PROGRAM „SZKOŁA, RODZINA, ŚRODOWISKO” - ?· PROGRAM „SZKOŁA, RODZINA, ŚRODOWISKO” ... Zespół…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PROGRAM SZKOA, RODZINA,

RODOWISKO

Zacznik do uchway Nr XV/182/2012Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciz dnia 28 lutego 2012 r.

PROGRAM SZKOA, RODZINA,

RODOWISKO

XV/182/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim

PROGRAM SZKOA, RODZINA,

Wstp

Podstaw do opracowania niniejszego Programu Szkoa, Rodzina, rodowisko by kielecki program o tym samym tytule. Kielce, tworzc swj program, wzoroway si na duskim projekcie SSP (Szkoa Socjal Policja). Celem duskiego programu byo zaoferowanie edukacji (poszerzenia wiedzy i umiejtnoci) niewykwalifikowanym modym ludziom w celu zwikszenia ich szans na zatrudnienie, przygotowanie do dorosego ycia i nadanie sensu ich codziennemu yciu. Kielecki program zosta rozszerzony o dodatkowy element, jakim jest rodzina. Znaczenie rodziny, wpyw rodzicw na wychowanie dzieci i ich funkcjonowanie w spoeczestwie to bardzo wany element programu majcego na celu oddziaywanie na modych ludzi, przekazywanie waciwych norm i wartoci spoecznych, a tym samym zmniejszenie negatywnych zachowa. W zaadaptowanym do warunkw stargardzkich Programie Szkoa, Rodzina, rodowisko, poza zaoferowaniem dzieciom i modziey moliwoci skorzystania z pozalekcyjnych, rozwijajcych zaj, pooono duy akcent na rodzin i konieczno umacniania jej podstawowych funkcji opiekuczo wychowawczych oraz na konieczno interdyscyplinarnego wsparcia rodziny w przezwycianiu dotykajcych j problemw, udzielanego przez funkcjonujce w Stargardzie Szczeciskim instytucje i organizacje.

Rozdzia I

Cele i zaoenia Programu

1. Celem strategicznym Programu Szkoa, Rodzina, rodowisko jest wparcie dziecka i rodziny, suce zapobieganiu sytuacjom kryzysowym.

2. Celami szczegowymi Programu s natomiast: 1) profilaktyka w dziedzinie problemw dotyczcych uzalenie i przemocy poprzez

stworzenie dzieciom i modziey alternatywnych form spdzania wolnego czasu, 2) zapobieganie negatywnym, aspoecznym zachowaniom uczniw, 3) wzmacnianie wrd dzieci i modziey prawidowych norm i wartoci spoecznych, 4) zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, 5) zapewnienie opieki dzieciom podczas pracy rodzicw, 6) podnoszenie kompetencji opiekuczo - wychowawczych rodzicw, 7) interdyscyplinarna pomoc instytucji i organizacji w przezwycianiu sytuacji

kryzysowych dotykajcych rodziny.

Rozdzia II

Beneficjenci Programu

Program jest adresowany do dzieci i modziey oraz ich rodzin zamieszkujcych na terenie miasta Stargard Szczeciski.

Rozdzia III

Dziaania

1. Dziaania podejmowane w ramach Programu obejmuj trzy obszary:

1) Szko ktra peni nie tylko funkcj dydaktyczn, ale take wychowawcz, przekazujc normy i wartoci spoeczne, uczy komunikacji interpersonalnej i wraliwoci na drugiego czowieka,

2) Rodzin w ktrej wychowuje si dziecko i ktra powinna by dla niego podstaw do kreowania wasnej tosamoci i osobowoci,

3) rodowisko tj. wszystkie instytucje i organizacje zajmujce si pomoc rodzinom dotknitym kryzysem.

2. Realizacja w obszarze Szkoa - stworzenie dzieciom i modziey alternatywnych form spdzania czasu wolnego poprzez zorganizowanie na terenie szk podstawowych i gimnazjw rnorodnych zaj pozalekcyjnych.

