Pumpe - rgf.rs semestar/masine i uredjaji za eksploataciju... · Klasifikacija pumpi • Prema principu dejstva pumpe se dele na: – Zapreminske, – Obrtnostrujne (turbo) i – Strujne pumpe. • Zapreminske pumpe

 • Published on
  04-Feb-2018

 • View
  232

 • Download
  11

Embed Size (px)

Transcript

 • Pumpe

 • Definicija i klasifikacija Radne hidraulike maine koje mehaniku energiju dobijenu od motora

  predaju fluidu koji kroz njih protie.

  Pumpe se primenjuju za transport tenosti koje su praktino nestiljive, koje mogu biti iste ili pomeane sa vrstim materijalima, razliite gustine i temperature, hemijski neutralne ili agresivne i dr.

  Pumpe se dele prema: Principu dejstva, Konstruktivnim karakteristikama, Oblastima primene.

  Prema vrsti fluida koji se tretira pumpe se dele na:

  Pumpe za istu vodu; Pumpe za prljavu i hemijski agresivnu vodu; Pumpe za naftu i derivate nafte; Pumpe za hidromeavine; Pumpe za suspenzije, itd.

 • Klasifikacija pumpi Prema principu dejstva pumpe se dele na:

  Zapreminske, Obrtnostrujne (turbo) i Strujne pumpe.

  Zapreminske pumpe (radni fluid kroz njih struji periodino, a radni organ se kree ili periodino (klip, membrana) ili obrtno (rotor, zupanik, zavojno vreteno, itd.) . U zapreminske pumpe spadaju : Klipne pumpe

  prostog dejstva dvostrukog dejstva diferencijalnog dejstva.

  Rotacijske pumpe Zavojne Zupaste Krilne

  Membranske pumpe

 • Klasifikacija pumpi Kod turbomaina (turbo pumpi) radni element (radno kolo) rotirajui

  odreenom ugaonom brzinom predaje energiju, dobijenu od motora, na fluid koji kroz njega protie i poveava mu kinetiku energiju. Tako dobijen viak kinetike energije transformie se u pritisnu energiju u elementu iza radnog kola.

  U zavisnosti od pravca strujanja fluida u radnom kolu, turbo pumpe dele se na: Radijalne/Centrifugalne; Dijagonalne; Aksijane.

  Osnovni princip dejstva strujnih maina je da se energija jednog fluida (voda,

  gas) koristi za poveanje energije drugog fluida.

 • Oblast primene pumpi u zavisnosti od protoka i napora

  1-lipne pumpe velikog pritiska, 2-Klipne pumpe, 3-Samousisne pumpe 4- Jednostepene radijalne pumpe, 5-Visestepene radijalne pumpe, 6-Dvostrujne pumpe, 7-Dijagonalne pumpe, 8-Osne pumpe, 9-Zapreminske obrtne pumpe

 • PROTOK, NAPOR I SNAGA PUMPI

  Osnovni radni parametri za pumpe su:

  Protok, zapreminski qv, (m3/s) ili maseni qm, (kg/s)

  Napor H (m) ili Jedinini rad Y (J/kg);

  Snaga P (W) i

  Stepen iskorienja p (%).

  V m

  Vm =

 • Jedinini rad i napor Napor pumpe H (jedinini rad Y), predstavlja energiju koju, jedinica mase fluida, dobije prolaskom kroz radni prostor pumpe.

  Energija, kojom raspolae jedinica mase, na ulazu u pumpu je: Pumpa-shema

  Energija, kojom raspolae jedinica mase, na izlazu iz pumpe je:

  Razlika, energije na izlazu i energije na ulazu, je energija koju pumpa preda fluidu i definie se kao jedinini rad (napor) pumpe:

  11

  2 2

  z2

  z1

  1

  211

  1 2gzcpE ++=

  2

  222

  2 gz2cpE ++=

  ++

  ++== gz

  2cpgz

  2cpEEY

  222

  1

  211

  12

 • Snaga pumpe

  Snaga pumpe se definie izrazom:

  Snaga na vratilu je vea od hidraulike snage za veliinu gubitaka

 • Stepen korisnog dejstva Gubici koji se javljaju pri radu pumpe mogu biti: zapreminski; hidrauliki i mehaniki.

  Zapreminski stepen korisnosti definie gubitke do kojih dolazipri pretakanju fluida u

  procepima pumpe, pod dejstvom radnog pritiska. qvt - teorijski protok kroz pumpu. q- gubitak protoka u pumpi. Hidrauliki stepen korisnosti uzima u obzir sva gubitka koji nastaju u fluidu tokom razmene

  energije (trenje, vrtloenje): HT- teorijski napor pumpe (napor kola), m; H- napor pumpe, m; H- gubitak napora.

