Q4 2014.pdf

  • Published on
    01-Oct-2015

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Inlandsinnovation AB, org.nr. 556819-2263 </p><p>Boksluts- kommunik </p><p>januari DecemBer 2014</p></li><li><p>Bokslutskommunik // fjrde kvartalet // 2014 // inlandsinnovation aB2</p><p>BOKSLUTSKOMMUNIK 2014</p><p>FjrDe kVartalet</p><p>sammanDrag</p><p>Helret jan-Dec </p><p>FjrDe kVartalet 2014 Fjrdekvartaletsresultatefterberknadskatt</p><p>uppgicktill-29(-37)miljonerkronor.</p><p> Kassafldetuppgicktill-36(-121)miljonerkronor.</p><p> Likvidamedelochkortfristigaplaceringarvidkvartaletsslutuppgicktill1296(1424)miljonerkronor.Orealiseradevervrdenharintepverkatkvartaletsresultatochuppgickfrkortfristigakapitalplaceringartill61(61)miljonerkronorochfrlngfristigakapitalplaceringartill9(9)miljonerkronor.</p><p> Underkvartaletharinvesteringarom14(117)miljonerkronorskettiandelarigarkapitalochlnmedrttattkonverteraidenyaportfljfretagenDigitalaTillvxtkassaniUme,JPSTeknikochSensibleSolutionsSwedensamt27(19)miljonerkronoridebefintligaportfljfretagenEasyFill,EkovstInvest,Floor,Idea2Innovation,NordicIronOreochrndalenExploatering.</p><p>Helret januari-DecemBer 2014 retsresultatefterberknadskattuppgicktill-12(10)miljoner</p><p>kronor.</p><p> Kassafldetuppgicktill-134(-200)miljonerkronor.</p><p> Likvidamedelochkortfristigaplaceringarvidretsslutuppgicktill1296(1424)miljonerkronor.Orealiseradevervrdenharintepverkatdelretsresultatochuppgickfrkort-ochlng-fristigakapitalplaceringartill70(70)miljonerkronor.</p><p> Inlandsinnovationharunderretgenomfrtinvesteringarom162(275)miljonerkronoriandelariochutlningtill29(24)nyaochbefintligaportfljfretag.Exithargenomfrtsi1(1)bolag.</p><p> Sedanverksamhetenstartadehsten2011harInlandsinnovationgenomfrtinvesteringari45(27)fretagptotalt737(574)miljonerkronoriandelar,genomutlningochviakapitalsomtillskjutitsgenomfrlagsinsats.Bolagethargenomfrt2(1)exits.</p><p>INLANDSINNOVATION I SAMMANDRAG</p><p>Kvartal 4 20142</p><p>Kvartal 4 20132</p><p>Helr 20142</p><p>Helr 20132</p><p>Periodens resultat, tkr -29 097 -36 912 -11 566 9 602</p><p>Antal fretag i investeringsportfljen, stycken1 43 26 43 26</p><p>Portfljinvesteringar under perioden, tkr 42 747 136 186 162 226 275 083</p><p>Periodens kassaflde, tkr -35 719 -121 366 -133 714 -200 011</p><p>Likvida medel och kortfristiga placeringar, tkr1 1 296 115 1 423 577 1 296 115 1 423 577</p><p>Lngfristiga kapitalplaceringar i vrdepapper, tkr1 100 000 100 000 100 000 100 000</p><p>Justerat eget kapital, tkr1 1 945 339 2 048 403 1 945 339 2 048 403</p><p>Soliditet, % 94,2 98,5 94,2 98,5</p><p>Antal anstllda, stycken1 7 6 7 6</p><p>1 Vid periodens utgng.</p><p>2 Frn och med 1 januari 2014 tillmpar Inlandsinnovation BFNAR 2012:1 rsredovisning och koncernredovisning (K3). Omrkning av jmfrelsesiffrorna fr tidigare r har ej skett.</p></li><li><p>3BOKSLUTSKOMMUNIK // fjrde KvArTALeT // 2014 // INLANdSINNOvATION AB</p><p>VD peter gullanDer</p><p>vd hAr OrdeT</p><p>423 frfrgningar har kommit in sedan start. 45 fretag har Inlandsinnovation hittills investerat i. 737 miljoner kronor har investerats sedan start.