Program lärardagar årskurs 7-gymnasiet

 • View
  219

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program fortbildningsdagar fr lrare, rskurs 7-gymnasiet, Ume universitet, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Transcript

 • Fortbildningsdagar i teknik & naturvetenskap

  Fr hgstadie- och gymnasielrare3031 oktober 2012

 • Tisdag 30 OKTOBER08.30 registrering och kaFFe [Brashrnan, Universum]

  10.00 Vlkommen [Aula Nordica] sa Rasmuson-Lestander, dekan, teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Ume universitet Susanne Hjort, utbildningsledare, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

  10.15 DNA, DATA OCH DESPERATION [Aula Nordica] Gran Spong, institutionen fr vilt, fisk och milj, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

  11.00 VetenskaPsPUBlikation Vs VetenskaPskommUnikation [Aula Nordica] Louise Fornander, institutionen fr fysikalisk kemi, Chalmers tekniska hgskola

  11.45 lUnch [Universum]

  13.00 Parallella sessioner 1. Frelsningar: ekosystem i frndring [N300] Frnkalfjlltillvitsippslundfjllandskapetsfrvandlingiettvarmareklimat Hurpverkarrenarvegetationenifjlleniettfrnderligtklimat? 2. Frelsningar: Vxt- och skogsbioteknik [N320] Intracellulrkommunikation:Hurkanvifrstorganellernassprk? Vrldensstrstapusselkartlggningenavgranensochtallensarvsmassa 3. Frelsningar: ljus i naturvetenskap/solljus som brnsle[KB3A9/KB3B1] Frnnanomaterialtillsolceller Konstgjordfotosyntesppnarvgtillhllbarenergi(frelsningpengelska) 4. Frelsningar: kemi [KB3B1] Styckerelevernaattkemirderasbstamne Konstgjordfotosyntesppnarvgentillhllbarenergi(frelsningpengelska) 5. Workshop: mikrodatorteknik[Mtesplats:Brashrnan] Inbyggdasystemmedmikrokontroller 6. Workshop: marinbiologi [Buss frn Universum kl 13.00 till UMF, Norrbyn] Frnbakteriertillslaromhavetochhurdetmr 7. Workshop: energi [Buss frn Universum kl 13.00 till Umevatoriet] EttENERGIsktpass 8. Workshop: Fascinerande vxter [Mtesplats:Brashrnan] Vxtceller,DNAochfenotyper Modernskogsbioteknikoptimeringavegenskaperived

  14.30 KaFFE [Brashrnan, Universum]15.00-16.30 Parallella sessioner 1. Frelsningar: ekosystem i frndring [N300] Varfrdrarterut? Gddanrmrtensbstavn 2. Frelsningar: Vxt- och skogsbioteknik [N440] Vxtensrrmokeri-hurvxtenbildarrrsomledervatten(frelsningpengelska) Hurvetvxterattdetrkalltute?(frelsningpengelska) 3. Frelsningar: ljus i naturvetenskap/solljus som brnsle [N360] Laserteknikfratthittafarligamneniutslpp,avgaserochutandningsluft Allarviolikaspecielltaspar 4. Frelsningar: kemi [KB3B1] Jaktenpnyasttattbekmpasjukdomsframkallandebakterier Proteinerhittarrttmedrttadresslappochguide 5. Workshop: mikrodatorteknik [forts] 6. Workshop: marinbiologi [forts UMF i Norrbyn] 7. Workshop: energi [forts Umevatoriet] 8. Workshop: Fascinerande vxter [forts]

  18.30-21.00 BuFF [KBC-huset]

 • Onsdag 31 OKTOBER08.30 Parallella sessioner 1. Frelsningar: ekosystem i frndring [N200] terstorspiggenuppsinablivandefiender? Mernringger(skenbart)mindrealg-ochfiskproduktion 2. Frelsningar: Vxt- och skogsbioteknik [N220] Sparaellerslsa-vxtensvalreglerartillvxten Frngrnttillgult(frelsningpengelska) 3. Frelsningar: modelleringar av levande system [N230] Informationsspridningimikrobloggarochsocialamedier Hurmycketkanvilitapprognoser? 4. Workshop: robotik [Mtesplats:Brashrnan] Robotariteorinochpraktiken 5. Workshop: molekylrbiologi [OBS09.30!Mtesplats:Brashrnan] Vadrmolekylrbiologi? 6. Workshop: Design & arkitektur [Buss frn Universum kl 08.30] Attbyggafrframtiden Attprototypa-enpedagogiskstrategi 7. Workshop: sjukhusfysik [Mtesplats:Brashrnan] Fysikochteknikisjukvrden-enlivsviktiginsats

