Program edukacije Program participacije neformalnog ... nbsp;· Školskog odbora i predstavnicima Učeničkog parlamenta. Cilj panela jeste upoznavanje učesnika ... higijena i zdravlje; tinejdzeri i prevencija nasilja.

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  221

 • Download
  2

Transcript

 • O Uikom centru za prava deteta

  Uiki centar za prava deteta (UCPD) je osnovan 1998.godine. Misija je unapreenje poloaja

  dece i mladih u drutvu u skladu sa principima i pravima Konvencije o pravima deteta. Ciljne grupe su

  deca i mladi, roditelji, profesionalci koji se bave decom i mladima; lokalna zajednica. Aktivnosti centra

  organizovane su u 3 programa: Program edukacije ima za cilj da informie decu, mlade, roditelje i

  profesionalce o pravima deteta i mehanizmima za ostvarvanje prava. Program participacije ima za cilj

  da promovie aktivno uee dece i mladih u procesima donoenja odluka od njihovog interesa kao i

  sveukupnom drutvenom ivotu, kao i da promovie modele participacije u drutvu. Program

  neformalnog obrazovanja ima za cilj da omogui pristup razliitim oblicima neformalnog obrazovanja

  deci i mladima, kroz koje e oni sticati znanja i vetine znaajne za njihov skladan razvoj. U sklopu

  svakog programa Centar organizuje: seminare, treninge, akcije/kampanje, istraivanja, tribine, okrugle

  stolove, izdavaku delatnost i sl.

  UCPD je za 16 godina postojanja, u kontinuitetu realizovao preko 70 projekata sa velikim broj

  uesnika, korisnika, saradnika, volontera. UCPD je danas respektabilna organizacija koja inovira u

  oblasti metodologije rada sa decom; kreira programe za struno usavravanje zaposlenih u obrazovanju;

  izdaje brojne publikacije; kvalitetne aktivnosti zasniva na edukacijama prosvetnih radnika, roditelja u cilju

  ostvarivanja prava deteta. UCPD je uestvovao u stvaranju prvog uenikog parlamenta u Srbiji; lanovi

  su radne grupe za kreiranje Alternativnog izvetaja o pravima deteta; inili su deo delegacije Srbije u

  odbrani Alternativnog periodinog izvetaja o pravima deteta pred Komitetom za prava deteta u enevi u

  februaru 2008. godine.

  Prikaz realizovanih akcija Saveta roditelja optine Poega I Saveta roditelja grada Uica

  Zajednike akcije SRO Poega I SRO Uice

  tampanje I distribucija broura: Kako spreiti nasilje nad decom u koli/vrtiu? i Kako zatititi

  decu od elektronskog nasilja?

  Zbog velikog intersovanja roditelja za temu prevencije nasilja, Savet roditelja optine Poega i Savet

  roditelja grada Uica su dotampali broure: Kako spreiti nasilje nad decom u koli/vrtiu? i Kako

  zatititi decu od elektronskog nasilja? Osnovne teme broure Kako spreiti nasilje nad decom u

  koli/vrtiu? su: pojam, vrste nasilja, osnovne informacije o tome ko vri nasilje, gde se nasilje najee

  deava, posledice nasilja; ta deca a ta roditelji treba da preduzmu u sluaju nasilja. Osnovne teme

  broure Kako zatititi decu od elektronskog nasilja? su pojam, oblici i specifinosti elektronskog nasilja;

 • ta treba da znaju roditelji a ta deca kako ne bi dolo do elektronskog nasilja; uloga kole u prevenciji i

  reavanju problema; kako reagovari kada do nasilja doe.

  Broure su distribuirane po osnovnim i srednjim kolama u Uicu i Poegi, prvenstveno su namenjene

  roditeljima ali i deci i nastavnicima. U kolama je veliki broj nastavnika na asovima odeljenjske

  zajednice obradio teme iz broura sa decom. Takoe, veliki broj nastavnika je jedan roditeljski

  sastanak posvetio temi uloga roditelja u prevenciji nasilja. Na osnovu povratnih informacija vidimo da su

  realizovanim aktivnostima zadovoljni i roditelji i nastavnici, da temu smatraju bitnom i korisnom. Roditelji

  istiu da je od velikog znaaja to su se na ovaj nain ukljuili u prevenciju nasilja, jer nasilje prepoznaju

  kao veliki problem dece.

  http://www.uecpd.org/-/id_77

  Poster - Stop nasilju u kolama!

