Publikacja „Działania na rzecz aktywnej integracji”

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Dziaania na rzecz aktywnej integracji

  Katowice 2015

  Publikacja wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

 • 2

  RedakcjaRegionalny Orodek Polityki Spoecznej Wojewdztwa lskiego

  ZdjciaArchiwa podmiotw realizujcych projekty

  ISBN 978-83-926737-0-5

  Copyright by Regionalny Orodek Polityki Spoecznej Wojewdztwa lskiego

  Publikacja wydana w ramach projektu systemowego Ksztacenie i doradztwo dla kadr po-mocy i integracji spoecznej wojewdztwa lskiego wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

  Egzemplarz bezpatny

  Projekt i opracowanie graficzne, skad, amanie, druk i oprawa:Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupiskaul. Czarnieckiego153-650 Wrocawtel. 507 096 545fax 71 797 88 80

 • 3

  Spis treci

  Wstp.........................................................................................................................................5

  Rozdzia I Rola podmiotw trzeciego sektora w realizacji celw spoecznych..................7Agnieszka PutCharakterystyka wybranych kampanii spoecznych realizowanych przez podmioty trzeciego sektora na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie ....................................9

  Micha Karafio Organizacja pozarzdowa wany gracz w dziaaniach przeciw wykluczeniu spoecznemu ...........................................................................................................................21

  Rafa Guzowski Realny obraz funkcjonowania spdzielczoci socjalnej w Polsce ....................................25

  Rozdzia II Aktywizacja zdrowotna i edukacyjna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym jako warunek integracji spoecznej i zawodowej..................33Izabela Andrysiak, Adrian Barszcz, Magdalena Dyrda, Agnieszka Grzyb, Karina Kukua-Wielgus, Karolina Szywacz-Kozowska, Agata Zasada Zabrzaski KIS integruje skutecznie ..................................................................................35

  Monika Potykanowicz Projekt mieszkania treningowego dla osb z niepenosprawnoci intelektualn ..........43

  Monika Ostrowska-Cichy, Ewelina Popczyk, Agnieszka Rychowska-Niesporek Pisanie bajek dla dzieci ze rodowisk wykluczonych jako forma edukacji i integracji spoecznej. Na podstawie akcji przeprowadzonej przez suchaczy i nauczycieli Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Czeladzi. ............................49

  Marcin Paruzel Aktywizacja edukacyjna czonkw i kandydatw na czonkw spdzielni socjalnych w ramach lokalnego partnerstwa midzysektorowego................59

  Rozdzia IIIDziaania na rzecz aktywizacji spoecznej seniorw...........................................................65dr Natalia Maria Ruman Edukacja ustawiczna. Wsppraca rodowiska szkolnego z seniorami na przykadzie gminy Pszczyna. ..........................................................................................67

  Zofia Trzeszkowska-Nowak, Kinga Kamiska Aktywizacja spoeczna osb starszych na przykadzie gliwickiego projektu Senior Obywatel w ramach programu Seniorzy w akcji .........77

 • 4

  Ewa Kulisz Park lski miejsce przyjazne dla seniorw. Dziaania Parku lskiego i Fundacji Park lski na rzecz aktywizacji spoecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zapobiegajce wykluczeniu seniorw ..........................................................85

  Rozdzia IVInicjatywy na rzecz pobudzania spoecznego potencjau i aktywizowania spoecznoci lokalnej do wsplnych dziaa........................................................................93Katarzyna Dudzic, Krystyna Fornal, Michalina Matusik-Blok Programy aktywnoci lokalnej w Bytomiu .........................................................................95

  Jolanta Baron, Henryk Kowalski, Piotr Kidawa Partnerstwo lokalne jako czynnik stymulujcy rozwj lokalny oraz antidotum na lokalne problemy ...........................................................................................................105

  Agnieszka Budzyska (Kurda) W labiryncie dziaa spoecznych ......................................................................................123

  Beata Laska Mocni Razem .......................................................................................................................137

  Patrycja Lukasek-Sompolska Wolontariat jako narzdzie w organizowaniu spoecznoci lokalnej na przykadzie Stowarzyszenia Mocni Razem .............................................................147

  Rozdzia V Skuteczna wsppraca partnerska orodkw pomocy spoecznej i powiatowych urzdw pracy na rzecz aktywizacji spoecznej osb zagroonych wykluczeniem spoecznym...................................................................................................151Anna Ruciska Skutecznie znaczy wsplnie ................................................................................................153

  Marzena mieciska, Elbieta Rzeszut Wsppraca partnerska Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzdu Pracy w Bytomiu na rzecz aktywnej integracji ........................159

  Maria Kowalczyk-Cichy Wsppraca si opaca dziaania Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzdu Pracy w Zabrzu na rzecz osb zagroonych wykluczeniem spoecznym ..................................................................................................167

  Aneta Garbas, Karolina Wicek, Maciej Kalski Model wsppracy urzdw pracy z orodkami pomocy spoecznej na rzecz aktywizacji osb dugotrwale bezrobotnych .....................................................179

