PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W ?· • analizuje znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

Przedmiotowy System Oceniania z biologii zosta opracowany na podstawie: - Rozporzdzenia MEN z dnia 23grudnia 2008 r. - Podstawy Programowej - Statutu Szkoy - Programu nauczania z biologii: Puls ycia. Przedmiotem oceny s: - wiadomoci i umiejtnoci - zaangaowanie w proces nauczania-uczenia si ( aktywno ). Narzdzia pomiaru osigni uczniw: - prace kontrolne (sprawdziany, testy) - kartkwki - odpowied ustna - prace domowe (np. odpowiedzi na pytania, referaty) - aktywno na lekcji (np. kilkuzdaniowa wypowied, praca w grupie, praca z tekstem) - zeszyt Informacja nauczyciela o sposobie kontrolowania i oceniania (kontrakt): - nauczyciel zapowiada prac kontroln co najmniej tydzie wczeniej i omawia jej zakres, - praca kontrolna jest poprzedzona co najmniej jedn lekcj powtrzeniow, - prace kontrolne s obowizkowe. Jeli ucze nie moe napisa pracy kontrolnej w okrelonym terminie, ma obowizek uczyni to na najbliszych zajciach (nie pniej ni w cigu dwch tygodni), - ucze moe poprawi ocen niedostateczn tylko z pracy kontrolnej, do ktrej moe przystpi jeden raz; poprawa jest dobrowolna i musi odbywa si poza zajciami lekcyjnymi, - oceny z kartkwek nie podlegaj poprawie, kartkwki mog obejmowa 2-3 tematy wstecz , organizowane s bez zapowiedzi i s rwnowane z odpowiedzi ustn, - ucze ma prawo do nie oceniania po duszej, usprawiedliwionej nieobecnoci, - ucze moe zgosi nieprzygotowanie do lekcji jeden raz w semestrze bez podania przyczyny (nie dotyczy to wczeniej zapowiadanych sprawdzianw i zaj, na ktrych wystawiana jest ocena kocowa), - zeszyt przedmiotowy jest obowizkowy; przy jego ocenie (raz w roku) bierze si pod uwag: kompletno notatek, zada, estetyka prowadzenia,

- brak zeszytu, pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji ucze zgasza na pocztku lekcji, - wszystkie oceny, ktre uzyskuje ucze s jawne i uzasadnione; przy ocenianiu nauczyciel uwzgldnia moliwoci intelektualne ucznia. - na koniec semestru nie przewiduje si sprawdzianu zaliczeniowego. - ucze ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowizkowe, udzia w zajciach pozalekcyjnych oraz sukcesy w konkursach.

Ocenie podlegaj: - wiadomoci i umiejtnoci okrelone programem nauczania, - stylistyczna, poprawna wypowied , - stopie rozumienia tematu, - poprawne posugiwanie si terminologi biologiczn , - samodzielne projektowanie prostych dowiadcze i przeprowadzanie prostych eksperymentw, - umiejtno korzystania z rnych rde wiedzy, - aktywno na lekcjach. Ocenianie prac kontrolnych: Prace pisemne s punktowane wedug oddzielnego schematu, w zalenoci od zoonoci zagadnienia. Punkty s przeliczane na oceny wedug zasad pomiaru dydaktycznego: 0 29 % - niedostateczny 30 50 % - dopuszczajcy 51 70 % - dostateczny 71 89 % - dobry 90 100 % - bardzo dobry

Ilo i czstotliwo pomiarw jest zalena od poziomu i moliwoci intelektualnych klasy i w zalenoci od realizowanego programu modyfikowana.

ZASADY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH I POST PACH W NAUCE - wszystkie oceny s jawne i podawane na bieco.

