Quy Tắc Đạo Đức V Ứng Xử Trong Kinh Doanh - ERM ??ng xử kinh doanh đối với tất cả cc hoạt động của ERM, bất chấp địa điểm l ở nơi đu

  • Published on
    05-Feb-2018

  • View
    219

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> ERM Worldwide Group Limited and its affiliates. All rights reserved. </p><p>Global Code of Business Conduct and Ethics Updated 1 April 2016 original Vietnamese translation in November 2010 </p><p> Quy Tc o c V ng X Trong Kinh Doanh </p><p>Mc tiu ca Quy Tc o c V ng X Trong Kinh Doanh ny (Quy Tc o c) l thit lp cc nguyn tc hot ng cho Chng Trnh Trch Nhim Cng Ty ca ERM v h tr vic tun th cc chnh sch v th tc ca ERM, Quy Tc o c ny v tt c cc lut php v quy nh p dng. Chng ti s thc hin hot ng kinh doanh ca mnh theo cc Nguyn Tc o c ca chng ti v Quy Tc o c ny. </p><p>Cc Nguyn Tc o c </p><p>Cc nguyn tc o c sau y s h tr cho cc chin lc kinh doanh ca ERM v cam kt tn trng v quan tm ca chng ti n tt c Ngi ca chng ti. Cc Nguyn Tc ny s hng dn chng ti khi cng lm vic vi cc ng nghip, khch hng v cc quan h giao dch trong hot ng kinh doanh ca chng ti: </p><p>TRCH NHIM: Mi ngi chng ti, vi t cch mt c nhn v thnh vin ca nhm, phi c trch nhim v vic duy tr thnh cng ca ERM. Trch nhim ca c nhn trong vic cung cp sn phm cht lng cho cc khch hng s em li s thnh cng cho ERM trong hin ti v tng lai. </p><p>S CNG TC: Chng ti l mt t chc ton cu. Chng ti tin tng vo cc nguyn tc cng tc v h tr ln nhau trn ton cu. </p><p>CAM KT: L mt t chc chuyn nghip, chng ti s ht sc n lc thc hin cc nguyn tc ca mnh, thc hin hon ho, v i vi cc khch hng ca chng ti. Cc lnh o ca ERM s i u trong vic thc hin, v v vy mi nhn vin ca ERM s hiu rng cc nguyn tc ca ERM v cam kt thc hin hon ho c c s ng h ca ban lnh o. </p><p>HIU SUT: cn bng gi tr hiu sut vi nhng gi tr khc ca chng ti, chng ti s duy tr v pht trin v tr ca mnh trong vai tr mt t chc t vn mi trng ca s chn la, trn phm vi ton cu. </p><p>TRAO QUYN: Chng ti s h tr cc nhn vin cc phng tin v cc kha o to gip h nhn thc y tim lc ca h vi ERM. </p><p>TNH NGUYN VN: Chng ti s p dng cc gi tr v nguyn tc o c ca chng ti trong mi hot ng v cc mi quan h ca chng ti. V danh ting v thnh cng tng lai ca ERM, chng ti s khng ngng nng cao trch nhim ca chng ti em li nhng li ch cao nht cho ERM v cc khch hng ca ERM. </p></li><li><p> ERM Worldwide Group Limited and its affiliates. All rights reserved. </p><p>Global Code of Business Conduct and Ethics Updated 1 April 2016 original Vietnamese translation in November 2010 </p><p>TN TRNG: Vi vic cao gi tr ca cc c nhn, chng ti t bit quan tm n sc khe, an ton, an ton c nhn v vic khng b phn bit i x hoc quy ri ti ni lm vic. Chng ti khuyn khch s a dng trong ngun nhn lc ca chng ti v tn trng cc phong tc tp qun v cc lut php ca mi quc gia ni chng ti lm vic. </p><p>PHC V: Chng ti tin tng vo s phc v khch hng v dch v cng ng. Phc v khch hng bao gm mt cam kt hon ho kt hp vi thi ng x ly khch hng lm trng tm, i mi v mang tnh kinh doanh. Dch v cng ng bao gm vic khuyn khch ngi ca chng ti ng gp vo Qu Ti Tr ca ERM, vo cc cng ng a phng ca h v cng ng th gii. </p><p>S MINH BCH: Chng ti hiu rng vic qun tr cng ty hiu qu ca ERM i hi s chuyn ti thng tin chnh xc v kp thi, c bit thng tin chnh xc v kp thi n ban lnh o cp cao ca ERM. Mi nhn vin ca ERM ng h tnh minh bch bng vic cung cp tt c thng tin ph hp v kp thi. Chng