Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

 • Published on
  10-Feb-2018

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  1/36

  Eset ( afati I nentorit)1. Kur ekziston personi I interesuar

  ne konfliktin administrative-nkonfliktin adm personi positne pales e ka edhe personi Itret, t cilit anulimi I aktitadministartiv t kontestuar doti sjellte dm.Personi I tret, tcilit me anulimin e aktit admdo tI shkaktohej ndonj dm,quhet person I intresuar nkonfliktin administrative.Personi I interesuar ka tgjitha t drejtat dhe detyrimete pales n procedyrnadministrative. Personi Iinteresuar ka interes tkundrt me paditsin n konfl.

  Adm. Nga se paditsi kainteres q akti adm Ikontestuar t anulohet si i

  paligjshm, kurse personi Iinteresuar ka interes q I njejtit metet n fuqi

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  2/36

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  3/36

  ek!ekutimnn gjyqsor..'jo!atohet pr ti reali!uarkrkesat n para, mi t cilatsht vendosur me vendimin en(jerr n proc adm q

  !atohet nga gjykatakompetente

  3. kur G!kata vendos meaktvendim e kur me akt"ukim-Gjykata vendos mbi konfliktinadministrative Brenda kufijvet krkespadis, gjykatameritorisht shqyrton shtjen eligjshmris s aktitadminitrativ.)e aktgjykimgjykata mund ta miratoj padinapo ta refu!oj padin.*+jykatamiraton padin, dhe n kt raste anulon aktin administartiv,

  po q se konstaton se ai aktsht I paligjshm, . +jykatarefu!on padin si t paa!uar

  po q se konstaton se akti admsht i ligjshm.

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  4/36

  )e katvendim"*.)e rastin eheqjes dor nga padia-athergjykata me vendim e pe!ullon

  proc administartaivegjyqsore kur organi I paditurn(jerr akt tjetradministrative me t cilinndryshohet ose anulohet aktiadm I cili kontestohet me padi,

  po q se paditsi deklaron seme aktin administrative tn(jerr m pas sht I knaqurose n afatin prej */ ditshnuk jep kurfar deklarate,at0her gjykata n(jerr vendimmi pe!ullimin e proceduresadministrative.

  #. $dr!shimi I vendimit ne dem tepales

  %. &'rashtimi n"a efekti suspenzivi ankeses

  e opsione. Kur e ep desmitari betimin

  (para apo pas dshmimit)*. Kush betohet ne p.a

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  5/36

  Eksperti eshmirati Eksperti dhe deshmitari+. ,ftesia e pales a eshte zotesi

  proedurale ( po apo o)-!". /endimi perfundimtar eshte 0 /endimi I li nuk mundet te"oditet me mete te ashtzakonshme

  uridike /endimi kunder te ili mund teparaite ankese

  #endimi kunder te $ilitmundet te hapet konflikadministrative1 . , mundet prokurori publik mekerku kthimin ne "enden emeparshme-!"

  1.&roedura administrative subektive2.kur sht!het ekzekutimiadministrative- shtyhet nqoftsevrtetohet se lidhur meek!ekutimin e detyrimit lejohet

  pritja %fillimi&, ose n vend t

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  6/36

  vendimit t prkohshm qek!ekutohet, sht n(jerrvendimi pr $shtjen kryesore qdallohet nga vendimi I

  prkohshm.)e shtyerjen eek!ekutimit vendos organi q e kan(jerr prfundimin pr lejimin eek!ekutimit.3.kush e bene ekzekutimin "!sor teak.ad#.kur e ep deshimatri betimin%.a betohet vetem deshmitari a edheeksperti.proedura administrative obektive*.kush e bene ekzekutimin e adktitadministrativ+.a duhet or"ani me n4err urdher per"urmimin ne vendin e n"ares-!"ponqoftse zotruesi ose poseduesi nuklejon t bhet kqyrja n vend.. Konflikti administrativ obektivsubektiv1.Prishja e vendimi

  2.Substitucioni i kompetences ( organi i shkalles

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  7/36

  se larte merr ne vendosje qeshtjen nga organi i

  shkalles se ulet)

  3.Prjashtimi nga eekti suspen!iv i ankeses

  ".#tesia e pales a eshte !otesi procedurale$ me

  rrumbullaksu po ose jo$ ( %&)

  '.jkata n*jerr............ ( akgjkim).

