PROJEKT WYKONAWCZY - bip. ?· - Katalog typowych konstrukcji jezdni ... - Katalog Powtarzalnych Elementów…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> egz. </p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY </p> <p> OBIEKT Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, </p> <p>Gmina Maszewo </p> <p> ADRES Jednostka ewidencyjna: Gmina Maszewo 080207_2 </p> <p>Obrb 0003 Gstowice, dz. Nr: 149/4, 62/4, 62/6 </p> <p> BRANA Drogowa. </p> <p> INWESTOR: Gmina Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo. </p> <p> PODSTAWA Zlecenie Inwestora: Gminy Maszewo z dnia 1 czerwca 2015r </p> <p>Funkcja Imi i nazwisko Uprawnienia Podpis </p> <p>PROJEKTANT mgr in. Pawe Stefaczyk </p> <p>Upr.bud. nr 67/ 04/ ZG do proj. bez ogranicze w </p> <p>specjalnoci drogowej </p> <p>Krosno Odrzaskie, 25 lipiec 2015r </p> <p>BIURO USUG DROGOWYCH </p> <p>NADZORY - PROJEKTY - KONSULTACJE </p> <p>PAWE STEFACZYK </p> <p>ul. C.K. NORWIDA 2, 66-600 KROSNO ODRZ. </p> <p>email: biurops@interia.pl, te. 603 926292 </p> <p>mailto:biurops@interia.pl</p> <p>Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo </p> <p>Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 2 </p> <p>ZAWARTO OPRACOWANIA: </p> <p>lp. Element opracowania strona </p> <p>A Opis techniczny 3-10 </p> <p>B Informacja dotyczca BIOZ 11 </p> <p>C CZ RYSUNKOWA: 12 </p> <p>1 Rys. Nr 1 Plan Orientacyjny 1:100 000 13 </p> <p>1 Rys. Nr 1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 14 </p> <p>2 Rys. Nr 2 Przekroje Normalne, Szczegy Konstrukcyjne 15 </p> <p>Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo </p> <p>Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 3 </p> <p>A) OPIS TECHNICZNY </p> <p>1. PODSTAWA OPRACOWANIA. </p> <p>Dokumentacja techniczna Budowa chodnika oraz parkingu w </p> <p>m.Gstowice, Gmina Maszewo opracowana zostaa na podstawie Zlecenia z </p> <p>dnia 1 czerwca 2015r od Inwestora zadania: Gminy Maszewo </p> <p>2 DANE WYJCIOWE. </p> <p> - mapa sytuacyjno wysokociowa 1:500; </p> <p>- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupeniajce; </p> <p>- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca </p> <p>1999 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi </p> <p>publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430); </p> <p>- Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i psztywnych. </p> <p>IBDiM, W-wa 1997; </p> <p>- Katalog Powtarzalnych Elementw Drogowych </p> <p>- uzgodnienia z Inwestorem oraz branowe, </p> <p>3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA </p> <p>W zakres brany drogowej projektu - Budowa chodnika oraz parkingu </p> <p>w m.Gstowice, Gmina Maszewo - wchodzi opracowanie: </p> <p>- Projektu Zagospodarowania Terenu w skali 1:500, </p> <p>- Przekrojw normalnych przez chodnik w skali 1:25 </p> <p>- Szczegw konstrukcyjnych w skali 1:10, </p> <p> W zakres opracowania wchodzi brana drogowa wraz z elementami </p> <p>odwodnienia powierzchniowego paszczyzny chodnika oraz zjazdw po przez </p> <p>nadanie odpowiednich wysokoci oraz spadkw poprzecznych. W projekcie </p> <p>dokonano inwentaryzacji istniejcych elementw infrastruktury przynalenych do </p> <p>pasa drogowego oraz przyjto technologi wykonania nawierzchni chodnika oraz </p> <p>nawierzchni zjazdw indywidualnych do przylegych posesji. </p> <p>Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo </p> <p>Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 4 </p> <p>Zgodnie z powyszym w niniejszej dokumentacji technicznej projektuje si: </p> <p>- nawierzchni chodnika z kostki betonowej kolor szary, grub. 8cm; </p> <p>- nawierzchni zjazdw z kostki betonowej, kolor czerwony, grub. 8cm; </p> <p>- nawierzchni ptli autobusowej kolor czarny </p> <p>- obramowanie nawierzchni chodnika obrzee 8*30; </p> <p>- obramowanie zjazdw indywidualnych na posesje od strony drogi </p> <p>powiatowej oraz gminnej