PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE - wimii.pcz.pl ?· elementów maszyn, identyfikuje obciążenie elementów,…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>WIMiI_IB_mk_12 Cykl ksztacenia rozpoczynajcy si w roku akademickim 2013/2014 1/5 </p> <p>PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE </p> <p>I KARTA PRZEDMIOTU </p> <p>CEL PRZEDMIOTU </p> <p>C1. Uzyskanie przez studentw wiedzy z zakresu budowy, sposobu przenoszenia obcie i projektowania elementw maszyn, w tym pocze, oyskowania i zespow przekazywania napdu. </p> <p>C2. Nabycie przez studentw praktycznych umiejtnoci obliczania elementw maszyn oraz samodzielnego projektowania prostych zespow mechanicznych. </p> <p>WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI </p> <p>1. Wiedza z zakresu zapisu konstrukcji </p> <p>2. Znajomo mechaniki i wytrzymaoci materiaw w podstawowym inynierskim zakresie. </p> <p>3. Umiejtno obsugi komputera. </p> <p>4. Umiejtno korzystania z rnych rde informacji w tym z internetowych baz wiedzy. </p> <p>5. Umiejtnoci prawidowej interpretacji i prezentacji wasnych dziaa. </p> <p>EFEKTY KSZTACENIA </p> <p>EK 1 potrafi sformuowa oglne i szczegowe zasady projektowania i gwne kryterium projektowania, w tym zagadnienia wytrzymaoci zmczeniowej, wyboczenia sprystego, zagadnie kontaktowych </p> <p>EK 2 potrafi omwi budow, zidentyfikowa obcienie i wyjani zasady obliczania podstawowych elementw maszyn: pocze, elementw sprystych, oysk, sprzgie i hamulcw, waw maszynowych, przekadni mechanicznych, </p> <p>EK 3 potrafi przeprowadzi podstawowe obliczenia wytrzymaociowe elementw maszyn, </p> <p>EK 4 potrafi samodzielnie wykona projekt prostego zespou mechanicznego do realizacji okrelonych czynnoci. </p> <p>Nazwa przedmiotu: </p> <p>Podstawy konstrukcji maszyn </p> <p>Fundamentals of machine design </p> <p>Kierunek: </p> <p>Inynieria Biomedyczna Forma studiw: </p> <p>stacjonarne Kod przedmiotu: IB_mk_12 </p> <p>Rodzaj przedmiotu: </p> <p>obowizkowy modu kierunkowy oglny </p> <p>Poziom kwalifikacji: </p> <p>I stopnia Rok: II Semestr: IV </p> <p>Rodzaj zaj: </p> <p>wykad, projekt Liczba godzin/tydzie: </p> <p>2WE, 2P Liczba punktw: </p> <p>6 ECTS </p> <p>WIMiI_IB_mk_12 Cykl ksztacenia rozpoczynajcy si w roku akademickim 2013/2014 2/5 </p> <p>TRECI PROGRAMOWE </p> <p>Forma zaj WYKAD Liczba godzin </p> <p>W1 Zasady projektowania, normalizacja. 1 </p> <p>W2 Wytrzymao zmczeniowa, wyboczenie spryste, zagadnienia kontaktowe. 2 </p> <p>W3 Poczenia gwintowe, normalizacja gwintw, ruba jako maszyna robocza, zasady obliczania rub, gwinty napdowe, przekadnie rubowe. </p> <p>4 </p> <p>W4 Poczenia ksztatowe: kokowe, sworzniowe, wpustowe, czopowe, rozwizania konstrukcyjne i zasady obliczania. </p> <p>2 </p> <p>W5 Poczenia nierozczne: spawane, zgrzewane lutowane, klejowe, nitowe, zasady projektowania i obliczania. </p> <p>1 </p> <p>W6 Poczenia tarciowe: wciskowe, zaciskowe, rozprno-zaciskowe, rozwizania konstrukcyjne i zasady obliczania. </p> <p>2 </p> <p>W7 Elementy spryste: spryny metalowe i elastomerowe. 2 </p> <p>W8 Podstawy tribologii, oyska lizgowe, rozwizania konstrukcyjne i zasady obliczania. </p> <p>1 </p> <p>W9 oyskowania toczne, rozwizania konstrukcyjne, zasady doboru oysk, smarowanie, uszczelnienia. </p> <p>2 </p> <p>W10 Way i osie, zasady projektowania. 2 </p> <p>W11 Sprzga mechaniczne i hamulce, rozwizania konstrukcyjne, zasady projektowania i obliczania. </p> <p>2 </p> <p>W12 Przekadnie zbate: geometria przekadni walcowych, korekcja zazbienia, obliczenia wytrzymaociowe. </p> <p>4 </p> <p>W13 Przekadnie zbate stokowe: geometria i obliczenia wytrzymaociowe. 