Projektowanie Systemów Informacyjnych ?· Diagramy przepływu danych (DFD - dataflow diagrams) Słowniki…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 1

Projektowanie systemw Projektowanie systemw informatycznychinformatycznych

- konspekt do zaj z - konspekt do zaj z ttematw:ematw:

Strukturalna metodyka projektowania SI. Strukturalna metodyka projektowania SI. Narzdzia szczegowe - diagramy Narzdzia szczegowe - diagramy

przepywu danych, sowniki danych, przepywu danych, sowniki danych, specyfikacje procesw (pseudokod).specyfikacje procesw (pseudokod).

Literatura podstawowa:Robertson, J., Robertson, S. (1999) Pena analiza systemowa. WNT, Warszawa Yourdon, E. (1996) Wspczesna anliza strukturalna. WNT, Warszawa

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 2Diagram przepywu danych - Strukturalny cykl ycia projektu tworzenia SI (Yourdon. Wspczesna analiza strukturalna)

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 3

Metodyka tworzenia SI to spjny i logicznie uporzdkowany zestaw modeli, narzdzi i procedur o charakterze technicznym i organizatorskim pozwalajcym zespoowi projektowemu realizowa cykl ycia systemu

metodyka to dlaczego? jakimi modelami ? w jakiej kolejnoci ? jakimi narzdziami?

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 4

Dokumentacja projektowa w metodyce strukturalnej

Proces analizy strukturalnej Model podstawowy

Proces projektowania - Model implementacyjny

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 5

Model podstawowy - za jego pomoc przestawiamy,co powinien robi system, aby speni wymagania uytkownikaUwaga!! Nie odpowiada na pytanie jakimi metodami naley go zaimplementowaNie zwracamy uwagi na takie elementy jak: granice automatyzacji interfejs uytkownika konfiguracje sprztowe narzdzia implementacyjne

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 6

Model podstawowy skada si z:

modelu rodowiskowego

modelu zachowania

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 7

Model rodowiskowy definiuje granice midzy analizowanym systemem a otoczeniem - rodowiskiem

Model rodowiskowy - elementy1. Cele systemu2. Lista zdarze3. Diagram kontekstowy

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 8

Model zachowania (behawioralny) opisuje wymagane zachowanie wewntrzne systemu niezbdne do poprawnej interakcji ze rodowiskiem

Model zachowania - trzy aspekty4.przetwarzania model funkcjonalny 5.danych model danych6.zachowania systemu w czasie model zmian stanu

systemu

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 9

Narzdzia stosowane w Modelu Zachowania

Aspekt przetwarzaniaDiagramy przepywu danych (DFD - dataflow diagrams)Sowniki danych (DD data dictionary)Specyfikacje procesw (PSPEC process specifications)

Aspekt danychDiagramy zwizkw obiektw/encji (ERD entity relationship diagrams)

Aspekt zachowania systemu w czasieDiagramy sieci przej (STD state transition diagrams)

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 10

Diagramy przepywu danych

Diagram przepywu danych ilustruje procesy, ktre musi realizowa system. Pozwala pokaza system jako sie procesw funkcyjnych poczonych potokami zasilajcymi i zbiornikami danych.

Synonimy DFD: model procesw, diagram bbli, model funkcji

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 11

Elementy DFD:ProcesyPrzepywyMagazyny danych (Skadnice)Terminatory

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 12

Procesy rozmaite funkcje, ktre realizuje system. Funkcje/procesy przeksztacaj wejcia na wyjcia

Odpowiadaj tym skadnikom systemu, ktre operuj na danych Dokonuj transformacji przepyww wejciowych w przepywy wyjciowe

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 13

Zasady stosowania:Zasada asynchronicznoci - proces jest uaktywniany przez dane wchodzce i nie ma informacji o innych procesachZasada zupenoci danych proces musi otrzyma wszystkie potrzebne dane do poprawnego wyprodukowania wynikw

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 14

Przepywy danych - tworz zwizki pomidzy procesami (funkcjami systemu) i reprezentuj informacj wejciow i wyjciow, wygenerowan przez proces. Su do przenoszenia jednostek lub pakietw informacji z jednego fragmentu systemu do drugiego - dane w ruchuOpisuj strumienie danych (niekoniecznie w formie elektronicznej) o okrelonej zawartoci przepywajce pomidzy dwoma skadnikami DFD:

oterminatorami a procesami, oprocesami a procesami lub oprocesami a skadnicami danych

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 15

Rodzaje przepyww:1. przepywy rozbiene

WERYFIKUJZAMWIENIE

PRZYGOTUJFAKTUR

PRZYGOTUJLIST PRZEWOZOWY

pozycje zamwienia

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 16

2. przepywy dialogowe

informacja o saldzie kontazapytania o saldo konta

KLIENT DOSTARCZ INFORMACJI O STANIE KONTA

Zasady stosowaniaprzepyw nie udziela informacji o harmonogramie pobierania danychprzepyw nie udziela informacji o sposobie przesyania danych

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 17

Terminatory - obiekty zewntrzne, z ktrymi komunikuje si system

Reprezentuj rda lub miejsca przeznaczenia informacji, ktre s zewntrzne w stosunku do sytemu Mog nim by: osoba, instytucja, przedsibiorstwo - odbiorca, system informatyczny, dzia wewntrzny firmy (tej dla ktrej tworzymy system)