krawnikiem ulicznym citym 15x30x100 lub </p> <p>15x22x100 - najazdowym wyokrglonym </p> <p>- obramowanie zjazdw od strony przylegych posesji oraz terenw zielonych </p> <p>krawnikiem drogowym betonowym 15x30x100 zatopionym; </p> <p>- obramowanie ptli autobusowej z krawnika zatopionego do poziomu </p> <p>jezdni </p> <p>- zapewnienie sprawnego spywu wd opadowych przez uksztatowanie </p> <p>poboczy jezdni i chodnika umoliwiajcego spyw wd opadowych </p> <p>z humusowaniem i obsianiem mieszank traw niskich </p> <p>Dokumentacja techniczna obejmuje budow chodnika wraz z remontem </p> <p>istniejcych zjazdw indywidualnych na posesje wzdu drogi gminnej oraz </p> <p>przebudow ptli autobusowej w miejscowoci Gstowice. </p> <p>Budowa powyszej infrastruktury drogowej ma na celu zwikszenie </p> <p>bezpieczestwa komunikacji pieszej w obrbie pasa drogi powiatowej na terenie </p> <p>miejscowoci Gstowice oraz popraw funkcjonalnoci w zakresie parkowania </p> <p>pojazdw przy budynku szkolnym. </p> <p>4. STAN ISTNIEJCY. </p> <p>Przedmiotowy teren objty niniejsz inwestycj znajduje si w </p> <p>miejscowoci Gstowice i znajduje si w pasie drogi gminnej oraz ptli </p> <p>autobusowej na dziakach: 149/4, 62/4 oraz 62/6 . Teren otaczajcy posiada </p> <p>charakter typowo wiejski z dominujca zabudow typowo wiejsk - </p> <p>jednorodzinn. </p> <p>Droga posiada szeroko ok. 3,0 do 3,5m i jest w zym stanie technicznym, </p> <p>wymagajcym prac zwizanych z jej wzmocnieniem (najlepiej z wymian caej </p> <p>konstrukcji). Postuluje si z tego wzgldu ograniczenie pojazdw o masie </p> <p>dopuszczalnej do 7,5t lub 5ton z wyjtkiem autobusw szkolnych. </p> <p>Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo </p> <p>Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 5 </p> <p>Fotografia stanu istniejcego terenu inwestycji w zakresie budowy chodnika wraz </p> <p>wykonaniem remontu zjazdw indywidualnych do przylegych posesji: </p> <p>Fotografia nr 1. Teren pocztku planowanego chodnika oraz ptla do przebudowy. </p> <p>Fotografia nr 2. Miejsce budowy parkingu dla pojazdw osobowych. </p> <p>Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo </p> <p>Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 6 </p> <p>Stan istniejcy: dziaki objte niniejsz inwestycj budowy chodnika w miejscowoci </p> <p>Gstowice. W obszarze przedmiotowych dziaek zlokalizowana s napowietrzne oraz </p> <p> podziemne sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjne oraz sie wodocigowa </p> <p>kanalizacyjna wraz z przyczami do pobliskich posesji. </p> <p>Jezdnia drogi gminnej o szerokoci zmiennej ok. 3.50m posiada nawierzchni </p> <p>bitumiczn w stanie zym; nawierzchnia popkana wskazujc na brak nonoci </p> <p>konstrukcji. </p> <p>Pobocze gruntowe wzmocnione lokalnie ulem i kruszywem (0,75 do 2m) i dalej </p> <p>trawiaste o szerokoci cznej od 1,5 do 6,0m. </p> <p>Odprowadzenie wd opadowych z terenu, na ktrym projektuje si przedmiotowy </p> <p>chodnik wraz ze zjazdami, odbywa si obecnie przy pomocy naturalnych istniejcych </p> <p>spadkw podunych oraz poprzecznych, do poboczy i dalej niecek terenowych w </p> <p>obrbie pasa drogowego. </p> <p>Komunikacja pieszych odbywa si gwnie ziemnym poboczem jezdni, co jest przy </p> <p>wzrastajcym ruchu coraz bardziej niebezpieczne i stanowi gwny powd </p> <p>przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji. </p> <p>5. STAN PROJEKTOWANY. TECHNOLOGIA. </p> <p>W zakresie przedmiotowej dokumentacji technicznej budowy chodnika </p> <p>parkingu przebudowy ptli autobusowej, wraz z remontem istniejcych zjazdw </p> <p>indywidualnych na dziakach nr 149/4, 62/4 oraz 62/6 - projektuje si </p> <p>nawierzchnie w oparciu o technologie betonowych elementw </p> <p>drobnowymiarowych potocznie nazywanych brukow kostka betonow. </p> <p>Dla projektowanej nawierzchni chodnika zakada si typowe obcienia </p> <p>ruchem pieszym. Majc