PROJEKT BUDOWALNO-WYKONAWCZY Etap ?· Przedmiar robót mostowych ... Katalog powtarzalnych elementów…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> PROJEKT BUDOWALNO-WYKONAWCZY </p> <p> Przedsiwzicie Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motawa w miejscowo ci Kr piec, gm. Pruszcz Gda ski </p> <p>Etap II </p> <p>Zadanie inwestycyjne Most drogowy nad rzek Motawa w ci gu drogi gminnej Nr 173212g Kr piec Dzie wi Wk w miejscowo ci Kr piec </p> <p>Adres Nr dziaki </p> <p>Wojewdztwo Pomorskie, Powiat Pruszcz Gd. Gmina Pruszcz Gd., obr b Kr piec, Nr dziaki 76Wp, 43/4 dr, 85 dr, 69/6 Lz-III, 75 Tr, 77 Tr </p> <p>Temat Most drogowy nad rzek Motawa w ci gu drogi gminnej Nr 173212G w miejscowo ci Kr piec </p> <p> Faza Projekt Architektoniczno -Budowlany </p> <p> Brana Mostowa obiekty in ynie rskie </p> <p>Inwestor Gmina Pruszcz Gda ski ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gda ski </p> <p>Projektant mgr in. Eligiusz Michala k upr. bud. POM/0054//POOK/03 </p> <p>Most Tom I/1 </p> <p>Sprawdzajcy </p> <p>Nr inwestycji </p> <p>mgr in . Andrzej yder upr. bud. UAN/N/7210/746/88 i UAN/U/7342/33/92 </p> <p>Gniszewo, Marzec 2014 r. </p> <p>PROVEM, ELIGIUSZ MICHALAK ul. Dbowa 2 83-110 Gniszewo tel.: +48 605-444-547 fax: 58 / 531-68-90 e-mail: eligiusz.michalak@gmail.com </p> <p>GMINA PRUSZCZ GDASKI ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gda ski tel.: 58 / 692-94-21 fax: 58 / 682-27-14 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl NIP: 593-214-06-99 </p> <p>Egzemplarz Nr </p> <p>Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motawa w miejscowoci Krpiec, gm. Pruszcz Gdaski Etap II </p> <p>Projekt Budowlano-Wykonawczy </p> <p>ZAWARTO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO </p> <p>A. Cz opisowa Owiadczenia, uprawnienia Opis Techniczny </p> <p>C. Specyfikacje Techniczne Wykonania Robt osobny zacznik </p> <p>E. Cz kosztorysowa osobny zacznik Przedmiar robt mostowych (Wykaz Robt) Kosztorys Inwestorski Formularz kosztorysu ofertowego </p> <p>F. Cz rysunkowa NR Tytu rysunku </p> <p>1 Plan Sytuacyjny 24 Dojazdy do mostu </p> <p>25.1 Niwelety drg dojazdowych 25.2 Przekroje drg dojazdowych 25.3 Przekroje drg dojazdowych 26 Zbrojenie murkw oporowych 27 Rysunek oglny Murek ochronny studni przelewowych </p> <p>Projekt Budowlano - Wykonawczy Etap II </p> <p>Obiekty inynierskie konstrukcja </p> <p>Cz opisowa </p> <p>Nazwa i adres zadania </p> <p>Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motawa w miejscowoci Kr piec, gm. Pruszcz Gdaski Etap II. </p> <p>Obiekt Most drogowy nad rzek Motawa na drodze gminnej Nr 173212G Kr piec Dziewi Wk w miejscowoci Kr piec. </p> <p>Imi i Nazwisko Stanowisko Nr uprawnie Specjalno Podpis </p> <p>mgr in. Eligiusz Michalak Projektant POM/0054//POOK/03 </p> <p>Konstrukcyjno-budowlana </p> <p>mgr in. Andrzej yder Sprawdzajcy UAN/N/7210/746/88 i UAN/U/7342/33/92 </p> <p>Konstrukcyjno-budowlana </p> <p>Nr projektu PM-057/PBW/1 Data opracowania Marzec 2014 r. Nr egz.............. </p> <p>Wymg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pn. zmianami) </p> <p>Gniszewo, 2014.03.10 </p> <p> OWIADCZENIE </p> <p> Owiadczam, e opracowana na zlecenie Inwestora: Gminy Pruszcz Gdaski </p> <p>dokumentacja Projekt budowlano-wykonawczy dotyczcy przebudowy obiektu mostowego </p> <p>na rzece Motawa w miejscowoci Krpiec, gm. Pruszcz Gdaski (Etap II) jest wykonana </p> <p>zgodnie z umow Nr PZD-2231/125/10 z dnia 11.10.2010 r. oraz zgodnie z </p> <p>obowizujcymi Polskimi Normami, przepisami, prawem i techniczno-budowlanymi </p> <p>zasadami wiedzy technicznej, jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktremu </p> <p>ma suy. </p> <p> Projektant Sprawdzajcy </p> <p>mgr in. Eligiusz Michalak mgr in. Andrzej yder </p> <p>Projekt Budowlano-Wykonawczy obiektu MD-02 Strona 1 </p> <p>PROVEM, Eligiusz Michalak 2014 Marzec Droga gminna Nr 173212G </p> <p>OPIS TECHNICZNY dla Etapu