Računovodstvene politike za federalne proračunske korisnike i riznicu

 • Published on
  02-Feb-2017

 • View
  215

 • Download
  0

Transcript

 • FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

  RAUNOVODSTVENE POLITIKE ZA FEDERALNE PRORAUNSKE KORISNIKE I RIZNICU

  Sarajevo, sijeanj 2011.

 • 2

  Na temelju lanka 61. Zakona o proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, br. 19/06,76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), a u vezi s lankom 2. stavak 1. pod a) Zakona o Riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 58/02,19/03 i 79/07) federalni ministar finansija-federalni ministar financija d o n o s i

  RAUNOVODSTVENE POLITIKE ZA FEDERALNE PRORAUNSKE KORISNIKE I RIZNICU

  1. Raunovodstvene politike za federalne proraunske korisnike i Riznicu, primjenjivat e federalni proraunski korisnici i federalna Riznica.

  Proraunski korisnici u ijem poslovanju se pojavljuju drukiji odnosi i poslovni dogaaji koji zahtijevaju dodatna pravila za njihovo knjienje, duni su donijeti svoje raunovodstvene politike kojima se regulira navedeno, s tim da iste ne smiju odstupati od zakona i drugih propisa i ovih raunovodstvenih politika. I. ZAKONSKA REGULATIVA (OSNOVA)

  2. Zakonska i druga regulativa za donoenje i izvrenje prorauna i provoenje rizninog naina rada s javnim prihodima i rashodima je:

  - Zakon o proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, br. 19/06,76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10);

  - Zakon o raunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj: 83/09);

  - Uredba o raunovodstvu prorauna u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj: 87/10);

  - Pravilnik o knjigovodstvu prorauna u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj: 1/11);

  - Proraun Federacije Bosne i Hercegovine; - Zakon o izvravanju Prorauna Federacije Bosne i Hercegovine; - Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (Slubene novine

  Federacije BiH, broj: 22/06, 43/08 i 22/09); - Pravilnik o nainu uplate javnih prihoda prorauna i izvanproraunskih

  fondova na teritoriju Federacije BiH (Slubene novine Federacije BiH, br. 3/11 i 6/11 );

  - Zakon o Riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, br. 58/02,19/03 i 79/07);

  - Uputa o izvravanju prorauna s Jedinstvenog rauna Riznice (Slubene novine Federacije BIH, broj: 94/07);

  - Uputa o blagajnikom poslovanju (Slubene novine Federacije BIH, broj: 94/07);

  - Uputa o procesiranju transakcija po osnovi promjena stalnih sredstava, zaliha, potraivanja i blagajnikog poslovanja broj: 08-02-7478-3/03 od 21.12.2005.;

 • 3

  - Uputa o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa federalnih proraunskih korisnika broj: 08-02-7478-3/03 od 21.12.2005 godine i broj: 08-02-7478/03 od 21.10.2003.;

  - Zakon o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06);

  - Zakon o namjetenicima u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj: 49/05);

  - Uputa o planiranju i raunovodstvenom evidentiranju vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine u Glavnoj knjizi Riznice (Slubene novine Federacije BiH, br. 69/06 i 78/06);

  - Uputa o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih rauna, nainu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih rauna otvorenih kao podrauna u okviru Jedinstvenog rauna Riznice (Slubene novine Federacije BiH, br. 94/07 i 6/11);

  - Uputa o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane korisnika prorauna (Slubene novine Federacije BiH, broj: 94/07);

  - Zakon o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj: 45/10);

  - Zakon o plaama i naknadama policijskih slubenika Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj: 45/10);

  - Uredba o naknadama trokova za slubena putovanja (Slubene novine Federacije BiH, broj: 63/10);

  - Uredba o naknadama koje nemaju karakter plae (Slubene novine Federacije BiH, broj: 63/10);

  II. POSLOVNE KNJIGE

  3. Pravilnikom o knjigovodstvu prorauna u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o knjigovodstvu) regulirano je da su poslovne knjige: Glavna knjiga (knjiga prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, knjiga imovine, obveza, potraivanja i izvora vlasnitva) i pomone knjige.

  Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima i rashodima pravnih osoba. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju osnovu za izradu godinjih i polugodinjih financijskih izvjea.

  Poslovne knjige vode se sukladno naelima sistema dvojnog knjigovodstva, uvaavajui naela urednosti, aurnosti, dokumentiranosti i vjerodostojnosti.

  Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima, povezane ili prenijeti na neki od elektronikih medija tako da se po potrebi mogu otisnuti ili prikazati na ekranu.

  Riznini nain poslovanja s javnim sredstvima podrazumijeva jednu Glavnu knjigu koja se vodi iskljuivo u federalnoj Riznici i postojanje i funkcioniranje Jedinstvenog rauna Riznice.

  Proraunski korisnici unose podatke i knjie u pomonim knjigama i u Glavnoj knjizi proraunskog korisnika koja predstavlja segment Glavne knjige Riznice.

  Glavna knjiga Riznice je sistemska knjigovodstvena evidencija financijskih transakcija i poslovnih dogaaja na nivou proraunskih klasifikacija: organizacijske, ekonomske, funkcionalne i fondovske.

 • 4

  Glavnu knjigu ine konta koja predstavljaju pozicije sredstava, izvora sredstava, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Glavna knjiga vodi se iskljuivo u Riznici za sve proraunske korisnike na nivou organa vlasti koji donosi proraun, kao i na nivou svih pojedinanih korisnika tog prorauna. Svaki proraunski korisnik ima svoju Glavnu knjigu kao segment jedinstvene Glavne knjige.

  U Glavnu knjigu podaci se unose vrijednosno, za razliku od pomonih knjiga iz Pravilnika o knjigovodstvu gdje se unose i podaci po jedinici mjere, koliini i vrsti.

  Pomone knjige se dijele na:

  a) Pomone knjige za unos podataka u informacijski sustav Riznice b) Pomone knjige propisane Pravilnikom o knjigovodstvu i drugim propisima.

  a) Pomone knjige za unos podataka u informacijski sustav su: - pomona knjiga za unos narudbenica (modul PO), - pomona knjiga za unos obveza (modul AP), - pomona knjiga za plaanja (modul CE), - modul glavne knjige korisnika prorauna kao pomona knjiga za Glavnu knjigu

  Trezora.

  b) Pomone knjige propisane Pravilnikom o knjigovodstvu su: - knjiga ulaznih rauna (KUF), - knjiga izlaznih rauna (KIF), - knjiga skladita, - knjiga (Popis) inventara, - knjiga (Popis) kapitalne imovine, - knjiga blagajne, - registar plaa i - knjiga javnog duga.

  Osim navedenih pomonih knjiga koje su obvezne, proraunski korisnici mogu

  voditi i druge pomone knjige iji oblik i sadraj odreuju sami proraunski korisnici.

  III. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

  4. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektroniki zapis o nastalom poslovnom dogaaju, koja je potpisana od strane osobe koja je ovlatena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave, a slui kao osnova za knjienje u poslovnim knjigama.

  Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom, kopija originalne isprave ili isprava na elektronikom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto uvanja originalne isprave, odnosno razlog upotrebe kopije i ako je potpisana od osobe ovlatene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast.

  Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektroniki zapis moe, umjesto potpisa ovlatene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast, sadravati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlatene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno Zakonu o elektronikom potpisu (Slubeni glasnik BiH, broj: 91/06).

 • 5

  Sadraj knjigovodstvene isprave mora nedvojbeno i vjerodostojno prikazivati vrstu, opseg i karakter poslovne promjene.

  Vjerodostojnom ispravom se smatra knjigovodstvena isprava na temelju koje trea osoba koja nije sudjelovala u poslovnom dogaaju moe nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog dogaaja, i da je ovjerena od strane rukovodioca proraunskog korisnika ili osobe koje on pismeno ovlasti, a ime se ne umanjuje odgovornost rukovodioca za stvaranje obveza, kao ni za pravilno i zakonito evidentiranje poslovnih promjena.

  Urednost podrazumijeva da knjigovodstvene isprave moraju biti napisane uredno, itko i jasno i da nema krianja i dodavanja nepotrebnih podataka te da sadre sve potrebne podatke za knjienje odreene transakcije.

  Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima ne smiju se obavljati na nain da dovedu u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave.

  Ispravku krianjem moe vriti ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja e ispravku istovremeno izvriti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave, to potvruje svojim potpisom, uz stavljanje datuma ispravke.

  Iznimku ine knjigovodstvene isprave o novanim poslovnim dogaajima koje se ne smiju popravljati, nego se ponitavaju i izdaju nove.

  Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode i sastavljaju se u potrebnom broju primjeraka.

  Knjigovodstvena isprava prije knjienja mora biti prekontrolirana sa stajalita formalne, sutinske i raunske ispravnosti i ovjerena od strane rukovodioca proraunskog korisnika ili osobe koju on pismeno ovlasti.

  Osobe koje sastavljaju i zaprimaju knjigovodstvene isprave, dune su potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi s nastalom poslovnom promjenom dostaviti raunovodstvu odmah po izradi, odnosno prijemu, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala, odnosno u roku od tri dana od datuma prijema.

  Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava prosljeuje se knjigovodstvu, gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjienje, zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom.

  Osobe koje vode poslovne knjige, nakon provedene kontrole primljenih knjigovodstvenih isprava, dune su knjigovodstvene isprave proknjiiti u poslovnim knjigama narednog dana, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja knjigovodstvene isprave.

  Prijem eksterne i interne knjigovodstvene isprave u raunovodstvo evidentira se kroz Knjigu primljenih dokumenata.

  IV. ARHIVIRANJE I UVANJE POSLOVNIH KNJIGA I

  KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

  5. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave evidentiraju se i uvaju sukladno Uredbi o raunovodstvu prorauna u Federaciji BiH. Knjigovodstvena isprava se uva u izvornom materijalnom obliku, ili u elektronikom zapisu, ili na mikrofilmu, a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga.

  Trajno se uvaju: - platne liste ili analitike evidencije o plaama u vezi s plaanjem doprinosa, - kupoprodajni ugovori po kojima je izvreno stjecanje nekretnina, - godinji raunovodstveni obrauni,

 • 6

  - financijska izvjea, - konsolidirana financijska izvjea, - izvjea o izvrenoj reviziji - svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u glavnu knjigu

  uvaju se 11(jedanaest) godina. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomone knjige

  uvaju se 7 (sedam) godina. Isprave platnog prometa putem ovlatenih financijskih institucija uvaju se

  najmanje 5 (pet) godina. Godinja izvjea o poslovanju uvaju se u originalnom obliku 11 (jedanaest)

  godina nakon isteka poslovne godine. Pomoni obrauni, prodajni i kontrolni blokovi i sl. uvaju se 2 (dvije) godine. Glavna knjiga uva se najmanje 11 (jedanaest) godina, a pomone knjige

  najmanje 7 (sedam) godina. Rok za uvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga poinje tei zadnjeg

  dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni.

  Podaci o poslovnim dogaajima koji se unose i evidentiraju elektroniki moraju se presnimiti i uvati u obliku magnetne trake, diskova, disketa i dr. Ovi podaci uvaju se u izvornom obliku, a obveza je uvati i programsku dokumentaciju (npr. softver, lozinka) onoliko dugo koliko je propisano za uvanje knjigovodstvenih dokumenata.

  Glavna knjiga se mora nakon zakljuivanja na kraju poslovne godine zatititi na nain da u istoj nije mogua izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i da je istu mogue u svakom trenutku ispisati na papir i mora se potpisati elektronikim potpisom sukladno Zakonu o elektronikom potpisu ili se mora ispisati na papir i uvezati na nain da nije mogua izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova. V. USKLAIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I VRENJE INVENTURE

  6. Na temelju Pravilnika o knjigovodstvu proraunski korisnici duni su na kraju godine izvriti usklaivanje podataka iz pomonih knjiga s podacima u Glavnoj knjizi.

  Prije popisa (inventure) i prije sastavljanja godinjeg obrauna vri se obvezno usuglaavanje potraivanja i obveza po stanju na dan 31. prosinca.

