreb, Hrvatska): Jezina povezanost bosanskih i hrvatskih

  srednjovjekovnihtekstova:Hvalovazbornika(1404) iprvotiskaBrevijarapozakonurimskogadvora(1491)

  10.0010.15 JosipGali (Zadar,Hrvatska):O glagolskim oblicima uHvalovu zborniku iHrvojevumisalu

  10.1510.30 Diskusija10.3010.45 PauzaSalaL1 SekcijaI/210.4511.00 Vladimira Veliki (Zagreb, Hrvatska) i Jelena Vignjevi (Zagreb, Hrvatska):

  Metodologijaopismenjivanjauhrvatskimglagoljinimpoetnicama11.0011.15 SumejaKapo(Sarajevo,BiH)iMehmedKarda(Sarajevo,BiH):Kancelarijabosanskog

  banaStjepanaIIKontromania11.1511.30 DenanDautovi (Sarajevo,BiH) iEnesDedi (Sarajevo,BiH):PoveljakraljaTvrtka I

  Dubrovniku10.april1378:diplomatikaanaliza,prijevod,kontekst,historiografskekontroverze

  11.3011.45 Erma RamiKuni (Sarajevo, BiH): Udio crkvenoslavenske leksike u diplomatskimaktimasrednjovjekovneBosne

  11.4512.00 Indira abi (Tuzla, BiH): Formiranje prezimenske sastavnice u antroponimijskojformulisrednjovjekovneBosneiHuma

  12.0012.15 Diskusija12.1512.30 PauzaSalaL1 SekcijaI/312.3012.45 MartinaKramari(Zagreb,Hrvatska) iVukTadijaBarbari(Zagreb,Hrvatska):Odrazi

  latinske, crkvenoslavenske i starohrvatske tradicije u Bandulavievim inaicamapjesmeDiesirae

  12.4513.00 Vesna GrahovacPrai (Gospi, Hrvatska): Analiza predgovora u hrvatskimdopreporodnimgramatikama

 • 13.0013.15 AlenKalajdija (Sarajevo,BiH):PoetskagramatikauKasideiBurdi:Utjecajpoetskegramatikena jeziki izrazpoemeKasideiBurdauprijevoduHalila,sinaAlijina,HrlaStoanina

  13.1513.30 SedinaBrkiMeedovi(Tuzla,BiH):Orijentalna islavenska leksikau jezikuusmenelirikeuzbirciLudvikaKubeiz1893.

  13.3013.45 Kimeta Buevac (Srebrenik, BiH): Jezik Dnevnika Ahmeda Hamdi Aliefendia izperioda19051930.

  13.4514.00 Diskusija14.0016.00 PauzazaruakSalaL1 SekcijaII/116.0016.15 Senahid Halilovi (Sarajevo, BiH): Sto dvadeset godina dijalektologije u Bosni i

  Hercegovini16.1516.30 Perina Vuka Nahod (Zagreb, Hrvatska): Slinosti i razlike slivanjskih i zaapskih

  govora16.3016.45 Mirjana Crni Novosel (Rijeka, Hrvatska): Govor Lia u kontekstu bosansko

  hercegovakihikavskihtokavskihgovora16.4517.00 MarinaMarinkovi(Zagreb,Hrvatska):JezikUrbaragradaBosiljeva17.0017.15 EnisaIvojevi(Sarajevo,BiH):GovorVisokogkrajem19.stoljea:Morfolokecrte17.1517.30 Diskusija17.3017.45 PauzaSalaL1 SekcijaII/217.4518.00 Zenaida Karavdi (Sarajevo, BiH): Upotreba slavenskog genitiva u

  bosanskohercegovakimgovorima18.0018.15 MinaPavlovi(NoviSad,Srbija)iDraganaTrivakovi(Bijeljina,BiH):