</p><p>retssistakvartalvarocksmittfrstasomvdochdetharvaritlrorikaochintensivamnader.JagharlrtknnaInlandsinnovationmenocksmngaavvraportfljfretagochjaginspirerasochimponerasavallaengagerade,duktigaochhrtarbetandeentrepre-nrer.</p><p>Inlandsinnovationvxer,bdeiantalportfljfretagochanstllda.Viharkatvrportfljtill43fretagocheftersomvibdevillgraflerinvesteringarochvaraaktivagaresnyanstllervi.Ijanuari2015brjadetvpersonerochundervrenrknarvimedattrekryteraytterligarefyra,sattviblirsammanlagt13personeritjnstistersund.</p><p>Frattgraflerinvesteringarnskarvivenfkontaktmedflerfretagsomvillvxa.Viinleddeundernovemberenbesksturndr</p><p>PeterGullanderVerkstllande direktr</p><p>Fakta Frn start</p><p>stor tillVxtVilja i regionenMnga fretagare i de sju nordligaste lnen vill vxa och Inlandsinnovation r med och investerar fr tillvxt i regionen. Under 2014 har Inlandsinnovation investerat i 29 fretag som har kapacitet och vilja att vxa.</p><p>frstastoppetvarKarlstadiVrmland.Nuifebruariochmarsfort-sttervitillGvleborgochDalarna.Fresommarenskavihabesktalladesjulnviverkari.</p><p>Virmnaomvraportfljfretag.Vifrvaltarochtillfrkunskaptillfretagenmenvillocksinspirera.Inovemberarrangeradevinnuenportfljdag,denhrgngenpArlanda,ptematfrslj-ning.Dryga60deltagareficktadelavfrelsningarochdetntverksomviallaingri.UndersistakvartaletdeltogvividriskkapitaldageninorriSkelleftedrviockstrffademngasprudlandeentrepren-rer.Detfinnsstortillvxtviljairegionen!</p><p>Underretssistakvartalutkadevivrportfljmedtvfretag.HlsingebolagetJPSTekniksomrverksammainomskogs-industrinochSundsvallsbaseradeSensibleSolutionsSwedensomutvecklatengngslakanmedyttckandefuktsensorer.Viinvesteradeveniennytillvxtkassa,ochgenomfrdeytterligareinvesteringaribefintligafretag.</p><p>Inlandsinnovationkantittatillbakapettframgngsrikt2014medinvesteringari18nyaoch11befintligaportfljfretagmed162miljonerkronoroch2015siktarvinnuhgre.Viharhittatvrmodellfrinvesteringar,detvillsgaattviframfralltskagradirektinvesteringaravegetkapitalismochmedelstorafretagitillvxt.Inlandsinnovationsuppdragrattbidramedkadtillvxtochflerarbetstillfllentillregionen.Detransvarsfulltochroligtattfvaravdfrettriskkapitalbolagmeddetuppdraget!</p><p>inlandsinnovation vxer, bde i antal portfljfretag och anstllda.</p></li><li><p>BOKSLUTSKOMMUNIK // fjrde KvArTALeT // 2014 // INLANdSINNOvATION AB4</p><p>INLANdSINNOvATION</p><p>Hellre ga 50 procent av ngot bra n 100 procent av ngot halvbra, s reso-nerar mnga av de fretag som har valt att ta in riskkapital. Samtidigt kan det fi nnas en oro och ett motstnd bland entreprenrer att ta in en extern gare och drmed slppa lite p kontrollen ver sitt livsverk. </p><p>Frdesomvillochkanvxafinnsdockmycketattvinna.NrInlandsinnovationvljerattinvesteraiettfretagbetyderdetattfretaget,frutomkapital,ocksfretttill-skottnrdetgllerkompetens,engagemangochntverk.</p><p>kapitalInlandsinnovationinvesterarifretagsomkanochvillvxa.Hurmycketviinvesterarberorpfretagetsutvecklingspotentialochmjlighetertillexpansion.Tillskottetavka-pitalgerfretagetmjlighetatttanstastegiutvecklingenochfrverkligasinaambitioner.Detkantillexempelhandlaomattutvecklaennyprodukt,taklivetutpeninternatio-nellmarknad,expanderagenomfrvrvellerbyggaennyproduktionslinafrattmtaenkadefterfrgan.