PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK SAMOCHODOWYCH ... ?· 4 Budowa i naprawa pojazdów samochodowych…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

PROGRAMNAUCZANIADLAZAWODU

MECHANIKPOJAZDWSAMOCHODOWYCH,723103

OSTRUKTURZEPRZEDMIOTOWEJ

Technologiamechaniczna

TYPSZKOY:ZASADNICZASZKOAZAWODOWA

RODZAJPROGRAMU:LINIOWY

2

1. POWIZANIAZAWODUMECHANIKPOJAZDWSAMOCHODOWYCHZINNYMIZAWODAMI

Kwalifikacja Symbolzawodu Zawd Elementywsplne

M.18.Diagnozowanieinaprawapodzespowizespowpojazdwsamochodowych

311513 Technikpojazdwsamochodowych

PKZ(M.a)

PKZ(M.g)

PKZ(E.a)

Mechanikpojazdwsamochodowychsymbolcyfrowyzawodu723103

KlasastopieLP Przedmiot

I II III Ogem1 Bezpieczestwopracy 20 202 Technologiamechaniczna 60 603 Przepisyruchudrogowego 20 204 Budowainaprawapojazdwsamochodowych 56 62 66 1845 Diagnostykapojazdwsamochodowych 54 30 846 Organizacjaizarzdzanieprzedsibiorstwemsamochodowym 20 207 Jzykobcyzawodowy 20 20 Razem 136 136 136 408

2. SZCZEGOWECELEKSZTACENIAWZAWODZIEMECHANIKPOJAZDWSAMOCHODOWYCH

Absolwentszkoyksztaccejwzawodziemechanikpojazdwsamochodowychpowinienbyprzygotowanydowykonywanianastpujcychzadazawodowych:

1) uytkowaniapojazdwsamochodowych;

2) diagnozowaniapojazdwsamochodowych;

3) naprawianiapojazdwsamochodowych.

Dowykonywaniazadazawodowychniezbdne jestosignicieefektwksztaceniaokrelonychwpodstawieprogramowejksztaceniawzawodziemechanikpojazdwsamochodowych:

1) efektyksztaceniawsplnedlawszystkichzawodw(BHP,PDG,JOZ,KPS);

3

2) efektyksztaceniawsplnedlazawodwwramachobszaruelektrycznoelektronicznegostanowicepodbudowdoksztaceniawzawodzie lubgrupiezawodwPKZ(E.a)orazefektyksztaceniawsplnedlazawodwwramachobszarumechanicznegoigrniczohutniczegostanowicepodbudowdoksztaceniawzawodzielubgrupiezawodwPKZ(M.a),PKZ(M.g);

3) efektyksztaceniawaciwedlakwalifikacjiwyodrbnionejwzawodzie:Diagnozowanieinaprawapodzespowizespowpojazdwsamochodowych(M.18.).

Technologiamechaniczna60godz.1.2.Podstawyrysunkutechnicznego18godz1.3.Podstawykonstrukcjimaszyn20godz.1.4.Maszynoznawstwo12godz.1.5.Technikiwytwarzaniaczcimaszyniurzdze10godz

Symbo

lefektui

Nrefektu

EfektksztaceniaUcze

UszczegowioneefektyksztaceniaUczepotrafi

Tematykazajlekcyjnych

Liczba

godz. Forma

zajlekcyjnych Tu

rnus

Uwagi

1.2.Podstawyrysunkutechnicznego18godzscharakteryzowazasadysporzdzaniarysunkutechnicznegomaszynowego;

Rodzajerysunkw. 1 Wykadwiczenia

I

rozrnizasadysporzdzaniarysunkutechnicznegomaszynowego;

Normyobowizujcedlarysunkwtechnicznych.

