PSO Wiedza o kulturze

  • Published on
    23-Mar-2016

  • View
    220

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Przedmiotowy system oceniania z wok w lo

Transcript

<ul><li><p> Zakadane osignicia ucznia Wrd osigni dotyczcych wiedzy i umiejtnoci w przedmiocie wiedza o kulturze wyszczeglni mona cztery obszary: </p><p> 2) Osignicia dotyczce postaw skupiaj si na: </p><p>o czonka kultury wiatowej, europejskiej, narodowej i regionalnej; </p><p>aniu wsppracy w grupie; </p><p>intelektualnym. </p><p> Kryteria oceniania Ocena pracy ucznia i jego postpw w nauce w przypadku przedmiotu wiedza o kulturze powinna odzwierciedla przede wszystkim aktywno i inicjatyw podczas zaj, wkad pracy, sumienno i rzetelno przy wykonywaniu rnego rodzaju zada. Dopiero w drugiej kolejnoci naley oceni opanowanie wiedzy. Wane jest przede wszystkim ocenianie ksztatujce, stanowice wskanik mocnych i sabych stron ucznia. Biorc pod uwag fakt, e zajcia odbywaj si jedynie raz w tygodniu i tylko przez rok, zasadne jest wprowadzenie systemu plusw i minusw przyznawanych uczniom np. za aktywno na lekcji lub jej brak, przygotowywanie zada domowych w wyrniajcy si sposb lub ich niewykonywanie czy realizowanie dodatkowych zada dla chtnych. Za zebranie piciu plusw ucze otrzymuje ocen pozytywn, a pi minusw negatywn. Naley raczej zrezygnowa z typowych odpowiedzi ustnych sprawdzajcych opanowanie danej partii materiau, poniewa s one czasochonne i nie angauj caego zespou uczniowskiego. Sprawdzanie wiedzy odbywa si poprzez testy wyboru (jedna waciwa odpowied z kilku podanych), a umiejtnoci dziki testom praktycznym oraz sprawdzianom odwoujcym si do czytania ze zrozumieniem. Z uwagi na niewielk liczb zaj niewskazane jest przeprowadzanie podsumowujcych prac klasowych. W cigu semestru nauczyciel ocenia dwie prace pisemne kadego ucznia (np. recenzj, rozprawk, analiz i interpretacj tekstu kultury, reporta, fotoreporta, wywiad, prezentacj multimedialn). Dobr okazj do wszechstronnej oceny efektw semestralnej czy caorocznej pracy uczniw jest ich uczestnictwo w dziaaniach praktycznych, np. w grupowej realizacji projektu edukacyjnego. Osignicia uczniw, szczeglnie te, ktre wykraczaj poza poziom podstawowy, ocenia si indywidualnie, w zalenoci od profilu klasy, moliwoci i zainteresowa uczniw, przede wszystkim za biorc pod uwag zaangaowanie, rozwj i postpy danej osoby. Wymagania edukacyjne na poszczeglne stopnie: Stopie niedostateczny (1) Ucze: </p><p>Stopie dopuszczajcy (2) Ucze: </p></li><li><p> rzega zwizki przyczynowo-skutkowe pomidzy zjawiskami w kulturze; </p><p>Stopie dostateczny (3) Ucze: </p><p>-skutkowe; </p><p>na temat tekstw kultury; </p><p>Stopie dobry (4) Ucze: </p><p>sytuacjach; </p><p>ach i korzysta z nich ze zrozumieniem; </p><p>Stopie bardzo dobry (5) Ucze: </p><p>problemowych; </p><p>Stopie celujcy (6) Ucze spenia wszystkie wymagania niezbdne do uzyskania stopnia bardzo dobrego, a ponadto: </p><p>problemowych; </p><p>i zainteresowa swoj wiedz innych uczniw; </p><p>Ocenie mog podlega nastpujce formy pracy i dokonania ucznia: </p><p>ciach pozaszkolnych; </p></li><li><p> Przy wystawianiu oceny kocowej nauczyciel powinien uwzgldni nastpujce elementy: </p><p>Umiejtno Zakadane osignicia ucznia </p><p>wiadomy odbir tekstw kultury - rozrnianie jzyka poszczeglnych dziedzin sztuki </p><p>- odczytywanie przy pomocy nauczyciela </p><p>idei zawartych w tekstach kultury </p><p>- uczestniczenie w zajciach (szkolnych i pozaszkolnych) powiconych spotkaniom z kultur wysok i masow </p><p>wypowiadanie si o zjawiskach kulturalnych w mowie i pimie </p><p>- ustne i pisemne interpretowanie </p><p>wskazanych tekstw kultury, poparte cytatami wypowiedzi artystw i znawcw sztuki </p><p>- dbao o form i poprawno jzykow wypowiedzi </p><p>samodzielne i rzeczowe formuowanie wasnych opinii na temat rnorodnych zjawisk w kulturze </p><p>- wykorzystywanie posiadanych </p><p>wiadomoci do samodzielnego formuowania pogldw na temat wybranych tekstw kultury </p><p>samoksztacenie - wiadome denie do wczenia si w nurt wspczesnego ycia kulturalnego - samodzielne planowanie spotka z kultur - wykorzystywanie rnych rde do wiadomego doboru poznawanych tekstu kultury </p><p>- wykonywanie prac domowych, </p><p>systematyczne przygotowywanie si do zaj, organizowanie samodzielnej nauki i dobieranie odpowiednich dla siebie </p><p>technik uczenia si </p></li></ul>