jednak na uwadze moliwo najechania na chodnik przez </p> <p>pojazdy mechaniczne przyjmuje si kostk o gruboci 8cm oraz projektuje </p> <p>stabilizacj kostki za pomoc warstwy podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o </p> <p>gruboci 5cm. </p> <p>Konstrukcja zjazdw indywidualnych - jak dla ruchu do KR-1. Podoe pod </p> <p>nawierzchni z kostki betonowej gruboci 8cm na podsypce piaskowo-cementowej </p> <p>1:4 wzmacnia si warstw podbudowy zasadniczej z kruszywa mineralnego </p> <p>0/31mm gruboci 20cm. Obramowanie zjazdu od strony jezdni drogi gminnej </p> <p>wykona z krawnika ulicznego uoonego pasko (dopuszcza si najazdowego </p> <p>wyokrglonego 15x22cm na awie betonowej z oporem) ze wiatem krawnika </p> <p>3 do 4cm. Od strony chodnika zjazd odci obrzeem 8*30cm, natomiast przy </p> <p>Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo </p> <p>Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 7 </p> <p>bramie krawnikiem 15*30cm na awie betonowej ustawionym pionowo lub </p> <p>pasko (dobra optymalnie w zalenoci od rnicy wysokoci). </p> <p>Teren wzdu wykonywanego chodnika na szerokoci 0,5m splantowa </p> <p>ewentualnie uzupeni warstw ziemi urodzajnej i obsia mieszank traw niskich. </p> <p>Ze wzgldu na zaleganie w podou gruntw wtpliwych na obcionych </p> <p>ruchem samochodowym nawierzchniach: parking, zjazdy, ptla - projektuje si </p> <p>wykonanie w-wy GRC 2,5MPa o gruboci 15cm. </p> <p>5.1. PROJEKTOWANY CHODNIK W PLANIE </p> <p> Chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi jest cile zdeterminowany </p> <p>istniejcym pasem ziemnego pobocza drogi. W pasie tym znajduje si uzbrojenie </p> <p>w postaci supw energetycznych kabli telekomunikacyjnych oraz wodocigu. Dla </p> <p>wytyczenia chodnika naley przestrzega wymiarw podanych na rysunku. </p> <p>Naley zachowa odstpy min. 0,2m od supw energetycznych (zalecane 0,5m) </p> <p>oraz drzew 0,2m. Naley przestrzega wymiarw odlegoci chodnika od jezdni </p> <p>podanych na Rysunku 2, dopuszcza si niewielkie odchylenia do 30cm - po </p> <p>uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. </p> <p>5.2. PROFIL PODUNY. </p> <p> Profil poduny projektowanego chodnika dostosowa naley do rzdnych </p> <p>istniejcej krawdzi jezdni drogi gminnej oraz spadkw terenu i istniejcych </p> <p>ogrodze. Profil poduny chodnika winien by zbliony do profilu terenu po </p> <p>ktrym bdzie przebiega z lekkim wyniesieniem rzdu 2-5cm ponad poziom </p> <p>otaczajcego pobocza jezdni. Zakada si, e w przyszoci przebudowa jezdni </p> <p>spowoduje podniesienie niwelety ok. 10cm do 15cm od obecnego poziomu, </p> <p>wwczas chodnik powinien znajdowa si ok. 6 do 10cm poniej poziomu </p> <p>krawdzi jezdni i umoliwi w ten sposb odpyw wd opadowych z jezdni. </p> <p>Zapewnienie spywu wd opadowych obecnie i w przyszoci jest naczeln zasad </p> <p>ktra naley si kierowa przy ustalaniu wysokoci chodnika. </p> <p>5.3. PROJEKTOWANY CHODNIK W PRZEKROJU NORMALNYM. </p> <p>Na caej dugoci nawierzchnie zaprojektowano ze spadkiem wynoszcym: </p> <p>- spadki chodnika +/- 2% (zapewnienie spywu wd opadowych) </p> <p>- spadki parkingu 2% do jezdni. </p> <p>- spadki ptli autobusowej zachowa istniejce </p> <p>Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo </p> <p>Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 8 </p> <p>5.4. ODWODNIENIE. </p> <p> Odwodnienie jezdni bdzie realizowane wedug obecnie funkcjonujcego </p> <p>sposobu poprzez zachowanie istniejcych spadkw poprzecznych i podunych </p> <p>pobocza ziemnego oraz umoliwienie odpywu wd do niecek terenowych. </p> <p>6. KONSTRUKCJA CHODNIKA. </p> <p> Kostka betonowa typu grub. 8cm - kolor szary, lub ty </p> <p> Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gruboci 5cm, </p> <p> Podsypka uzupeniajca z piasku rednioziarnistego, grub. 0-20cm, </p> <p>6.1. KONSTRUKCJA ZJAZDW INDYWIDUALNYCH I PARKINGU. </p> <p> Kostka