ti ghi nhn ngay cc quan ngi m chng ti quan tm vi s lu tm ph hp v cc quyn c nhn. Hn na, chng ti khng cho php s tr a i vi cc nhn vin thng tin n ban lnh o cp cao nhng quan ngi chnh ng. </p><p>O C V NG X TRONG KINH DOANH C K VNG </p><p>1.1 Tng quan </p><p>Chng ti cam kt duy tr nhng chun mc cao v php l v o l trong ng x kinh doanh v chng ti kin quyt thc hin hot ng kinh doanh ca ERM mt cch trung thc v chnh trc. Danh ting ca ERM gn lin vi cc lut php, quy nh, v Quy Tc o c ny l quan trng hn s thng tin c nhn ca bt k nhn vin no. Chng ti s trung thc v o c trong cc ng x vi nhau, vi cc khch hng, cc bn bn v bt k cc bn th ba no khc. Chng ti hiu v tun th tt c yu cu php l i vi cc hot ng v vic kinh doanh ca chng ti. Tuy nhin, vic tun th php lut ch l mt phn nhng vic chng ti phi thc hin. Chng ti lun c gng trnh lm xut hin nhng vn khng ph hp lin quan n cc ngha v php l, nhng Nguyn Tc ca chng ti, Quy Tc o c ny, hoc nhng th tc v chnh sch ca ERM. </p><p>Nhng chun mc trong Quy Tc o c ny khng k vng p dng cho tng trng hp c th. Nu cc bn gp phi nhng tnh hung hoc nhng phm vi khng c cp c th trong Quy Tc o c ny, cc bn c ch i hnh ng nhn danh ERM theo cc Nguyn Tc ca chng ti. </p><p>1.2 S Cn Nhc Mang Tnh Ton Cu </p><p>ERM hot ng kinh doanh trn phm vi ton cu v iu c ngha rng cc d n v cc nhn vin ca chng ti phi tun th cc lut php v quy nh ca cc quc gia khc nhau. </p></li><li><p> ERM Worldwide Group Limited and its affiliates. All rights reserved. </p><p>Global Code of Business Conduct and Ethics Updated 1 April 2016 original Vietnamese translation in November 2010 </p><p>V d, cc hot ng bn ngoi Hoa K vn phi tun th cc lut php nht nh no ca Hoa K, trong khi cc hot ng ca Hoa K li ph thuc vo cc lut php nht nh no ca Vng Quc Lin Hip Anh. Quy Tc o c ny thit lp nhng nguyn tc v ng x kinh doanh i vi tt c cc hot ng ca ERM, bt chp a im l ni u. Nu c nhng khc bit v phong tc tp qun, cc tiu chun, lut php hoc cc quy nh, th cc bn phi hiu cc ngha v php l ca mnh v ng x ph hp vi chun mc o c kinh doanh cao nht. Nu cc bn c cc cu hi no, ngh hy tm kim s hng dn t Ban Php L. </p><p>1.3 S a Dng </p><p>Chng ti tin rng sc mnh quan trng nht ca chng ti chnh l cc nhn vin ca chng ti. Vi cc nguyn tc Tn Trng v Hp Tc, ERM quan tm n tnh a dng v c hi ngang nhau trong mi v tr lm vic. Chng ti lun tm kim to ra mi trng lm vic ni m tt c cc nhn vin u c c hi th hin ton b tim nng ca h v ng gp cho s thnh cng ca ERM. Mc tiu ca chng ti l s a dng ca cc nhn vin phn nh s a dng ca cng ng ni chng ti thc hin kinh doanh v khuyn khch ERM tn trng cc phong tc tp qun v vn ha ca cc cng ng ni . </p><p>1.4 Khng tr a </p><p>ERM s khng tha th cho s tr a di bt k hnh thc no chng li nhng ngi nu ra cc vn v cc quan ngi mt cch trung thc. Hn na, ERM cng khng chp nhn bt k ai a ra s vin dn sai tri c cho l khng ng n. ERM s khng sa thi, ging chc, nh ch, e da, quy ry hoc phn bit i x di bt k hnh thc no i vi nhn vin theo nhng iu khon v iu kin tuyn dng cn c vo nhng hnh ng hp php ca nhn vin ny trong vic bo co gp thin ch. </p><p>C CU CHNG TRNH TRCH NHIM CNG TY </p><p>2.1 Qun L </p><p>Cc Nguyn Tc ca ERM v Quy Tc o c ny s do cc c ng ca ERM qun l. Mi nhn vin phi chu trch nhim c nhn v t cch o c ca mnh v vn bo co. Nu cc bn l mt gim st vin hoc gim c, cc bn c ngha v v chu trch nhim v t cch o c ca cc nhn vin bo co cho bn. Trong khi mi nhn