PROJECTPLAN Pilot voorlandoplossing Houtribdijk ?· PROJECTPLAN Pilot voorlandoplossing Houtribdijk…

  • Published on
    26-Feb-2019

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Opdrachtgever: </p> <p>Ministerie van Infrastructuur en Milieu </p> <p>Rijkswaterstaat Dienst Programmas Projecten en Onderhoud (PPO) </p> <p>HWBP2 </p> <p>PROJECTPLAN </p> <p>Pilot voorlandoplossing Houtribdijk </p> <p>Ontwerp, uitvoering, monitoring en resultaten </p> <p>Definitief </p> <p>28 mei 2014 </p> <p>Mei 2014 Definitief Pilot voorlandoplossing Houtribdijk </p> <p>HKV, Arcadis, Deltares, RHDHV, Alterra PR2797.10 iii </p> <p>Pilot voorlandoplossing Houtribdijk Definitief Mei 2014 </p> <p>iv PR2797.10 HKV, Arcadis, Deltares, RHDHV, Alterra </p> <p>Colofon </p> <p>PROJECTPLAN PILOT VOORLANDOPLOSSING HOUTRIBDIJK </p> <p>OPDRACHTGEVER: </p> <p>Programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat / GPO </p> <p>STATUS: </p> <p>Definitief </p> <p>AUTEUR: </p> <p>Sonja Ouwerkerk (HKV) </p> <p>Vincent Vuik (HKV) </p> <p>Ellis Penning (Deltares) </p> <p>Henk Steetzel (Arcadis) </p> <p>GECONTROLEERD DOOR: </p> <p>Henk Steetzel (Arcadis) </p> <p>VRIJGEGEVEN DOOR: </p> <p>Henk Steetzel (Arcadis) </p> <p>28 mei 2014 </p> <p>EcoShape, Building with Nature </p> <p>Burgraadt Gebouw </p> <p>Burgemeester de Raadtsingel 69 </p> <p> 3311 JG Dordrecht </p> <p>Tel: +31 (0)78 6111 099 </p> <p>Fax: +31 (0)78 6111 090 </p> <p>E-mail: info@EcoShape.nl </p> <p>Website: www.EcoShape.nl </p> <p>Mei 2014 Definitief Pilot voorlandoplossing Houtribdijk </p> <p>HKV, Arcadis, Deltares, RHDHV, Alterra PR2797.10 v </p> <p>Inhoud </p> <p>1 Inleiding .................................................................................................... 1 </p> <p>1.1 Achtergronden .............................................................................................................. 1 </p> <p>1.2 Doelstelling van het pilotproject ................................................................................... 2 </p> <p>1.3 Doelstelling van dit rapport .......................................................................................... 2 </p> <p>1.4 Leeswijzer .................................................................................................................... 2 </p> <p>2 Kennisagenda en onderzoeksvragen .............................................................. 1 </p> <p>2.1 Inleiding ....................................................................................................................... 1 </p> <p>2.2 Onderzoeksvragen Ontwerp ......................................................................................... 1 </p> <p>2.3 Onderzoeksvragen Aanleg ............................................................................................ 3 </p> <p>2.4 Onderzoeksvragen Beheer en onderhoud ..................................................................... 4 </p> <p>2.5 Onderzoeksvragen Toetsing ......................................................................................... 5 </p> <p>2.6 Onderzoeksvragen Opschaalbaarheid........................................................................... 7 </p> <p>2.7 Overzicht onderzoeksvragen ........................................................................................ 7 </p> <p>3 Locatiekeuze en randvoorwaarden ................................................................. 9 </p> <p>3.1 Inleiding ....................................................................................................................... 9 </p> <p>3.2 Locatiekeuze ................................................................................................................. 9 </p> <p>3.2.1 Markermeer...................................................................................................... 9 </p> <p>3.2.2 Houtribdijk ..................................................................................................... 10 </p> <p>3.2.3 Locatie langs de Houtribdijk ........................................................................... 10 </p> <p>3.3 Hydraulische randvoorwaarden .................................................................................. 13 </p> <p>3.3.1 Meerpeil ......................................................................................................... 13 </p> <p>3.3.2 Lokale waterstand .......................................................................................... 13 </p> <p>3.3.3 Windcondities ................................................................................................. 14 </p> <p>3.3.4 Golfcondities .................................................................................................. 15 </p> <p>4 Ontwerp van de proefsectie ........................................................................ 17 </p> <p>4.1 Inleiding ..................................................................................................................... 17 </p> <p>4.2 Typen voorlandoplossingen (in het algemeen) ........................................................... 17 </p> <p>4.3 Uitgangspunten ontwerp proefsectie .......................................................................... 19 </p> <p>4.3.1 Veiligheidsontwerp versus ontwerp proefsectie ............................................. 