2 </p> <p>W14 Przekadnie zbate limakowe: geometria i obliczenia wytrzymaociowe. 1 </p> <p>W15 Przekadnie pasowe: przekadnie asynchoniczne i synchroniczne, konstrukcja i obliczanie. </p> <p>2 </p> <p>Razem 30 </p> <p>Forma zaj PROJEKT Liczba godzin </p> <p>P1 Projekt 1: projekt elementarnych pocze, okrelanie granicy zmczenia. 1 </p> <p>P2 Projekt 1a: projekt zcza rubowego. 2 </p> <p>P3 Projekt 1b: projekt poczenia spawanego. 2 </p> <p>P4 Projekt 1c: projekty wybranych pocze ksztatowych. 3 </p> <p>P5 Projekt 2: mechanizm ze rub robocz zaoenia zadania projektowego. 3 </p> <p>P6 Projekt 2: obliczenia wytrzymaociowe elementw mechanizmu. 3 </p> <p>P7 Projekt 2: wykonanie rysunku zestawieniowego. 8 </p> <p>P8 Projekt 2: wykonanie rysunkw wykonawczych wybranych detali. 8 </p> <p>Razem 30 </p> <p>NARZDZIA DYDAKTYCZNE </p> <p>1. cykl prezentacji komputerowych do wszystkich tematw wykadw </p> <p>2. stanowiska krelarskie </p> <p>3. stanowiska komputerowe </p> <p>4. program Autodesk AutoCAD licencja edukacyjna dostpna w laboratorium komputerowym </p> <p>5. tablice, katalogi, normy </p> <p>WIMiI_IB_mk_12 Cykl ksztacenia rozpoczynajcy si w roku akademickim 2013/2014 3/5 </p> <p> SPOSOBY OCENY ( F FORMUJCA, P PODSUMOWUJCA) </p> <p>F1. ocena przygotowania do wicze projektowych </p> <p>F2. ocena umiejtnoci stosowania wiedzy nabytej podczas wykadu </p> <p>F3. ocena realizacji zadania podczas wicze projektowych </p> <p>F4. ocena aktywnoci podczas zaj </p> <p>P1. ocena poprawnoci rozwizania projektowego zaliczenie na ocen* </p> <p>P2. ocena zdobytej wiedzy i umiejtnoci w formie egzaminu zaliczenie na ocen </p> <p>*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektw i sprawdzianw </p> <p>OBCIENIE PRAC STUDENTA </p> <p>Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci </p> <p>Godziny kontaktowe z prowadzcym (wykad, projekt, konsultacje) Zapoznanie si ze wskazan literatur Przygotowanie do zaj projektowych Wykonanie finalnej formy projektu Przygotowanie do egzaminu Egzamin </p> <p>30W+30P 60 godz. 5 godz. 35 godz. 15 godz. 15 godz. 17 godz. 3 godz. </p> <p>Suma godzin 150 godz. </p> <p>Liczba punktw ECTS dla przedmiotu 6 ECTS </p> <p>Liczba punktw ECTS, ktr student uzyskuje na zajciach wymagajcych bezporedniego udziau prowadzcego </p> <p>2,7 ECTS </p> <p>Liczba punktw ECTS, ktr student uzyskuje w ramach zaj o charakterze praktycznym, w tym zaj laboratoryjnych i projektowych </p> <p>2,2 ECTS </p> <p>LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA </p> <p>1. Przykady oblicze z podstaw konstrukcji maszyn. Poczenia, spryny, way i osie. Pod red. E. Mazanka. WNT, Warszawa 2012. </p> <p>2. Przykady oblicze z podstaw konstrukcji maszyn. oyska, sprzga i hamulce, przekadnie mechaniczne. Pod red. E. Mazanka. WNT, Warszawa 2012. </p> <p>3. Podstawy konstrukcji maszyn. Pod redakcj B. Branowskiego. Wydawnictwo Politechniki Poznaskiej, Pozna 2007. </p> <p>4. Podstawy konstrukcji maszyn. Pod redakcj Z. Osiskiego. PWN, Warszawa 2002. </p> <p>5. L. Kurmaz, O. Kurmaz: Projektowanie wzw i czci maszyn. Wydawnictwo Politechniki witokrzyskiej, Kielce 2011. </p> <p>6. Specyfikacje geometrii wyrobw (GPS): podrcznik europejski. Pod red. Z. Humiennego. WNT, Warszawa 2004. </p> <p>PROWADZCY PRZEDMIOT (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) </p> <p>1. dr hab. in. Ludwik Kania, prof. PCz ludwik@imipkm.pcz.pl </p> <p>2. dr hab. in. Janusz Szmidla, prof. PCz szmidla@imipkm.pcz.pl </p> <p>3. dr hab. in. Sebastian Uzny, prof. PCz uzny@imipkm.pcz.pl </p> <p>4. dr in. Szczepan piewak s.spiewak@imipkm.pcz.pl </p> <p>mailto:ludwik@imipkm.pcz.plmailto:uzny@imipkm.pcz.plmailto:s.spiewak@imipkm.pcz.pl</p> <p>WIMiI_IB_mk_12 