Qui Che Dai TT-TH Cu Jut

  • Published on
    06-Apr-2018

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/3/2019 Qui Che Dai TT-TH Cu Jut</p><p> 1/4</p><p>UBND HUYN C JT CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMI TRUYN THANH c lp T do Hnh phc</p><p>***S 01 /QC - TT C Jt, ngy 07 thng 02 nm 2012.</p><p>QUI CH LM VICCA C QUAN I TRUYN THANH - TRUYN HNH HUYN C JT</p><p>Cn c Quyt nh s 36/Q CT.UBND, ngy 09 thng 01 nm 2012 ca Chtch UBND huyn C Jt v vic ban hnh Quy ch t chc v hot ng ca i Truynthanh Truyn hnh huyn C Jt. i Truyn thanh huyn xy dng quy ch lm vicca c quan i nh sau:</p><p>Chng I:NHNG QUY NH CHUNG</p><p>i Truyn thanh Truyn hnh C Jt l n v s nghip trc thuc UBNDhuyn C Jt, thc hin chc nng l c quan tuyn truyn ca ng b, Chnh quyn</p><p>huyn C Jt.i Truyn thanh - Truyn hnh huyn C Jt chu s qun l trc tip ca</p><p>UBND huyn, qun l nh nc ca S Thng tin v Truyn thng, c hng dnv chuyn mn, nghip v v k thut ca i Pht thanh Truyn hnh tnh. Ngoira, c trch nhim hng dn, ch o v v mt chuyn mn, k thut cho i Truynthanh cc x, th trn</p><p>CHNG II:T CHC B MY V CH LM VIC</p><p>A. C cu t chc:</p><p>1. i Truyn thanh - Truyn hnh huyn chu s lnh o, ch o, qun l v tchc, bin ch v thc hin cng tc tuyn truyn ca y ban nhn dn huyn. ng thichu s qun l Nh nc ca S Thng tin v Truyn thng.</p><p>2. Bin ch ca i Truyn thanh Truyn hnh huyn l bin ch s nghip doy ban nhn dn huyn giao trong tng s bin ch s nghip ca huyn, c y bannhn dn tnh phn b hng nm theo quy nh ca php lut.</p><p>B. T chc b my v ch lm vic:1. T chc b my: i Truyn Thanh Truyn hnh huyn c Trng i; Ph</p><p>trng i v cc b phn gip vic gm:</p></li><li><p>8/3/2019 Qui Che Dai TT-TH Cu Jut</p><p> 2/4</p></li><li><p>8/3/2019 Qui Che Dai TT-TH Cu Jut</p><p> 3/4</p></li><li><p>8/3/2019 Qui Che Dai TT-TH Cu Jut</p><p> 4/4</p><p>Chng III:IU KHON THI HNH</p><p>Lnh o v ton th cn b, cng nhn vin chc trong c quan c trch nhim tchc, thc hin theo ni dung, quy ch ny.</p><p>Quy ch ny c hiu lc k t ngy k, cc quy nh ca lnh o i tri vi nidung quy ch ny u c bi b. Vic b sung, sa i quy ch ny do Trng iquyt nh./.</p><p>Q. TRNG I</p><p>Hong Vn Tm</p></li></ul>