PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO ?· Monitorowanie terapii, wznowa. RAK JELITA GRUBEGO: 1/.…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO </p> <p>NA WYDZIALE LEKARSKIM I </p> <p>ROK AKADEMICKI 2014/2015 </p> <p>PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY </p> <p> 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET MEDYCYNA LABORATORYJNA </p> <p>Cykl piciu trzygodzinnych spotka dla studentw II roku studiw Wydziau Lekarskiego I </p> <p> 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizujcej przedmiot: </p> <p>ZAKAD BIOCHEMII KLINICZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ </p> <p>KATEDRY CHEMII I BIOCHEMII KLINICZNEJ </p> <p> 3 . Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktyk: </p> <p>Adres: </p> <p>Collegium Chemicum </p> <p>60-780 Pozna, ul. Grunwaldzka 6 </p> <p>Tel. /Fax </p> <p>Collegium Chemicum tel. 61 854-6590; fax 61 854-6599, </p> <p>Strona WWW </p> <p>chembiochklin@ump.edu.pl </p> <p>E-mail </p> <p>sekretariat: barbaras@ump.edu.pl </p> <p>4. Kierownik jednostki: </p> <p>prof. dr hab.n. med. Maria Pioruska - Stolzmann </p> <p>5. Osoby odpowiedzialne za zajcia fakultatywne </p> <p>Osoba zaliczajca przedmiot: prof. zw. dr hab. med. Lech Torliski </p> <p>Tel. kontaktowy: 61 854-6590 </p> <p>E-mail: barbaras@ump.edu.pl </p> <p>Osoba odpowiedzialna za organizacj zaj: dr n. med. Kalina Makowiak </p> <p>Tel. kontaktowy: 61 854-6590 </p> <p>E-mail: kmackowiak @ump.edu.pl </p> <p> 6. Miejsce przedmiotu w programie studiw: </p> <p> Rok: II (dla studentw II roku studiw Wydziau Lekarskiego I) </p> <p> Semestr: 3 (zimowy) </p> <p> 7. Liczba godzin ogem : 15 liczba pkt ECTS: 1 </p> <p>Jednostki uczestniczce w nauczaniu </p> <p>przedmiotu </p> <p>Semestr zimowy liczba godzin </p> <p>W wiczenia </p> <p>kategoria </p> <p>S </p> <p>ZAKAD BIOCHEMII KLINICZNEJ I MEDYCYNY </p> <p>LABORATORYJNEJ </p> <p>MEDYCYNY LABORATORYJNEJ </p> <p> 15 </p> <p>Razem: 15 </p> <p>Jednostki uczestniczce w nauczaniu </p> <p>przedmiotu </p> <p>Semestr letni liczba godzin </p> <p>W wiczenia </p> <p>kategoria </p> <p>S </p> <p>Razem: </p> <p>8 . Cel nauczania przedmiotu </p> <p> Po ukoczeniu zaj fakultatywnych z Medycyny laboratoryjnej przyszy lekarz </p> <p>powinien: </p> <p>E.W07,E.W38 - rozumie biochemiczne konsekwencje zaburze ustrojowych i zna </p> <p>podstawowe metody analityczne umoliwiajce ich ledzenie; </p> <p>E.W23,E.W24,E.W38 - zna metody doboru bada laboratoryjnych w profilaktyce, </p> <p>rozpoznawaniu i monitorowaniu chorb cywilizacyjnych; </p> <p>E.W24, E.W25,E.W26 -rozumie, e wczenie rozpoznany rak jest uleczalny oraz </p> <p>zaproponowa screening nowotworowy i profilaktyk antynowotworow; </p> <p>F.W.9 - rozumie innowacyjn metod diagnozowania i leczenia zaburze