Programul Operational Regional

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    226

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

<p>GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL DEZVOLTRII, LUCRRILOR PUBLICE I LOCUIN ELOR</p> <p>PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL 2007- 2013</p> <p>BUCURETI - Iunie 2007 -</p> <p>Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor</p> <p>Programul Opera ional Regional 2007 2013</p> <p>PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL (POR) CUPRINS LISTA ACRONIMELOR I ABREVIERILOR.................................................. 3 INTRODUCERE...................................................................................................... 5PROCESUL DE EVALUARE EX-ANTE: ANALIZ I CONCLUZII ................. 12</p> <p>1. ANALIZA SITUA IEI ECONOMICE I SOCIALE A REGIUNILOR.... 161.1 ANALIZE COMPARATIVE I DISPARIT I NTRE REGIUNI...............16Dezvoltarea antreprenorial .............................................................................................22 Popula ia i for a de munc..............................................................................................27 omajul ............................................................................................................................33 Infrastructura de transport................................................................................................34 Infrastructura pentru servicii de sntate, sociale i pentru situa ii de urgen ...............38 Educa ia............................................................................................................................45 Turism ..............................................................................................................................52 Dezvoltare urban ............................................................................................................56 Mediu ...............................................................................................................................60</p> <p>1.2. PROFILURILE SOCIO-ECONOMICE ALE REGIUNILOR I DISPARITATI INTRAREGIONALE ................................................................65Regiunea de Dezvoltare Nord - Est ................................................................................65 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est .....................................................................................70 Regiunea de Dezvoltare Sud............................................................................................75 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest ..................................................................................80 Regiunea de Dezvoltare Vest...........................................................................................86 Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest .................................................................................91 Regiunea de Dezvoltare Centru .......................................................................................96 Regiunea de Dezvoltare Bucureti-Ilfov........................................................................101</p> <p>2. ANALIZA SWOT ............................................................................................ 115</p> <p>1.3 EXPERIEN E ACUMULATE DIN EXERCI IILE DE PLANIFICARE I PROGRAMARE DIN PERIOADA DE PREADERARE I DIN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR FINAN ATE PRIN PHARE CES I FONDURI NA IONALE N PERIOADA 2000-2006 .......................107</p> <p>3. STRATEGIA .................................................................................................... 1173.1 OBIECTIVE..........................................................................................................120 3.2. AXE PRIORITARE ............................................................................................1223.2.1 Axa Prioritar 1: Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor poli urbani de cretere ........................................................................................................................................122 3.2.2 Axa Prioritar 2: mbunt irea infrastructurii de transport regionale i locale ...126 3.2.3. Axa Prioritar 3: mbunt irea infrastructurii sociale ........................................129 3.2.4 Axa Prioritar 4: Consolidarea mediului de afaceri regional i local ...................137 3.2.5 Axa Prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului ........................142 1Iunie 2007</p> <p>Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor</p> <p>Programul Opera ional Regional 2007 2013</p> <p>3.2.6 Axa Prioritar 6: Asisten tehnic .......................................................................148</p> <p>4. PLANUL FINANCIAR AL POR ................................................................... 