2.1. Realizacja celw Programu w niniejszym obszarze obejmuje tworzenie moliwoci uczestniczenia dzieci i modziey w zajciach pozalekcyjnych prowadzonych we wszystkich 8 szkoach podstawowych i 4 gimnazjach na terenie miasta Stargard Szczeciski. W placwkach tych zapewnia si funkcjonowanie powszechnie dostpnych wietlic integrujco - wspierajcych Promyk, oferujcych popoudniowe zajcia pozalekcyjne. Podstaw niniejszych zaj stanowi zajcia realizowane przez nauczycieli w oparciu o godziny z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Ich uzupenieniem s zajcia finansowane przez Miasto w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, przeciwdziaania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Funkcjonowanie wietlic odbywa si w godzinach popoudniowych od poniedziaku do pitku oraz w godzinach przedpoudniowych w soboty. Stwarza si w ich ramach moliwo uczestnictwa w rnorodnych zajciach pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci np. rozwijajcych zdolnoci i zainteresowania, rekreacyjno sportowych oraz umoliwiajcych wyrwnywanie rnic w nauce sabszym uczniom. Zakada si, i zajcia w wietlicach mog odbywa si take w trakcie trwania ferii zimowych i letnich, dajc dzieciom, ktre nie wyjedaj poza miasto, moliwo atrakcyjnego, alternatywnego spdzania czasu wolnego. Zajcia prowadzone s w szczeglnoci przez nauczycieli. Koordynacja realizacji zaj naley do koordynatorw szkolnych. 2.2. Dziaania podejmowane w wietlicach s uzupeniane o doywianie dzieci uczestniczcych w Programie. Z doywiania korzystaj gwnie dzieci spdzajce najwicej czasu w wietlicach, przede wszystkim z najuboszych rodzin.

2.3. Zajcia powysze s czci take innych dziaa kierowanych do dzieci i modziey, takich jak:

1) obozy socjoterapeutyczne, 2) wsparcie socjoterapeutyczne udzielane w ramach wietlic i ognisk

prowadzonych przez organizacje pozarzdowe,

3) wsparcie psychologiczne udzielane dzieciom doznajcym przemocy, m.in. przemocy seksualnej,

4) edukacyjne programy profilaktyczne.

3. Realizacja Programu w obszarze Rodzina dziaania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji opiekuczo - wychowawczych rodzicw. 3.1. Realizacja celw Programu w tym obszarze obejmuje w szczeglnoci:

1) prowadzenie Szkoy dla Rodzicw, 2) dziaalno Zespou psychologw i psychoterapeutw do pracy z rodzin.

3.2. Ide Szkoy dla rodzicw, ktr w szczeglnoci prowadzi Miejski Orodek

Pomocy Spoecznej jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodzicw, zwaszcza tych, ktrzy maj problemy w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej. Oferta uczestnictwa kierowana jest przez pedagogw szkolnych i wychowawcw do rodzicw dzieci uczszczajcych do szk podstawowych i gimnazjw na terenie miasta Stargard Szczeciski, a take przez pracownikw socjalnych Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej do rodzicw bdcych klientami Orodka. Zajcia prowadzone s metod warsztatow oraz w oparciu o fachow literatur przez trenerw, przeszkolonych liderw, a take zaproszonych specjalistw. Maj charakter warsztatw, skadaj si z krtkich omwie i wprowadze tematycznych, a ich istot s wiczenia i scenki. Wana jest te wymiana dowiadcze midzy uczestnikami oraz wyprbowanie nowych umiejtnoci w postaci zada domowych. Zajcia odbywaj si w maych grupach, maksymalnie 15 osb. Grupa pracuje w oparciu o zasady pracy w grupie. Jej program moe ewaluowa. Zajcia prowadzone s metodami aktywizujcymi w formie warsztatowej z wprowadzeniem. Praca indywidualna polega na wiczeniu umiejtnoci nabytych w Szkole z dzieckiem w domu.