  18.1518.30 JasminaHrnjica(Sarajevo,BiH):GovorGoranakodJablanice18.3018.45 MuljaimKaka(Prizren,Kosovo):Klasifikacijafrazemaugoranskomgovoru18.4519.00 Kenta Sugai (Sofija, Bugarska):

  19.0019.15 Diskusija

  Petak,29.5.2015:Radusekcijama(Lingvistika) SalaL2 SekcijaIII/109.0009.15 MarkoAleri(Zagreb,Hrvatska) iTamaraGazdiAleri(Zagreb,Hrvatska):Razlikeu

  opisuhrvatskepravopisnenormeunovijimpravopisnimprirunicima09.1509.30 Slavica Vrsaljko (Zadar, Hrvatska): Pravopisi hrvatskoga jezika na razmeima dviju

  drava09.3009.45 Evelina Grozdanova (Plovdiv, Bugarska): O sastavljenom i nesastavljenom pisanju

  rijeiuhrvatskome,srpskomeibugarskomejeziku09.4510.00 JelenaCvitanuiTvico(Zagreb,Hrvatska)iAidaKorjac(Zagreb,Hrvatska):Hrvatskii

  srodnijezicikaoradnijeziciuEUu:stanjeiperspektive10.0010.15 Takumi Fujikado (Tokio, Japan):Mogunosti bosanskoga jezika u dobu otvorenoga

  kodasatakegleditajapanskihdijalekatskihpokreta10.1510.30 Diskusija10.3010.45 PauzaSalaL2 SekcijaIV/110.4511.00 Matejekli(Ljubljana,Slovenija):Zahodnijunoslovanskiprajezik

 • 11.0011.15 Mira MenacMihali (Zagreb, Hrvatska) i Anita Celini (Zagreb, Hrvatska): RazvojzavrnogaluglagolskompridjevuradnomutokavskimgovorimauHrvatskoj

  11.1511.30 LjiljanaKoleni(Osijek,Hrvatska):Vezniciustarimhrvatskimtekstovimaidanas11.3011.45 AnaTerezaBarii(Zagreb,Hrvatska):Naglasnisustavjezikaokakihpismica11.4512.00 RobertoDapit(Udine,Italija):Rabainfunkcijazahodnoslovenskihnarenihprislovov

  inpredlogov12.0012.15 Diskusija12.1512.30 PauzaSalaL2 SekcijaIV/212.3012.45 MarinaNikoli(Beograd,Srbija):12.4513.00 HalidBuli(Sarajevo,BiH):Prostiprilonijunktoriubosanskom,hrvatskomisrpskom

  jeziku13.0013.15 Emira MeanoviMea (Sarajevo, BiH): Morfoloke karakteristike zakonodavno

  pravnihdokumenataBiH13.1513.30 MarijaMilosavljaviTodorovi(Beograd,Srbija):

  13.3013.45 MirelaOmerovi(Sarajevo,BiH):Instrumentalnekonstrukcijesprijedlonimizrazima

  ubosanskomejeziku13.4514.00 Diskusija14.0016.00 PauzazaruakSalaL2 SekcijaIV/316.0016.15 NataaMilanov (Beograd,Srbija): semanticinekihpoliseminihglagola injihovih

  vidskihparova16.1516.30 Elmira Dihani (Sarajevo, BiH): Kondenzacija deverbativnim imenicama s

  prijedlogomubosanskomejeziku16.3016.45 DraganaCvijovi(Beograd,Srbija):

