PROGRAM PRAKTYKI DLA SPECJALNOŚCI ŻYWIENIE W SPORCIE praktyk specj... · ŻYWIENIE W SPORCIE I ODNOWIE…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PROGRAM PRAKTYKI DLA SPECJALNOCI </p> <p>YWIENIE W SPORCIE I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ </p> <p>STUDENTW KIERUNEKU DIETETYKA </p> <p>(105 godzin - 3 tygodnie) </p> <p> Praktyka zawodowa jest jedn z form przygotowania zawodowego przyszych dietetykw. </p> <p>Praktyka pozwala studentom na skonfrontowanie dotychczas zdobytej wiedzy i umiejtnoci </p> <p>z praktycznym aspektem pracy dietetyka w orodkach sportu i rekreacji. Praktyka zawodowa </p> <p>studentw dietetyki Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Koninie odbywana jest </p> <p>w orodkach sportowych, jak i rekreacyjnych m.in. klubach fitness, siowniach, basenach, </p> <p>orodkach olimpijskich, orodkach Spa itp., w poradniach dietetycznych, w ktrych dietetycy </p> <p>prowadz poradnictwo ywieniowe zgodnie z zasadami ywienia racjonalnego oraz </p> <p>dietetycznego dla pacjentw dorosych, a take dla dzieci. Placwki te maj odpowiednie </p> <p>wyposaenie techniczne umoliwiajce pomiary antropometryczne pacjenta i konstruowanie </p> <p>indywidualnych diet i jadospisw dla pacjenta. </p> <p>Praktyka realizowana w miesicach marzec-kwiecie w wymiarze 3 tygodni i obejmuje 105 </p> <p>godzin z czego 70 godzin (2 tygodnie) w Orodku Sportowym, 35 godzin (1 tydzie) </p> <p>w Poradni Dietetycznej, Chorb Ukadu Pokarmowego i Chorb Metabolicznych. </p> <p>Celem praktyki jest zapoznanie studenta ze struktur organizacyjn oraz zasadami </p> <p>funkcjonowania poradni dietetycznej, orodka sportu i rekreacji, charakterem wiadczonych </p> <p>usug, ze sposobem organizacji pracy, z rodzajami diet oraz komponowaniem jadospisw dla </p> <p>osb aktywnych fizycznie oraz indywidualnie dla pacjenta. </p> <p>1. Student powinien (cel praktyk): </p> <p> zapozna si z funkcjonowaniem orodka sportu i rekreacji, </p> <p> z praktycznym ujciem poznanych dotychczas zagadnie teoretycznych dotyczcych ywienia osb aktywnych fizycznie, </p> <p> poszerzy wiedz i umiejtnoci z zakresu teorii sportu i ywienia osb aktywnych fizycznie, </p> <p> przygotowa si do realizacji podstawowych funkcji o charakterze konsultanta ywieniowego osb aktywnych fizycznie, </p> <p> ksztatowa umiejtnoci skutecznego komunikowania si, negocjowania oraz pracy w zespole, </p> <p> struktur poradni, zasady funkcjonowania, w tym regulaminy obowizujce personel, </p> <p> wyposaenie techniczne placwki, </p> <p> zasady bhp obowizujce w placwce, </p> <p> wywiad ywieniowy, </p> <p> zakadanie kartoteki pacjenta, </p> <p> planowanie indywidualnych diet i jadospisw dla pacjentw, </p> <p> planowanie pracy z pacjentem, </p> <p> organizacj stanowiska pracy, </p> <p> porady dotyczce racjonalnego sposobu odywiania si, </p> <p> planowanie ywienia w profilaktyce i leczeniu chorb metabolicznych/ cukrzyca, choroby ukadu krenia, choroby ukadu pokarmowego, otyo, alergie pokarmowe, </p> <p>osteoporoza i inne/, </p> <p> planowanie ywienia dla osb o szczeglnych potrzebach ywieniowych / dzieci, kobiety w ciy i w okresie laktacji, rekonwalescenci/, </p> <p> zasady komunikowania si z pacjentem i motywowania do stosowania diety. </p> <p>2. Student w trakcie praktyki zawodowej powinien wykaza si wiedz z zakresu: </p> <p> ksztatowania i doskonalenia wasnych umiejtnoci w korelacji z wiedz i umiejtnociami zdobytymi podczas zaj teoretycznych oraz wicze, </p> <p> zagadnie zwizanych z ywieniem osb aktywnych fizyczne, </p> <p> organizacji stanowiska pracy, </p> <p> znajomoci suplementw stosowanych w ywieniu sportowcw, </p> <p> znajomoci przepisw bhp, systemu bezpieczestwa, pracy i panujcych w zakadzie pracy regulaminw wewntrznych, zasad pracy i wsppracy midzy </p> <p>pracownikami, </p> <p> zagadnie zwizanych z ywieniem czowieka zdrowego i chorego, </p> <p> zasad konstruowania jadospisw, </p> <p> ywienia dietetycznego /rodzaj diety, cel diety, skad skadnikw odywczych w diecie, produkty i potrawy dozwolone, ograniczone oraz przeciwwskazane </p> <p>w diecie/, </p> <p> znajomoci potraw i napojw dietetycznych, receptur potraw, </p> <p> znajomoci regulaminw w placwce w ktrej odbywa