vin ca ERM c trch nhim nh th, Hi ng Qun Tr y quyn cho Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on v Chuyn Vin Ph Trch Khu Vc qun l, gii thch v thc y thc hin Quy Tc o c ny, ty thuc vo s ch o v t vn ca C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on. </p><p>2.2 Chuyn Vin Ph Trch Khu Vc </p><p>Mi Chuyn Vin Ph Trch Khu Vc c trch nhim thc y s nhn thc v tun th Quy Tc o c ny trong phm vi khu vc c th. Mi Chuyn Vin Ph Trch Khu Vc cng s h tr ngi Ph Trch Tp on cc bc u, bao gm Quy Tc o c v chng </p></li><li><p> ERM Worldwide Group Limited and its affiliates. All rights reserved. </p><p>Global Code of Business Conduct and Ethics Updated 1 April 2016 original Vietnamese translation in November 2010 </p><p>trnh o to t cch o c kinh doanh khc. Mi Chuyn Vin Ph Trch Khu Vc c th xut nhng chnh sch lin quan n Quy Tc o c m n c th l quan trng i vi Quy Tc o c ny trong phm vi khu vc ca mnh. Khi chnh sch c th ca mt khu vc c ph chun, Chuyn Vin Ph Trch Khu Vc phi chu trch nhim vic thng tin v thc y chnh sch trong phm vi khu vc ca mnh. </p><p>2.3 Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on </p><p>Chuyn Vin Ph Trch Ca Tp on s quy nh vic gim st Chng Trnh Trch Nhim Cng Ty ca ERM v gim st vic tun th cc th tc v chnh sch ca ERM, Quy Tc o c ny v cc lut v cc quy nh p dng. Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on s bo co v chu s gim st ca C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on. Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on s: Tin hnh nhng cuc thanh tra ni b nu cn thit; ln k hoch v sp xp o to nhn vin v cc vn t cch o c trong kinh doanh; gim st qun l cho Chng Trnh Trch Nhim Cng Ty; gii p v a ra hng dn chnh sch nhm m bo cc hot ng kinh doanh p ng c cc chun mc v yu cu ca Quy Tc o c ny. Nhng ngha v ny c th bao gm cc quyt nh v hng dn mang tnh c nhn c lin quan n nhng xung t quyn li tim n. Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on s bo co nhng vn quan trng cho Tng Gim c, Hi ng Qun Tr v C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on. </p><p>2.3 o To </p><p>Mi nhn vin ca ERM s phi tham d cc kha o to o c v ng x trong kinh doanh nh k do ban lnh o quyt nh. Tt c cc lnh o, gim c v nhn vin phi hiu r cc Nguyn Tc v tun th Quy Tc o c ny. </p><p>2.4 S Khc T </p><p>Phn ln ca Quy Tc o c ny khng l thuc vo s khc t no. Tuy nhin, nhng phn c th trong Quy Tc o c ny lin quan n s xung t quyn li tim n trong cc mi quan h kinh doanh c th b khc bng mt xem xt, thng bo bng vn bn ph hp ca ban lnh o cp cao v mt khc t bng vn bn do Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on chun b v c ph chun bi ban lnh o cp cao. Ni cch khc, ch nhng khc t chnh thc mi c hiu lc v s khng c s khc t no i vi bt k phn no ca Quy Tc o c ny, ngoi tr c c quy nh c th bi Quy Tc o c ny. Mi yu cu khc t u phi c gi bng vn bn n Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on v bao gm mt bn miu t chi tit giao dch, s vic v tnh hung bi s khc t ny c yu cu. </p><p>3. BO CO </p><p>3.1 Trch Nhim Bo Co </p><p>Mi nhn vin ERM u c bn phn thng tin ngc dng v th ban lnh o ERM s nhn c thng bo ph hp v cc vn quan trng. Sau ban lnh o ERM c trch </p></li><li><p> ERM Worldwide Group Limited and its affiliates. All rights reserved. </p><p>Global Code of Business Conduct and Ethics Updated 1 April 2016 original Vietnamese translation