PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII A AY WZ ZŁY I.pdf · PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOY PODSTAWOWEJ </p> <p>Zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/10. </p> <p>Podrcznik nr KR-11-01/10-KR-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej </p> <p>w klasie I szkoy podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, </p> <p>Wydawnictwo w. Stanisawa BM </p> <p>Na przedmiotowy systemu oceniania z religii skadaj si: </p> <p>1. Obszary aktywnoci ucznia podlegajce ocenie. </p> <p>2. Wymagania programowe i kryteria oceniania osigni uczniw. </p> <p>3. Przewidywane osignicia uczniw. </p> <p>Ad. 1. Obszary aktywnoci ucznia podlegajce ocenie 1. Formy ustne: </p> <p> Odpowiedzi ustne. </p> <p> Opowiadania odtwrcze i twrcze. </p> <p> Dialog. </p> <p>2. Formy pisemne: </p> <p> Zadania domowe. </p> <p> wiczenia wykonane na lekcji. </p> <p>3. Formy praktyczne </p> <p> Dziaania wynikajce z celw lekcji. </p> <p> Aktywno ucznia na lekcji. </p> <p>Ucze ma obowizek: </p> <p> Prowadzi wiczenia (zeszyt). </p> <p> Poprawi ocen niedostateczn. </p> <p>Dodatkowo ucze moe: </p> <p> Za udzia w konkursach religijnych organizowanych na terenie szkoy, parafii, przejcie do wyszych etapw </p> <p>konkursw diecezjalnych czy oglnopolskich oraz za otrzymanie wyrnie lub zajcie miejsc otrzyma </p> <p>ocen celujc biec, rdroczn lub roczn. </p> <p>Ad. 2. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania osigni uczniw </p> <p>I. PODSTAWOWE: </p> <p>Na ocen celujc ucze: </p> <p> Spenia wymagania na ocen bardzo dobr. </p> <p> Posiada wiedz i umiejtnoci, ktre s efektem samodzielnej pracy, wynikaj z indywidualnych </p> <p>zainteresowa, potrafi je zaprezentowa. </p> <p> Jest bardzo aktywny na lekcji. </p> <p> Wykonuje zadane prace i wiczenia, przynosi niezbdne pomoce. </p> <p> Prowadzi na bieco wiczenia (zeszyt). </p> <p> Osiga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych. </p> <p>Na ocen bardzo dobr ucze: </p> <p> Posiada peny zakres wiadomoci i umiejtnoci wynikajcych z programu nauczania. </p> <p> Sprawnie posuguje si nabytymi umiejtnociami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji. </p> <p> Posiada i starannie prowadzi wiczenia (zeszyt). </p> <p> Przynosi niezbdne pomoce. </p> <p> Bierze aktywny udzia w organizowanych konkursach religijnych na terenie szkoy i parafii. </p> <p>Na ocen dobr ucze: </p> <p> Opanowa wikszo wiadomoci i umiejtnoci wynikajcych z programu nauczania i potrafi je poprawnie </p> <p>zaprezentowa. </p> <p> Prowadzi na bieco wiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do katechezy. </p> <p> Wykonuje systematycznie zadane prace i wiczenia. </p> <p> Ucze posiada wiedz i umiejtnoci pozwalajce na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji. </p> <p>Na ocen dostateczn ucze: </p> <p> Posiada wiedz i umiejtnoci niezbdne na danym etapie nauki, pozwalajce na rozumienie podstawowych </p> <p>zagadnie. </p> <p> Potrafi wyrywkowo stosowa wiedz, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, ale ma </p> <p>braki w wiadomociach. </p> <p> Uzupenia na bieco wiczenia (zeszyt). </p> <p> Wykonuje zadane prace i przynosi niezbdne pomoce np. podrcznik. </p> <p> Nie wykazuje wikszego zainteresowania przedmiotem. </p> <p>Na