- prace kontrolne otrzymuje ucze do wgldu na lekcji, a rodzice w kontaktach indywidualnych (dyur konsultacyjny) i na zebraniach. - prace kontrolne s przechowywane przez nauczyciela do 31 sierpnia danego roku szkolnego - ocena moe by wyraona informacj ustn, stopniem w zalenoci od klasy i ocenianego obszaru dziaalnoci. - o zagroeniu ocen niedostateczn nauczyciel informuje ucznia i wychowawc, a ten na miesic przed klasyfikacj przekazuje informacj rodzicom. System motywacyjny i naprawczy. Tryb postpowania: - ucze majcy kopoty z opanowaniem materiau moe zwrci si o pomoc do nauczyciela i jeeli jest to podane, wsplnie ustalaj program wspomagajcy. np. pomoc nauczyciela przedmiotu, pomoc koleeska, uczestnictwo w dodatkowych zajciach.

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ycia

Dzia programu Temat Poziom wymaga

dopuszczajcy dostateczny dobry bardzo dobry I. Biologia nauka o yciu

1. Biologia jako nauka 2. Komrkowa budowa organizmw

Ucze: okrela przedmiot bada biologii

jako nauki podaje przykady dziedzin

biologii wymienia rda wiedzy

biologicznej wyjania, do czego su atlasy i

klucze wymienia cechy organizmw ywych

wskazuje komrk jako podstawow jednostk organizacji ycia wymienia struktury budowy

komrki rolinnej, zwierzcej, grzyba i bakterii

wyciga wnioski dotyczce komrkowej budowy

Ucze: potrafi korzysta

z poszczeglnych rde wiedzy

rozrnia prb kontroln i badawcz

podaje funkcje poszczeglnych

organelli posuguje si mikroskopem wykonuje proste preparaty

mikroskopowe

Ucze: charakteryzuje wybrane

dziedziny biologii posuguje si waciwymi rdami wiedzy biologicznej podczas rozwizywania problemw

odrnia pod mikroskopem, na schemacie, zdjciu lub po opisie poszczeglne skadniki komrki rysuje obraz widziany pod