3.3. Obok Szkoy dla rodzicw w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w Stargardzie Szczeciskim funkcjonuje Zesp psychologw i psychoterapeutw. Prac Zespou kieruje koordynator Zespou z ramienia MOPS. Do kontaktu z psychologiem lub psychoterapeut rodziny zgaszaj pedagodzy szkolni oraz pracownicy socjalni. Zesp obejmuje opiek rodziny pozostajce w kryzysie, w tym w szczeglnoci rodziny z problem przemocy i uzalenie. Prowadzi wstpn diagnoz, terapi indywidualn, udziela porad, konsultacji. W razie potrzeby uczestniczy w interwencji kryzysowej. Udziela poradnictwa osobom i rodzinom przejawiajcym trudnoci wychowawcze oraz dysfunkcje. Wsppracujc z rodzinami prowadzi mediacje, psychoedukacj i motywacj osb, rodzin (np. do terapii odwykowej). Zajmuje si take realizacj grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, profilaktycznym (np. uczestniczc w realizacji Szkoy dla Rodzicw, czy programu edukacyjnego dla osb uwikanych w przemoc domow).

4. Realizacja w obszarze rodowisko obejmuje interdyscyplinarn wspprac sub i instytucji dziaaj cych na rzecz dziecka i rodziny.

4.1. Realizacja celw Programu w niniejszym obszarze obejmuje:

1) dziaania piciu Szkolnych Grup Konsultacyjnych, 2) dziaania Miejskiej Grupy Konsultacyjnej, 3) dziaania Zespou Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziaania przemocy w rodzinie.

4.2. Szkolne Grupy Konsultacyjne (SGK) dziaaj w piciu szkoach i obejmuj swoj opiek rejon kilku szk znajdujcych si pobliu danej szkoy tj.:

1) Szkoa Podstawowa nr 1, Szkoa Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2, 2) Szkoa Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 1, 3) Zesp Szk Oglnoksztaccych, Szkoa Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 4, 4) Szkoa Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 3, 5) Szkoa Podstawowa nr 6, Szkoa Podstawowa nr 8.

W skad kadej z piciu SGK wchodz osoby z poszczeglnych instytucji pracujce w danym rejonie miasta np.: pracownicy socjalni, dzielnicowi, kuratorzy, pedagodzy szkolni, pielgniarki szkolne, funkcjonariusze Stray Miejskiej i koordynatorzy szkolni. Nad dziaalnoci kadej Szkolnej Grupy Konsultacyjnej opiek sprawuje tzw. koordynator szkolny, ktry jest odpowiedzialny take za organizacj zaj w danej szkole. Zadaniem SGK jest w szczeglnoci diagnozowanie problemw uzalenie i przemocy wrd rodzin dzieci uczszczajcych na zajcia do danej szkoy oraz podejmowanie dziaa zmierzajcych do kompleksowej pomocy tym rodzinom w rozwizywaniu sytuacji kryzysowej, a w szczeglnoci dzieciom. Do ich zada naley take prowadzenie dziaa profilaktycznych w tym zakresie.

SGK spotykaj si, co najmniej raz na 3 miesice oraz w razie potrzeby. Na spotkaniach czonkowie SGK zajmuj si m.in. opracowywaniem strategii dziaa dotyczcych przeciwdziaania lub rozwizywania problemw dotykajcych dzieci i modzie z ich rejonu, np. ustalaj, co kada ze sub moe i powinna zrobi w celu zapobiegania naduywaniu alkoholu i narkotykw przez dzieci i modzie.

Wikszo jednak swojego czasu czonkowie SGK powicaj pracy nad rozwizywaniem problemw konkretnych rodzin, ktrych dzieci uczszczaj do szk z rejonu objtego opiek danej SGK. Rodziny te (w ktrych wystpuj gwnie problemy: ubstwa, bezrobocia, uzalenie i przemocy) zwykle potrzebuj wielokierunkowej pomocy i wspdziaania wielu sub w rozwizaniu sytuacji kryzysowych. Przyjrzenie si, bowiem przez wielu specjalistw danej rodzinie daje peniejszy i trafniejszy obraz jej problemw i moliwoci ich rozwizania. Pozwala take na skonstruowanie skoordynowanego planu pomocy, w ktrym dziaania rnych specjalistw nie bd si powiela. Praca SGK daje peniejszy i szybszy przepyw informacji pomidzy subami. Wszystkie Szkolne Grupy Konsultacyjne pracuj wg nastpujcego modelu: opracowanie planu pomocy dziecku i rodzinie, podzia zada pomidzy czonkami zespou oraz monitorowanie podejmowanych dziaa.