  ()16.4517.00 Jasmin Hodi (Mostar, BiH): Potencijalno dvosmislene sintaksike konstrukcije

  ubosanskomjeziku17.0017.15 Harun Maci (Mostar, BiH): Podjela zavisnosloenih reenica u gramatikama

  bosanskog,hrvatskogisrpskogjezika17.1517.30 DiskusijaPetak,29.5.2015:Radusekcijama(Lingvistika)SalaL3 SekcijaV/109.0009.15 NedaPintari(Zagreb,Hrvatska)iMiroslavHrdlika(Zagreb,Hrvatska):Stranerijeiu

  jezikupoljskihihrvatskihmedija09.1509.30 ArnoWonisch(Graz,Austrija):Omodifikatorimaintenzitetaleksemskogaznaenjau

  bosanskomislovenskomjeziku09.3009.45 AnaVasung (Zagreb,Hrvatska):Daniu tjednu kao kulturolokimarkirani leksemiu

  bugarskojihrvatskojfrazeologijiiparemiologiji09.4510.00 Sakatumberger(Ljubljana,Slovenija):StalnebesednezvezeinfrazemivBosansko

  slovenskemrjeniku:navajanjeslovenskihfrazemskihustreznicinpomenov10.0010.15 PrzemysawFaowski (Krakov,Poljska):Zbirnibrojevi ibrojnipridjeviusavremenim

  zapadnoslavenskimijunoslavenskimjezicimateorijaipraksa10.1510.30 Diskusija10.3010.45 Pauza

 • SalaL3 SekcijaV/210.4511.00 DunjaPavlieviFranji (Zagreb,Hrvatska):Prilagodba stranih ipomodnih imenau

  hrvatskomejezinomesustavu11.0011.15 MiloKoprdi (NoviSad,Srbija) i IrinaDamjanov (NoviSad,Srbija):Paradigmatski

  odnoshiponimijeumentalnomleksikonu11.1511.30 AmelaLjevoOvina(Sarajevo,BiH):SakralnaleksikaudjeluLavaNikolajeviaTolstoja

  Utavjerujem?11.3011.45 JosipLasi(Split,Hrvatska):OsobnaimenauokupiranomegraduSplitu1942.godine11.4512.00 SanjaLedi(Travnik,BiH):DijalektizmiuTravnikojhroniciIveAndria12.0012.15 Diskusija12.1512.30 PauzaSalaL3 SekcijaV/312.3012.45 eljkaeli(Zagreb,Hrvatska):Kolumbovopovreuhrvatskomeiruskomejeziku12.4513.00 Jasminka DelovaSiljanova (Skoplje, Makedonija): Somatska frazeologija

  (makedonskoekiparaleli)13.0013.15 Anelka Lazi (abac, Srbija):Eksplikacija leksike tradicionalne kultureu reniku za

  kolskuupotrebu13.1513.30 HatideBurni(Biha,BiH):Fonolokeadaptacijegermanizamaubosanskomjeziku13.3013.45 Nina Spicijari Pakvan (Rijeka, Hrvatska): Analiza nazivlja za tkanine u hrvatskom

  jeziku13.4514.00 Diskusija14.0016.00 PauzazaruakSalaL3 SekcijaVI/116.0016.15 IzetMuratspahi(Upsala,vedska):Statusbosanskogajezikauvedskoj16.1516.30 MarijanaTogonal(Zagreb,Hrvatska) iStanaOdakKrasi(Zagreb,Hrvatska):Status i

  uenjematerinskogaistranogajezikanaakademskimstupnjevimaobrazovanja16.3016.45 GlebPilipenko (Moskva,Rusija):Hrvatski i srpski jezikumultietnikomokruenjuu

  Lendavi16.4517.00 MarcoCascella(Bari,Italija):HrvatskijezikuItaliji:Situacijanakatedrama17.0017.15 Milanka Stanki (Subotica, Srbija):

  17.1517.30 DiskusijaSubota,30.5.2015:Radusekcijama(Lingvistika)

  SalaL1 SekcijaVII/109.0009.15 Mladen Uhlik (Ljubljana, Slovenija): Refleskivni glagoli u bezlinim reenicama