II do PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO: </p> <p>PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE MOTAWA W MIEJSCOWOCI KRPIEC, GM. PRUSZCZ GDASKI </p> <p>1. Wstp </p> <p>1.1. Przeznaczenie i program uytkowy Zaprojektowany obiekt jest mostem w cigu drogi przeprowadzajcej ruch pieszy oraz koowy nad rzek Motawa majcej swj pocztek w Jeziorze Szpgawskim, a swoje ujcie w rzece Martwa Wisa w Gdasku. Most znajduje si na skrzyowaniu koryta rzeki km 10+450 z drog gminn Nr 173212G w km 1+150,00. Obiekt czy miejscowoci Krpiec z miejscowoci Dziewi Wk w miejscowoci Krpiec, znajduje si w caoci na terenie Gminy Pruszcz Gdaski, bezpiecznie przeprowadzajc ruch przy maksymalnym stanie wd rzeki Motawa. </p> <p>1.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania w II etapie s drogi dojazdowe do mostu bdce drogami bocznymi przebiegajcymi wzdu waw rzeki Motawy. Inwestycja znajduje si w miejscowoci Krpiec, droga gminna Nr 173212G. </p> <p>1.3. Podstawa opracowania [1] Umowa Nr PZD-71103.462011 o wykonaniu projektu technicznego na obiekt mostowy </p> <p>Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motawa w miejscowoci Krpiec, gm. Pruszcz Gdaski zawarta w dniu 28 padziernika 2012 r. pomidzy Urzdem Gminy Pruszcz Gdaski z siedzib przy ul. Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdaskim, jako organem waciwym bdcym zarzdc obiektu, a firm PROVEM z siedzib przy ul. Dbowa 2, 83-110 Gniszewo. </p> <p>[2] Mapa sytuacyjno wysokociowa do celw informacyjnych z uzbrojeniem terenu do celw projektowych w skali 1:500 wykonana w roku 2011. </p> <p>[3] Mapa sytuacyjno - wysokociowa do celw projektowych z uzbrojeniem terenu do celw projektowych w skali 1:500 wykonana w roku 2013. </p> <p>[4] Wycig z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdaski Nr GPiRG-BD.6727.2.82.2013 z dnia 2013.03.27. </p> <p>[5] Badania geotechniczne podoa gruntowego wykonane przez Zakad Usug Geotechnicznych GEODOM, Gdask (wrzesie 2012 r.). </p> <p>[6] Uproszczony wypis i wyrys z rejestru gruntw w zaczeniu do projektu. [7] Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie </p> <p>warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie z dnia 03.08.2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000). </p> <p>[8] Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43/1999). w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie. </p> <p>[9] PN-S-10030: 1985 Obiekty mostowe. Obcienia. [10] PN-S-10042: 1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone. </p> <p>Projektowanie. [11] PN-S-10052: 1982 - Obiekty Mostowe. Konstrukcje Stalowe. Projektowanie. [12] PN-S-10050: 1989 - Obiekty Mostowe. Konstrukcje Stalowe. Wymagania i Badania. [13] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych GDDP, maj 1994 r. [14] PN-B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezporednie budowli. Obliczenia </p> <p>statyczne i projektowanie. [15] PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nono pali i fundamentw palowych. [16] PN-B-03010: 1983 - ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [17] PN-EN 12063 - cianki szczelne. </p> <p>Projekt Budowlano-Wykonawczy obiektu MD-02 Strona 2 </p> <p>PROVEM, Eligiusz Michalak 2014 Marzec Droga gminna Nr 173212G </p> <p>[18] PN-B-11213: 1997 - Elementy kamienne; krawniki uliczne, mostowe i drogowe. [19] Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robt. [20] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 wrzenia 1998 r. w </p> <p>sprawie ustalania geotechnicznych warunkw posadowienia obiektw budowlanych. [21] Katalog powtarzalnych elementw mostowych, Transprojekt Gdaski Gdask 2002. [22] Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r., w sprawie </p> <p>warunkw technicznych, jakim, powinny odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie. </p> <p>[23] Uzgodnienie projektu z Gmin Pruszcz Gdaski Nr MW.M2-6003/GP/1/2013 z dnia 12.02.2013 r. </p> <p>[24] Postanowienie z Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Gdasku, Nr RDO-Gd-WOO.4240.172.213.MS.2 z dnia 16.04.02013 r. </p> <p>[25] Uzgodnienie projektu z Regionalnym Zarzdem Gospodarki Wodnej w Gdasku, Nr UW-53-10/886/2013/DM z dnia 2013.02.18. </p> <p>[26] Uzgodnienie Robt z Regionalnym Zarzdem Gospodarki Wodnej w Gdasku dla Gminy Pruszcz Gdaski, Decyzja Nr MW.M1-5040/M2/9/2013 z dnia 2013.03.26. </p> <p>[27] Pozwolenie Wodnoprawne Starosty Powiatowego w Pruszczu Gdaskim. </p> <p>1.4. Lokalizacja Obiekt jest zlokalizowany nad rzek Motawa, w cigu drogi gminnej Nr 173212G na granicy dziaek nalecych do Gminy Pruszcz Gdaski, dziaek osb prywatnych tj. dziaek Nr 76 Wp, 43/4 dr, 85 dr, 69/6 Lz-III, 75 Tr, 77 Tr. czy miejscowo Krpiec z miejscowoci Dziewi Wk. </p> <p>1.5. Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia Kierownik budowy (robt) jest obowizany sporzdzi przed rozpoczciem budowy plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzgldniajc specyfik planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robt budowlanych na kadym stanowisku pracy. W planie naley uwzgldni specyfik prowadzenia robt budowlanych: </p> <p> prowadzonych w pobliu linii wysokiego napicia lub czynnych linii komunikacyjnych jeeli takie wystpuj, </p> <p> ktre powoduj ryzyko powstania zagroenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczeglnoci przysypania ziemi lub upadku z wysokoci, </p> <p> prowadzonych przy montau cikich elementw konstrukcji mostowej z uwzgldnieniem obowizujcych przepisw BHP. </p> <p> Zagroeniami, jakie mog wystpi przy pracach budowlanych to: przysypanie ziemi, upadek z wysokoci poraenie prdem, poparzenia, zatrucia i niebezpieczestwa zwizane z utrat ycia lub zdrowia podczas obsugi cikiego sprzt, narzdzi oraz urzdze. Przed przystpieniem do robt pracownicy powinni by zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywania. W celu zapobieenia niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robt budowlanych w strefach szczeglnego zagroenia zdrowia naley ogrodzi teren budowy i zatrudni pracownikw o odpowiednich kwalifikacjach posiadajcych wane orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okrelonej pracy i wstpnie przeszkolonych w zakresie BHP Przygotowany plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia naley opracowa zgodnie z Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z dnia 17 wrzenia 2002 r. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegowego zakresu i formy planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegowego rodzaju robt budowlanych, stwarzajcych zagroenie bezpieczestwa i ochrony zdrowia ludzi. Wymagane jest rwnie, aby ten plan zosta pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawc w zakresie BHP. </p> <p>2. Stan prawny Projektowany most zlokalizowany jest nad rzek Motawa w km 10+450, w cigu drogi gminnej Nr 173212G, km 1+150 miejscowoci Krpiec w Gminie Pruszcz Gdaski. Rzeka Motawa jest rdldow wod powierzchniow stanowic wasno publiczn istotn dla </p> <p>Projekt Budowlano-Wykonawczy obiektu MD-02 Strona 3 </p> <p>PROVEM, Eligiusz Michalak 2014 Marzec Droga gminna Nr 173212G </p> <p>ksztatowania zasobw wodnych i ochrony przeciwpowodziowej. Rzeka Motawa zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 17.12.2002 r. w sprawie rdldowych wd powierzchniowych lub ich czci stanowicych wasno publiczn (Dz. U. z dn. 04.02.2003 r. Nr 16 poz.149) w zaczniku Nr 1 - rdldowe wody powierzchniowe lub ich czci, stanowice wasno publiczn - istotne dla ksztatowania zasobw wodnych i ochrony przeciwpowodziowej - rzeka Motawa jest wymieniona pod pozycj 1638. W niniejszym operacie przyjto kilometra rzeki wg opracowania I.MiG.W. Koryto rzeki Motawy w miejscu istniejcego mostu posiada way przeciwpowodziowe o skarpach naturalnie, poronitych traw o nachyleniu od 1:1,5 do 1:2 i dno nieumocnione o szerokoci od 25,00 m do 26,50 m. Przepyw wd odbywa si swobodnie. Spadek poduny