mikroskopem wyjania rol poszczeglnych

elementw komrki porwnuje budow rnych

komrek

Ucze: objania zasad stopniowego

komplikowania si poziomw organizacji ycia

wykorzystuje atlasy do rozpoznawania pospolitych gatunkw organizmw

omawia budow i funkcje organelli komrkowych analizuje rnice midzy

poszczeglnymi typami komrek

3. Systematyczny podzia organizmw

organizmw na podstawie obserwacji preparatw

wymienia jednostki klasyfikacji

biologicznej

wyjania, czym zajmuje si

systematyka podaje kryteria wyrnienia

piciu krlestw

charakteryzuje dawne

sposoby klasyfikacji organizmw

omawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej

ocenia sztuczne i naturalne

systemy podziau organizmw uzasadnia potrzeb

klasyfikowania organizmw

II. Jedno i rnorodno organizmw

4. Sposoby odywiania si organizmw 5. Sposoby oddychania organizmw

okrela, czym jest odywianie wymienia podstawowe sposoby

odywiania si organizmw okrela, czym jest oddychanie wyjania, na czym polega

wymiana gazowa wskazuje mitochondrium jako

miejsce, w ktrym zachodzi utlenianie

przedstawia oddychanie tlenowe i fermentacj jako procesy dostarczajce energii

omawia rnice midzy organizmami samoywnymi a cudzoywnymi

wymienia czynniki niezbdne do ycia organizmw samoywnych i cudzoywnych

wymienia substraty i produkty fotosyntezy

wyjania, na czym polega fotosynteza

omawia rne sposoby

oddychania wymienia przykady

organizmw ilustrujcych rne sposoby oddychania

rozrnia wymian gazow i oddychanie wewntrzkomrkowe

charakteryzuje rne strategie odywiania

wykazuje rnorodno odywiania si organizmw cudzoywnych

okrela warunki przebiegu fotosyntezy

ocenia, czy dany organizm jest samoywny, czy cudzoywny

uzasadnia, e oddychanie jest

procesem niezbdnym do ycia

wykazuje rnice w pobieraniu i trawieniu pokarmw u rnych organizmw

wyjania, na czym polega chemosynteza

wykazuje zaleno midzy rodowiskiem ycia a budow narzdw wymiany gazowej

porwnuje oddychanie tlenowe i beztlenowe

omawia znaczenie fermentacji zapisuje sownie rwnanie

reakcji oddychania tlenowego

6. Sposoby rozmnaania si organizmw

okrela, czym jest rozmnaanie wyrnia rozmnaanie pciowe i

bezpciowe podaje przykady pciowego i

bezpciowego rozmnaania si organizmw

rozpoznaje sposoby

rozmnaania si organizmw wyjania, na czym polega

rozmnaanie bezpciowe rozpoznaje pczkujce drode

obserwowane pod mikroskopem

omawia rnice midzy rozwojem prostym a zoonym

charakteryzuje rodzaje

rozmnaania ocenia znaczenie przemiany

pokole charakteryzuje typy rozwoju

zarodka stosuje w praktyce

wiadomoci dotyczce rozmnaania wegetatywnego

wykazuje zwizek midzy

sposobem zapodnienia a rodowiskiem ycia organizmw

ocenia znaczenie samozapodnienia

III. Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe

7. Bakterie a wirusy 8. Protisty

wymienia miejsca wystpowania bakterii i wirusw

rozpoznaje i podaje nazwy form morfologicznych bakterii widocznych na preparacie mikroskopowym lub ilustracji

wymienia miejsca wystpowania protistw wymienia grupy organizmw

nalecych do protistw wskazuje rodowisko ycia

glonw podaje przykady organizmw

nalecych do glonw

podaje charakterystyczne cechy budowy bakterii i wirusw

wymienia cechy, ktrymi wirusy rni si od organizmw

podaje przykady bakterii i wirusw

okrela znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce

omawia czynnoci yciowe poszczeglnych grup protistw

wymienia wsplne cechy

organizmw zaliczanych

charakteryzuje wybrane czynnoci yciowe bakterii

wymienia choroby bakteryjne i wirusowe

rysuje ksztaty bakterii obserwowanych pod mikroskopem

charakteryzuje poszczeglne grupy protistw wykazuje chorobotwrcze

znaczenie protistw wyjania, e glony to grupa

ekologiczna, do ktrej nale przedstawiciele trzech krlestw

omawia wybrane czynnoci

ocenia znaczenie bakterii i wirusw

okrela warunki tworzenia si przetrwalnikw

ocenia rol bakterii jako symbiontw i destruentw

porwnuje czynnoci yciowe poszczeglnych grup protistw wymienia choroby

wywoywane przez protisty rozpoznaje pod mikroskopem,

rysuje i opisuje budow przedstawicieli protistw

analizuje wpyw zakwitw

glonw na inne organizmy w rodowisku

ocenia znaczenie glonw w przyrodzie i gospodarce czowieka

9. Glony przedstawiciele trzech krlestw 10. Grzyby i porosty

podaje przykady grzybw

i porostw opisuje budow grzybw rozpoznaje pleniaka biaego w

obrazie mikroskopowym wymienia sposoby rozmnaania

si grzybw rozpoznaje porosty wrd

innych organizmw

do glonw omawia znaczenie glonw

w przyrodzie i gospodarce czowieka

omawia czynnoci yciowe

grzybw podaje przykady znaczenia grzybw w przyrodzie i gospodarce czowieka rozpoznaje porosty jako

organizmy zbudowane z grzybni i glonu

wyjania, co to jest grzybica

yciowe glonw charakteryzuje budow

grzybw owocnikowych omawia sposoby rozmnaania si grzybw analizuje znaczenie grzybw

w przyrodzie i gospodarce czowieka

wykonuje i opisuje rysunek wskazanych grzybw

wyjania zaleno midzy gbokoci a wystpowaniem okrelonych grup glonw

wykazuje znaczenie mikoryzy

dla grzyba i roliny okrela znaczenie

poszczeglnych komponentw w budowie plechy porostu

proponuje sposb badania czystoci powietrza, znajc wraliwo porostw na zanieczyszczenia