  Mehaniki stepen korisnosti definie gubitka nastale usled trenja u mehanikim elementima

  pumpe i iskazuje se preko gubitka snage: PT- teorijska snaga pumpe, W; P- stvarna snaga pumpe, W; P- gubitak snage, W.

  Ukupan stepen korisnosti pumpe je:

  qqq

  qq

  vs

  vs

  vT

  vsv

  +

  ==

  HHH

  HH

  Th +

  ==

  PPP

  PP

  Tm +

  ==

  mhv =(0,6 0,85)

 • KLIPNE PUMPE

  Klipne pumpe-radni ciklus Protok kroz klipne pumpe: Kod jednoradne klipne pumpe teorijski protok se definie izrazom:

  , m3/s gde su: Ak - povrina poprenog preseka klipa (cilindra), m2; s - hod klipa, m; n - broj obrtaja vratila pumpe, o/min. Stvarni protok pumpe se definie izrazom:

  , m3/s

  gde je: v- zapreminski stepen korisnosti.

  60nsA

  q kTI

  =

  60nsA

  q kvI

  =

  DMTGMT DMT

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  4

  3

  5

  6

  7 2

  1

  a) b)

  s

  D dD

  s

  3

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  c)

  GMT

  Klipne pumpe

  1.Usisni cevovod, 2. Potisni cevovod, 3. Klip, 4. Klipnjaa, 5. Cilindar, 6. Usisni ventil, 7. Potisni ventil

 • KLIPNE PUMPE

  Klipne pumpe-radni ciklus Stvarni protok dvoradne klipne pumpe definie se izrazom:

  , m3/s

  Protok kroz pumpu diferencijalnog dejstva je praktino jednak protoku jednoradne klipne pumpe:

  , m3/s Optimalna ravnomernost isporuke se postie pri uslovu: gde su: D-prenik klipa, m; d- prenik klipne poluge.

  60)2( nsAA

  q klkvII

  =

  DMTGMT DMT

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  4

  3

  5

  6

  7 2

  1

  a) b)

  s

  D dD

  s

  3

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  c)

  GMT

  Klipne pumpe

  1.Usisni cevovod, 2. Potisni cevovod, 3. Klip, 4. Klipnjaa, 5. Cilindar, 6. Usisni ventil, 7. Potisni ventil

  60nsAq kvTD

  =

  kpk AA 2= DDd 71,02==

 • KLIPNE PUMPE

  Radni ciklus jednoradne klipne pumpe 1.Kolenasto vratilo, 2. Klipnjaa, 3.Ukrsna glava, 4 Klipna poluga, 5. Klip, 6. Cilindar, 7. Usisni ventil, 8. Potisni ventil

  GMT

  s

  D

  DMT 1

  rk

  235

  6

  47

  8

  p

  V

  1

  23

  4

  V

  1

  23

  4

  Idealni

  Stvarni

  0o 180o

  pu=const.

  pp=const.

  Stepen korisnosti pumpe zavisi od vrste pumpe, konstruktivnih karakteristika pumpe, kvaliteta izrade i odravanja pumpe, itd. Za pumpe zapreminskog dejstva on je u granicama = 0,85-0,95; za centrifugalne pumpe = 0,55-0,85; za strujne pumpe = 0,1-0,30.

 • KLIPNE PUMPE

  Karakteristine krive klipnih pumpi Osnovna karakteristika klipne pumpe je zavisnost H=f(q) koja u koordinatnom sistemu q-H predstavlja pravu liniju.

  Karakteristine krive klipne pumpe, n=var.

  Klipne pumpe-konstrukcije

  Dvoradna klipna pumpa za isplaku 1. Cilindarski blok, 2. Kuite, 3. Klipna poluga, 4. Ukrsna glava, 5. Transmisiono vratilo, 6, Ventil, 7. Klip, 8. Vetrenik, 9. Kolenasto vratilo, 10. Klipnjaa 11. Postolje.

  H,m

  q,m3/s0 q1 q2 q3

  n1 n2 n3

  P=const.

  a1

  a2a3

 • KLIPNE PUMPE

  Vrste zaptivaa na klipovima pumpe za isplaku samozaptivni prstenovi sa metalnim prstenom kao ojaanjem

  a,c,d,e- sa konusnim; b,f- sa cilindrinim krajem klipnjae 1. Klip, 2. Zaptiva, 3. Podmeta, 4. Podloka, 5. Prsten.