</p><p>kompetens ocH engagemangNrInlandsinnovationgrinsomdelgareiettfretaggrvidetmedstortengagemang.Somdelgareharviettstortintresseavattdetgrbra,vivillattfretagetskalyckas!Konkretinnebrdetattvigenomstyrelse-representation,ettaktivtstyrelsearbeteochentydliggaragendaskerstllerfretagetsintressen.Frfretagarenrdetoftafrstagngen,somdetillexempelgrettuppkpellervxerinternationellt,menintefross.Vrsamladekompetensocherfarenhetfrnandrafretagblirentrygghetochettverktygfrportfljfretaget.</p><p>ntVerkSompartnertillInlandsinnovationfrdutillgngtillettstortntverk,bdeavfinan-siellaaktrersomarbetarmedriskkapitalochfinansieringslsningarsamtmedprofes-sionellapersonersomarbetarmedjuridik,frsljning,marknad,importellerexport.Ivrinvesteringsportfljfinnsocksfreta-garesomgenomgrsammaresasomduochdittfretag.Ettpargngervarjerbjuderviinallavrafretagtillportfljdagardetbrukarvarauppskattademtenmedtillfllefrntverkande,kompetensutvecklingochinspiration.</p><p> Tack vare riskkapital frn Inlandsinno-vation kunde vi frdubbla vr verksam-het genom att kpa norska systemleve-rantren Dolphin. Nybildade Loxysoft Group r nu strst i Norden inom kontaktcentertjnster med en omstt-ning p 140 miljoner kronor med 100 anstllda p fem orter. Tobias Sjlander, vd, Loxysoft Group</p><p>RISKKAPITAL?VARFR</p><p>s hr sger ett par av vra portflj-fretag om vrt samarbete:</p><p> I och med Inlandsinnovations investering fr vi mjlighet att fullt ut marknadsfra vrt underhllningskon-cept Heroes of the City internationellt. Kapitalet gr att vi kan marknadsfra oss direkt till konsumenten, det vill sga barnen, via exempelvis Youtube eller appar. P det sttet kan vi komma in i nya lnder utan att vara beroende av be ntliga distributrer, det betyder otroligt mycket fr vr expansion. Pelle Ferner, vd, Ruta Ett DVD AB</p><p>Vr samlade kompetens och erfarenhet frn andra fretag blir en trygghet och ett verktyg fr portfljfretaget.</p></li><li><p>Bokslutskommunik // fjrde kvartalet // 2014 // inlandsinnovation aB 5</p><p>anDrej kleDzik, inVesteringsansVarig p inlanDsinnoVation</p><p>INLANdSINNOvATION</p><p>Andrej KledzikinVesteringsansVarig</p><p>Vad r riskkapital?Begreppetriskkapitalomfattaralltypavkapitalutombanklnsomriskerasvideninvestering.Risk-kapitalindelashuvudsakligenitvgrupper,skallatventurecapitalochbuy-out.Venturecapitalvndersigtillnystartadetillvxtbolagochbuy-outtillmermognafretag.Inlandsinnovationarbetarhuvud-sakligenitidigfas,menkanvenvaraendelavenbuy-out.Istlletfrordetriskkapitaltalarvivenomgarkapitalelleregenkapitalvilketvityckerbttreterspeglardetvisysslarmed.</p><p>nr passar det att ta in riskkapital?Nrfretagetvillvxakanvitillsammansmedban-kenochannatexterntkapitalvaramedochfinan-sieratillvxten.Frentreprenreninnebrexterntriskkapitalbegrnsadegenfinansiellrisksamttillgngtillntverkochkompetens.Tackvareriskkapitalkanfretagetvgasatsapprojektsominnehllerliteh-greriskmenocksharenhgfrvntadavkastning.</p><p>Vad r frdelarna och nackdelarna med riskkapi-tal sett ur entreprenrens perspektiv?Enfrdelmedriskkapitalrattfretagettillfrskapitalfrnexterninvesteraresomdelarriskenmedentreprenren.Detgervenfretagetenfrdeleftersomdetintekrvsngrarntebetalningarochamorteringarpriskkapitaletellerstllerkravpskerheterfrnentreprenren.Enriskkapitalaktrbrukarockshabdekompetensochkontaktersomhjlpertillattutvecklafretaget.