praktyk oraz wasnych kompetencji. </p> <p>3. W trakcie praktyki zawodowej student powinien opanowa nastpujce umiejtnoci: </p> <p> poznania struktury organizacyjnej orodka sportu i rekreacji, </p> <p> funkcjonowania trenerw personalnych i konsultantw ywieniowych w orodku sportu i rekreacji, </p> <p> wykorzystywania systemu logistyki orodku sportu i rekreacji, </p> <p> czerpania w praktyce z podstawowych zasad projektowania, organizacji i przebiegu treningu sportowego, </p> <p> przeprowadzania wywiadu ywieniowego, </p> <p> planowania indywidualnych jadospisw dla osb aktywnych fizycznie, trenujcego rekreacyjnie i na poziomie zawodowym, </p> <p> przeprowadzenia wywiadu ywieniowego z pacjentem, </p> <p> wykonania pomiarw antropometrycznych pacjenta /wzrost, masa ciaa rzeczywista i nalena/ oraz analizy skadu ciaa pacjenta /tkanka tuszczowa, miniowa, woda/, </p> <p> zaoenia kartoteki pacjenta, </p> <p> dokonania analizy i oceny sposobu ywienia pacjenta, </p> <p> planowania indywidualnych diet oraz jadospisw dla osb zdrowych z uwzgldnieniem wieku, pci , aktywnoci fizycznej, </p> <p> planowania indywidualnych diet i jadospisw w profilaktyce i leczeniu chorb: ukadu pokarmowego, ukadu krenia, cukrzycy, otyoci, </p> <p> obliczania wartoci kalorycznej oraz odywczej jadospisw, energia, biaka, tuszcze, wglowodany, witaminy, </p> <p> skadniki mineralne, pyny, </p> <p> stosowania technologii komputerowej do planowania diet i komponowania jadospisw, </p> <p> prowadzenie edukacji ywieniowej dla pacjentw poradni, </p> <p> przygotowania kalkulacji kosztw jadospisu wedug cen aktualnych dla pacjenta, </p> <p> nawizania kontaktu z pacjentem i motywacji do stosowania diety, </p> <p> prowadzenia kompleksowej dokumentacji. </p> <p>4. Organizacja praktyki </p> <p>Student studiw stacjonarnych i niestacjonarnych: </p> <p> realizuje 3 tygodnie praktyki po 7 godzin dziennie (cznie 105 godzin), w terminie zatwierdzonym przez Rad Wydziau Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, </p> <p> posiada wymagane badania, szczepienia oraz ubezpieczenia NNW i OC, </p> <p> zobowizany jest do dostarczenia przed terminem praktyki karty praktyki zawodowej, </p> <p> otrzymuje od opiekuna praktyki w wyznaczonym terminie dokumentacj praktyki (skierowanie na praktyk, dziennik praktyk, program praktyk), </p> <p> po zakoczeniu praktyki w terminie 1 tygodnia przekada opiekunowi praktyk dziennik praktyk i sprawozdanie z przebiegu praktyk. </p> <p>5. Zakres kompetencji osb odpowiedzialnych za realizacj programu praktyk </p> <p>Kierownik zakadu pracy: </p> <p>Gwnym koordynatorem praktykantw w zakadzie pracy jest kierownik, ktry: </p> <p> wyznacza opiekuna praktyki w zakadzie pracy, </p> <p> zapoznaje studenta z regulaminami obowizujcymi w miejscu odbywania praktyki lub powierza to zadanie wskazanemu pracownikowi, </p> <p>Podsumowania praktyki oraz jej oceny dokonuje opiekun studenta ze strony zakadu pracy. </p> <p>Kierunkowy Opiekun Praktyk ze strony Uczelni: </p> <p> opracowuje plan/harmonogram praktyki, </p> <p> zapoznaje studenta z planem realizacji praktyki udzielajc niezbdnych wyjanie, </p> <p> dokonuje podsumowania praktyki. </p> <p>6. Obowizki studenta </p> <p> sumiennie wykonuje zadania wynikajce z programu praktyki, </p> <p> wykazuje nienagann postaw i waciwie reprezentuje Uczelni, </p> <p> odnotowuje w dzienniku praktyk spostrzeenia oglne zwizane z odbywaniem praktyki, </p> <p> przebywa w zakadzie w wymiarze czasu zgodnym z programem praktyki, </p> <p> przestrzega przepisw bhp w zakadzie i na stanowisku pracy. </p> <p>7. Warunki zaliczenia praktyki </p> <p> podstawowym warunkiem zaliczenia praktyki jest frekwencja studenta w wymiarze wymaganym w programie praktyki, postawa studenta oraz opanowanie wiedzy </p> <p>i umiejtnoci okrelonych w programie praktyki, </p> <p> terminowe (w okresie jednego tygodnia od zakoczenia praktyki) dostarczenie kierunkowemu opiekunowi praktyk wypenionego dziennika praktyki oraz </p> <p>sprawozdania z przebiegu praktyki, </p> <p> zaliczenia dokonuje kierunkowy opiekun praktyk na podstawie dziennika praktyk, sprawozdania z przebiegu praktyki oraz indywidualnej rozmowy ze studentem. </p>

Recommended

View more >