1 Wykad I

PKZ(M.a)(1)

prze

strz

ega

zasa

d sp

orz

dzan

ia

rysu

nku

tech

nicz

nego

m

aszy

now

ego ;

posuysiobowizujcyminormamidotyczcymisporzdzaniarysunkutechnicznegomaszynowego;

Arkuszerysunkowe. 1 wiczenia I

PKZ(M.a)(2)

sporzdza szkice czci maszyn;

scharakteryzowazasadysporzdzaniaszkicwczcimaszyn;

Pismotechniczne. 1 Wykad i

PK Z(

M.

a)(

6) ga

zas

ad

tol

era

ncji

i p

rozpoznapodstawowewielkocitolerancjiipasowa;

Linierysunkowe. 1 wiczenia I

4

scharakteryzowapodstawowewielkocitolerancjiipasowa;

Zasadyrzutowaniaaksonometrycznegoiprostoktnego

2 Wykad I

zastosowazasadytolerancjiipasowawdokumentacjitechnicznej;

Przekrojeiwidoki. 2 wiczenia I

rozpoznarodzajemaszyniurzdzenapodstawiedokumentacjitechnicznej;

Zasadywymiarowaniarysunkw. 2 Wykad I

scharakteryzowarodzajedokumentacjitechnicznejmaszyniurzdze;

Uproszczeniarysunkowe. 1 wiczenia I

posuysidokumentacjtechnicznmaszyniurzdze;

Rysunekwykonawczyizoeniowy. 2 Wykad I

PKZ(M.a)(17)

posuguje si dokumentacj techniczn maszyn i urzdze oraz przestrzega norm dotyczcych rysunku technicznego, czci maszyn, materiaw konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

scharakteryzowanormydotyczcerysunkutechnicznego,czcimaszyn,materiawkonstrukcyjnychieksploatacyjnych;

Programykomputerowedowykonywaniarysunkw.

1 wiczenia I

PKZ(M.a)(18)

stosuje programy komputerowe wspomagajce wykonywanie zada.

scharakteryzowaprogramykomputerowewspomagajcewykonywaniezada;

Tolerancjeipasowania. 2 Wykad I

M.18.1(4) okrela podzespoy

i zespoy pojazdu samochodowego;

rozrnipodzespoyizespoypojazdusamochodowegoanalizujcschematyirysunkitechniczne;

Dokumentacjatechnicznamaszyniurzdze.

1 wiczenia I

1.3.Podstawykonstrukcjimaszyn20godzokreliprzeznaczenieczcimaszyniurzdze; Klasyfikacjaicharakterystykaczci

maszyn.1 Wykad I PKZ(M.a)

(4) rozrnia czci maszyn i urzdze;

sklasyfikowaczcimaszyn; Normalizacjaczcimaszyn. 1 Wykad I

sklasyfikowarodzajepocze; Poczenianierozczne. 1 wiczenia I

scharakteryzowarodzajepocze; Poczeniarozczne. 1 wiczenia I

PKZ(M.a)(5)

rozr

ni

a ro

dzaj

e po

cze

;

okrelizastosowaniepocze; Charakterystyka,zastosowaniemateriaw

1 Wykad I

5

rozrnimateriaykonstrukcyjneieksploatacyjne;

konstrukcyjnychieksploatacyjnych. 1 Wykad I

scharakteryzowawasnociiwaciwocimateriawkonstrukcyjnychieksploatacyjnych;

Materiayelazneiichstopy. 1 Wykad I PK

Z(M.a)(7)

rozr

ni

a m

ater

iay

ko

nstr

ukcy

jne

i eks

ploa

tacy

jne

;

okrelizastosowaniemateriawkonstrukcyjnychieksploatacyjnych;

Materiaynieelazneiichstopy. 1 Wykad I

rozpoznarodzajekorozji; Materiayniemetalowe. 1 Wykad I PKZ(M.a)(10)

rozpoznaje rodzaje korozji oraz okrela sposoby ochrony przed korozj; okrelisposobyochronyprzedkorozj; Materiayeksploatacyjne. 1 Wykad I

sklasyfikowaprzyrzdypomiarowestosowanepodczasobrbkircznejimaszynowej;

Rodzajekorozji. 1 Wykad I

okrelibdypomiaroweprzystosowaniuokrelonejmetodziepomiaru

Ochronaprzedkorozj. 1 Wykad I

PKZ(M.a)(13

) rozrnia przyrzdy pomiarowe stosowane podczas obrbki rcznej i maszynowej;

okreliwaciwocimetrologiczneprzyrzdwpomiarowych;

Pomiarywarsztatowe. 1 Wykad I

rozrnimetodypomiaru; Metodypomiarowe. 1 Wykad I

wybrasposbpomiaruwzalenociodrodzajuiwielkocimierzonegoprzedmiotu;