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 18

Zasady stosowaniaNie mona pokazywa w diagramie zwizkw pomidzy terminatorami

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 19

Skadnice (magazyny) danych pokazuj zbiory danych, ktre system powinien przechowywa przez pewien czas. Dane w bezruchu

Zasady stosowaniaMagazyny s dostpne tylko dla procesw co oznacza, e magazyn danych nie moe si czy bezporednio z terminatorem

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 20

Wskazwki dotyczce konstruowania DFD

3.Wybieraj znaczce nazwy dla procesw, przepyww, magazynw i terminatorw4.Numeruj procesy5.Przerysowuj DFD pamitajc, e uytkownik, projektant i programista musz je zrozumie6.Unikaj nadmiernie zoonych DFD7.Unikaj logicznych sprzecznoci DFD

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 21

Zasady badania niesprzecznoci diagramu1. unikaj nieskoczonych studni, czyli procesw ktre maj same wejcia a adnych wyj - Czarne dziury

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 22

2. unikaj procesw spontanicznej generacji, czyli takich ktre maj jedynie wyjcia

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 23

3. strze si nieetykietowanych procesw i przepyww (wyjtek stanowi zapisy i odczyty penych pakietw danych do i z magazynw)

4. strze si magazynw tylko-do-zapisu lub tylko-do-odczytu

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 24

Praktyka projektowania - prezentacja projektu Systemu Informacyjnego Biblioteki Publicznej (SIBP)

Model rodowiskowy definiuje nam granice midzy systemem a otoczeniem/rodowiskiemDodatkowym zadaniem modelu jest okrelenie interfejsw pomidzy projektowanym system a otoczenia Elementy modelu rodowiskowego Cele systemuDiagram kontekstowyLista zdarze

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 25

Model rodowiskowy Systemu Informacyjnego Biblioteki Publicznej - SIBP

Cel systemu:Celem systemu SIBP jest gromadzenie informacji o zbiorach bibliotecznych oraz o operacjach ich udostpniania. Wprowadzenie systemu powinno doprowadzi do:skrcenia czasu obsugi operacji wypoyczenia i zwrotu ksiki o poowskrcenia czasu udzielenia informacji o ksikach o 85% (3 min 0,5 min)

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 26

Diagram kontekstowy to narzdzie suce do poznania zakresu dziaania systemu prezentuje projektowany system jako jeden proces

SIBP

CZYTELNIKkontakty z czytelnikami

DZIA GROMADZENIAZBIORW (DGZ)

KIEROWNICTWO

nowe ksiki

raporty z dziaalnoci

Diagram kontekstowy Systemu Informacyjnego Biblioteki Publicznej

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 27

Lista zdarze to tekstowa lista bodcw wystpujcych w wiecie zewntrznym, na ktre musi odpowiada system

Lista zdarze SIBP2.Czytelnik chce si zarejestrowa3.Czytelnik prosi o informacj o ksice 4.Czytelnik wypoycza ksik5.Czytelnik zwraca ksik6.Czytelnik prosi o informacje o aktualnym stanie konta7.Czytelnik zgasza informacj o niemonoci zwrotu ksiki8.Dzia Gromadzenia Zbiorw (DGZ) przysya now ksik9.Kierownictwo potrzebuje (cotygodniowy) raport o biecych zalegociach (T)10.Kierownictwo potrzebuje (comiesicznych) raportw o iloci wypoyczonych ksiek oraz o iloci nowych czytelnikw (T)

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 28

Taktyka tworzenia penego DFD (w metodzie Yourdona):

1. Wstpny DFD - diagram odpowiedzi na zdarzenia

2. Peny DFD powstaje poprzez procesy kompozycji i dekompozycji diagramu odpowiedzi na zdarzenia

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 29SIBP wstpny DFD - diagram odpowiedzi na zdarzenia

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 30

Aby tworzy modele zoonych systemw (a wic o duej iloci procesw) i nie ama zasad zoonoci naley zastosowa kompozycj i dekompozycj diagramu - utworzy diagram wielopoziomowyZasady kompozycji i dekompozycjiW grczymy procesy operujce na wsplnych zasobach danych lub wsplnych obszarach wynikajcych z kontekstu systemu. Pamitamy zasad -maksymalna ilo procesw na jednym diagramie to siedem W dDekomponujemy DFD do poziomu procesw elementarnychProcesy elementarne to takie, ktrych nie trzeba ju rozpisywa na nisze poziomy ich specyfikacj mona przedstawi na pojedynczej stronie A4 (minispecyfikacja)Procesy mog by nierwnomiernie rozbijane na podpoziomy. Jedne procesy mog by do opisania za pomoc dwch poziomw inne czterech (na tym samym penym DFD) i jest to sytuacja poprawna

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 31

Fragment penego DFD (Yourdon. Wspczesna analiza strukturalna)

PROCES 3PROCES 3

Katedra Informatyki AE PSI 2005/06 32

Rwnowaenie wewntrzne DFDZasada zachowania zgodnoci pomidzy poziomami diagramu (Yo