Przy planowaniu i realizacji okrelonych zada czonkowie SGK wykorzystuj wasne zasoby i wsppracuj ze specjalistycznymi instytucjami dziaajcymi w zakresie pomocy rodzinom, w tym w szczeglnoci z:

1) Przychodni Terapii Uzalenienia od Alkoholu i Wspuzalenienia, 2) Orodkiem wsparcia dla kobiet i kobiet z dziemi ofiar przemocy w rodzinie, 3) Punktem dla ofiar przemocy w rodzinie.

Szkolne Grupy Konsultacyjne cile wsppracuj z Zespoem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziaania przemocy w rodzinie.

4.3. Miejska Grupa Konsultacyjna (MGK) - zesp o charakterze strategicznym spotyka si raz do roku lub w razie potrzeby czciej. W jej skad wchodz dyrektorzy i kierownicy instytucji/organizacji, ktrych przedstawiciele wsppracuj w Szkolnych Grupach Konsultacyjnych.

W skad MGK wchodz w szczeglnoci: Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji, Penomocnik Prezydenta Miasta ds. Uzalenie, Komendant Stray Miejskiej, przedstawiciel Suby

Kuratorskiej Sdu Rejonowego w Stargardzie Szczeciskim, przedstawiciel Przychodni Terapii Uzalenienia od Alkoholu i Wspuzalenienia, przedstawiciel Punktu dla ofiar przemocy w rodzinie, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektorzy szk oraz koordynatorzy szkolni.

Zadaniem MGK jest w szczeglnoci diagnozowanie problemw uzalenie i przemocy w miecie oraz podejmowanie dziaa zmierzajcych do ich rozwizywania, zwaszcza, jeeli dotycz one dzieci i modziey. Dziaalno MGK ma jednak jeszcze jeden podstawowy aspekt, jakim jest udzia w niej osb sprawujcych funkcje kierownicze w instytucjach pomagajcych rodzinom i moliwo ich wpywu na tak organizacj pracy swoich pracownikw, ktra moe uatwi i usprawni pomoc rodzinom znajdujcym si w sytuacji kryzysowej.

4.4. Zesp Interdyscyplinarny ds. przeciwdziaania przemocy w rodzinie podejmuje

dziaania majce na celu pomoc rodzinom z problemem przemocy. Zesp funkcjonuje w oparciu o ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) oraz Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 wrzenia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorw formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Za obsug techniczno organizacyjn Zespou odpowiedzialny jest Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Stargardzie Szczeciskim.

Tryb i sposb powoywania oraz odwoywania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego w Stargardzie Szczeciskim, a take szczegowe warunki jego funkcjonowania okrela stosowna uchwaa Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim.

Rozdzia IV Finansowanie Programu

1. rdem finansowania Programu s rodki budetu Miasta, w tym w szczeglnoci rodki pochodzce z opat za korzystanie z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych.

2. Pokrycie wydatkw zwizanych z realizacj Programu mog stanowi take rodki pozabudetowe, takie jak np.: fundusze strukturalne, dotacje z fundacji, dotacje z budetu pastwa. Rozdzia V Realizacja i koordynacja Programu

1. Wdraanie realizacji Programu naley do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciski. 2. Podmiotami bezporednio realizujcymi Program s Szkoy oraz Miejski Orodek

Pomocy Spoecznej w Stargardzie Szczeciskim. 3. Partnerami w realizacji Programu mog by wszystkie dziaajce na terenie

Stargardu Szczeciskiego instytucje i organizacje zajmujce si pomoc rodzinom pozostajcym w sytuacji kryzysowej, w tym w szczeglnoci te, ktrych przedstawiciele wchodz w skad Szkolnych Grup Konsultacyjnych oraz tworz Zesp Interdyscyplinarny.

Rozdzia VI Oczekiwania zwizane z realizacj Programu

Podstawowe oczekiwania zwizane z realizacj Programu to przede wszystkim: 1) poprawa funkcjonowania spoecznego dzieci i modziey, 2) poprawa funkcjonowania rodziny, 3) zminimalizowanie rozmiaru zachowa negatywnych dzieci i modziey, 4) poprawa sytuacji rodzin dysfunkcyjnych bdcych w kryzysie, 5) eliminowanie czynnikw sprzyjajcych wykluczeniu rodzin.

Recommended

View more >