162</p> <p>3.3. COEREN A CU POLITICILE NA IONALE I COMUNITARE..............151 3.4. COMPLEMENTARITATEA CU CELELALTE PROGRAME OPERA IOANLE I OPERA IUNI FINAN ATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL(FEADR) I FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT (FEP) 158</p> <p>5. IMPLEMENTAREA POR.............................................................................. 1665.1. MANAGEMENTUL POR ..................................................................................166 5.2 MONITORIZAREA SI EVALUAREA..............................................................171 5.3 MANAGEMENT I CONTROL FINANCIAR ................................................177 5.4 IDENTIFICAREA I RAPORTAREA IREGULARIT ILOR ...................181 5.5. AUDITUL INTERN.............................................................................................182 5.6 INFORMARE I PUBLICITATE .....................................................................183 5.7 SISTEMUL UNIC DE MANAGEMENT AL INFORMA IEI .......................184</p> <p>ANEXA 1 - TABELE INDICATORI PENTRU ANALIZE SOCIOECONOMICE ...................................................................................................... 189 ANEXA 2 PROFILURI REGIONALE .......................................................... 192 ANEXA 3 ANALIZA SWOT PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ............... 206 ANEXA 4 ANALIZA DE MEDIU PE REGIUNI DE DEZVOLTARE....... 219 ANEXA 5 DEFALCAREA INDICATIV A CONTRIBU IEI COMUNITARE PE CATEGORII N CADRUL POR.................................... 237 ANEXA 6 PROCESUL PARTENERIAL ...................................................... 238 ANEXA 7 ZONE CU POTEN IAL TURISTIC ........................................... 244 ANEXA 8 CENTRE NA IONALE DE INFORMARE I PROMOVARE TURISTIC ......................................................................................................... 245</p> <p>2Iunie 2007</p> <p>Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor</p> <p>Programul Opera ional Regional 2007 2013</p> <p>LISTA ACRONIMELOR I ABREVIERILORACIS ADR ARIS AM BERD BM BSS C&amp;D CDI CDR CE CEE CES CNDR DGDR DRU EAC EDIS EUR FEDR FS FSE IAR IMM ISD ISPA JAP MARR MCC MCI MDLPL MEdCT MEF MIMMCTPL MMDD MMFES MIRA MSP MT NGO INCDT INS NUTS OI PDR PIBIunie 2007</p> <p>Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale Agen ia de Dezvoltare Regional Agen ia Romn pentru Investi ii Strine Autoritatea de Management Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare Banca Mondial Structuri de sprijinire a afacerilor Cercetare &amp; Dezvoltare Cercetare, Dezvoltare, Inovare Consiliul de Dezvoltare Regional Comisia European rile din Centrul i Estul Europei Coeziune Economic i Social Consiliul Na ional pentru Dezvoltare Regional Direc ia General pentru Dezvoltare Regional (MDLPL) Dezvoltarea Resurselor Umane Europa i Asia Central Sistemul Extins de Descentralizare i Implementare Euro Fondul European pentru Dezvoltare Regional Fonduri Structurale Fondul European Social Indicele de atractivitate regional ntreprinderi Mici i Mijlocii Investi ii Strine Directe Instrumentul Structural de Preaderare Joint Assessment Paper Reconstruc ia Regiunilor Miniere Afectate Ministerul Culturii i Cultelor Memorandum Comun de Includere Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului Ministerul Economiei i Finan elor Ministerul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer , Turism i Profesii Liberale Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse Ministerul Internelor i Reformei Administrative Ministerul Snt ii Publice Ministerul Transportului Organiza ii Non-guvernamentale Institutul Na ional pentru Cercetare i Dezvoltare n Turism Institutul Na ional pentru Statistic Nomenclatorul Unit ilor Statistice Teritoriale Organism Intermediar Planul de Dezvoltare Regional Produsul Intern Brut 3</p> <p>Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor</p> <p>Programul Opera ional Regional 2007 2013</p> <p>PNAA PND PNUD PO POR POS SAPARD SG SIIR SWOT TAIEX TIC UE USAID</p> <p>Programul Na ional pentru Adoptarea Acquis-ului Planul Na ional de Dezvoltare Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare Programul Opera ional Programul Opera ional Regional Programul Opera ional Sectorial Programul Special de Aderare pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Scheme de Grant Sistemul Informa ional Integrat Regional Puncte tari, puncte slabe, oportunit i i amenin ri Unitatea de Asisten Tehnic pentru Schimb de Informa ii Tehnologii Informa ionale i Comunica ii Uniunea European Agen ia Statelor Unite pentru Dezvoltare Interna ional</p> <p>4Iunie 2007</p> <p>Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor</p> <p>Programul Opera ional Regional 2007 2013</p> <p>INTRODUCEREProgramul Opera ional Regional 2007 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltrii regionale, modificat prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistic a unit ilor teritoriale. Cele 8 Regiuni de Dezvoltare sunt: Regiunea 1: Nord-Est include 6 jude e: Bacu, Botoani, Iai, Neam , Suceava, Vaslui Regiunea 2: Sud-Est include 6 jude e: Brila, Buzu, Constan a, Gala i, Tulcea, Vrancea Regiunea 3: Sud include 