PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ Nr Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PROJEKT BUDOWLANY </p> <p>PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ </p> <p>Nr 301062W Dobrska Kolonia - Sokolniki </p> <p>od km 0+000 do km 1+615,50 </p> <p>o dugoci 1615,50 m </p> <p>Na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 157, 96, </p> <p> Obiekt: </p> <p>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ </p> <p>nr 301062W Dobrska Kolonia - Sokolniki </p> <p>od km 0+000 do km 1+615,50 </p> <p> o dugoci 1615,50m </p> <p>INWESTOR: Gmina Racia </p> <p>Autor Projektu: </p> <p>Stanisaw Lipski </p> <p>Podpis </p> <p> Nr. upr. WZDP41/75 Nr.ewid. Maz/BO/1464/01 </p> <p>DATA: 10.2011r </p> <p>Wykaz zacznikw: </p> <p>1. Opis techniczny </p> <p>2. Formularz ofertowy </p> <p>3. Przedmiar robt </p> <p>4. Tabela robt ziemnych </p> <p>5. Tabela plantowania skarp </p> <p>6. Wykaz drzew </p> <p>7. Wykaz zjazdw </p> <p>8. Wykaz poszerze </p> <p>9. Plan orientacyjny w skali 1:25 000 </p> <p>10. Projekt zagospodarowania drogi w skali 1:1000 </p> <p>11. Profil poduny w skali 1:100/1000 </p> <p>12. Przekroje normalne </p> <p>13. Przekroje poprzeczne </p> <p>14. Przepusty </p> <p>15. Zjazdy </p> <p>O P I S T E C H N I C Z N Y </p> <p>1. Przedmiot opracowania </p> <p>Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej </p> <p> Nr 301062 W Dobrska kolonia-Sokolniki od km 0+000 do km 1+615,50 o dugoci 1615,50 m, na terenie </p> <p>oznaczonym numerem ewidencyjnym 96 i 157 . </p> <p>2. Podstawa opracowania </p> <p>Dokumentacj projektow opracowano w oparciu o : </p> <p>- mapy sytuacyjno-wysokociowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego - pomiary sytuacyjno-wysokociowe uzupeniajce przeprowadzone przez </p> <p>projektanta </p> <p> - Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca </p> <p>1999 r w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi </p> <p>publiczne i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r / </p> <p>- Katalog Powtarzalnych Elementw Drogowych wydany przez Transprojekt Warszawa </p> <p>- Inne przepisy dotyczce projektowania drg oraz literatura techniczna i stosowne rozwizania </p> <p>- uzgodnienia z Inwestorem </p> <p>3. Cel i zakres opracowania </p> <p>Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Nr 301062 W Dobrska </p> <p>kolonia-Sokolniki na odcinku 1615,50 m. </p> <p>Opracowanie obejmuje karczowanie drzew , karp i krzakw, roboty ziemne , budow przepustw pod drog </p> <p>, wykonanie poszerze / wg wykazu poszerze /, wykonanie warstwy odsczajcej z piasku i nawiezienie </p> <p>pospki na podbudow na poszerzeniach, nawiezienie pospki do stabilizacji na caej szerokoci podbudowy </p> <p>, wykonanie podbudowy- stabilizacji gruntu cementem, budow dwuwarstwowej nawierzchni z betonu </p> <p>asfaltowego , umocnienie poboczy i zjazdw pospk , oznakowanie pionowe drogi. </p> <p>4. Opis stanu istniejcego </p> <p>Droga Dobrska Kolonia-Sokolniki jest drog gminn i ley w caoci na terenie gminy Raci , powiat </p> <p>Posk . </p> <p>Gmina Raci ma dobrze rozwinit infrastruktur techniczn. Rozbudowana jest sie wodocigowa , </p> <p>telekomunikacyjna gazowa i kanalizacja sanitarna . Przebudowywuje si i modernizuje sie drogow, ale </p> <p>potrzeby s jeszcze due. Sie drogowa wymaga dalszej rozbudowy . </p> <p>Projektowany odcinek obejmuje tereny rolnicze o dobrze rozwinitej uprawie zb /kukurydza/ , owocw / </p> <p>truskawka / i warzyw / cebula , marchew , ogrki , kapusta /. Rozwinita jest hodowla byda mlecznego i </p> <p>trzody chlewnej. </p> <p>Pocztek projektowanego odcinka drogi znajduje si w km 0+000 na skrzyowaniu z drog powiatow </p> <p>Gralewo-Gra o nawierzchni asfaltowej a koniec w km 1+615,50 na granicy gminy Raci i Drobin . </p> <p>Istniejca droga to droga o nawierzchni wirowej grub. 13-16 cm, w km 0+000 do 1+000 jest w stanie w </p> <p>miar dobrym. W km 1+000 do 1+615,50 stanowi jakby drog gruntow, ulepszon piaskiem i pospk . </p> <p>Dlatego przewidziano dowz pospki do stabilizacji na caej szerokoci podbudowy </p> <p>/ 5cm i 10 cm /. </p> <p>Po prawej stronie drogi znajduje si wodocig / w dnie dawniej istniejcych roww /. Takie usytuowanie </p> <p>wodocigu nie pozwala na odnow roww przydronych . </p> <p>Grunty przylege do drogi s w wikszoci zmeliorowane . </p> <p>Drzewa, karpy i krzaki znajdujce si w pasie drogowym naley wykarczowa . </p> <p>Szeroko pasa drogowego wynosi 5-8,0 m. </p> <p>5. Opis stanu projektowanego </p> <p>Zaoenia : drog zaprojektowano dla klasy L, obcienie ruchem KR-1, szybko projektowa 50 km / godz. </p> <p>Zgodnie z wytycznymi Inwestora drog zaprojektowano po trasie istniejcej. </p> <p>1. Rozwizania sytuacyjne </p> <p>Rozwizania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystujc maksymalnie warunki istniejce. </p> <p>Na odcinku zaprojektowano 14 zaama trasy PK oraz PT i KT i 1 uk poziomy o promieniu R=450 m . </p> <p>Wsprzdne zaama trasy i wierzchoka uku oraz PT i KT podano na projekcie zagospodarowania drogi . </p> <p>5.2. Rozwizania wysokociowe </p> <p>Rozwizania wysokociowe zaprojektowano w oparciu o : </p> <p>- konfiguracj istniejcego terenu - powierzchniowe odwodnienie drogi. Minimalne pochylenia niwelety wynosz 0,10 % ,a maksymalne 0,78 %. </p> <p>W miejscu ponadnormatywnego zaamania niwelety wpisano 1 uk wypuky w km 1+600 o promieniu R=1000 </p> <p>m. </p> <p>Niweleta projektowana jest rwnolega do niwelety istniejcej. </p> <p>5.3. Przekrj normalny </p> <p>Na projektowanym odcinku zaoono 2 przekroje normalne : </p> <p>Przekrj Nr 1 od km 0+000 - 1+000 </p> <p> Nr 2 od km 1+000 - 1+615,50 </p> <p>Geometria - obydwa przekroje : </p> <p>- jezdnia szerokoci 4,0 m i pochyleniu 2% </p> <p>- pobocza 2 x 1,25 m i pochyleniu 8% </p> <p>- korona 6,50 m </p> <p>Konstrukcja poszerze- obydwa przekroje: - wg wykazu poszerze </p> <p>- warstwa odsczajca z piasku grub. 10 cm </p> <p>- poszerzenie podbudowy pospk warstw grub. 16 cm . </p> <p>Konstrukcja podbudowy i nawierzchni / przekrj Nr 1 i Nr 2 / </p> <p> - dowiezienie pospki do stabilizacji warstw grub. 5 cm na caej szerokoci </p> <p> podbudowy przekrj Nr1 i 10 cm przekrj Nr 2 </p> <p>- stabilizacja gruntu cementem grub. 16 cm i wytrzymaoci Rm-2,5 MPa - dolna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego grub.4 cm wg normy </p> <p>PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/11 mm </p> <p>- warstwa cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4 cm normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/8mm </p> <p>- umocnienie poboczy i zjazdw pospk warstw grub. 8 cm . </p> <p>5.4.Odwodnienie </p> <p>Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniaj spadki poprzeczne i podune jezdni i poboczy oraz </p> <p>projektowane przepusty z rur PVC o 40 cm w km 0+005, km 0+160 i w km 1+611. </p> <p>Pola w ssiedztwie drogi w przewaajcej czci s zmeliorowane . </p> <p>5.5. Pobocza i zjazdy </p> <p>Zjazdy do pl i posesji wg wykazu zjazdw. </p> <p>Nawierzchnia na poboczach i zjazdach umocniona pospk warstw grub. 8 cm. </p> <p>5.6. Oznakowanie </p> <p>W celu zapewnienia bezpieczestwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie stae /organizacja ruchu /. </p> <p>Lokalizacj i symbole znakw pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania drogi. </p> <p>Tarcze znakw powinny by oklejone foli odblaskow i ustawione na supkach z rur stalowych o rednicy o 70 </p> <p>mm. zg . z instrukcj . </p> <p>FORMULARZ OFERTOWY </p> <p>Przebudowa drogi gminnej Nr 301062W </p> <p>DOBRSKA KOLONIA - SOKOLNIKI </p> <p>od km 0+000 do km 1+615,50 o dugoci 1615,50 m </p> <p>Lp. </p> <p>Podstawa </p> <p>nakadw </p> <p>Szczegowy opis robt </p> <p>obliczenia </p> <p>Jedn. </p> <p>miary </p> <p>Ilo </p> <p>robt </p> <p>ogem </p> <p>Cena </p> <p>jedn. </p> <p>Warto </p> <p>robt w z </p> <p>1 </p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p>4 </p> <p>5 </p> <p>6 </p> <p>7 </p> <p>8 </p> <p>9 </p> <p>10 </p> <p>CPV </p> <p>45112600-0 </p> <p>1 </p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p>4 </p> <p>5 </p> <p>6 </p> <p>7 </p> <p>8 </p> <p>9 </p> <p>10 </p> <p>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE </p> <p>Roboty pomiarowe w terenie rwninnym </p> <p>od km 0+000 do km 1+615,50 </p> <p>Karczowanie drzew przy wsppracy sprztu </p> <p>mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem </p> <p>na odl.1,0 km, </p> <p>z drzew o rednicy 10-15cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz z drzew o rednicy 16 25cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz z drzew o rednicy 26 35cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz z drzew o rednicy 36 45cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>Karczowanie pni z drzew wycitych przed </p> <p>rozpoczciem robt i odwiezieniem karp </p> <p>na odl. 2km, </p> <p>pni z drzew o rednicy 10-15cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz o rednicy 16-25cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz o rednicy 26-35cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz o rednicy 36-45cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>Karczowanie gstych krzakw </p> <p>wg wykazu </p> <p>m </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>m2 </p> <p>1615,5 </p> <p> 6 </p> <p> 0 </p> <p>5 </p> <p> 1 </p> <p> 7 </p> <p>9 </p> <p>4 </p> <p>1 </p> <p> 525 </p> <p>11 </p> <p>12 </p> <p>13 </p> <p>14 </p> <p>15 </p> <p>16 </p> <p>17 </p> <p>18 </p> <p>19 </p> <p>CPV </p> <p>45111200-0 </p> <p>11 </p> <p>12 </p> <p>13 </p> <p>14 </p> <p>15 </p> <p>16 </p> <p>CPV </p> <p>45233100-0 </p> <p> 17 </p> <p>CPV </p> <p>45233300-2 </p> <p>18 </p> <p>19 </p> <p>II. ROBOTY ZIEMNE </p> <p>Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III </p> <p>wykonane mechanicznie z przemieszczeniem </p> <p>na odl. do 30m </p> <p>wg tabeli robt ziemnych </p> <p>Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane </p> <p>koparkami o poj. yki 0,40m3 z transportem </p> <p>na odl. 1km </p> <p>wg tabeli robt ziemnych </p> <p>Formowanie nasypw mechanicznie </p> <p>w gruncie kat. III </p> <p>jak w poz. 12 </p> <p>Mechaniczne zagszczenie nasypw w gr. kat. </p> <p>III ze zwileniem wod </p> <p>jak w poz. 11 + 13 </p> <p> 152 + 36 = 188 </p> <p>Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane </p> <p>koparkami o poj. yki 