Bdypomiarowe. 1 Wykad I

zinterpretowawynikipomiarw; Klasyfikacjaprzyrzdwpomiarowych. 1 Wykad I

PKZ(M.a)(14

)

wyk

onuj

e po

mia

ry

war

szta

tow

e;

okrelizasadyuytkowaniaiprzechowywaniaprzyrzdwinarzdzipomiarowych;

Wzorcemiary. 1 Wykad I

Przyrzdypomiarowe. 1 Wykad I

Zasadyuytkowaniaiprzechowywanianarzdziiprzyrzdwpomiarowych

1 Wykad I

1.4.Maszynoznawstwo12godz.rozrnirodkitransportuwewntrznego; Klasyfikacjaicharakterystykamaszyn. 1 Wykad I

PKZ(M.a

)(8)

rozr

ni

a r

odki

tr

ansp

ortu

w

ewn

trzn

ego;

sklasyfikowarodkitransportuwewntrznego; Maszynyiurzdzeniatransportowe. 1 Wykad I

6

okrelizastosowanierodkwtransportuwewntrznego;

Sposobyskadowaniamateriaw. 1 Wykad I

dobrasposbtransportuwzalenociodksztatu,gabarytw,ciarumateriau;

rdaenergiiniezbdnejdopracymaszyn.

1 Wykad I PK

Z(M.a)(9)

dobi

era

spos

oby

tran

spor

tu

i sk

adow

ani

a m

ater

ia

w;

dobrasposbskadowaniamateriawuwzgldniajcwymogiwarunkwskadowaniawskazanychprzezproducenta;

Elektrowniejdrowe. 1 Wykad I

scharakteryzowazasaddziaaniamaszyniurzdze;

Maszynyhydrauliczne. 1 Wykad I

skorzystazdokumentacjitechnicznoruchowejmaszyniurzdze;

Maszynycieplne. 1 Wykad I

PKZ(M.a)(16

)

okrel

a bu

dow

oraz

prz

estr

zega

za

sad

dziaa

nia

mas

zyn

i urzd

ze;

opisazasaddziaaniamaszynyluburzdzenia; Sprarki. 1 Wykad I

Urzdzeniachodnicze. 1 Wykad I

Zasadyuytkowaniamaszyniurzdze.

1 Wykad I

Charakterystykanapdw. 1 Wykad I

Dokumentacjatechnicznamaszyniurzdze.

1 Wykad I

1.5.Technikiwytwarzaniaczcimaszyniurzdze10godzcharakteryzowatechnikiwytwarzaniaczcimaszyniurzdze;

Technikiimetodywytwarzaniaczcimaszyniurzdze

1 I

PKZ(M.a)

(11)

rozrnia techniki i metody wytwarzania czci maszyn i urzdze; scharakteryzowametodywytwarzaniaczci

maszyniurzdze;Odlewanie. 1 I

rozrnimaszynyiurzdzeniadoobrbkircznejimaszynowej;

Obrbkaplastyczna. 1 I

rozrninarzdziadoobrbkircznejimaszynowej;

Obrbkarczna.Rodzajenarzdzi 1 I

PKZ(M.a)(12

)

rozr

ni

a m

aszy

ny,

urz

dzen

ia

i nar

zdz

ia d

o ob

rbk

i rc

znej

i m

aszy

now

ej;

okrelizastosowaniemaszyn,urzdzeinarzdzidoobrbkircznejimaszynowej;

Obrbkamaszynowaskrawaniem.Zastosowaniemaszyniuradze

1 I

7

rozrnimetodykontrolijakociwykonanychpracwoperacjachobrbkircznejimaszynowej;

Obrbkacieplnaicieplnochemiczna. 1 I PK

Z(M.a)

(15)

rozr

ni

a m

etod

y ko

ntro

li ja

koc

i w

ykon

anyc

h pr

ac;

dobrawaciwmetodkontrolijakociwzalenociodrodzajupracpoddanychkontroli;

Wykaczajcaobrbkapowierzchniczcimaszyniurzdze.

1 I

Specjalnemetodywytwarzaniaczcimaszyniurzdze.

1 I

Narzdziaiprzyrzdystosowanepodczasposzczeglnychmetodwytwarzania.

1 I

Kontrolajakociwykonanychprac. 1 I

Razem60godz.