7 jude e: Arge, Clrai, Dmbovi a, Giurgiu, Ialomi a, Prahova, Teleorman Regiunea 4: Sud-Vest include 5 jude e: Dolj, Gorj, Mehedin i, Olt, Vlcea Regiunea 5: Vest include 6 jude e: Arad, Cara Severin, Hunedoara, Timi Regiunea 6: Nord-Vest include 6 jude e; Bihor, Bistri a-Nsud, Cluj, Maramure, Satu Mare, Slaj Regiunea 7: Centru include 6 jude e: Alba, Braov, Covasna, Harghita, Mure, Sibiu Regiunea 8: Bucureti Ilfov include capitala rii Bucureti i Jude ul IlfovGrafic 1</p> <p>Regiunile de Dezvoltare ale Romniei</p> <p>Regiunile de Dezvoltare sunt unit i teritorial - statistice, alctuite din 4-7 jude e (cu excep ia Regiunii Bucureti-Ilfov), prin asocierea liber a Consiliilor Jude ene. Ele corespund nivelului NUTS II potrivit clasificrii EUROSTAT, i reprezint cadrul de colectare a datelor statistice specifice la nivel teritorial NUTS II. 5Iunie 2007</p> <p>Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor</p> <p>Programul Opera ional Regional 2007 2013</p> <p>Clasificarea NUTS a Romniei, pe cele trei niveluri teritoriale recomandate de EUROSTAT sunt:Tabel 1</p> <p>Nivel corespunztor NUTS I II III</p> <p>Unitate Romnia Regiuni Jude e i Municipalitatea Bucureti</p> <p>Nr. de unit i (iunie 2004) 1 8 42</p> <p>Regiunile de Dezvoltare reprezint cadrul pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea i evaluarea strategiilor de dezvoltare regional i a programelor de coeziune economic i social prin care aceastea se implementeaz. Toate regiunile NUTS II din Romnia, inclusiv Bucureti Ilfov, au un Produs Intern Brut (PIB) mai mic de 75% din media comunitar. De aceea, ele sunt eligibile pentru finan are din Fonduri Structurale n cadrul Obiectivului Convergen , aa cum este specificat n art. 5 al Regulamentului Consiliului Nr 1083/20061. Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor (fostul Minister al Integrrii Europene) a fost desemnat Autoritate de Management pentru Programul Opera ional Regional 2007-2013 (AM pentru ROP), potrivit deciziei Guvernului Nr. 497/2004, avnd responsabilitatea managementului, gestionrii i implementrii asisten ei financiare alocate acestui program. Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Regional s-a constituit n cadrul MDLPL, conform H.G. 361/2007. Cele opt Agen ii de Dezvoltare Regional (ADR-uri) au fost stabilite n 1998 prin Legea nr. 151/1998, modificat prin Legea nr. 315/2004, ele fiind organisme executive ale Consiliului de Dezvoltare Regional, care grupeaz reprezenta i ai autorit ilor jude ene i locale. ADRurile au fost desemnate organisme intermediare pentru implementarea POR, conform angajamentelor asumate n Capitolul 21 Politica regional i coordonarea instrumentelor structurale. Programul Opera ional Regional va fi finan at n perioada 2007- 2013 din bugetul de stat i bugetele locale, ct i din surse private, fiind cofinan at din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribu ia financiar a UE poate ajunge pn la 85% din totalul cheltuielilor na ionale (publice i private). POR implementeaz elemente importante ale Strategiei Na ionale de Dezvoltare Regional a Planului Na ional de Dezvoltare (PND), contribuind, mpreun cu celelalte Programe Opera ionale Sectoriale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Na ionale de Dezvoltare Regional a PND i al Cadrului Na ional Strategic de Referin , i anume diminuarea disparit ilor de dezvoltare economic i social dintre Romnia i statele membre ale UE. Disparit ile teritoriale, n ceea ce privete dezvoltarea economic i social, sunt ntr-un proces de cretere la nivelul ntregii ri, dei n cteva cazuri ritmul schimbrii a fost att de rapid nct este dificil de identificat modele structurale. Evident este ns faptul c Bucureti1</p> <p>Brussels, COM(2006) 1083/2006, Regulamentul Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i care nlocuiete Regulamentul Nr. 1260/1999</p> <p>6Iunie 2007</p> <p>Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor</p> <p>Programul Opera ional Regional 2007 2013</p> <p> Ilfov este cea mai dezvoltat regiune a rii i prezint semne de congestionare. n acelai timp, se observ o uoar tendin de cretere care se concentreaz n regiunile vestice (NordVest, Centru i Vest) i mai pu in n regiunile estice (Nord-Est, Sud-Est, Sud i Sud-Vest), dei dinamica real poate fi mai bine evaluat la nivel subregional, unde sunt foarte evidente semnele de decuplare economic a arealelor marginale situate de-a lungul grani elor inclusiv de-a lungul Dunrii, ntrindu-se tendin ele istorice vechi, iar al i factori locali pot fi mai bine evalua i. De aceea, scopul POR este s sprijine, pe ct posibil, o cretere echilibrat a tuturor zonelor rii, nu att prin redistribuirea resurselor publice, ct mai ales prin asigurarea, ca toate zonele s aib un nivel minim de infrastructur de afaceri, social i capital uman, care s permit creterea economic. n acest sens, trebuie s se asigure c exist precondi ii adecvate i c nu s-au creat prin anumite mecanisme care se ntreasc unele pe altele (politica fiscal i pia a muncii) pericole de subdezvoltare. Este evident c POR nu poate singur...</p>

Recommended

View more >