in November 2010 </p><p>nhim bo co n Hi ng Qun Tr ca tng cng ty ca ERM v cc vn quan trng . Cc vn Quan Trng l nhng vn : (1) nh hng n khch hng quan trng; (2) lin quan n vic iu tra, phin ta, khi t, thng bo vi phm ca chnh quyn hoc nhng tng tc khc gia ERM v cc vin chc chnh quyn c th gy nh hng bt li cho ERM; (3) c gi tr nh l mt ngha v php l khon $100.000 USD hoc hn; (4) tim n vic gy ra mt nh hng nghim trng n cc hot ng kinh doanh (mt giy php, tm ngng hot ng, mt li nhun ng k, mt nhn s ch cht, tn hi danh ting); (5) Lin quan n nhng vn nhy cm ni b nh yu sch ca nhn vin; v/hoc (6) xem xt cc qui nh, phng hng hot ng v cc ri ro/tn tht b lp li. </p><p>T cch o c ca cc bn c th lm tng thm bu khng kh o c v r rng chi phi t cch o c ca cc ng nghip ca cc bn. Cc bn c ngha v phi bo co hnh vi vi phm m khng cn quan tm n vic nhn dng ngi b nghi ng l vi phm v vic khng bo co hnh vi sai tri c th a n kt qu l ngi bit nhng khng bo co vi phm nh th s phi chu k lut. Thm ch nu cc bn khng th ngn cn hnh vi nghi ng l sai tri hoc cc bn chng kin mt hnh vi o c hoc pht hin ra hnh vi sau khi n xy ra, cc bn phi bo co ngay lp tc. Cc nhn vin bo co mt cch thin v tin tng rng iu l ng s khng b khin trch. Cc nhn vin c bo co sai lc v gian di v hnh vi nghi ng l vi phm Quy Tc o c ny s phi chu k lut v vic bo co sai lch . </p><p>3.2 S Dng Chng Trnh Trch Nhim Cng Ty </p><p>Nu cc bn c nhng cu hi v Quy Tc o c ny hoc quan ngi lin quan v t cch o c ni lm vic ca mt s ngi, trc ht hy lin lc vi gim c ca cc bn. Nu cc bn khng cm thy thoi mi lm iu ny, cc bn c th hi kin cc ngun ERM sau y nhn c s h tr: </p><p> Ban Qun Tr Nhn S Ban Sc Khe &amp; An Ton Chuyn Vin Ph Trch Khu Vc Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on Ban Php L ca Tp on </p><p> 3.3 Cc Vn Yu Cu Bo Co </p><p>i vi nhng vn c lit k di y, Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on phi c thng bo ngay khi c th v ti a khng tr hn 24 gi sau khi pht hin. Vic khng thng bo kp thi n Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on c th dn n vic b k lut, k c vic chm dt hp ng lm vic. Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on c quyn gp g v can d trong tt c cc vn lin quan n: </p><p> Cc vi phm v vi phm tim n i vi lut php hoc quy nh khin ERM phi chu trch nhim php l v dn s hoc hnh s hoc x pht hnh chnh; </p></li><li><p> ERM Worldwide Group Limited and its affiliates. All rights reserved. </p><p>Global Code of Business Conduct and Ethics Updated 1 April 2016 original Vietnamese translation in November 2010 </p><p> Khi ngun ca mt cuc iu tra hnh s, dn s hoc bt k cuc iu tra no khc ca chnh quyn do mt c quan hnh php hoc t chc chnh quyn hoc c quan lp php no i vi ERM hoc i vi bt k nhn vin no ca ERM. </p><p> Lun iu khng ng n hoc tim n vi phm xut pht t lnh o hoc thnh vin ca Hi ng Qun Tr ca ERM; </p><p> Vic vi phm Quy Tc o c ny c th gy ra tn hi cho ERM, danh ting, cc quyn li kinh doanh, hoc cho cc nhn vin ca ERM; </p><p> Cc vn v ranh gii khu vc; Cc yu cu ph chun vic tr thnh thnh vin hi ng qun tr ca cng ty khng </p><p>thuc tp on ERM v vic ti tr chi ph cng tc ca ERM cho cc vin chc chnh quyn. </p><p> Cc vn , quan ngi lin quan hoc nhng bt mn lin quan n vic thanh ton, qun l ni b hoc cc hot ng, quy trnh hoc h thng kim ton. </p><p>Nu cc bn bit bt k cuc iu tra, kin co c kh nng xy ra hoc bt k tranh chp no chng li