  O AUTORACH....................................................................................................................187

 • 5

  Wstp

  Aktywna integracja na czym polega to promowane w ostatnich latach podejcie do po-mocy spoecznej? Tradycyjne formy udzielania pomocy spoecznej kojarz si przede wszyst-kim z udzielaniem rnego typu wsparcia finansowego lub rzeczowego osobom w trudnych sytuacjach yciowych. Jednak pomoc spoeczna z definicji niesie za sob co wicej ma ona umoliwi osobom i rodzinom przezwycianie trudnych sytuacji yciowych, ktrych nie s one w stanie pokona, wykorzystujc wasne uprawnienia, zasoby i moliwoci, przez podejmowanie dziaa zmierzajcych do yciowego usamodzielnienia osb i rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem.

  Z pomocy spoecznej korzystaj w wikszoci osoby nieposiadajce pracy przez duszy czas. Dugotrway brak zatrudnienia jest nie tylko przyczyn znalezienia si w sytuacji pro-blemowej, lecz take skutkiem rnych problemw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, rodzinnym czy spoecznym. Nagromadzenie tych problemw, ktre czsto s ze sob powi-zane i wynikaj jedne z drugich, powoduje oprcz skutkw ekonomicznych przyjmo-wanie biernej, apatycznej postawy, wycofywanie si z ycia w rodowisku, spoeczestwie. Podejmowane dziaania pomocowe powinny zapobiega wykluczeniu spoecznemu, a wic sprzyja integracji rozumianej jako pene uczestnictwo osb i rodzin w yciu wsplnoty. Pene uczestnictwo wie si zarwno z posiadaniem pracy, osiganiem odpowiedniego dochodu, jak i swobodnym dostpem do dbr i usug.

  Aktywna integracja oznacza z jednej strony aktywne podejcie instytucji wiadczcych pomoc, wykorzystujcych spektrum rnorodnych, w tym nieszablonowych dziaa obejmu-jcych cao potencjau czowieka, z drugiej za strony pen aktywno, uczestnictwo tego czowieka w procesie zmian.

  Takie podejcie do integracji znalazo odzwierciedlenie w Programie Operacyjnym Kapita Ludzki 2007-2013, w ktrym zaoono szerokie wykorzystanie narzdzi i instrumentw, na rzecz aktywnej integracji osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, poprzez komplek-sowe wykorzystanie instrumentw rynku pracy oraz rnych instrumentw aktywizacyjnych z dziaaniami o charakterze wspierajcym. Ich czenie stanowi skuteczny sposb przeciw-dziaania wykluczeniu i wychodzenia z sytuacji bezradnoci spoeczno-zawodowej. Dlate-go wane jest budowanie wsppracy i koordynacja dziaa podejmowanych przez instytucje rynku pracy oraz rnego rodzaju podmioty dziaajce na rzecz pomocy i integracji spoecz-nej. Istotn rol w aktywizacji przypisano take sektorowi ekonomii spoecznej.

  Katalog instrumentw aktywnej integracji obejmuje instrumenty aktywizacji: zawodowej, np. skierowanie na zajcia w CIS, KIS, spoecznej, np. usugi animacji lokalnej, treningi kompetencji i umiejtnoci spoecz-

  nych, zdrowotnej, np. skierowanie i sfinansowanie bada profilaktycznych lub specjalistycz-

  nych, zwizanych z moliwoci podjcia zatrudnienia, terapii psychologicznej,

 • 6

  edukacyjnej, np. skierowanie i sfinansowanie zaj szkolnych uzupeniajcych wy-ksztacenie lub w formie ksztacenia ustawicznego.

  Do zada Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej Wojewdztwa lskiego naley mi-dzy innymi inspirowanie i promowanie nowych rozwiza w ramach pomocy spoecznej oraz jeli chodzi o koordynacj dziaa na rzecz sektora ekonomii spoecznej w regionie no-wych metod dziaa w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji spoecznej i zawo-dowej osb i rodzin zagroonych wykluczeniem spoecznym. W realizowanym przez ROPS projekcie systemowym Ksztacenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spoecznej wo-jewdztwa lskiego od kilku lat podejmowane s dziaania ukierunkowane na rozwj eko-nomii spoecznej, upowszechnianie aktywnej integracji oraz promocj partnerstw. Wpisuje si w nie wydanie niniejszej publikacji, ktra powstaa przy uczestnictwie osb reprezentujcych rne rodowiska i punkty widzenia, w celu przedstawienia szerokiego spektrum dziaa po-dejmowanych w obszarze aktywizacji poszczeglnych grup spoecznych.

  Zgromadzony materia pogrupowalimy w pi blokw tematycznych. W pierwszym po-kazano rol podmiotw trzeciego sektora w realizacji celw spoecznych. Drugi koncentruje si na aktywizacji zdrowotnej i edukacyjnej osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, ktra jest warunkiem integracji spoecznej i zawodowej. Trzeci, powicony tematyce s