  Poster - Stop nasilju u kolama! su kreirali roditelji, lanovi Saveta roditelja grada Uica i Saveta roditelja

  optine Poega. Roditelji su eleli da doprinesu ostvarivanju i razvoju bezbednog i podsticajnog

  okruenja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, ime se ostvaruje pravo svakog deteta da bude zatieno

  od svih oblika nasilja. U kreiranju postera korien je deo materijala iz Posebnog protokola za zatitu

  dece i uenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Ustanove su

  istakle da ovo predstavlja odlian nain saradnje roditelja i ustanove na preveniranju nasilja u vaspitno-

  obrazovnim ustanovama i da je ova saradnja u skladu sa godinjim planom i programom kole i Timom

  za prevenciju nasilja.

  http://www.uecpd.org/-/id_75

  http://www.uecpd.org/-/id_77http://www.uecpd.org/-/id_75

 • Obeleavanje Meunarodnog dana deteta kroz druenje sa deijim pesnikom

  Savet roditelja grada Uica i Savet roditelja optine Poega su eleli da na specifian nain obelee 20.

  novembar - Meunarodni dan deteta, kada je Generalna skuptina Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju

  o pravima deteta, prvi meunarodni ugovor koji se posebno i sveobuhvatno bavi decom i koji predstavlja

  vaan korak u procesu zatite i unapreenja poloaja dece u svetu.

  Organizovali su druenje dece sa deijim piscem, Dejanom Aleksiem. U italitu Narodne biblioteke u

  Uicu, 18.novembra 2013.godine odrana su dva knjievna programa za uenike treeg i etvrtog

  razreda osnovnih kola u Uicu. Deca su uivala u specifinom nainu plasiranja edukativno - kreativnih i

  literarnih sadraja, koji im je omoguio interaktivnost i participaciju. Pesnik je potom posetio petake u

  oblinjoj O "Nada Mati.

  U Poegi je isti program realizovan 19. novembra 2013. u obe osnovne kole: O "Petar Lekovi" i O

  "Emilije Ostoji". Deca su bila oduevljena sadrajima, istiu da je druenje sa pesnikom bilo interesantno

  jer je pruilo mogunost da i sami aktivno uestvuju u programu.

  Roditelji su naroito ponosni to su imali priliku da organizuju ovaj program sa piscem Dejanom

  Aleksiem, koji je jedan od najznaajnijih srpskih knjievnih stvaralaca mlae generacije, posebno

  cenjen kao autor preko deset knjiga za decu, za koje je dobio sve vanije nagrade.

  http://www.uecpd.org/-/id_65

  http://www.uecpd.org/-/id_64

  http://www.uecpd.org/-/id_65http://www.uecpd.org/-/id_64

 • Predavanja za decu i roditelje: Trgovina ljudima, zloupotreba i zlostavljanje dece

  SRO Poega i SRG Uice je u saradnji sa Policijskom upravom Uice, od marta do juna 2013.godine,

  organizovao preko 15 interaktivnih predavanja u kolama i javnim prostorima u Uicu i Poegi. etiri

  predavanja su bila za roditelje dok su uesnici ostalih bila deca viih razreda osnovne kole i

  srednjokolci. Predavanja su odrana ne samo u gradskim kolama ve i u izdvojenim odeljenjima, u

  ruralnim sredinama. Interesantni video klipovi su provocirali bogatu diskusiju i doprineli da uesnici budu

  zadovoljni. Kada sam dola na predavanje, nisam znala ta da oekujem. Nita nisam znala o ovoj temi.

  Mnogo sam nauila i ovo je jako korisno, komentar je jedne uesnice.

 • Akcije Saveta roditelja optine Poega

  Panel diskusije: Razumevanje inkluzivne prakse i inkluzivnog obrazovanja

  Savet roditelja optine Poega organizovao je Panel diskusije na temu Razumevanje inkluzivne

  prakse i inkluzivnog obrazovanja. Prvi panel bio je namenjem osnovnim kolama, a drugi panel za

  srednje kole. Paneli su bili namenjeni prvenstveno roditeljima i nastavnicima kola, ali i lanovima

  kolskog odbora i predstavnicima Uenikog parlamenta. Cilj panela jeste upoznavanje uesnika

  vaspitno-obrazovnog procesa i roditelja sa pojmom inkluzije; bolje razumevanje inkluzivnog obrazovanja

  kao preduslova osveivanja sopstvene odgovornosti u unapreenju inkluzivne prakse. Panelisti su bili

  istaknuti eksperti iz ove oblasti kao i srednjokolci koji su prezentovali rezultate istraivanja sprovedenog

  u kolama a na temu inkluzivno obrazovanje. Brojni roditelji, nastavnici, deca, iskazali su zadovoljstvo

  panelom, smatraju da to vei broj roditelja treba da bude informisan o ovoj temi.