  Za potraivanja po stanju na dan 31. prosinca duniku se dostavlja konfirmacija izvod otvorenih stavki (Obrazac IOS) na usuglaavanje, na koju je dunik duan odgovoriti u roku od 8 dana od dana prijema.

  Proraunski korisnici duni su donijeti akt kojim e propisati organizaciju i tehniku popisa (odreivanje komisija, nain i rokove popisa, kao i nain usklaivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem).

  Popis - inventura se vri obvezno jednom godinje, sa stanjem na dan 31.12., a proraunski korisnici mogu svojim aktom propisati obvezu popisa u kraim rokovima ili donijeti odluku o izvanrednom popisu odreenih bilannih pozicija.

  Redovnim popisom se obuhvaa popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgranienja, novanih sredstava, plemenitih metala, potraivanja, zaliha i razgranienja, kratkoronih i dugoronih obveza i kapitala.

 • 7

  Pored redovnog popisa proraunski korisnici vre popis i usklaivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem i prilikom primopredaje dunosti, promjena cijena proizvoda i roba, statutarnih promjena i u drugim sluajevima.

  Proraunski korisnici kod kojih se nalaze tua sredstva duni su izvriti popis istih i to posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostaviti im po jedan primjerak popisnih lista.

  Popisna komisija je duna dostaviti izvjee o izvrenom popisu rukovodiocu proraunskog korisnika na razmatranje i odluivanje.

  Po izvrenom usklaivanju poslovnih knjiga i zavrenom popisu proraunski korisnici obvezni su izvriti usklaivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

  Usklaivanje se vri tako to se na temelju izvjea i prijedloga komisije za popis donose odgovarajue odluke. Odluke se donose za likvidiranje i knjienje eventualno utvrenih manjkova, vikova, visinu otpisa nenaplativih i zastarjelih potraivanja, rashodovanje sredstava, opreme i sitnog inventara. Prema odredbi lanka 26. Zakona o proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine uvjeti o potraivanjima nastali po osnovi ugovora ili bilo koja potraivanja iz osnove prihoda ne mogu se otpisati ili izmijeniti bez odobrenja Ministarstva financija. VI. PROCJENJIVANJE BILANNIH POZICIJA

  7. Prema odredbama Uredbe o raunovodstvu prorauna u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Uredba o raunovodstvu) i Pravilnika o knjigovodstvu, pod procjenjivanjem bilannih pozicija podrazumijeva se utvrivanje vrijednosti pojedinanih pozicija bilance: sredstava, obveza, izvora i dr.

  Knjienje i obraun stalne i privremene materijalne imovine vri se po nabavnoj vrijednosti, to podrazumijeva njihovu fakturnu vrijednost uveanu za sve trokove i izdatke koji su vezani za tu nabavu do mjesta odredita koritenja sredstva.

  Navedenim pravilnikom pod stalnom imovinom smatra se svako pojedinano sredstvo koje u cijelosti ostaje u istom obliku dulje od jedne godine.

  Stalna imovina ija je pojedinana nabavna vrijednost u trenutku nabave nia od 250,00 KM otpisuje se jednokratno.

  Ispravka vrijednosti stalnih sredstava, bilo da su u obliku stvari ili materijalnih prava, vri se linearnom metodom indirektno na teret izvora sredstava. Obraun amortizacije vri se primjenom minimalnih amortizacijskih stopa iz Nomenklature sredstava za amortizaciju (Slubene novine Federacije BiH, broj: 2/95), a osnovica za obraun amortizacije je nabavna vrijednost, odnosno revalorizirana vrijednost ili fer procijenjena vrijednost.

  Amortizaciji ne podlijeu: zemljite i ume kao prirodna bogatstva, sredstva u pripremi sve do aktiviranja ili poetka upotrebe, avansi za nabavu sredstava, sredstva koja su u skladu sa zakonom proglaena spomenicima kulture i historijskim spomenicima (osim ako se koriste za obavljanje djelatnosti na temelju koje se stjeu prihodi), muzejske vrijednosti i umjetnika djela, javni putovi po osnovi kojih se stjeu prihodi, donji sloj kod eljeznikih i drugih pruga, putova, aerodroma, ulica, trgova, parkova i drugih izgraenih javnih povrina, kao i tuneli, mostovi.