  1.&risha e vendimi5 pasoat2.6ubstituioni i kompetenes ( or"ani

  i shkalles se larte merr ne vendoseeshten n"a or"ani i shkalles se ulet)3.&'rashtimi n"a efekti suspenziv iankeses#.,ftesia e pales a eshte e barabartme zotsin e veprimit5 me rrumbullaksupo osejo5%.G!kata n4err............ ( ak"!kim)..shpalla e vendimit nul abehet neafat obektiv dhe subektivpo osejo*.ndr!shimi i vendimit ne dem te palesankuese+.ekzekutimin administrativ kush eben.perve pales aleohet e edhe

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  8/36

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  9/36

  pro$edurale, ndrkaq vendosja evet shtjes mbetet nkompeten$ t organit i $ili &hvillonpro adm. psj kqyrja ne vend

  1. Konflikti administrativ subektiv-sht ai konflikt qllimi i t $ilitsht mbrojtja dhe reali&imi it drejtave subjektive dhe

  interesave juridike t individitose personit juridik t$aktuar.*onflikti adm subjektivsht ai konflikt n t $ilin sipadits paraqitet individi,personi juridik, grupi i

  personave me qllim tmbrojtjes s t drejtave dheinteresave juridike t tyre, kurkonsiderojn se me aktin admose me heshtjen adm ato u

  jan shkelur.

  Kriter i d!t' p'r ndaren n' konfladm n' subektive dhe obektivemerret lloi i aktit ' mund t' et'

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  10/36

  obekt i konfl adm.0Konfl admsubektiv 'sht' konflikt 'zhvillohet kund'r aktitadministrativ (aktit konkretautoritativ) $d'rsa obektiv 'sht'ai konflikt ' mund t' fillohetkund'r aktit t' p'r"ithsh'm t'administrat's (ko pes' nuk 'sht'e obli"uar te mesohet)2. Konflikti administrativ formal-*onflikti adm mund tkontestohet pr shkaqe

  juridike formale+r shkak seakti administrativ sht n-jerrnga organi jokompetent, prshkak se pro$edura q i kaparapri n-jerrjes s aktit admnuk sht vepruar sipasrregullave t pro$edurs,prshkak se gjendja faktike nuksht vrtetuar plotsisht dhedrejt, nga faktet e vrtetuarasht n-jerr prfundim igabuarjo i drejt) i gjendjesfaktike

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  11/36

  2.2Konfl.adm. skaet materiale-/ktiadm. mund t kundrshtohetpr shkaqe materiale+prshkak se nuk sht aplikuarfare ose nuk sht aplikuardrejt ligji, dispo&ita e ba&uarn ligj apo akti iprgjithshm, pr shkak seaktin e ka n-jerr organi prreali&imin e qllimit tjetr e jopr qllimin q buron ngaligji.3. $drrimi i vendimit ne dem tepales ankuse5#. , duhet te betohet deshmitarine proedure administrative5po

  pas deshmis%. Eksperti dhe deshmitari aduhet te betohet ne proedureadministrative-dshmitari po,eksperti jo. , mundet prokurori publik mekerku kthimin ne "enden em'parshme-jo*. Kush e ben ekzekutimin e

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  12/36

  vendimit5+. ,fati per marren e vendimitnul a eshte obektiv aposubektiv5. /endimi i formes se prere5 a) a ka te drete ankese5 b) a leohet konfliktiadministrativ5. varianti i trete nuk me kutohet1. ,fatet instruktive-jan afatet cilat u jan destinuarorganeve q !hvillojn

  procedurnadministrative.'tyre afateve

  jan t detyruara tuprmahen organet q!hvillojn procadministrative.Pr shkak tlshimit t afatit instruktiv

  personi !yrtar mund t thirretn prgjegjsidisiplinore.Aafati prn(jerrjen e vendimit sht *muaj prkatsisht muajduke llogaritur nga dita e

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  13/36

  pranimit t krkess spals%varsisht n cilnprocedur n(irret vendimi&11. &ezullimi i proeduresadministrative- *ur pala heqdor nga krkesa organi meprfundim e pe&ullonpro$edurn12. &ersonat e interesuar513. 6ht!era e ekzekutimit-ek&ekutimi administrativ dot shtyhet nqoftsevrtetohet se lidhur meek&ekutimin e detyrimitlejohet pritja, ose ne vend tvendimit t prkohshm qek&ekutohet, sht n-jerrvendim pr shtjen kryesoreq dallohet nga vendimi iprkohshm.r shtyerjen eek&ekutimit vendos organi qe ka n-jerr prfundimin prlejim t ek&ekutimit.kjo me kara

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  14/36

  13.1&ezullimi i ekzekutimit-ek&ekutimi pe&ullohetkryesisht dhe veprimet e&batuara do t anulohen nsevrtetohet+0detyrimi shtkryer 1.ek&ekutimi nuk shti lejuar fare 2 nse sht&batue kundr personit qnuk ka detyrim ose krkuesi iek&ekutimit heq dor ngakrkesa e vet.1#. 8idha ne mes pales dhe9eshtes paraet 01%. &er vertetimin e provave an4eret urdher5 perfundim apovendim.