Cykl ksztacenia rozpoczynajcy si w roku akademickim 2013/2014 4/5 </p> <p>MATRYCA REALIZACJI I WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA </p> <p>Efekt ksztacenia </p> <p>Odniesienie danego efektu do efektw </p> <p>zdefiniowanych dla caego programu </p> <p>(PEK) </p> <p>Cele przedmiotu </p> <p>Treci programowe </p> <p>Narzdzia dydaktyczne </p> <p>Sposb oceny </p> <p>EK1 </p> <p>K_W05 KIR_W05 K_K01 K_K02 </p> <p>C1 W1,2 1 P2 </p> <p>EK2 </p> <p>K_W05 KIR_W05 K_K01 K_K02 </p> <p>C1 W3-15 1 P2 </p> <p>EK3 K_U05 </p> <p>KIR_U03 KIR_U04 </p> <p>C2 P1-4 2, 3, 4, 5 F1, F2 F3, F4 </p> <p>P1 </p> <p>EK4 K_U05 </p> <p>KIR_U03 KIR_U04 </p> <p>C2 P5-8 2, 3, 4, 5 F1, F2 F3, F4 </p> <p>P1 </p> <p>WIMiI_IB_mk_12 Cykl ksztacenia rozpoczynajcy si w roku akademickim 2013/2014 5/5 </p> <p>II. FORMY OCENY - SZCZEGY </p> <p> Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5 </p> <p>EK1 </p> <p> Student nie opanowa podstawowej wiedzy z zakresu zasad projektowania </p> <p> Student czciowo opanowa wiedz z zasad projektowania </p> <p> Student opanowa wiedz z zakresu zasad projektowania, zna szczegowe zasady, ma wiedz o rozszerzonych metodach oblicze elementw maszyn </p> <p> Student bardzo dobrze opanowa wiedz z zakresu zasad projektowania, samodzielnie zdobywa i poszerza wiedz przy uyciu rnych rde </p> <p>EK2 </p> <p> Student nie opanowa podstawowej wiedzy z zakresu budowy elementw maszyn i metod ich obliczania </p> <p> Student opanowa wiedz z zakresu budowy elementw maszyn i sposobw ich obliczania jedynie w oglnym zarysie </p> <p> Student dobrze opanowa wiedz z zakresu budowy elementw maszyn, identyfikuje obcienie elementw, umie omwi i wyjani zasady ich obliczania </p> <p> Student bardzo dobrze opanowa wiedz z zakresu budowy elementw maszyn, zna i rozumie zasady ich uycia oraz szczegowo omawia sposoby obliczania elementw maszyn </p> <p>EK3 </p> <p> Student nie potrafi obliczy wymiarw elementw maszyn, ani rozwiza prostych zada wytrzymaociowych </p> <p> Student nie potrafi w peni samodzielnie rozwiza zadania inynierskiego, potrzebuje pomocy prowadzcego </p> <p> Student samodzielnie rozwizuje problemy wynikajce w trakcie realizacji wicze, potrafi zidentyfikowa obcienie i obliczy poprawnie wymiary elementw maszyn </p> <p> Student potrafi samodzielnie okreli wariantowe rozwizania problemw inynierskich, bez trudu wykonuje zoone obliczenia maszyn. </p> <p>EK4 </p> <p> Student nie wykona wyznaczonych zada projektowych. </p> <p> Student wykona wyznaczone zadania projektowe, ale nie w peni samodzielnie </p> <p> Student wykona wyznaczone zadania projektowe, potrafi prezentowa wyniki swojej pracy oraz dokonuje ich analizy </p> <p> Student wykona wyznaczone zadania, potrafi w sposb zrozumiay uzasadnia zastosowane metody, zna ich sabe i mocne strony </p> <p>Dopuszcza si wystawienie oceny powkowej o ile student speniajcy wszystkie efekty ksztacenia wymagane do oceny penej spenia niektre efekty ksztacenia odpowiadajce ocenie wyszej. </p> <p>III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Informacje dla studentw kierunku Inynieria Biomedyczna o planie zaj i programie studiw </p> <p>dostpne s na tablicy informacyjnej Wydziau oraz stronie internetowej Wydziau: www.wimii.pcz.pl </p> <p>2. Pliki prezentacji znajduj si na stronie internetowej IMiPKM: www.imipkm.pcz.pl 3. Informacje o harmonogramie odbywania zaj znajduj si na tablicy informacyjnej IMiPKM. 4. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zaj oraz </p> <p>umieszczona jest na drzwiach pokojw pracownikw prowadzcych zajcia. </p> <p>http://www.wimii.pcz.pl/http://www.imipkm.pcz.pl/</p>