  http://www.uecpd.org/-/id_76

  Interaktivna predavanja za uenike u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Uice

  http://www.uecpd.org/-/id_76

 • Od novembra 2013.do marta 2014.godine, Savet roditelja optine Poega u saradnji sa Zavodom za

  javno zdravlje Uice organizovao je veliki broj interaktivnih predavanja za uenike srednjih i osnovnih

  kola. Teme predavanja su dogovorene uz konsultacije sa strunim slubama kole i sa uenicima,

  lanovima Uenikog parlamenta. Odrana su predavanja na temu : Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih

  supstanci, sa svim uenicima sedmog i osmog razreda osnovnih kola u Poegi. Dodatne teme za koje

  su deca pokazala interesovanje i koje su realizovane sa decom u osnovnim skolama su: zdravi stilovi

  zivota u prevenciji gojaznosti i pubertet, a u srednjim kolama: reproduktivno zdravlje; znaaj preventivnih

  pregleda u ouvanju zdravlja; higijena i zdravlje; tinejdzeri i prevencija nasilja.

  Na mnogim predavanjima su prisustvovali i roditelji jer su na taj nain hteli da ojaaju roditeljske

  kompetencije. Uenici smatraju da su teme predavanja za njih aktuelne, da su prezentacije uraene na

  interesantan nain, da su imali prilike da pitaju mnoge stvari koje ih interesuju.

  Akcije Saveta roditelja grada Uica

  Debata Uenikog parlamenta ,,Svaki konflikt se moe reiti mirnim putem''

  Povodom Svetskog dana deteta Ueniki parlament O Duan Jerkovi iz Uica je odrao debatu na

  temu ,,Svaki konflikt se moe reiti mirnim putem''. Debata je organizovana u saradnji sa Savetom

  roditelja grada Uica i Uikim centrom za prava deteta. Temu debate su odredili parlamentarci i ona se

  bazirala na rezultatima Izvetaja o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih.

  Debatu su karakterisala motivisana i dobro pripremljena deca koja su suoila argumente, posmatrai koji

  su usmerenim praenjem procenjivali debatere, veliki broj uenika, nastavnika i roditelja kole koji su

  pruali podrku. Uenici istiu da je ovo bilo divno iskustvo za njih, da su im dosta pomogle vrnjake

  edukatorke iz Uikog centra za prava deteta. Debatu kao vrstu aktivnosti e esto koristiti jer prua

  velike mogunosti za razvoj kritikog miljenja i konstruktivnog suoavanja stavova.

 • Apeli i saopstenja

  SRG Uice je u javnost izaao sa dva apela. Prvi je namenjen Policijskoj upravi Uice, da u okviru svojih

  ovlaenja i nadlenosti utiu na uklanjanje nepropisno parkiranih kamiona u blizini jedne O a koji

  doprinose da aci nemaju bezbednu peaku stazu do kole niti preglednost puta kojim se kreu do

  kole.

  Drugi apel je bio namenjen svim nadlenim institucijama Grada Uica, da u okviru svojih ovlaenja i

  odgovornosti, a u najkraem roku obelee peake prelaze i uine ih vidljivim za sve uesnike saobraaja

  tokom cele godine. Problem su bili neobeleeni peaki prelazi, ime su ugroena prvenstveno deca i

  njihovo pravo na bezbednost.

  Prilog 7.

  FB stranica

  SRG Uica od samog poetka ima svoju FB stranicu koja se redovno aurira i gde se prikazuju ne samo

  aktivnosti SRG Uica ve i aktuelne teme koje su u vezi sa obrazovanjem, jaanjem roditeljskih

  kompetencija, primeri dobre prakse i sl.

  www.facebook.com/pages/Savet-roditelja-grada-Uzica/469813709728365

  http://www.facebook.com/pages/Savet-roditelja-grada-Uzica/469813709728365

Recommended

View more >