  1.6ubstituioni i kompetenes( organi i shkalles se larte merr nevendosje qeshtjen nga organi ishkalles se ulet)

  2.&'rashtimi n"a efekti suspenziv iankeses(kur eshte e $aktuarshprehimisht me ligj, kur pales do

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  15/36

  ti shkaktohej dem i pariparueshem, nse sht fjala prmarrjen e masave urgjente)

  3.,ftesia e pales a eshte zotesiproedurale5 me rrumbullaksu po ose

  o5 (!o)kjo

  #.G!kata n4err 0 vendim5 perfundim5akt"!kim ( akgjykim).

  %.,fati subektiv dhe obektiv pernulitetin e vendimit ( nuk ka fare afat)..6hpalla e vendimit nul b'het n'afatin obektiv dhe subekti a ) &ob)jo

  *.$dr!shimi i vendimit ne d'm t'pal's ankuese03eformatio in peius%bhet nse ek&istojnshkaqet+0.rt $ilat ai vendimmund t shpallet nul4 1.r t$ilat vendimi mund t anulohetsipas t drejts s mbikqyrjes4

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  16/36

  2.r t $ilat bhet prishja ejasht&akonshme e vendimit etj.arimisht nuk lejohet ndryshimi ivendimit n dm t palsankuese, pos rasteve t $aktuara.5.$dr!shimi i vendimit n' dobi t'pal's ankuese-3eformatio inmelius%organi i shkalls s dytmund ta ndryshoj vendimin eshkalls s par n dobi tankuesit kur konstaton se pala kapasur t drejta m t msdha seato q i ka $ekur n ankes, porika paraqitur n kuadroin ekrkess n pro$. e shkalls spar, me kusht q t mos shkelent dr, dhe interesat e personavetjer.kjo.&'rve9 pal's a leohet ' edheprokurori publik t' k'rko kthimin n'"enden e m'parshme a) &: b) !o

  06.&risha e asht'zakonshme e

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  17/36

  vendimit - prishja ejasht&akonshme e vendimit shtmjet i jasht&akonshm juridik npro$, admn. q proret kundrvendimit t ek&ekutueshm, meqllim mnjanimi t rre&ikut t trnd dhe t d.p.d n shndetindhe jetn e njeriiut, qetsispublike etj.nse kto rre&iqe nukmund t mnjanohen me mjetetjera.rishjen e jasht&akonshme mundta bj organi q e ka n-jerrvendimin , por edhe organi ishkalls s dyt., ose organi i $iliushtron mbikqyrjen nse nuk kaorgan t shkalls s dyt.rishjabhet e- offi$io.11.&risha e vendimit -mund t bhtsipas t drejts s mbikqyrjes,nse me t shtsht shkelur ligjimaterial, ose nuk sht aplikuarn mnyr t drejt.#endimin prprishjen e vendimit e organi

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  18/36

  kompetent e n-jerr sipas detyrs&yrtare apo me krkesn eprokurorit publik. /fti pr prishjene vendimit sht nj vit nga ditakur vendimi sht brprfundimtar n pro$edurenadministrative.12.Kush e b'n ekzekutimin e aktitadministrativ-e bjn organet eadministrats sipas dispo&itave t7/%s , organi i $ili ka vendosurn shkall t par, nse medispo&it nuk sht $aktuarndryshe. 8und t &batohen edhen rrug gjyqsore sipasdispo&itave t ve9anta prek&ekutim gjyqsor%kryesisht prvendimet q kan t bjn medetyrimet monetare13.&'rashtimi n"a efekti devolutiv iankes's mjetet e rregullta juridikekan efet suspensiv dhedevolutiv, d. th. e ndalojne

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  19/36

  ek&ektutimin e vendimit kundr t$ilit jan paraqitur, dhe mbi tovendos organi i shkalls m tlart. 8irpo edhe ktu kaprjahstime.rjashtimi nga efekti devolutivi iankess bhet n rastet + *urankesa hudhet posht pr shkaqeformale, kur organi i shkalls spar vendimin e mparshm e&avendson me vendim t ri, nsei miraton krkesat e ankimit, d. m.th qshtja nuk kalon n organin eshkalls s dyt,1#.Kund'rshtimi- n pro$. admn nuksht parapar si mjet i rregullt

  juridik, por me ligje t veanta ndisa qshtje administrative, mundt parashihet. :uk ka efektdevolutiv, vendos organi t $ilit idrejtohet kundrshtimi, organi ishkalls s par. *undr tij mundt;i paraqitet ankes organit tshkalls s dyt.