  10.00 kaFFe [Brashrnan, Universum]10.30 Parallella sessioner 1. Frelsningar: ekosystem i frndring [N200] lgenspverkanpekosystemet(frelsningpnorska) Borealaekosystemsbetydelsefratmosfrensvxthusgasbalans 2. Frelsningar: Vxt- och skogsbioteknik [N220] Vimstetervinnadetbarars Varskalljagvara?Omstorspovensval 3. Frelsningar: modellering av levande system[N230] Skogenreneftertraktadresursmedmngamjligheter Rensktselienkomplexvrldolikamarkanvndningp samma marker 4. Workshop: robotik [forts] 5. Workshop: molekylrbiologi [forts] 6. Workshop: Design & arkitektur [forts.Busstertillcampus11:45] 7. Workshop: sjukhusfysik [forts] 12.00 lUnch [Universum]13.00 VarFr r Det s sVrt att lra sig matematik? och VaD kan Vi gra t Det? [Aula Nordica] Mogens Niss, Roskilde universitet, hedersdoktor, Ume universitet (frelsningpengelska) 13.45 kUnskaPsntVerk: Digital kUltUr och nya sammanhang Fr lranDe [Aula Nordica] Simon Lindgren, institutionen fr sociologi, Ume universitet

  14.30 aVslUtning [Aula Nordica]

 • KRa KOnFEREnsdELTagaRE!

  Fr16:eretiradarrangerarteknisk-naturvetenskapligfakultet,Umeuniversitet,ochSverigeslantbruksuniver-sitet,SLU,fortbildningsdagarfrgrundskole-ochgymnasielrareinorraSverige.

  Arrangemangetrenviktigdelivrsatsningpsamverkanmedskolanochpgrundertvdagar. Durvlkommenattdeltaunderhelaellerdelaravprogrammet.Somvanligtrprogrammetkostnadsfrittochvi bjuder p lunch, buff och fika.

  Irerbjuderviettbrettochvarieratprogrammedfyraolikateman:Ekosystemifrndring,Vxt-ochskogsbi-oteknik,Ljusinaturvetenskap/SolljussombrnsleochModelleringaravlevandesystem.Drutverkandudeltaienmngdolikaworkshopsochlaborationer.Frdigsomrkemilrareanordnasettsrskilttemamedfrels-ningarochstudiebeskisamarbetemedNationalkommittnfrkemi.TillsammansmedKungligaIngenjrsve-tenskapsakademienochUmevatorieterbjudsdessutomenhalvdagptematEnergi.

  Vrfrhoppningrattprogrammetgerdignyakunskaperinomteknikochnaturvetenskap,attdufrutbytaerfarenhetermedlrarefrnandraskolorochattprogrammetisinhelhetkanblieninspirationskllaidinegenundervisning.

  Anmldigviavrhemsida:www.teknat.umu.se/samverkan/for_skolor/fortbildningsdagar

  Varmt vlkommen!

  Ps Vi finns ocks p Twitter: #lrardagar

  registreringRegistreringskeriBrashrnan,Universumfrnkl08:30-10:00tisdagenden30oktober.

  lUnch och FikaDinnamnbrickagllersombiljetttillluncherochfika.Sedrfrtillattdinnamnbrickarvlsynlig.

  BUFFBuffndukasuppiKBC-husetochrkostnadsfrifrfranmlda.NamnbrickormrktamedBufffungerarsom entrbiljett.

  UtVrDeringarVivillvetavaddutyckeromfortbildningsdagarna.Pvrhemsidakommerdetattfinnasettwebbaseratutvr-deringsformulrsomvigrnavillattdufylleri.Viskickarenpminnelseomdettatilldigefterfortbildningsda-garna.

 • gemensamma frelsningar: Tisdag 30 oktober kl 10.15-11.45Dna, data och desperation [Aula Nordica]Hurkanvianvndadensnabbautvecklingeninommolekylrgenetikenfrattfrstekologiskaochevolutionraprocesser?Vadkangenetiskadataanvn-dastill?Hurknsligarmetodernaochhurmycketkanviutlsafrnettprov iettplastrr?OmdethandlarGranSpongsfrelsning.