ocen dopuszczajc ucze: </p> <p> Posiada minimaln wiedz i umiejtnoci przewidziane w programie nauczania. </p> <p> Posiada braki w wiedzy i umiejtnociach religijnych, ktre nie uniemoliwiaj mu czynienia postpw w </p> <p>cigu dalszej nauki. </p> <p> Ma wiczenia (zeszyt), ktre rzadko s uzupeniane. </p> <p> Sporadycznie wcza si w prac grupy, proste polecenia wymagajce zastosowania podstawowych </p> <p>umiejtnoci wykonuje przy pomocy nauczyciela. </p> <p>Na ocen niedostateczn ucze: </p> <p> Nie zostay spenione kryteria wymaga na ocen dopuszczajc, niezbdne do opanowania podstawowych </p> <p>umiejtnoci. </p> <p> Nie prowadzi zeszytu, wicze, nie wykonuje zadawanych prac. </p> <p> Odmawia wszelkiej wsppracy. </p> <p>II. SZCZEGOWE: </p> <p>Na ocen celujc ucze: </p> <p> Opanowa materia przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. </p> <p> Samodzielnie i twrczo rozwija wasne zainteresowania przedmiotem. </p> <p> Bierze udzia i osiga sukcesy w konkursach religijnych. </p> <p> Biegle posuguje si zdobyt wiedz, posiada wiedz wykraczajc poza program nauczania klasy pierwszej. </p> <p> Jest wzorem i przykadem dla innych uczniw. </p> <p> Posiada uzupenione wiczenia (zeszyt). </p> <p>Na ocen bardzo dobr ucze: </p> <p> Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowa Maryjo, Przykazanie mioci, Aniele Boy, Wieczny odpoczynek, Akt </p> <p>nadziei, Akt alu. </p> <p> Rozumie religijne znaczenie znaku krzya i poprawnie czyni znak krzya. </p> <p> Wie, kim bya i dlaczego warto naladowa wit King patronk roku. </p> <p> Rozpoznaje Pismo wite. </p> <p> Wie, e Pismo wite jest najwaniejsz Ksig. </p> <p> Rozumie, e koci jest miejscem spotkania z Bogiem. </p> <p> Rozumie, e Pan Jezus jest obecny w kociele i sakramentach. </p> <p> Wie, kim jest Maryja. </p> <p> Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego yciu. </p> <p> Zna pojcia: sumienie, Bg, dobro, zo. </p> <p> Wie, czym jest chrzest wity w yciu czowieka. </p> <p> Wyjania modlitw Ojcze nasz. </p> <p> Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie. </p> <p> Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite. </p> <p> Zna i stosuje pozdrowienia chrzecijaskie. </p> <p> Poprawnie zachowuje si w kociele i w miejscach kultu. </p> <p> Z szacunkiem odnosi si do kapanw, rodzicw, nauczycieli, wychowawcw. </p> <p> Posiada uzupenione wiczenia (zeszyt). </p> <p>Na ocen dobr ucze: </p> <p> Zna wikszo modlitw przewidzianych w programie nauczania. </p> <p> Rozumie religijne znaczenie znaku krzya i poprawnie czyni znak krzya. </p> <p> Wie, kim bya i dlaczego warto naladowa wit King patronk roku. </p> <p> Rozpoznaje Pismo wite. </p> <p> Wie, e Pismo wite jest najwaniejsz Ksig. </p> <p> Wie, kim jest Maryja. </p> <p> Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego yciu. </p> <p> Zna pojcia: sumienie, Bg, dobro, zo. </p> <p> Wie, czym jest chrzest w yciu czowieka. </p> <p> Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie. </p> <p> Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite. </p> <p> Zna i stosuje pozdrowienia chrzecijaskie. </p> <p> Poprawnie zachowuje si w kociele i w miejscach kultu. </p> <p> Z szacunkiem odnosi si do kapanw, rodzicw, nauczycieli, wychowawcw. </p> <p> Posiada uzupenione wiczenia (zeszyt). </p> <p>Na ocen