19 </p> <p>4.3.2 Materiaalkeuze ............................................................................................... 19 </p> <p>4.3.3 Evenwichtsprofiel ........................................................................................... 19 </p> <p>4.4 Geometrie van de proefsectie .................................................................................... 20 </p> <p>4.4.1 Vorm van de proefsectie in bovenaanzicht .................................................... 20 </p> <p>4.4.2 Stabiele orintatie van de waterlijn ............................................................... 20 </p> <p>4.4.3 Afmetingen in bovenaanzicht ......................................................................... 20 </p> <p>4.4.4 Indeling in proefvakken ................................................................................. 21 </p> <p>4.4.5 Taludhelling .................................................................................................... 21 </p> <p>4.4.6 Kruinniveau vlakke deel ................................................................................. 23 </p> <p>4.4.7 Geometrie aanvulling in drie dimensies ......................................................... 25 </p> <p>4.4.8 Combinatie met bestaande dijk en bodem ........... Error! Bookmark not defined. </p> <p>4.4.9 Benodigd zandvolume volgens ontwerpprofiel ............................................... 28 </p> <p>4.5 Opsluitconstructie ....................................................................................................... 28 </p> <p>4.5.1 Type constructie ............................................................................................. 28 </p> <p>Pilot voorlandoplossing Houtribdijk Definitief Mei 2014 </p> <p>vi PR2797.10 HKV, Arcadis, Deltares, RHDHV, Alterra </p> <p>4.5.2 Positie damwandconstructie........................................................................... 28 </p> <p>4.5.3 Dimensionering damwand.............................................................................. 29 </p> <p>4.5.4 Sonderingsonderzoek .................................................................................... 30 </p> <p>4.5.5 Aansluiting damwand op de dijk .................................................................... 31 </p> <p>4.6 Vegetatie .................................................................................................................... 32 </p> <p>4.6.1 Functie van vegetatie..................................................................................... 32 </p> <p>4.6.2 Indeling in secties, vakken en stroken........................................................... 32 </p> <p>4.7 Toegankelijkheid ........................................................................................................ 34 </p> <p>5 Aanleg van de proefsectie........................................................................... 35 </p> <p>5.1 Inleiding ..................................................................................................................... 35 </p> <p>5.2 Voorbereidingen ......................................................................................................... 35 </p> <p>5.3 Aanleg proefsectie ...................................................................................................... 36 </p> <p>5.3.1 Aanbrengen damwand ................................................................................... 36 </p> <p>5.3.2 Aanbrengen zetbakens .................................................................................. 36 </p> <p>5.3.3 Aanbrengen zandvolume ............................................................................... 36 </p> <p>5.3.4 Profilering taluds ............................................................................................ 36 </p> <p>5.3.5 Aanbrengen holoceen .................................................................................... 37 </p> <p>5.3.6 Aanbrengen stuifscherm ................................................................................ 37 </p> <p>5.3.7 Aanbrengen vegetatie .................................................................................... 37 </p> <p>5.3.8 Installeren monitoringsmast en meetinstrumenten ....................................... 37 </p> <p>5.4 Afrondende werkzaamheden ...................................................................................... 40 </p> <p>6 Vergunningen ........................................................................................... 41 </p> <p>6.1 Inleiding ..................................................................................................................... 41 </p> <p>6.2 Vergunningenregister ................................................................................................. 41 </p> <p>6.3 Vergunningenmanagement ........................................................................................ 42 </p> <p>6.3.1 Vooroverleggen .............................................................................................. 42 </p> <p>6.3.2 Indienen vergunningaanvragen ..................................................................... 