koryta rzeki wynosi 0,4%. Maksymalny poziom wody w miejscu istniejcego mostu pomierzony w miesicu wrzeniu wynosi 0,60 m n.p.m. Rzdna zwierciada wody powodziowej dla rzeki Motawy o prawdopodobiestwie wystpienia 1%, to hp1%=1,50 m i o prawdopodobiestwie wystpienia 10%, to hp10%=1,10 m. </p> <p>3. Podstawowe parametry obiektu mostowego </p> <p>3.1. Oglny opis nowego obiektu i jego funkcja Przyjto rozwizanie jako wykonanie nowego ustroju nonego obiektu wraz z odbudow podpr skrajnych (przyczkw). Projektowany obiekt jest ustrojem nioscym o jednoprzsowej konstrukcji zespolonej wykonanej: dwigary gwne jako sprone belki prefabrykowane (strunobetonowe) typu T, pyta pomostowa z betonu B40 (C40-45), zbrojenie pyty pomostowej ze stali BSt500S. Konstrukcja posiada rozpito teoretyczn dostosowan do przekraczanej przeszkody wynoszc 29,00 m w rozstawie osiowym, w wietle podpr 28,70 m. Na pycie zaprojektowano elbetowe kapy chodnikowe z betonu B30. Kapa chodnikowa bdzie wykonywana na mokro, poczona z elbetow konstrukcj pyty pomostowej z pomoc kotew. Gzymsy zaprojektowano jako prefabrykowane elementy z betonu polimerowego czone z kap chodnikow stanowice jednoczenie tracone deskowanie. Parametry konstrukcji umoliwiaj niezmieniony przepyw wody w stosunku do istniejcego obiektu i jednoczenie zapewniaj nono umoliwiaj przejazd po drodze pojazdw jak dla klasy obcie B wg PN-85/S-10030. Punkty pomiarowe - znaki wysokociowe (repery) umieszczono na cianach bocznych przyczkw obiektu po obu stronach. Podpory skrajne to nowo wybudowane przyczki posadowione na elbetowych wbitych palach. Ustrj przsa wraz z podporami stanowi sztywn ram. </p> <p>3.2. Forma architektoniczna i powizanie z istniejcym terenem </p> <p>3.2.1. Dugo i rozpito obiektu Rozpito pozioma w wietle LH = 28,70 m Rozpito w osi podpr LH = 29,00 m wiato pionowe w wietle LV = 1,26 m Dugo konstrukcji nonej LL = 30,00 m Dugo obiektu (od koca skrzydeek) LU = 37,80 m </p> <p>3.2.2. Kt skosu obiektu Kt skosu obiektu = 83,30 G (75o) </p> <p>3.2.3. Klasa obcienia obiektu Obiekt zaprojektowany zosta na klas obcie B wg [8] bez pojazdu STANAG 2021 klasy 150. </p> <p>Projekt Budowlano-Wykonawczy obiektu MD-02 Strona 4 </p> <p>PROVEM, Eligiusz Michalak 2014 Marzec Droga gminna Nr 173212G </p> <p>3.2.4. wiato pionowe pod obiektem wiato pionowe pod obiektem dla przepywu wody przy wysokim jej stanie tj. poziomie wody powodziowej, wynosi 1,0 m, wiato poziome 28,70 m. </p> <p>3.3. Projektowany przekrj poprzeczny na obiekcie Docelowy przekrj dla drogi gminnej uwzgldnia kapy chodnikowe dostosowane do obowizujcych przepisw przeprowadzenia ruchu pieszego. Przekrj skada si z: </p> <p> jedna jezdnia po jednym pasie ruchu 1 x 2 x 2,5 m = 5,00 m kapa lewa - chodnik 1,25 + 0,64 m = 1,89 m kapa prawa - chodnik 1,25 + 0,64 m = 1,89 m Razem szeroko = 8,78 m Spadki poprzeczne na jezdniach i=2,0 % - dwustronny poprzeczny i=0,5 % - poduny Spadki poprzeczne na chodniku i=3 % Spadki poprzeczne na poboczach i=8 % Nawierzchnia na obiekcie SMA gr. 9,0 cm Nawierzchnia na kapach ywica epoksydowa Nawierzchnia na poboczach gruntowa, porastajca rolinno Odwodnienie jezdni powierzchniowe Dylatacje uciglona w nawierzchni +30/-15 Barieroporcze po obu stronach Bariery drogowe energochonne na dojazdach Krawniki na mocie kamienne 180x200 Droga w rejonie obiektu przebiega w planie po prostej wznoszc si z obu stron najazdem na way przeciwpowodziowe. Zatem najwiksze wyniesienie niwelety drogi znajduje si na obiekcie. Z kadej strony mostu tu przy waach biegn lokalne drogi umocnione bd to cikimi elbetowymi pytami drogowymi, bd elbetowymi pytami aurowymi typu JOMB. Drogi te przewidziano do przebudowy. Obiekt znajduje si w najwyszym punkcie niwelety pionowej drogi. Zatem zapewniono odpowiednie spadki poprzeczne i podune tak, aby odprowadzi wody opadowe poza obiekt. </p> <p>4. Wyposaenie (elementy) mostu i przyobiektowe </p> <p>4.1. Zasypki Zasyp przyczkw w zakresie okre...</p>