  Ventil 1.Sedlo, 2. Prsten, 3.Navrtka, 4. Peurka, 5. Voica, 6. aura, 7. Prsten, 8. Poklopac, 9. Natega, 10. Telo.

  Tanjirasti ventili sa ulocima izmeu peurke I sedla ventila tako da se obezbedjuje mirno naleganje i dobro zaptivanje.

 • DUBINSKE KLUPNE PUMPE

  - Mogunost ispumpavanja sa velikih dubina (do 3000 m) 1.000-1.500 m - Protok od nekoliko stotina m3 na dan, 30-50 m3/dan - Niska potronja energije - Jednostavna konstrukcija - Lako odravanje - Niski operativni trokovi

  Postrojenje sa dubinskom pompom 1. Postolje, 2. Ram, 3. Elektromotor, 4. Prenosnik, 5. Krivajni mehanizam, 6. Protivteg, 7. Klipna poluga, 8. Protivteg, 9. Nosei stub, 10. Balanser, 11. Podeiva, 12. Glavni balanser, 13. Ue, 14. Poluga, 15. Usta buotine, 16 Eksploataciona kolona, 17.Potisna cev, 18. Klipna poluga, 19. Dubinska pumpa, 20. Filter, 21. Zaptiva, 22. Spojnica, 23. Spajanje klipne poluge, 24. Cilindar, 25. Klip, 26. Potisni ventil, 27. Usisni ventil.

  I Pogonski sklop i oprema usta buotine II Kolona klipnih ipki i potisni cevovod III Dubinska pumpa IV Usisni filter

 • Dubinska klipna pumpa

  1. Klipnjaa ventila,

  2. Spojnica, 3. aura, 4. Kuite, 5. Klip, 6. Izlazni ventil, 8. Krstasti umetak, 9 Ulazni ventil

  Ventili 1.Kuite, 2.Telo, 3.Kuglica, 4.Sedlo, 5.Konus.

  Klip dubinske pumpe

  Sa zahvatnom klipnjaom

  Sa specijalnim zahvatom

 • Teorijski protok

  Istovremeno, kroz usisni ventil, dotie:

  sD4

  q 2u

  =

  Pri kretanju poluge nanie :

  Ako se izabere da je: dD 2= moe se postii ravnomerna isporuka fluida:

  s hod klipa D prenik klipa d prenik gornjeg dela klipne poluge n broj dvojnih zahvata pumpe

  Dubinska klipna pumpa

 • Koliina tenosti koja protie kroz zazor klip-cilindar je:

  Stepen zapreminskog iskorienja se definie izrazom: 1q

  qst

 • Efektivna snaga motora se definie izrazom: kke TrMP ==

  Broj hodova se, za zadati protok i maksimalan hod, definie izrazom: max

  max

  qnqn 11 =

  Izborni dijagram dubinske klipne pumpe i kaaljke

 • Klipne pumpe sa hidraulikim pogonskim ureajem - film

 • Turbo pumpe

  U zavisnosti od smera strujanja u radnom kolu, turbopumpe se dele na: -Centrifugalne (radijalne) -Dijagonalne -Aksijalne. Radno kolo je sistem sa vie u ravni ili prostoru zakrivljenih lopatica, koje su smetene izmedju jednog diska ili su privrena za glavinu pogonske maine. Obrui se, radno kolo deluje na fluid i prenosi mu energiju dobijenu od pogonske maine.

  a) Radijalno b)Dijagonalno c)Aksijalno Radna kola pumpe

 • 1

  2

  3

  4

  Zavojna pumpa 1. Konfuzor, 2. Radno kolo, 3. Sprovodni kanal, 4. Difuzor.

  1

  2 34

  Aksijalna pumpa 1. Usisni kanal, 2. Radno kolo, 3. Zakolo, 4. Potisni kanal

  2

  3

  1

  A

  A

  4 A-Ab2D

  2

  b1

  D1

  Centrifugalna pumpa 1. Konfuzor, 2. Radno kolo, 3. Sprovodni aparat, 4 Difuzor

 • TURBOPUMPE

  u1

  c1w1

  11

  r2

  r1

  c2u2

  w2

  2

  2

  u2

  c2

  22

  oo

  c2

  w2oo w2c2m

  c2uc2uoo

  w1

  u1

  c1

  11

  l2

  l1

  Meridijanski presek radnog kola i trouglovi brzina

  Kinematika ravanskog kretanja fluida u radnom kolu

  Energija dobijena od pogonskog agregata se transgormie u hidraulinu energiju fluida. -Veliki protok -Jednostavna konstrukcija -Unifikacija delova -Lako upravljanje -Automatizacija I regulisanje -Lako odravanje