</p><p>Ennackdelrattentreprenrenslpperendelavgandetochinflytandetversittbolag.Riskkapital-</p><p>bolagroftaaktivagareochstllerkravptillvxt.Srskiltimindrebolagkandetinitialtupplevassomenbelastningdriskkapitalbolagstllertydligakravvadgllerrapportering,implementeringochuppflj-ningavaffrsplanen.</p><p>Forskningvisaremellertidpattfretagsomfinansierasmedexterntriskkapitalharensnabbaretillvxtochrsnabbarepattlanseranyaprodukterpmarknadensamtharenhgreambitionsnivochenhgresannolikhetfrbrsnoteringjmfrtmedfretagsomintefrdennatypavfinansiering.</p><p>Vad tittar inlandsinnovation p nr ni beslutar om ni ska investera i ett fretag?Detfrstavibedmerraffrsidnochdesskom-mersiellatillvxtpotential.Iandrahandentrepre-nren,bolagetsnuvarandepositionpmarknaden,humankapitalochfinansiellastllning.Ombolagetredanharfleradelgarerdetviktigtattdetfinnsengemensammlbild,bdevadgllerverksamhetenochframtidaexit.</p><p>Har du ngra rd till fretag som r intresserade av att ta in riskkapital?Taframentydligplanvervadkapitaletskaanvn-dastill.Trointeattriskkapitalerstterbankensfunk-tion,enbrarelationmedbankenrviktigoavsettkllantilldittkapital.Vartransparentochrlig,visahelasanningenomfretagetsstllningsattbedmningenredanfrnbrjanblirrttvis.Varbereddpattenkapitalanskaffningsprocesstartid,hatlamod.Varbereddpattallainteserpdittfretagmeddinagon.</p><p>Fem Frgor</p><p>om riskkapital</p><p> Riskkapital r till fr fre-tag som vill och kan vxa men som behver hjlp med kapital och kanske ocks kompetens och ntverk fr att ta nsta steg i sin utveckling. </p><p>ocH sVar</p></li><li><p>6 Bokslutskommunik // fjrde kvartalet // 2014 // inlandsinnovation aB</p><p>INLANdSINNOvATIONS INveSTerINgAr</p><p>inlanDsinnoVations inVesteringar </p><p>rrelseDriVanDe BolagJPS Teknik AB r verksamt inom skogsindustrin och utvecklar och sljer sgenheter fr skrdaraggregat, gripsgar och strre vedkapar. JPS har kontor och tillverkning i Frila.</p><p>Sensible Solutions Sweden AB sljer egenutvecklade yttckande fuktsensorer med larm fr engngsbruk. Bolaget har sitt ste i Sundsvall. </p><p>tillVxtkassorDigitala Tillvxtkassan i Ume AB r en lokal tillvxtkassa med digitalt fokus dr Inlandsinnovation investerat tillsammans med privata investe-rare. Genom tillvxtkassans riskkapitalsatsningar kan den medverka till tillvxt i sm bolag, nystartade bolag och bolag i tidiga skeden.</p><p>portFljinVesteringar unDer kVartal 4 2014</p><p>Inlandsinnovationsinvesteringarbestrdelsavdirektainvesteringargenomgarkapitaliochkonverteringsbaralnochliknandein-strument(benmnsfortsttningsvisln)tillrrelsedrivandebolagochdelsavindirektainvesteringariformavgarkapitaliregionalatillvxtbolags.k.fond-i-fondbolagochtillvxtkassorsamtlnochfrlagsinsatser.</p><p>Sedanverksamhetsstarten2011harInlandsinnovationinvesterati45fretagmedtotalt737miljonerkronorgenomandelar,lnochkapitalsomtillskjutitsgenomfrlagsinsats.Tvexitshargenomfrts.</p><p>VidretsutgnguppgickInlandsinnovationsinvesteringsportfljtillettnettoinvesteratkapitalp717miljonerkronorfrdelati43fretag.