PROGRAMNAUCZANIADLAZAWODU

MECHANIKPOJAZDWSAMOCHODOWYCH,723103

OSTRUKTURZEPRZEDMIOTOWEJ

BUDOWAINAPRAWAPOJAZDWSAMOCHODOWYCH

TYPSZKOY:ZASADNICZASZKOAZAWODOWA

RODZAJPROGRAMU:LINIOWY

Koweziu/ODDiZwomzyM.Jankowski

KlasastopieLP Przedmiot

I II III Ogem

1 Bezpieczestwopracy 20 20

2 Technologiamechaniczna 60 60

3 Przepisyruchudrogowego 20 20

4 Budowainaprawapojazdwsamochodowych 56 62 66 184

5 Diagnostykapojazdwsamochodowych 54 30 84

6 Organizacjaizarzdzanieprzedsibiorstwemsamochodowym 20 20

7 Jzykobcyzawodowy 20 20

Razem 136 136 136 408

TechnologianaprawelektrycznychielektronicznychukadwpojazdwsamochodowychklIII66godz.4.1. Elektrotechnikaielektronikawiadomocipodstawowe4.2. Wyposaenieelektryczneielektromechanicznepojazdwsamochodowych4.3. Wyposaenieelektronicznepojazdwsamochodowych

4.1.Elektrotechnikaielektronikawiadomocipodstawowe

UszczegowioneefektyksztaceniaUczepozrealizowaniuzajpotrafi:

Tematy

PKZ(E.a)(1)1posuysipojciamidotyczcymijednostekukaduSIorazstosowanychwelektrotechniceielektronice:podstawoweipochodne,gwneipokrewne,notacjawykadnicza;

1.JednostkiukaduSIstosowanewelektrotechniceielektronice.

PKZ(E.a)(1)2.posuysipojciamidotyczcymiobwodwelektrycznychielektronicznych; 2.Podstawowepojciastosowanewelektrotechniceielektronice:obwd,schematobwodu.

3.Pojciawelektrotechnice:wze,ga,zacisk,odbiornik.

4.Pojciawelektrotechnice:wymuszenieiodpowied,przewodnik.

5.Pojciawelektrotechnice:prdelektryczny,gstoprduelektrycznego.

6.Pojciawelektrotechnice:rezystancja,rezystywno,konduktancja,konduktywno.

7.Pojciawelektrotechnice:napicie,zwrotyprdwinapi.

posuguje si pojciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

PKZ(E.a)(1)3.scharakteryzowabudoworazzasaddziaaniacewkiindukcyjnejikondensatora; 8.Budoaidziaaniecewkiindukcyjnej

9.Budowaidziaaniekondensatora

PKZ(E.a)(1)4.posuysipojciamidotyczcymielementwpprzewodnikowych:pprzewodniksamoistny,pprzewodnikdomieszkowany;

10.Cotojestpprzewodnik,dioda.

11.Pprzewodniksamoistnyidomieszkowy

PKZ(E.a)(1)5.posuysipojciamidotyczcymielementwoptoelektronicznych:detektorirdopromieniowania,wywietlacz;

12.Zastosowanierdepromieniowaniaiichdetektorw.,

PKZ(E.a)(1)6.posuysipojciamidotyczcymiwzmacniaczy; 13.Pojciewzmacniaczydlapojazdw.

PKZ(E.a)(1)7.posuysipojciamidotyczcymiukadwprostowniczych,stabilizacyjnychizasilajcych;

14.prostowanieistabilizacjaprdu.

PKZ(E.a)(2)1.zdefiniowanapicie; 15.Napicieelektryczne.

PKZ(E.a)(2)2.wyznaczypojemnokondensatoraorazukadukondensatorw; 16.pojemnokondensatorwpoczonychszeregowo.

17.pojemnokondensatorwpoczonychrwnolegle.

interpretuje wielkoci fizyczne zwizane z prdem zmiennym;

PKZ(E.a)(2)3.wyznaczyindukcyjnowasncewkiorazukaducewek; Indukcyjnocewkiwasnaizespoucewek.

PKZ(E.a)(3)1.zinterpretowawielkociobwoduprdujednofazowego; 18.ElementyR,L,Cwobwodzieprdusinusoidalnego.