 • TURBOPUMPE

  - Centrifugalne cz=0, cm = cr - Dijagonalne cz=0, cm = cr - Aksijalne cm=0, cm = cz

 • Radijalne pumpe

  Moment koliine kretanja na radijusu r1, ulazna ivica lopatice, je:

  Moment koliine kretanja na radijusu r2, izlazna ivica lopatice, je:

  Moment spoljnih sila je:

  Kako je;

  Zamenom i mnoenjem leve i desne strane sa (ugaona brzina) dobija se:

  Zamenom izraza za: dobija se:

  U uproenim razmatranjima moe se prihvatiti da je: pa je izraz za teorijski napor (H, m):

  ( )112212 lclcqLLM Tkk ==

  222111 cos;cos rlrl ==

  TgHqMP ==

  gcucuHT 111222

  coscos =

  01 =ucgcu

  H uT22=

 • Radijalne pumpe

  Teorijski napor radnog kola se moe izraziti i formulom: Jedinini rad (Y, J/kg) se definie izrazom: Stvarni napor je: p-koeficijent koju uvaava uticaj oblika lopatice radnog kola, njihov broj, debljinu i dr. Hidrauliki stepen korisnosti.

  ( )222 ctgcuguH mT =

  uTT cugHY 22==

  pHH

  T

  k

  +==

  11

  2

  2

  11

  1

  =

  rrz

  p

  += 2

  2

  2

  12 sinsin2

  rr

  kk HH =

 • k

  T

  o

  guH

  ctg

  ;

  ;0;90

  22

  2

  2

  =

  ==

  .max

  ;

  ;0;90

  22

  2

  2

  =

  k

  T

  o

  guH

  ctg

  Radna kola - konstruktivna izvoenja

 • Do=

  D1

  D2

  Do

  D1

  D2

  Do

  D1

  D2

  Do

  D1

  D2

  Do

  D2

  D1

  nq=11....22 nq=22....41 nq=41....82 nq=82....165 nq=165....490D2/Do=2,5(3) D2/Do=2 D2/Do=1,8..1,4 D2/Do=1,2..1,1 D2/Do=0,8..0,6

  CENTRIFUGALNE PUMPE DIJAGONALNEPUMPEAKSIJALNE

  PUMPE

  Specifina uestanost (specifian broj obrtaja) nq definie se kao brzina obrtanja n (o/min) turbopumpe koja radi sa naporom H=1m i protokom q=1m3/s:

  43

  21

  H

  nqnq =

  Odnosno kada se pree na mere koje su date u SI sistemu (n, s-1; Y, J/kg; q, m3/s) dobija se izraz: 4

  3

  21

  333Y

  nqnq =

  Klasifikacija turbopumpi

  SPECIFINA UESTANOST OBRTANJA I KLASIFIKACIJA TURBOPUMPI

 • Kavitacija Proces nastanka mehuria pare u struju tenosti konstantne temperature, na

  mestima snienog pritiska (ispod pritiska zasiene pare na odgovarajuoj temperaturi) i njihovog nestajanja u zoni povienog pritiska.

  Faze: Sistem u ravnotei, pritisak okoline je

  iznad pritiska zasiene pare, p > pp p = pp i dalji pad pritiska p < pp

  formiraju se mehurii pare koji sa daljim padom pritiska rastu

  Sa porastom pritiska , p > pp dolazi do kondenzacije i prodora okolne tenosti u prazan prostor, do njegovog potpunog popunjavanja.

  Nagli porast pritiska (red veliine 200 300 MPa), zvuni efekti, razaranje povrinskog sloja (kacvitaciona erozija).

 • Dozvoljena visina usisavanja Usisavanje je deo radnog procesa koji u znatnoj meri utie na kvalitet rada pumpe

  1 1

  2

  2

  h ud

  iuwuac phgghpp =

  u

  klkuiu A

  Anrlp

  900

  2=

  gph

  gpp

  h iuwpa

  ud

  Pritisak u radnom cilindru klipne pumpe:

  hu- vertikalno rastojanje od nivoa tenosti u rezervoaru do najvie take radnog prostora pumpe, m;

  hw- zbir svih hidraulikih otpora u usisnom cevovodu, m; pa- atmosferski pritisak, Pa; piu- pad pritisak izazvan inercijom neravnomernog kretanja tenosti, Pa. Pad pritiska piu se definie izrazom:

  lu- duina usisnog cevovoda, m; rk- poluprenik kolena kolenastog vratila, m; Akl- povrina poprenog preseka klipa, m2; Au- povrina poprenog preseka usisnog cevovoda, m2; n- nroj obrtaja vratila pumpe, o/min. Kritina vrednost pritiska je: pc = pp (pritisak zasiene pare na odgovarajuoj temperaturi)