rozpoznaje i podaje nazwy rnych form morfologicznych porostw

IV. wiat rolin 11. Tkanki rolinne 12. Budowa i funkcje korzenia

wyjania, czym jest tkanka podaje przykady tkanek

rolinnych wskazuje na ilustracji komrki

tworzce tkank wymienia podstawowe funkcje

korzenia rozpoznaje systemy korzeniowe

dokonuje podziau tkanek rolinnych na twrcze i stae

wymienia cechy budowy poszczeglnych tkanek rolinnych

opisuje funkcje wskazanych tkanek

rozpoznaje modyfikacje

korzeni omawia budow

zewntrzn korzenia rozpoznaje pod mikroskopem

tkanki budujce korze

charakteryzuje budow, rozmieszczenie i funkcje poszczeglnych tkanek rolinnych

wykonuje preparat ze skrki cebuli i rozpoznaje w nim tkank okrywajc

analizuje budow

wewntrzn korzenia jako funkcjonalnej caoci

charakteryzuje przyrost na dugo

rysuje rne systemy korzeniowe

rysuje schematycznie

przekrj poprzeczny i poduny odygi

wykazuje zwizek budowy wskazanej tkanki z jej funkcj

rozpoznaje i rysuje tkanki widoczne na przekrojach organw rolinnych

wyjania sposb pobierania

wody przez rolin projektuje dowiadczenie wiadczce o przewodzeniu wody z korzenia do odygi

charakteryzuje modyfikacje korzeni

analizuje zwizek budowy

zmodyfikowanych odyg z ich funkcjami

13. Budowa i funkcje odygi 14. Li wytwrnia pokarmu 15. Mszaki 16. Paprotniki 17. Roliny nagonasienne

omawia funkcje odygi podaje nazwy elementw

budowy zewntrznej odygi wymienia funkcje lici rozpoznaje elementy budowy

licia rozpoznaje licie pojedyncze i

zoone wymienia miejsca wystpowania

mszakw podaje nazwy organw

mszakw wymienia miejsca wystpowania

paprotnikw rozpoznaje organy paproci rozpoznaje paprotniki wymienia miejsca wystpowania rolin nagonasiennych rozpoznaje roliny nagonasienne

wrd innych rolin wymienia miejsca wystpowania

rolin okrytonasiennych podaje nazwy elementw

budowy kwiatu rozrnia kwiat i kwiatostan rozpoznaje roliny

okrytonasienne wrd innych rolin

rozpoznaje tkanki budujce

odyg rozrnia rodzaje odyg rozpoznaje rne modyfikacje

lici rozpoznaje na preparacie

mikroskopowym tkanki budujce li

rozrnia typy ulistnienia odygi

rozpoznaje mszaki wrd

innych rolin omawia znaczenie mszakw w

przyrodzie i gospodarce czowieka

wyjania rol poszczeglnych

organw paprotnikw wymienia przystosowania rolin nagonasiennych do warunkw ycia omawia znaczenie rolin

nagonasiennych w przyrodzie i gospodarce czowieka

wymienia sposoby rozsiewania

nasion i owocw rozrnia owoce pojedyncze i

zoone

rozpoznaje rodzaje

unerwienia lici omawia funkcje

poszczeglnych modyfikacji lici

analizuje cykl rozwojowy

mszakw rysuje mech i podpisuje jego

organy analizuje cykl rozwojowy

paproci charakteryzuje skrzypy,

widaki i paprocie analizuje cykl rozwojowy sosny rozpoznaje rodzime gatunki nagonasiennych okrela, z jakiego gatunku

drzewa lub krzewu pochodzi wskazana szyszka

omawia funkcje

poszczeglnych elementw budowy kwiatu

analizuje cykl rozwojowy rolin okrytonasiennych

ocenia znaczenie rolin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce czowieka

analizuje funkcje

poszczeglnych elementw budowy anatomicznej licia

rysuje rne typy ulistnienia odygi

wyjania, dlaczego mszaki s

najprostszymi rolinami ldowymi

rozpoznaje za pomoc atlasw

5 gatunkw rodzimych paprotnikw

dowodzi zwizku budowy

rolin nagonasiennych ze rodowiskiem

wykazuje zwizek budowy kwiatu ze sposobem zapylania charakteryzuje sposoby

rozsiewania nasion i owocw, wykazujc zwizek z ich budow

rozpoznaje 5 gatunkw drzew

okrytonasiennych wystpujcych w Polsce

18. Roliny okrytonasienne

omawia znaczenie rolin o...

Recommended

View more >