dostateczn ucze: </p> <p> Zna niektre modlitwy przewidziane w programie nauczania. </p> <p> Poprawnie czyni znak krzya. </p> <p> Wie, e wita Kinga jest patronk roku. </p> <p> Rozpoznaje Pismo wite. </p> <p> Wie, kim jest Maryja. </p> <p> Zna pojcia: dobro, zo. </p> <p> Rozumie czym jest chrzest wity w yciu czowieka. </p> <p> Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie. </p> <p> Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite. </p> <p> Zna i stosuje pozdrowienia chrzecijaskie. </p> <p> Poprawnie zachowuje si w kociele i miejscach kultu. </p> <p> Z szacunkiem odnosi si do kapanw, rodzicw, nauczycieli, wychowawcw. </p> <p> Na bieco uzupenia wiczenia (zeszyt). </p> <p>Na ocen dopuszczajc ucze: </p> <p> Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomoc nauczyciela. </p> <p> Poprawnie czyni znak krzya. </p> <p> Wie, e wita Kinga jest patronk roku. </p> <p> Wie, kim jest Maryja. </p> <p> Zna pojcia: dobro, zo. </p> <p> Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie. </p> <p> Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite. </p> <p> Zna pozdrowienia chrzecijaskie. </p> <p> Posiada wiczenia (zeszyt), w ktrych s liczne braki. </p> <p>Na ocen niedostateczn ucze: </p> <p> Nie spenia wymaga na ocen dopuszczajc. </p> <p>Ad. 3. Przewidywane osignicia uczniw Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowa Maryjo, Przykazanie mioci, Aniele Boy, Wieczny odpoczynek, Akt </p> <p>nadziei, Akt alu. </p> <p> Rozumie religijne znaczenie znaku krzya i poprawnie czyni znak krzya. </p> <p> Wie, kim bya i dlaczego warto naladowa wit King patronk roku. </p> <p> Rozpoznaje Pismo wite. </p> <p> Wie, e Pismo wite jest najwaniejsz Ksig. </p> <p> Rozumie, e koci jest miejscem spotkania z Bogiem. </p> <p> Wie i rozumie, e Pan Jezus jest obecny w kociele i sakramentach. </p> <p> Wie, kim jest Maryja. </p> <p> Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego yciu. </p> <p> Zna pojcia: sumienie, Bg, dobro, zo. </p> <p> Wie, czym jest chrzest wity w yciu czowieka. </p> <p> Wyjania modlitw Ojcze nasz. </p> <p> Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie. </p> <p> Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite. </p> <p> Zna i stosuje pozdrowienia chrzecijaskie. </p> <p> Poprawnie zachowuje si w kociele i w miejscach kultu. </p> <p> Bierze czynny udzia w Eucharystii, witowaniu niedzieli i uroczystociach religijnych. </p> <p> Z szacunkiem odnosi si do kapanw, rodzicw, nauczycieli, wychowawcw. </p> <p>OBNIONE WYMAGANIA EDUKACYJNE </p> <p>DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ SZKOY PODSTAWOWEJ: </p> <p> Zna niektre modlitwy przewidziane w programie nauczania. </p> <p> Poprawnie czyni znak krzya. </p> <p> Wie, e wita Kinga jest patronk roku. </p> <p> Rozpoznaje Pismo wite. </p> <p> Wie, kim jest Maryja. </p> <p> Zna pojcia: dobro, zo. </p> <p> Rozumie czym jest chrzest wity w yciu czowieka. </p> <p> Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie. </p> <p> Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite. </p> <p> Zna i stosuje pozdrowienia chrzecijaskie. </p> <p> Poprawnie zachowuje si w kociele i miejscach kultu. </p> <p> Z szacunkiem odnosi si do kapanw, rodzicw, nauczycieli, wychowawcw. </p> <p> Na bieco uzupenia wiczenia (zeszyt) </p>