 • Kavitacija

  whzgc

  gpz

  gc

  gp

  +++=++ 2222

  1

  211

  22

  wua hh

  gc

  gp

  gp

  +++=2

  222

  gpp

  NPSH ptpo

  =

  2

  22

  2cppt +=

  wpopa

  ud hNPSHgpp

  h

  =

  Kavitacijska rezerva pumpnog postrojenja, definie se energijskom jednainom za preseke 1-1 i 2-2.

  Iz uslova: p1=pa; c1=0; z1=0; z2=hu dobija se:

  Kavitacijska rezerva pumpnog postrojenja

  pt-totalni pritisak na ulazu u pumpu, Pa; pp- pritisak pare hw hidraulini otpori u usisnom cevovodu Totalni pritisak na ulazu u pumpu je:

  Dozvoljena visina usisavanja hud se definie izrazom:

  1 1

  2

  2

  h ud

 • Karakteristine krive turbopumpi

  gcu

  H uT22=

  mT cbDq 222=

  TT qbDctgu

  gu

  gH

  22

  22

  22

  11

  =

  Karakteristinim krivama turbopumpi nazivaju se zavisnosti H=f(q), P=f(q); =f(q) koje se definiu pri n=const. Teorijska zavisnost H=f(q) je veza izmedju napora idealne turbomaine i njenog kapaciteta uz odsustvo vrtloenja na ulazu u radno kolo.

  Iz trougla brzina, na izlazu iz radnog kola: c2u =u2 - c2mctg2 gde je: c2m-meridijanska komponenta apsolutne brzine. Teorijski kapacitet turbomaine definie se izrazom:

 • Karakteristine krive turbopumpi

  TT BqAH +=

  Uoava se, da je zavisnost H=f(qT) linearna funkcija protoka:

  HT ,m

  qT ,m3/s

  b2 >90o

  b2 =90o

  b2

 • H,m

  q,m3/s

  q,m3/s

  q,m3/s

  q,m3/s

  ,%

  P,kW

  NP

  SH

  H,m

  q,m3/s

  q,m3/s

  q,m3/s

  q,m3/s

  ,%

  P,kW

  NP

  SH

  Karakteristine krive dijagonalnih pumpi

  Karakteristine krive centrifugalne pumpe

  H,m

  q,m3/s

  q,m3/s

  q,m3/s

  q,m3/s

  ,%

  P,kW

  NP

  SH

  Radna g

  ranica

  Karakteristine krive aksijalnih pumpi

 • whzgc

  gpz

  gc

  gp

  +++=++ 2222

  1

  211

  22

  2

  2 44 d

  qccdAcq

  ===

  Ako kroz cilindrinu nagnutu cev protie realna tenost (gustine ), Bernulijeva jednaina za preseke 1-1 i 2-2 glasi:

  c1, c2- brzine fluida u karakteristinim presecima, m/s; p1, p2 pritisci u karakteristinim presecima, Pa; z1, z2- visinske razlike, m; hw- pad pritiska na pravolinijskom delu puta i na lokalnim otporima. Visinska razlika z2-z1 = hg naziva se geodezijska visina dizanja tenosti. Pretpostavka c1=c2=c, d = const. Brzina ce se definie iz jednaine kontinuitata

  .

  2

  2

  1

  1

  l

  z 2

  z 1c1

  c2

  Kretanje tenosti kroz nagnutu cev

  242

  21 8 qdl

  dgh

  gppH gc

  ++=

  =

  2bqaH c +=

  Zamenom izraza za: geodezijsku visinu dizanja, brzinu i ukupan pad pritiska hw u Bernulijevu jednainu dobijamo jednainu:

  Karakteristika cevovoda

  Definisanje karakteristike cevovoda

 • Krive cevovoda Hc=f(q) i krive pumpe Hp=f(q).

  H,m

  q,m3/s0 q1 q2 q3

  n1 n2P=const.

  n3 n4 n5 n6 n7

  q4 q5 q6 q7

  H1H3H5

  P,kW

  P1P2P5

  P=f(q)

  H...

Recommended

View more >