zdrowia </p> <p>prokreacyjnego NaProTechnology, opart na obserwacjach Creighton Model System; </p> <p>B.W02,B.W38 zna wskazania do testu nietolerancji pokarmowej, wskaza skadniki </p> <p>ywnoci sprzyjajce zdrowiu prokreacyjnemu kobiet i mczyzn oraz rozumie mechanizmy </p> <p>stymulacji odpornoci naturalnej. </p> <p>9.SYLABUS </p> <p>SYLABUS </p> <p>Nazwa </p> <p>przedmiotu/moduu Medycyna laboratoryjna </p> <p>Wydzia Lekarski I </p> <p>Nazwa kierunku studiw Lekarski </p> <p>Poziom ksztacenia Studia magisterskie </p> <p>Forma studiw Studia stacjonarne </p> <p>Jzyk przedmiotu polski </p> <p>Rodzaj przedmiotu obowizkowy fakultatywny X</p> <p>Rok studiw/semestr </p> <p> I IIX III IV V VI </p> <p>1 2 3X 4 5 6 7 8 9 10 </p> <p>11 12 </p> <p>Liczba godzin zaj </p> <p>dydaktycznych z </p> <p>podziaem na formy </p> <p>prowadzenia zaj </p> <p>15, w tym: .... - wykady, ....15 - seminaria, .... wiczenia, 15 fakultety </p> <p>Zaoenia i cele </p> <p>przedmiotu </p> <p>Po ukoczeniu zaj student powinien: </p> <p> Dokona uzasadnionego doboru bada laboratoryjnych w profilaktyce, rozpoznawaniu i monitorowaniu rnych nowotworw, w zalenoci od stanu klinicznego </p> <p> Zaplanowa postpowanie diagnostyczne dla oceny zdrowia prokreacyjnego i zinterpretowa wyniki w konkretnej sytuacji klinicznej </p> <p>Symbol </p> <p>efektw ksztacenia </p> <p>zgodnie ze </p> <p>standardami </p> <p>OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTW KSZTACENIA </p> <p>Metody weryfikacji </p> <p>osignicia </p> <p>zamierzonych </p> <p>efektw ksztacenia: </p> <p> WIEDZA (ZGODNIE ZE SZCZEGOWYMI EFEKTAMI </p> <p>KSZTACENIA) </p> <p>F.W1E.W 25, </p> <p>E.W26,E.W38 </p> <p>Zna badania laboratoryjne suce ocenie prawidowego funkcjonowania </p> <p>poszczeglnych ukadw ludzkiego organizmu (zdrowie/choroba) </p> <p>Test wiedzy- analiza </p> <p>przypadkw </p> <p>klinicznych </p> <p>E.W24,E.W38E.WO7c </p> <p>Zna zasady doboru bada laboratoryjnych przydatnych w rozpoznawaniu </p> <p>i monitorowaniu leczenia wybranych chorb nowotworowych (rak </p> <p>piersi, jelita grubego i stercza). </p> <p>j/w </p> <p>F.W09 Zna funkcje rozrodcze kobiety i podstawowe metody ich diagnostyki j/w </p> <p>F.W09 Zna i rozumie mechanizmy regulujce zdrowie prokreacyjne (cyklu </p> <p>miesiczkowego i jego zaburze ora metody regulacji urodze) j/w </p> <p>B.W19, </p> <p>B.W20,E.W23 </p> <p>Zna i rozumie wpyw stylu ycia, czynnikw fizycznych i </p> <p>ksenobiotykw na wyniki bada laboratoryjnych j/w </p> <p> UMIEJTNOCI (ZGODNIE ZE SZCZEGOWYMI </p> <p>EFEKTAMI KSZTACENIA) </p> <p>E.U16, E.U24, </p> <p>Potrafi zaplanowa i przeprowadzi ocen czynnikw ryzyka, a po </p> <p>uzyskaniu wynikw badania przesiewowego podj decyzj o dalszym </p> <p>postpowaniu </p> <p>Ocena procesu- ocena </p> <p>formujca </p> <p>E.U12,E.U.24,E.U32 </p> <p>Potrafi interpretowa wyniki bada laboratoryjnych, korelowa je ze </p> <p>stanem klinicznym i innymi badaniami dodatkowymi w omawianych </p> <p>chorobach nowotworowych (rak piersi, jelita grubego i stercza) </p> <p>Analiza przypadku </p> <p>klinicznego ocena </p> <p>formujca </p> <p>E.U12,E.U.24 Potrafi przeprowadzi diagnostyk rnicow wybranych chorb </p> <p>nowotworowych w oparciu o wyniki bada dodatkowych j/w </p> <p>E.U16, E.U18, E.U21, </p> <p>E.U24, </p> <p>Potrafi dobra i interpretowa zestaw bada laboratoryjnych </p> <p>stosowanych w rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby nowotworowej j/w </p> <p>F.U12, E.U16, E.U18, </p> <p>E.U21, E.U24, </p> <p>Potrafi zaplanowa postpowanie diagnostyczne dla oceny zdrowia </p> <p>prokreacyjnego oraz wdroy dziaania w zalenoci od stanu </p> <p>klinicznego pacjenta </p> <p>Ocena procesu, ocena </p> <p>formujca </p> <p> KOMPETENCJE SPOECZNE (ZGODNIE Z OGLNYMI </p> <p>EFEKTAMI KSZTACENIA) </p> <p>D.U2, D.U3, D.U8, </p> <p>Potrafi zrozumie oraz przekaza pacjentowi korzyci i ograniczenia </p> <p>stosowania bada przesiewowych w profilaktyce chorb </p> <p>nowotworowych </p> <p>Symulacja sytuacji </p> <p>typowych </p> <p>D.U11, </p> <p>Potrafi zorganizowa wspprac specjalistw w programie bada </p> <p>przesiewowych oraz w procesie diagnozowania i leczenia chorb </p> <p>nowotworowych. </p> <p>j/w </p> <p>D.U11, Potrafi zorganizowa wspprac specjalistw i pacjentki w programie </p> <p>bada dotyczcych zdrowia prokreacyjnego. j/w </p> <p>D.U15,D.U16, Potrafi rozwija potrzeb samoksztacenia i zdolno pracy zespoowej j/w </p> <p>D.U5, D.U6, D.U7, Posiada umiejtnoci komunikowania si z pacjentem w zakresie </p> <p>sytuacji trudnych . j/w </p> <p>PUNKTY ECTS 1 </p> <p>TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: </p> <p>Tematyka Forma </p> <p>Diagnoza lekarska (badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, niezbdne badania dodatkowe). </p> <p>Biochemiczne kryteria zdrowia (OB, morfologia, badanie moczu). Choroba nowotworowa. </p> <p>seminaria </p> <p>Wczenie rozpoznany rak jest uleczalny (rak piersi , rak stercza i rak jelita grubego). Screening </p> <p>nowotworowy (markery nowotworowe, profilaktyka antynowotworowa). </p> <p>seminaria </p> <p> Przedwczesna niadyca . seminaria </p> <p>Genetyczny wyrok czy grzech zaniedbania. </p> <p>Dieta sprzyjajca zdrowiu prokreacyjnemu oraz mechanizmy stymulacji odpornoci naturalnej. </p> <p>seminaria </p> <p>Naprotechnologia. Creighton Model System i NaProTechnology w diagnozowaniu i leczeniu zaburze </p> <p>zdrowia prokreacyjnego. </p> <p>warsztaty </p> <p>LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA: </p> <p> Treci programowe przedstawione w czasie seminarium (prezentacja multimedialna), pliki PDF s udostpniane studentom </p> <p> Dembiska-KieA., Naskalski J.W. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej Wydanie III, Urban &amp;Partner, Wrocaw 2010 </p> <p>WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: </p> <p>1.Zaplanowanie waciwego postpowania diagnostycznego w zalenoci od stanu klinicznego i rodzaju </p> <p>nowotworu - test umiejtnoci. </p> <p>2.Zaplanowanie waciwego zestawu bada do oceny zdrowia prokreacyjnego projekt. </p> <p> 3.Udzia w minimum czterech 3 godzinnych zajciach. </p> <p>10.Tematyka poszczeglnych wicze i seminariw </p> <p>wiczenia - Semestr zimowy </p> <p>Tematyka wicze Osoba </p> <p>odpowiedzialna </p> <p>wiczenia - Semestr letni </p> <p>Tematyka wicze Osoba </p> <p>odpowiedzialna </p> <p>Seminaria - Semestr zimowy </p> <p>Tematyka seminariw </p> <p>Imi i nazwisko </p> <p>osoby </p> <p>prowadzcej </p> <p>zajcia </p> <p>Seminarium 1. </p> <p>Diagnoza lekarska (badanie </p> <p>podmiotowe, badanie przedmiotowe, </p> <p>niezbdne badania dodatkowe). </p> <p>prof. zw. dr hab. </p> <p>med. Lech </p> <p>Torliski, </p> <p>Biochemiczne kryteria zdrowia (OB, </p> <p>morfologia, badanie moczu). Choroba </p> <p>nowotworowa. </p> <p>Najczciej wykrywane nowotwory </p> <p>zoliwe: </p> <p>RAK u KOBIET: RAK u MCZYZN </p> <p>1/.piersi 1/.puc </p> <p>2/.j. grubego 2/.j. grubego </p> <p>3/.puc 3/.prostaty </p> <p>Wczesna diagnoza RAKA szans na </p> <p>wyleczenie: </p> <p>- Choroba nowotworowa - objawy </p> <p>somatyczne i psychiczne. </p> <p>- Niekorzystne skutki psychologiczne </p> <p>rozpoznania raka! </p> <p>- Wynik jest wasnoci pacjentw, ale </p> <p>lekarz powinien informowa ich o </p> <p>rozpoznaniu i szansie wyleczenia w ten </p> <p>sposb, aby nie doszo do zaamania </p> <p>psychicznego chorych! </p> <p>Wczenie rozpoznany rak jest uleczalny: </p> <p>RAK PIERSI: </p> <p>1/. Badanie podmiotowe i wywiad </p> <p>rodzinny; </p> <p>2/. Samokontrola, BRCA-1, HTZ; </p> <p>3/. Wyczuwalne zmiany-do lekarza </p> <p>onkologa; </p> <p>4/. Screening: USG (do 35 r..), </p> <p>mammografia; </p> <p>5/. Biopsja cienkoigowa czy </p> <p>mammotomiczna; </p> <p>6/. Nadekspresja HER-2, ekspresja PgR i </p> <p>ER; </p> <p>7/. Systemowe leczenie przedoperacyjne; </p> <p>8/.Wzaawansowanym raku- amputacja </p> <p>piersi; </p> <p>9/. Radioterapia i chemioterapia; </p> <p>10/. Skuteczno terapii: CA-15.3, CA- </p> <p>27.29; </p> <p>11/. Wykrycie wznowy: CA-15.3 i CEA; </p> <p> 12/. Rekonstrukcja piersi (pozwala </p> <p>zapomnie!). </p> <p>dr n. med. Kalina </p> <p>Makowiak </p> <p>Seminarium 2. </p> <p>Wczenie rozpoznany rak jest uleczalny </p> <p>RAK PROSTATY: 1/. Patomechanizm gruczolakoraka </p> <p>prostaty; </p> <p>2/. Czynniki ryzyka AdCaPr </p> <p>3/. Wywiad rodzinny; </p> <p> 4/. Screening: t PSA