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  20/36

  09.8idha n' mes t' 9shtesadministrative dhe pal'suhet.... 7(G!

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  21/36

  nse deri te n-jerrja e vendimit tgjylkats ka ardhur si pasoj eveprs penale t gjyqtarit osepuntorit tjetr n gjukat, po q@se aktgjykimi apo vendimi shtba&uar n aktgjykimin e dhn nshtjen penale, $ivile e aiaktgjykim m von sht prishurme aktgjykim t forms s prer,po q se aktgjykimi gjyqsorba&ohet n dokumentin e rrem,deshmi t reme, e-perti& trreme,nse personi i interesuarnuk ki sht dhn mundsi tmarr pjes n pro$ ne konfl.admn. he po q se ek&istonvendimi i mparshm gjyqsor iforms s prer i n-jerr n tnjjtin konflikt administrativ./fatisubjektiv sht 26 dit nga ditakur pala t ket msuar prshkakun e prsritjes, afatiobjektiv 9 vjet nga dita kurvendimi gjyqsor t ket marrformn e prer,. rsritja

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  22/36

  krkohet me padi, mbi t $ilnvendos gjykata e $ila ka n-jerraktgjykimin pr t $iln krkohetprsritja.

  0A.aksima inkuizitore-sipas sajprovat n pro$ admn i mbledh, isiguron dhe i paraqet organi i $ili&hvillon pro$edurenadministrative, ose ato mblidhensipas krkess s tij. *y parimmbi&otron n pro$ admn.2.aksima ( parimi) i disponibilitetit-sipas saj provat i mbledh isiguron dhe i paraqet pala. (dheky parim m undsohet n pro$admn, mirpo barra e t provuaritn radh t par bie mbi organinq e &hvillon pro$ admn.kur pro$.admn fillon e-. offi$io dheanasjelltas.10., betohen d'shmitari dhe ekspertin' pro admn. shmitari po,

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  23/36

  eksperti !o11.&'rashtimi i ekspertit b'hetme.......rfundim12.&rezumimet li"ore ndahen n +t rr&ueshme dhe t parr&ueshme&rezumime li"ore t' rr'zueshme an'ato t' ilat mund t' rr'4ohen n'proedur'n e ve9ant provuesepsh.leohet t' provohet at'sia eef'mi's s' lindur n' martes' se burrinuk 'sht' babai i f'mi's por n'person tet'r.&rezumime li"ore t'parr'zueshme0an' ato prezsumimet' ilat nuk munde t' rr'zohen psh.&rind'rit an' fator p'r d'min eshkaktuar p'r f'mi't deri n' mosh'n* veare1.&'r p'rashtimin e publikut "at'sean's verbalen4irret.......rfundim i veant

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  24/36

  19.6hikimi ne vendin e n"ares-inspetio okularis%sht mjetprovues i $ili konsiston nvrojtimin e d. p. d shqisor tfakteve t rndsishme nga ana epersonit &yrtar q e &hvill. pro$.admn1>.;eklarata e pal's si met provuesn' proeduren administrative%shtmjet provues subsisiar, q d. m.th prdoret pr shtjet e njrndsie m t vogl , ose fakti i$aktuar nuk mund t provohet memejete tjera provuese. :uk mundt pritet objektivitet n shtjetvetanake, por duhetparalajmruar nga personi &yrtarpr pasojat e ddeklarats srreme.

  7ekviziioni i kompetenes% (shtautori&im i organit m t lartadministrativ shtetror, q n

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  25/36

  organin e shkalles m t ult, tbart kryerjen e vetm t disaveprimeve pro$edurale, ndrkaqvendosja e vet shtjes mbetet ntrsi n kompeten$n e organit i$ili &hvillon pro$edurnadministrative, psh degjimi i disadeshmitareve, kqyrja ne vend.

  &'rashtimi n"a efekti devolutiv%ek&iston si...