betonowa typu grub. 8cm - kolor czerwony, </p> <p> Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gruboci 5cm, </p> <p> Podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5mm, grub. 20cm, </p> <p> Wzmocnienie podoa z GRC 2,5MPa grub. 15cm. </p> <p>6.1. KONSTRUKCJA PTLI AUTOBUSOWEJ. </p> <p> Kostka betonowa typu grub. 8cm - kolor czarny, </p> <p> Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gruboci 5cm, </p> <p> Podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5mm, grub. 25cm, </p> <p> Wzmocnienie podoa z GRC 2,5MPa grub. 15cm. </p> <p>Uwaga: </p> <p>Dopuszcza si zmian kolorw nawierzchni wedug uznania Inwestora ! </p> <p>7. ZESTAWIENIE ILOCI ROBT: </p> <p>- dugo projektowanego chodnika: L=264m </p> <p>- powierzchnia projektowanego chodnika: F= 382m2; </p> <p>- powierzchnia przewidywanych do remontu zjazdw: F=53m2; </p> <p>- powierzchnia budowy parkingu: F=119m2 </p> <p>- powierzchnia przebudowy ptli autobusowej: F=413m2 </p> <p>- spadek poduny zjazdu: +/-[0.5% do 5%]; </p> <p>- ilo krawnikw betonowych na awie z oporem 237m </p> <p>- ilo obrzey betonowych 8*30cm na awie z oporem 521m </p> <p>Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo </p> <p>Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 9 </p> <p>8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU. </p> <p>Projektowany chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi wykonane bd </p> <p>z materiaw dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym, </p> <p>bezpiecznych ekologicznie. </p> <p>Wycinka drzew </p> <p>W zwizku z budow chodnika parkingu remontu zjazdw oraz przebudow ptli </p> <p>autobusowej - nie przewiduje si wycinki drzew. Naley zweryfikowa po </p> <p>rozmierzeniu chodnika. </p> <p>9. URZDZENIA BEZPIECZESTRWA RUCHU DROGOWEGO. </p> <p>Nie przewiduje si istotnych zmian w staej organizacji ruchu ze wzgldu na </p> <p>budow chodnika i remont zjazdw. </p> <p>Jedyna planowan zmiana bdzie wprowadzenia oznakowania parkingu oraz </p> <p>ograniczenie nonoci drogi do pojazdw o masie do 7,5t (propozycja) z </p> <p>zastrzeeniem, e nie dotyczy autobusw. </p> <p>Zmiany w oznakowaniu wedug odrbnego opracowania. </p> <p>Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zabezpieczenia projektowanych </p> <p>do wykonania robt - wedug odrbnego opracowania, ktry naley opracowa </p> <p>przed rozpoczciem robt i uzgodni z zarzdc drogi. </p> <p>Naley rwnie zwrci szczegln uwag na miejsce i sposb rozadunku </p> <p>oraz skadowania materiaw budowlanych. Naley kierowa si podczas </p> <p>realizacji tych czynnoci zapewnieniem bezpieczestwa zarwno robotnikom </p> <p>budowlanym oraz uczestnikom ruchu drogowego zarwno w dzie jak i w nocy. </p> <p>10. INNE INFORMACJE. </p> <p>10.1. Dziaki objte inwestycj nr: 149/4, 62/4 oraz 62/6 - na ktrych znajduje si </p> <p>projektowany chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi, nie s wpisane do </p> <p>rejestru zabytkw. </p> <p>Na przedmiotowych dziakach nie stwierdzono obiektw przyrodniczych oraz </p> <p>obiektw zabytkowych chronionych prawem. </p> <p>10.2. Przedmiotowy teren nie ley w granicach eksploatacji grniczej. </p> <p>10.3. Przedmiotowy teren na ktrym projektuje si inwestycj - nie znajduje si </p> <p> w granicach obszaru Natura 2000. Inwestycja nie bdzie oddziaywa na </p> <p> obszary Natura 2000. </p> <p>Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo </p> <p>Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 10 </p> <p>10.4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejcych i przewidywanych </p> <p>zagroe dla rodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikw </p> <p>projektowanych obiektw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym </p> <p>z przepisami odrbnymi: </p> <p>Nie stwierdzono zagroe dla rodowiska oraz higieny i zdrowia </p> <p>uytkownikw chodnika lub zjazdw, parkingu lub p...</p>