</p><p>Inlandsinnovation har under kvartalet investerat 14 miljoner kronor i andelar i och ln i de nya portfljfretagen Digitala Tillvxtkassan i Ume, JPS Teknik och Sensible Solutions Sweden samt 27 miljoner kronor i de befintliga portfljfretagen EasyFill, Ekovst Invest, Floor, Idea2Innova-tion, Nordic Iron Ore och rndalen Exploatering.</p></li><li><p>7BOKSLUTSKOMMUNIK // fjrde KvArTALeT // 2014 // INLANdSINNOvATION AB</p><p>jpS TeKNIK eTT pOrTfLjfreTAg </p><p>anruppvuxeninomskogsbru-ketochharvaritverksamdrsedanbarnsben.Attdetskullekommaatt</p><p>handlaomsgenheterivuxenlderfllsigganskana-turligtfrPeterSrellsomrvdochdelgareiJPSTeknik,ettavIn-landsinnovationsnyasteportfljtillskott.</p><p>Ivrbranschhardetfunnitsenstandardsomallaaktrerbyggtsinaprodukterp.Frngrarsedankndeviattvivilletadethrettstegvidareochstartadeettprojektfrattfrbttraochfrndrafrutsttningarna.Viharlyckatshalveravarvtaletpsgmotorernajmfrtmeddentraditionellasgen,menlyckatsbehllasammahastighetpsgkedjan.Viharheltenkeltskapatenbttreproduktsomrbdeeffektivareochmermiljvnlig,berttarPeterSrell.</p><p>IochmeddettaharvrldensettngotheltnyttochPeterharskyn-datsigattskapatentochnuftttvstyckengodknda.Hanstrredoattbrjasljasinaprodukteristrreomfattningochplanenromfattandemenrealistisk.</p><p>Idagomsttervitiomiljonerkronor.Omtiorskaviomsttaver76miljonerkronor.Vgenditskagviainternationellfrslj-ning,bdemoteftermarknaden(direktkunder)ochmottillver-</p><p>kare.DengeografiskamarknadvisatsarpjustnurBrasiliensomharmycketskogochettstortskogsbruk,berttarPeter.</p><p>RedanidagharJPSTeknikkunderiblandannatFinland,Tyskland,sterrike,Schweiz,</p><p>Frankrike,Holland,England,DanmarkochAustralien.Petertvekarinteensekundpattderasproduktkommeratttavrldenmedstorm,mendetgllerattinteliggaplatsidan.</p><p>Detjagrmestnervsverrattkonceptetrsbraattviskafkonkur-renterinnanvihunnitf</p><p>utvrproduktvervrlden.Pa-tentengrattjagsoverlitelugnareomntternamendetrbrttomattfutdennyastandardenpmarknaden.Attdensnabbtblirkndochaccepterad,sgerPeter.</p><p>AttInlandsinnovationgttinmedfemmiljonerkronorgrattmarknadsfringenochfrsljning-enkantafart,menPeterserocksandrafrdelarmeddennyagaren.</p><p>sgenHeter Frn HlsinglanD p VrlDsexport </p><p>JagtrorochhoppasattInlandsinnovationskontaktntskahjlpaossframt.Ochjaghoppasfhjlpattbyggauppfretagetorganisationsmssigt.Viskasnabbtbliettinternatio-nelltfretagmedegnaprodukterochpatent.SedantrorjagattnamnetInlandsinnovationskapartrygghethosvrakunder,vilketgrattJPSTekniksnab-bareblirframgngsrikt,avslutarPeterSrell.</p><p>H</p><p>skahjlpaossframt.Ochjag</p><p>nelltfretagmedegnaprodukter</p><p>Vi ska snabbt bli ett internationellt fretag med egna produkter och patent. </p><p>Peter Srellvd, JPS Teknik</p></li><li><p>Bokslutskommunik // fjrde kvartalet // 2014 // inlandsinnovation aB8</p><p>INLANdSINNOvATIONS INveSTerINgSpOrTfLj</p><p> INLANDSINNOVATIONS INVESTERINGSPORTFLJ PER 2014-12-31</p><p>Direkta investeringar Rrelsedrivande bolag Ort</p><p>Frsta investerings-</p><p>tidpunkt</p><p>Nettoinvestering garandelar </p><p>(MSEK)</p><p>Kapitalandel/ rstandel (%), garandelar 2</p><p>Nettoinvestering konverteringsbara </p><p>ln (MSEK)</p><p>Bothnia Invent AB Haparanda Okt-12 5,0 30,0 -</p><p>Bygga Bo i Pajala AB Pajala Feb-14 0,3 30,0 -</p><p>CPD Center AB i Konkurs Kalix Maj-12 20,0 37,2 0,3</p><p>EasyFill AB (publ) Brcke Nov-...</p></li></ul>