43 </p> <p>6.3.3 Controle beschikkingen .................................................................................. 43 </p> <p>6.3.4 Huidige stand van zaken ................................................................................ 43 </p> <p>7 Monitoringsprogramma .............................................................................. 45 </p> <p>7.1 Inleiding ..................................................................................................................... 45 </p> <p>7.2 Nulmeting ................................................................................................................... 46 </p> <p>7.3 Monitoringsprogramma .............................................................................................. 46 </p> <p>7.3.1 Meteorologische en hydraulische condities .................................................... 46 </p> <p>7.3.2 Morfologische ontwikkeling ............................................................................ 47 </p> <p>7.3.3 Vegetatieontwikkeling .................................................................................... 48 </p> <p>7.4 Databeheer en analyse ............................................................................................ 48 </p> <p>8 Project- en organisatiemanagement ............................................................ 49 </p> <p>8.1 Inleiding ..................................................................................................................... 49 </p> <p>Referenties ..................................................................................................... 50 </p> <p>Bijlage A: Afleiding randvoorwaarden ................................................................ 53 </p> <p>Bijlage B: Voorlandoplossingen ......................................................................... 71 </p> <p>Bijlage C: Evenwichtsorintatie oeverlijn ............................................................ 75 </p> <p>Mei 2014 Definitief Pilot voorlandoplossing Houtribdijk </p> <p>HKV, Arcadis, Deltares, RHDHV, Alterra PR2797.10 vii </p> <p>Bijlage D: Kennisoverzicht vegetatie .................................................................. 81 </p> <p>Bijlage E: Voorbeeld-factsheets ......................................................................... 85 </p> <p>Bijlage F: Risicodossier .................................................................................... 88 </p> <p>Mei 2014 Definitief Pilot voorlandoplossing Houtribdijk </p> <p>HKV, Arcadis, Deltares, RHDHV, Alterra PR2797.10 1 </p> <p>1 Inleiding </p> <p>1.1 Achtergronden </p> <p>Voorlandoplossingen in het hoogwaterbeschermingsprogramma </p> <p>Op dit moment zijn binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) verschillende pro-</p> <p>jecten volop in ontwikkeling. Voor een aantal projecten, zoals de dijkversterking van de Mar-</p> <p>kermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam en de Houtribdijk, wordt expliciet een afweging ge-</p> <p>maakt tussen het gebruik van traditionele oplossingen voor dijkversterking, en andere, meer </p> <p>natuurlijke alternatieven zoals een voorlandoplossing. Dit wordt gedaan aan de hand van de </p> <p>veronderstelde technische haalbaarheid en inschattingen over de aanwezige onzekerheden en </p> <p>benodigde kosten, en gebeurt binnen de strakke randvoorwaarden van het tijdpad en kenmer-</p> <p>kende krachtenveld van een versterkingsproject in uitvoering. </p> <p>Alternatieve oplossingen blijken in de praktijk veelvuldig te sneuvelen, omdat ze, mede als </p> <p>gevolg van de relatief grote onzekerheden, te duur uit lijken te vallen. Tegelijkertijd leeft wijd-</p> <p>verbreid het gevoel dat dergelijke oplossingen, ook op langere termijn, wel degelijk goedkoper </p> <p>kunnen zijn, mits slim ontwikkeld en gemplementeerd. In het voorjaar van 2013 heeft Rijkswa-</p> <p>terstaat WVL daarom een consortium van Ecoshape partners gevraagd een haalbaarheidsstudie </p> <p>uit te voeren naar een proefsectie voorlandoplossing langs de Houtribdijk (Arcadis, 2013). </p> <p>Deze haalbaarheidsstudie heeft er mede toe geleid dat de Stuurgroep HWBP-2 op 18 september </p> <p>jl. haar goedkeuring heeft verleend aan de ontwikkeling van een Pilot Voorlandoplossing langs </p> <p>de Houtribdijk, als onderdeel van het programma Natuurlijk Goedkoper. Dit programma is op </p> <p>initiatief van de Stichting Ecoshape en in samenspraak met betrokken beheerders tot stand </p> <p>gekomen. </p> <p>Doel van dit programma is de onderbouwing van een perspectief op kostenbesparingen (of </p> <p>anderszins relevante meerwaarde) op lopende en toekomstige hoogwaterveiligheidsprojecten </p> <p>via gerichte ontwikkeling en opschaling van kennis en kunde over Building with Nature type </p> <p>voorlandoplossingen. </p> <p>Toenemende kansen voor voorlandoplossingen </p> <p>Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het feit dat zachte oplossingen voor onveilig </p> <p>getoetste harde waterkeringen in de praktijk vaak duurder uitvallen dan een traditionele dijk-</p> <p>versterking. Formele leidraden en empirische kennis voor het ontwerpen van meer natuurlijke </p> <p>alternatieven ontbreken, waardoor de ontwerpen veelal nodeloos robuust worden vormgegeven. </p> <p>Daarnaast is men in Nederland niet gewend om de b...</p>