  (kontrastivnausporedbaruskogijunoslavneskihjezika)09.1509.30 KenameOkano (NoviSad,Srbija):Glagolioscilacijeusrpskom islovenakom jeziku:

  semantikaidisturibucija09.3009.45 SandraHadihalilovi(Zadar,Hrvatska):Orealizacijigramatikih ipravopisnihnormi

  uSMSkomunikacijiuruskomihrvatskomjeziku09.4510.00 Ivana agalj (Zagreb,Hrvatska) iVice unji (Zadar,Hrvatska):Tvorbenipostupciu

  hrvatskomislovakomrazgovornomjeziku10.0010.15 GerganaPetkova(Plovdiv,Bugarska):MasculinePersonalNamesinSlaviaOrthodoxa

  (Russian,Belorussian,Ukrainian,Bulgarian,andSerbian)LatinbyOrigin10.1510.30 Diskusija10.3010.45 Pauza

 • SalaL1 SekcijaVII/210.4511.00 Robert Groelj (Ljubljana, Slovenija): Glagoli s prislovnim doloilom naina v

  bosanskeminslovenskemjeziku(vezljivostnatudija)11.0011.15 (Skoplje, Makedonija):

  11.1511.30 Ivan Frako (Krakov, Poljska): Istraivanja meujezike aproksimacije na Institutu

  slovenskefilologijeJagelonskoguniverzitetauKrakovu11.3011.45 Enisa Kajtazovi (Sarajevo, BiH): Univerzalnost konceptualne metafore s

  komponentomsreaubosanskom/hrvatskom/srpskomiengleskomjeziku11.4512.00 EmelMehuri(Sarajevo,BiH):Metaforauengleskomihrvatskomjezikuoglaavanja12.0012.15 Diskusija12.1512.30 PauzaSalaL1 SekcijaVIII/112.3012.45 ArturStplewski(Poznanj,Poljska):Slovo,grafijaiidentitet12.4513.00 BlaenkaMartinovi (Pula,Hrvatska) iMihaelaMatei (Rijeka,Hrvatska):Upotrazi

  zakompetentnimgovornikom13.0013.15 ElmaDurmieviCernica(Sarajevo,BiH):Pragmalingvistikaanalizauzvikasmijeha13.1513.30 Azra HodiKadi (Linc, Austrija): Kulturoloka i etimoloka heterogenost u jeziku

  gradianskihHrvatanapodrujuAustrije(toponimikaolingvistikakreativnost)13.3013.45 NenadVertovek(Zadar,Hrvatska):JezikmedijausvjetlukritikeNoamaChomskog i

  lingvistikihrazmatranjamultikulturalizmaislobode13.4514.00 Diskusija14.0016.00 PauzazaruakSalaL1 SekcijaIX/116.0016.15 Katarina Aladrovi Slovaek (Zagreb, Hrvatska), Ivana Hubinka (Zagreb, Hrvatska),

  IvonaMatkovi (Zagreb,Hrvatska) iDubravkaBukoviSazdevski (Zagreb,Hrvatska):Jezinoznanjeijezinakreativnostbuduihhrvatskihuitelja

  16.1516.30 Emina Jelekovi (Sarajevo,BiH):Razvoj jezike produkcije iusvajanje imenica koddjecekojausvajajubosanskijezikuzrastaoddvijedopetgodina

  16.3016.45 Iren Alevska (Skoplje, Makedonija):

  16.4517.00 Svetla Ruskova (Plovdiv, Bugarska): Ekvivalenti aorista bugarskog jezika usavremenomsrpskom(narativnom)tekstu(naprimerimaizsrpskihprevoda)

  17.0017.15 Diskusija19.30 SveanozatvaranjeDrugogbosanskohercegovakogslavistikogkongresa

  KoncertsevdalinkiKoktel

  PredsjednikOrganizacionogodbora:Prof.dr.SanjinKodri,FilozofskifakultetUniverzitetauSarajevuOrganizacioniodbor:Prof.dr.SenahidHalilovi,FilozofskifakultetUniverzitetauSarajevuProf.dr.SanjinKodri,FilozofskifakultetUniverzitetauSarajevuProf.dr.PerinaMei,FilozofskifakultetSveuilitauMostaru

  Sarajevo,30.4.2015.