ERM, C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on cn c thng bo ngay cc thng tin ny. Ngoi ra, trong vng 24 gi k t khi nhn c, tt c nhng trt triu tp ca ta n phi c chuyn n Ban Php L. </p><p>3.4 Bo Co do Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on Thc Hin </p><p>Nu cn thit, Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on s gi bo co bng vn bn n C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on, Tng Gim c hoc Hi ng Qun Tr. t nht mi nm mt ln, Chuyn Vin Ph Trch ca Tp on phi gi mt bo co bng vn bn n Hi ng Qun Tr. Bt k lc no Hi ng Qun Tr cng c th yu cu cung cp thm cc bo co bng vn bn khc. </p><p>3.5 Cc Cuc iu Tra </p><p>Cc nhn vin nghi ng mt hnh vi l vi phm Quy Tc o c ny, cc nguyn tc thanh ton, cc chnh sch khc ca ERM hoc lut php p dng, th ngay lp tc phi bo co quan ngi ny cho C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on. Do cc cuc iu tra v nhng vi phm c bo co th lin quan n nhng vn php l phc tp, nn cc nhn vin khng cn phi t tin hnh iu tra s b m khng c s thng bo cho C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on. Vic cc bn mt mnh dn xp ton b cuc iu tra s gy nh hng bt li cho cc bn v ERM. Tt c nhn vin phi c ngha v hp tc vi cuc iu tra ca ERM v chu s hng dn ca C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on trong sut qu trnh iu tra. </p><p>3.6 S dng T Vn Php L Bn Ngoi </p><p>Ch c C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on l c y quyn thu v qun l t vn php l bn ngoi nhn danh ERM. Khng c mt ha n t vn php l bn ngoi no s c thanh ton tr phi c C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on xem xt v ph chun. Khng mt nhn vin ERM no c quyn thu v qun l t vn vin bn ngoi m khng c s cho php bng vn bn ca C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on v tt c </p></li><li><p> ERM Worldwide Group Limited and its affiliates. All rights reserved. </p><p>Global Code of Business Conduct and Ethics Updated 1 April 2016 original Vietnamese translation in November 2010 </p><p>t vn vin bn ngoi c yu cu phi tun th Nhng Hng Dn T Vn Bn Ngoi ca ERM. C Vn Php Lut Cp Cao ca Tp on c th c nhng thnh vin ca Ban Php L qun l t vn vin bn ngoi. </p><p>4. CC XUNG T QUYN LI </p><p>4.1 Cc Loi Xung t Quyn Li </p><p>Hai loi xung t quyn li c th pht sinh trong qu trnh lm vic ca cc bn ti ERM: Cc xung t i din khch hng hoc cc xung t quyn li c nhn (i khi gi l o c). Cc xung t i din khch hng pht sinh khi cng vic m ERM ang lm hoc lm trong qu kh gy cn tr (hoc hn ch) ERM thc hin cng vic mi cho mt khch hng c th. Mi nhn vin c trch nhim tun th cc th tc v chnh sch ca ERM m bo cc cuc kim tra tnh ph hp ca i din khch hng c thc hin trc khi bt u cng vic. </p><p>Loi xung t th hai l xung t v quyn li mt xung t c nhn tn ti khi mt nhn vin lin quan n mt hnh vi hoc c quyn li kinh doanh hoc quyn li c nhn lm cn tr nhn vin thc hin cng vic ca anh ta i vi ERM. Tuy nhin, mt xung t quyn li c nhn thc t khng cn xem xt n s cu thnh mt vi phm ca Quy Tc o c ny. Mt xung t quyn li c nhn tim n hoc hin nhin cng c th vi phm n Quy Tc o c ny. Mt xung t quyn li c nhn tim n tn ti khi mt hnh vi hoc quyn li c nhn ca mt nhn vin, c kh nng trong tng lai, c th gy tr ngi cho hiu qu cng vic ca nhn vin i vi ERM. Mt xung t c nhn hin nhin tn ti khi hnh vi hoc quyn li c nhn ca nhn vin lm xut hin mt xung t quyn li. Nhng xung t h...</p></li></ul>