i f PSA, diag. rnic.; </p> <p>prof. zw. dr hab. </p> <p>med. Lech </p> <p>Torliski, </p> <p>dr n. med. Kalina </p> <p>Makowiak </p> <p>5/. Badanie urologiczne; </p> <p>6/. TR-USG; </p> <p>7/. Biopsja gruczou sterczowego; </p> <p>8/. Skonno do przerzutw AdCaPr; </p> <p>9/. Scyntygrafia koci; </p> <p>10/. Radykalna prostatectomia; </p> <p>11/. Radioterapia, powikania; </p> <p>12/. Monitorowanie terapii, wznowa. </p> <p>RAK JELITA GRUBEGO: </p> <p>1/. EPIDEMIOLOGIA: </p> <p>Druga czsto i miertelno z chorb </p> <p>nowotworowych.; </p> <p>Wywiad rodzinny; </p> <p>Wiek: czsto wzrasta, szczyt 60-70 r..; </p> <p>Pe </p> <p>2/. DWA OBJAWY KLINICZNE: </p> <p>- Zmiana rytmu wyprnie i objtoci </p> <p>stolca; </p> <p>- Mczliwo, osabienie, masy </p> <p>ciaa: </p> <p>3/. BADANIE PRZESIEWOWE I </p> <p>ROZPOZNANIE: </p> <p>- Co rok badanie przedmiotowe z badaniem </p> <p>per rectum; </p> <p>- Co rok badanie kau na krew utajon; </p> <p>- Po 50 roku ycia: sigmoidoskopia co 3-5 </p> <p>lat oraz kolonoskopia co 10 lat; </p> <p>4/. TERAPIA i ROKOWANIE: </p> <p>- Operacja-rokowanie zalene od </p> <p>zaawansowania; </p> <p>- Marker nowotworowy CEA : </p> <p>NIE: w badaniach przesiewowych i </p> <p>rozpoznaniu; </p> <p>TAK: w monitorowaniu skutecznoci </p> <p>terapii, wznowy i przerzutw. </p> <p>Screening nowotworowy. </p> <p>Badania przesiewowe w kierunku </p> <p>nowotworw (w zalenoci od pci, wieku, </p> <p>obcienia rodzinnego), </p> <p>Profilaktyka antynowotworowa. </p> <p>MARKERY NOWOTWOROWE: </p> <p>- Brak 100% czuoci diagnostycznej </p> <p>[prawidowe lub nieoznaczalne stenie </p> <p> markera NIE WYKLUCZA </p> <p>podejrzenia guza]; </p> <p>- Ocena postpu/cofania choroby </p> <p>nowotworowej i potwierdzenie wstpnej </p> <p>diagnozy; </p> <p>- Monitorowanie skutecznoci terapii i </p> <p>szybkie wykrycie wznowy. </p> <p>Seminarium 3. </p> <p>PRZEDWCZESNA MIADYCA . </p> <p>Genetyczny wyrok czy grzech </p> <p>zaniedbania. </p> <p>I.CHOROBA NIEDOKRWIENNA </p> <p>SERCA-(CNS) </p> <p>- Objawy poprzedzajce ZAWA (1-2 </p> <p>tyg). </p> <p>- Rozkurcz naczynia wiecowego: </p> <p>(prostacyklina, EDRF NO) </p> <p>- Przedwczesna miadyca (kogo chroni </p> <p>Opatrzno / natura?) : </p> <p>NIEWIASTY przed 65 rokiem ycia; </p> <p>MCZYNI przed 55 rokiem ycia. </p> <p>II. INNE CZYNNIKI RYZYKA </p> <p>przedwczesnej miadycy i zawau serca </p> <p>(ICR): </p> <p>1. Choroba niedokrwienna serca lub </p> <p>choroba innych ttnic u czonkw </p> <p>rodziny (przedwczenie!!!) </p> <p>2. Pe mska </p> <p>3. Mody wiek </p> <p>4. HIPERLIPOPROTEINEMIA: </p> <p>- Apo A, Apo A-I , Apo B100 </p> <p>- Cakowity cholesterol </p> <p>- TAG </p> <p>- Cholesterol LDL </p> <p>- Cholesterol HDL </p> <p>- LP(a) </p> <p>- Typ HLP: IIa, IIb, IV 5. NADCINIENIE: - Prawidowe cinienie krwi: </p> <p> skurczowe 130-140 mmHg </p> <p> rozkurczowe </p> <p>8. PALENIE PAPIEROSW </p> <p>9. KORZYCI WYSIKU </p> <p>FIZYCZNEGO </p> <p>10.Typ zachowania A </p> <p>Seminarium 4. </p> <p>Dieta sprzyjajca zdrowiu. </p> <p>Stymulacja odpornoci naturalnej oraz </p> <p>dieta sprzyjajca zdrowiu oglnemu i </p> <p>prokreacyjnemu. </p> <p>1.Zasady zdrowego i racjonalnego </p> <p>odywiania na podstawie wytycznych I; </p> <p>2. Skadniki ywnoci, ktre sprzyjaj </p> <p>zdrowiu prokreacyjnemu kobiet i </p> <p>mczyzn; </p> <p>3. Jakich skadnikw ywnoci unika, a </p> <p>jakie poleca?. Czy dieta ta naprawd </p> <p>dziaa? Testy w kierunku wykrywania </p> <p>nietolerancji pokarmowych; </p> <p>4. Stymulacja odpornoci: kilka sw o </p> <p>Linusie Paulingu oraz o witaminie C, </p> <p>wspaniaym skadniku codziennej diety; </p> <p>5. Naturalne, tradycyjne metody stymulacji </p> <p>odpornoci-baki bezogniowe, </p> <p>podcinieniowe; </p> <p>6. Praktyka czyni mistrza dla chtnych </p> <p>moliwo nauki stawiania baniek. </p> <p>dr n. med. Kalina </p> <p>Makowiak </p> <p>Seminarium 5. </p> <p>(warsztaty) </p> <p>Naprotechnologia. </p> <p>Creighton Model System i </p> <p>NaProTECHNOLOGY w </p> <p>diagnozowaniu i leczeniu zaburze </p> <p>zdrowia prokreacyjnego. </p> <p>Standaryzacja sposobu obserwacji, zapisu </p> <p>obserwacji na karcie cyklu oraz sposob </p> <p>uczenia metody czyni kart cyklu </p> <p>CREIGHTON MODEL System (CrMS) </p> <p>bardzo dobrym narzdziem </p> <p>diagnostycznym. CrMS jest podstaw </p> <p>NaProTECHNOLOGY, innowacyjnej </p> <p>metody diagnozowania i leczenia zaburze </p> <p>zdrowia prokreacyjnego, znanej i </p> <p>rozwijanej w USA od ponad 30tu lat, w </p> <p>Polsce znanej ju od ponad trzech lat. </p> <p>Prowadzona przez kobiet obserwacja </p> <p>cyklu w CrMS umoliwia lekarzowi </p> <p>wykonanie bada diagnostycznych oraz </p> <p>wdroenie leczenia w odpowiednim czasie </p> <p>cyklu. Karta cyklu zarazem jest </p> <p>doskonaym monitorowaniem, czy i jak </p> <p>organizm kobiety na leczenie odpowiada. </p> <p>prof. zw. dr hab. </p> <p>med. Lech </p> <p>Torliski, dr n. </p> <p>med. Kalina </p> <p>Makowiak , mgr </p> <p>Mirosawa </p> <p>Szymaniak FCP </p> <p> Znaczenie nasienia mczyzny dla </p> <p>organizmu kobiety. </p> <p> Dylematy etyczne zwizane z podnoci </p> <p>(czonkowie Koa Katolickiego </p> <p>Stowarzyszenia Modziey UMP). </p> <p>Seminaria - Semestr letni </p> <p>Tematyka seminariw </p> <p>Imi i nazwisko </p> <p>osoby </p> <p>prowadzcej </p> <p>zajcia </p> <p>11. Organizacja zaj: </p> <p> Aktualny podzia grupy studenckiej na stronie internetowej jednostki : </p> <p> (prosz wpisa) www. chembiochklin.ump.edu.pl </p> <p>REGULAMIN ZAJ: </p> <p>PROGRAM ZAJ: </p> <p> PROGRAM NAUCZANIA </p> <p>1.Zajcia fak...</p>

Recommended

View more >