0,40m3 z transportem </p> <p>na odl. 2km na odklad i rozplantowaniem </p> <p>na odkadzie </p> <p>wg tabeli robt ziemnych </p> <p>Plantowanie skarp nasypw w gruncie kat. III </p> <p>wg tabeli plantowania skarp </p> <p>III. ODWODNIENIE </p> <p>Budowa kompletnego przepustu z rur PVC </p> <p>o rednicy 40 cm na awie z pospki </p> <p>grub. 20cm w km 0+005, 0+160 i 1+611 </p> <p>projekt zagospodarowania drogi </p> <p> 3 x 8 = 24 </p> <p>IV.PODBUDOWA </p> <p>Mechaniczne i rczne plantowanie dna koryta </p> <p>na poszerzeniach w gruncie kat. II </p> <p>i mechaniczne zagszczenie </p> <p>wg wykazu poszerze </p> <p>Wykonanie warstwy odsczajcej z piasku </p> <p>m3 </p> <p>m3 </p> <p>m3 </p> <p>m3 </p> <p>m3 </p> <p>m2 </p> <p>m </p> <p>m2 </p> <p> 152 </p> <p> 36 </p> <p> 36 </p> <p> 188 </p> <p>213 </p> <p> 558 </p> <p>24 </p> <p> 1199 </p> <p>20 </p> <p>21 </p> <p>22 </p> <p>23 </p> <p>24 </p> <p>25 </p> <p>26 </p> <p>20 </p> <p>21 </p> <p>22 </p> <p>CPV </p> <p>45233100-0 </p> <p>23 </p> <p>24 </p> <p>25 </p> <p>26 </p> <p>CPV </p> <p>warstw grub. 10cm na poszerzeniach </p> <p>jak w poz. 18 </p> <p>Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na </p> <p>poszerzeniach z pospki warstw grub.16 cm </p> <p>jak w poz. 19 </p> <p>Dowiezienie pospki do stabilizacji warstw </p> <p>grub. 5cm na caej szerokoci podbudowy </p> <p>km 0+002,5 - 1+000 </p> <p> 997,50 x 4,30 x 0,05 = 214,63 </p> <p>warstw grub. 10cm </p> <p>km 1+000 - 1+615,50 </p> <p> 615,50 x 4,30 x 0,10 = 264,67 </p> <p> Razem 214,63 + 264,67 = 479,3 </p> <p> Stabilizacja gruntu cementem grub. 16cm </p> <p>i wytrzymaoci Rm- 2,5 MPa </p> <p>km 0+002,5 1+615,50 </p> <p> 1613 x 4,30 = 6935,90 + uki (2x6) = 6947,9 </p> <p>V. NAWIERZCHNIA </p> <p>Mechanicznie oczyszczenie podbudowy </p> <p>betonowej (stabilizacji) i skropienie emulsj </p> <p>asfaltow szybkorozpadow w iloci 0,7kg/m2 </p> <p>jak w poz. 22 </p> <p>Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni </p> <p>z betonu asfaltowego grub. 4cm </p> <p>o uziarnieniu 0/11 mm </p> <p>wg normy PN-EN 13108-1 </p> <p>km 0+002,5 1+615,50 </p> <p>1613 x 4,10 = 6613,3 + uki 12 = 6625,3 </p> <p>Skropienie midzywarstwowe nawierzchni </p> <p>bitumicznej emulsj asfaltow </p> <p>szybkorozpadow w iloci 0,3kg/m2 </p> <p>jak w poz. 24 </p> <p>Wykonanie warstwy cieralnej nawierzchni z </p> <p>betonu asfaltowego grub. 4cm </p> <p>o uziarnieniu 0/8 mm </p> <p> wg normy PN-EN 13108-1 </p> <p>km 0+002,5 1+615,50 </p> <p>1613 x 4,0 = 6452 + uki 12 = 6464 </p> <p>m2 </p> <p>m2 </p> <p>m3 </p> <p>m2 </p> <p>m2 </p> <p>m2 </p> <p>m2 </p> <p>m2 </p> <p> 1199 </p> <p>1199 </p> <p>479 </p> <p>6948 </p> <p>6948 </p> <p> 6625 </p> <p>6625 </p> <p>6464 </p> <p>27 </p> <p>28 </p> <p>45233100-0 </p> <p>27 </p> <p>CPV </p> <p>45233100-2 </p> <p>28 </p> <p>VI. POBOCZA I ZJAZDY </p> <p>Umocnienie poboczy i zjazdw pospk </p> <p>warstw gruboci 8cm </p> <p>km 0+002,5 1+615,5 </p> <p>1613 x 1,25 x 2 = 4032,50 + zjazdy 1192 (wg </p> <p>wykazu zjazdw) = 5224,50 </p> <p>VII. OZNAKOWANIE </p> <p>Wykonanie i ustawienie pionowych znakw </p> <p>drogowych na supkach z rur stalowych </p> <p>o rednicy 70mm. </p> <p>Tarcze znakw oklejone foli odblaskow </p> <p>i ustawione zgodnie z instrukcj. </p> <p>Wg projektu zagospodarowania </p> <p>m2 </p> <p>szt </p> <p>5225 </p> <p>4 </p> <p> R A Z E M </p> <p> Podatek VAT % </p> <p> O G E M </p> <p>PRZEDMIAR ROBT </p> <p>Przebudowa drogi gminnej Nr 301062W </p> <p>DOBRSKA KOLONIA - SOKOLNIKI </p> <p>od km 0+000 do km 1+615,50 o dugoci 1615,50 m </p> <p>Lp. </p> <p>Podstawa </p> <p>nakadw </p> <p>Szczegowy opis robt </p> <p>obliczenia </p> <p>Jedn. </p> <p>miary </p> <p>Ilo </p> <p>robt </p> <p>ogem </p> <p>1 </p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p>4 </p> <p>5 </p> <p>6 </p> <p>7 </p> <p>8 </p> <p>9 </p> <p>10 </p> <p>CPV </p> <p>45112600-0 </p> <p>1 </p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p>4 </p> <p>5 </p> <p>6 </p> <p>7 </p> <p>8 </p> <p>9 </p> <p>10 </p> <p>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE </p> <p>Roboty pomiarowe w terenie rwninnym </p> <p>od km 0+000 do km 1+615,50 </p> <p>Karczowanie drzew przy wsppracy sprztu mechanicznego </p> <p>z obrobieniem i odwiezieniem na odl.1,0 km, </p> <p>z drzew o rednicy 10-15cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz z drzew o rednicy 16 25cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz z drzew o rednicy 26 35cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz z drzew o rednicy 36 45cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>Karczowanie pni z drzew wycitych przed rozpoczciem </p> <p>robt i odwiezieniem karp na odl. 2km, </p> <p>pni z drzew o rednicy 10-15cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz o rednicy 16-25cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz o rednicy 26-35cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>J. w. lecz o rednicy 36-45cm </p> <p>wg wykazu drzew </p> <p>Karczowanie gstych krzakw </p> <p>wg wykazu </p> <p>m </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>szt </p> <p>m2 </p> <p>1615,5 </p> <p>6 </p> <p>0 </p> <p> 5 </p> <p> 1 </p> <p> 7 </p> <p>9 </p> <p>4 </p> <p>1 </p> <p> 525 </p> <p>11 </p> <p>12 </p> <p>13 </p> <p>14 </p> <p>15 </p> <p>16 </p> <p>17 </p> <p>18 </p> <p>19 </p> <p>20 </p> <p>CPV </p> <p>45111200-0 </p> <p>11 </p> <p>12 </p> <p>13 </p> <p>14 </p> <p>15 </p> <p>16 </p> <p>CPV </p> <p>45233100-0 </p> <p> 17 </p> <p>CPV </p> <p>45233300-2 </p> <p>18 </p> <p>19 </p> <p>20 </p> <p>II. ROBOTY ZIEMNE </p> <p>Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane </p> <p>mechanicznie z przemieszczeniem na odl. do 30m </p> <p>wg tabeli robt ziemnych </p> <p>Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparkami </p> <p>o poj. yki 0,40m3 z transportem na odl. 1km </p> <p>wg tabeli robt ziemnych </p> <p>Formowanie nasypw mechanicznie w gruncie kat. III </p> <p>jak w poz. 12 </p> <p>Mechaniczne zagszczenie nasypw w gr. kat. III ze </p> <p>zwileniem wod </p> <p>jak w poz. 11 + 13 </p> <p> 152 + 36 = 188 </p> <p>Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami </p> <p>o poj. yki 0,40m3 z transportem na odl. 2km na odklad </p> <p>i rozplantowaniem na odkadzie </p> <p>wg tabeli robt ziemnych </p> <p>Plantowanie skarp nasypw w gruncie kat. III </p> <p>wg tabeli plantowania skarp </p> <p>III. ODWODNIENIE </p> <p>Budowa kompletnego przepustu z rur PVC o rednicy </p> <p>40 cm na awie z pospki grub. 20cm w km 0+005, 0+160 </p> <p>i 1+611 </p> <p>projekt zagospodarowania drogi </p> <p> 3 x 8 = 24 </p> <p>IV.PODBUDOWA </p> <p>Mechaniczne i rczne plantowanie dna koryta na </p> <p>poszerzeniach w gruncie kat. II i mechaniczne zagszczenie </p> <p>wg wykazu poszerze </p> <p>Wykonanie warstwy odsczajcej z piasku warstw </p> <p>grub. 10cm na poszerzeniach </p> <p>jak w poz. 18 </p> <p>Wykonanie dolnej warstwy podbu...</p>