19.Mocienergiaprduprzemiennego.Poprawawspczynnikamocy

interpretuje wielkoci fizyczne zwizane z prdem zmiennym;

PKZ(E.a)(3)2.zinterpretowawielkociobwoduprdutrjfazowego; 20.Pomiarenergiielektrycznejwobwodachtrjfazowych

wyznacza wielkoci charakteryzujce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(t+);

PKZ(E.a)(4)1.wyznaczywartoskuteczn,czstotliwoorazfazpocztkowprzebiegusinusoidalnego;

21.Wykresyprzebieguprduzmiennego.

PKZ(E.a)(5)1.zastosowaIiIIprawoKirchoffaorazprawoOhma; 22.IiIIprawoKirchhoffa.

23.PrawoOchmaijegozastosowanie.

stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartoci wielkoci elektrycznych w obwodach elektrycznych i ukadach elektronicznych;

PKZ(E.a)(5)2.wyznaczyrezystancjzastpcz; 24.Rezystancjazastpczadlaobwodwszeregowychirwnolegych

PKZ(E.a)(5)3.zastosowametodkolejnychprzeksztaceorazmetodsuperpozycjidowyznaczeniarozpywuprdwwobwodzieorazspadkwnapinaelementach;

25.Metodasuperpozycjidlaprdwgaziowych.

PKZ(E.a)(5)4.zastosowadefinicjmocyczynnejdosprawdzaniabilansumocyczynnej,wyznaczaniadopasowaniaodbiornikadorzeczywistegordanapiciaorazsprawnociukadu;

26.Obliczeniemocyczynnejdlaodbiornika.

PKZ(E.a)(5)5.wyznaczamocczynn,biern,pozornizespolon; 27.Obliczaniemocyczynnej,biernejipozornejdlaodbiornikw

PKZ(E.a)(5)6.oszacowawartociparametrwwzmacniaczy;

3. 28. Ukady analogowe - Podstawowe parametry wzmacniaczy

PKZ(E.a)(5)7.oszacowawartociparametrwprostownikw,stabilizatorwizasilaczy; 29.Prostowniki,zasilaczeistabilizatoryliniowe

PKZ(E.a)(6)1.rozpoznanaschematachobwodywymuszeniaorazodbiorniki; 30.schematachobwodwwymuszeniaorazodbiorniki.

PKZ(E.a)(6)2.rozpoznaelementyukaduelektrycznegonapodstawiesymboluiopisu; 31.Wykazywaniejszychsymboliukadwelektrycznych.

PKZ(E.a)(6)3.rozpoznaelementypprzewodnikowenapodstawieopisuisymbolu; 32.Rozpoznawanieelementwnapodstawiopiswisymboli.Cwiczenia

PKZ(E.a)(6)4.rozpoznaelementyoptoelektronicznenapodstawieopisuisymbolu; 33.Rozpoznawanieelementwoptoelektronicznychnapodstawieopisuisymboli.Cwiczenia

PKZ(E.a)(6)5.rozpoznawzmacniacznapodstawieopisuischematu; 34.Rozpoznawaniewzmacniaczanapodstawieopisuisymboli.Cwiczenia

PKZ(E.a)(6)6.rozpoznaprostownik,stabilizator,zasilacznapodstawieopisuischematu; 35.Rozpoznawanieprostownika,stabilizatoraizasilaczanapodstawieopisuisymboli.Cwiczenia

rozpoznaje elementy oraz ukady elektryczne i elektroniczne;

PKZ(E.a)(6)7.rozpoznabramklogicznnapodstawiesymbolu; 36.Rozpoznaniebramkilogicznejnapodstawiesymboli.Cwiczenia

PKZ(E.a)(7)1.sporzdzischematideowyanalogowegoukaduelektrycznegoielektronicznego; 37.schematyanalogoweukadwelektrycznychielektronicznych.sporzdza schematy ideowe i montaowe ukadw elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(7)2.sporzdzischematmontaowyanalogowegoukaduelektrycznegoielektronicznego; 38.Schematmontaowyanalogowegoukaduelektrycznegoielektronicznego.

rozrnia parametry elementw oraz ukadw

PKZ(E.a)(8)1.rozrniparametryelementwpprzewodnikowych; 39.Parametryelementwpprzewodnikowych.

PKZ(E.a)(8)2.rozrniparametryelementwoptoelektronicznych; 40.Parametryelementwoptoelektronicznych.

PKZ(E.a)(8)3.rozrniparametrywzmacniaczy; 41.Parametrywzmacniaczy.wiczenia

PKZ(E.a...

Recommended

View more >