  Vetenskapspublikation vs Vetenskapskommunikation [Aula Nordica]MedinfallsvinkelfrndenakademiskavrldengerLouiseFornandersinper-sonligasynpdetstorakommunikationsgapetmellanforskningochallmn-het.Denakademiskavrldenbrettstortansvarattutbildaallmnheten,ettansvarsomimngafallkanliknasviddetlrarehariklassrummen.Hondelarocks med sig av mnga av de erfarenheter hon ftt i sitt arbete med film-produktionochvetenskapskommunikation.DefilmersomuppmrksammatsmestrdeninspirerandeochfartfylldaserienKemikalendernpYoutube,vilkenharsommlattinspireraungdomarochvaraenhjlpiklassrummet.

  Parallella sessioner 1: Tisdag 30 oktober kl 13.00-14.30

  1. Frelsningar: ekosystem i FrnDring [N300]

  Frn kalfjll till vitsippslund fjllandskapets frvandling i ett varmare klimat Klimatetochdessfrndringarharenavgrandebetydelsefrfjllnaturensekologiskastrukturochfunktion.LeifKullmanberttaromdensenasteforsk-ningenomhurfjllensvxtlighetfrndratsidetvarmareklimatsomutveck-latsunderdesenaste100ren.Hanstterindennautvecklingiettlngreperspektivbaktitidenochdiskuterathurfjllklimatetiframtidenkankommaatt gestalta sig.

  hur pverkar renar vegetationen i fjllen i ett frnderligt klimat?Vegetationenifjllenpverkasbdeavettndratklimatochavbetandedjursomrenar,sorkarochlmlar.JohanOlofssonsforskningvisaratteffekternaavbdadessafaktoreroftapverkarvxtlighetenimotsattriktning.Handisku-teraromrenbetekananvndassomettverktygattminskaeffekternaavenglobaluppvrmningpfjllvegetationenochhurrensktselnifjllenkanhaterkopplingar p ett framtida klimat

  2. Frelsningar: Vxt- och skogsBioteknik [N320] intracellulr kommunikation: hur kan vi frst organellernas sprk?Cellkrnanrcellenshuvudkontordrdetmestaavdengenetiskainfor-mationenfinns.Cellernasenergifabrikerrdelsvxternaskloroplaster,drljusenergiomvandlastillkolhydrater,delsmitokondriernadrenergiutvinnsurkolhydraterna.Dessaskalladeorganellerharegnagener,vilketgrattdetkrvsettkomplextntverkavsignalermellancellkrnaochorganellerfrattkoordineragenuttrycksomskerpolikahll.Frvxtenrsignalsyste-metndvndigtfrutveckling,tillvxtochstresstolerans.kadfrstelseavkommunikationenkanpsiktledatillbttremetoderattmodifieravxtersstresstoleransochproduktivitet.Resultatbaseradepvxtcellerrocksvik-tigafrvrkunskapommnskligaceller.saStrandberttarvilkastrategierforskarnaanvnderfrattdechiffreraorganellernassprk.

  gran spong rlektorvidinstitutionen fr vilt, fisk och milj vid Sveriges Lantbruksu-niversitet, SLU. Hans special-omrdermolekylrgenetik. Hanrocksenavfsvenskaexperterplejon,efterattiflerarhalevtnraoch

  studerat vilda lejon i Tanzania.

  goran.spong@slu.se

  louise Fornander doktorerar i fysikalisk kemi p Chalmers Tekniska Hgskola. Hon stude-rarstruktureravolikaDNA-komplex,somiframtidenkanske kan leda till mediciner riktade mot specifika gener. Desenasterenharhonocks

  arbetatmedwebbaseradfilmsomutbild-ningsmaterial.

  louise.fornander@chalmers.se

  leif kullman rprofessori naturgeografi vid insti-tutionen fr ekologi, milj och geovetenskap, Ume universitet.Undernrmare40 r har han arbetat med forskning och akademisk

  undervisning med inriktning p klimat-relateradeekologiskafrndringarochmarkanvndningifjllnraomrden.

  leif.kullman@emg.umu.se

  Johan olofsson rdocent i ekologi vid institutionen fr ekologi, milj och geovetenskap, Ume universitet. Hans forskning handlar om hurvxttandedjur

  pverkar v