  Stalna imovina u obliku udjela, dugoronih zajmova i vrijednosnih papira koji kotiraju na burzi iskazuju se po naelu nabavne ili nie cijene.

 • 8

  Amortizacija se poinje obraunavati prvog dana narednog mjeseca od stavljanja sredstva u upotrebu, a zavrava se posljednjim mjesecom u kojem se izvri potpuni otpis, kao i prilikom rashodovanja, prodaje ili na neki nain otuenjem sredstava.

  Jednom otpisano sredstvo se ne moe ponovno procjenjivati i stavljati u upotrebu, mada se i dalje moe koristiti.

  Domai novac u blagajni i na raunima iskazuje se u nominalnom iznosu, a strani novac po srednjem teaju Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan bilance.

  Ekvivalent gotovine (mjenice, takse, porezne markice i druge vrijednosnice) iskazuju se po nominalnoj vrijednosti na dan bilance.

  Bilanne pozicije potraivanja i obveze priznaju se prema iznosima iz kupoprodajnih ugovora ili druge na zakonu zasnovane dokumentacije (drugi ugovori, fakture i sl.) te iz potraivanja i obveza koji proistiu iz zakonskih i drugih osnova. VII. KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IMOVINE, ZALIHA,

  POTRAIVANJA, OBVEZA, PRIHODA I RASHODA

  8. Proraunski korisnici su obvezni da se prilikom unosa podataka za knjienje pridravaju raunovodstvenih naela. Svi podaci moraju biti toni, pouzdani, sveobuhvatni i uneseni blagovremeno po pojedinanom iskazivanju pozicija, sukladno Uredbi o raunovodstvu i Pravilnikom o knjigovodstvu.

  Proraunski korisnici unose podatke i knjie u pomonim knjigama i u modul Glavne knjige, koji predstavlja segment Glavne knjige Riznice.

  Kako originalna dokumentacija, koja je bila osnova za unos podataka i knjienje ostaje kod proraunskog korisnika, obvezni su vriti redovnu kontrolu unesenih transakcija, dnevno, tjedno, mjeseno, ovisno o vrsti transakcija i njihovih potreba, putem odreenih vrsta izvjea.

  U modul Glavne knjige proraunski korisnici unose podatke o promjenama na stalnim sredstvima i izvorima sredstava, o tekuim i kapitalnim izdacima i primicima, podatke o potraivanjima po osnovi prodaje robe i usluga drugima i druga potraivanja, promjene po osnovi zaliha, obveze i potraivanja po osnovi internih transakcija, prijenos sredstava s prijelaznog rauna blagajne u glavnu blagajnu i potraivanja za akontacije za slubeni put.

  Priznavanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, sadranih u Glavnoj knjizi trezora provodi se prema raunovodstvenim naelima modificiranog nastanka dogaaja (modifed accrual basis) na temelju lanka 20. Uredbe o raunovodstvu prorauna u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  U skladu s lankom 32. i 59. Zakona o proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, naelo modificiranog nastanka dogaaja znai da e se sve prispjele obveze do 31. prosinca koje se odnose na obveze, odnosno trokove nastale u prethodnoj godini, knjiiti pod 31.12. prethodne godine.

  Radi blagovremene izrade izvjea, tijekom fiskalne godine unos svih obveza se vri do desetog u narednom mjesecu s datumom Glavne knjige zadnjeg dana u mjesecu, izuzev polugodinjeg izvjea kada se unos vri do dvadesetog jula s datumom Glavne knjige 30.6.

  Prihodi koji su evidentirani u izvodu banke pod 31.12., odnosno koji su prispjeli na Jedinstveni raun Riznice pod tim datumom, smatraju se prihodima te fiskalne godine sukladno lanku 20. Uredbe o raunovodstvu, prema kojem se prihodi priznaju kad su mjerljivi i raspoloivi.

  Prema Zakonu o Riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o Riznici) Federalno ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo

 • 9

  financija) je ovlateno da uspostavi i vodi sistem Glavne knjige Riznice. Glavna knjiga sastoji se iz vie segmenata gdje svaki segment predstavlja knjigovodstvo jednog proraunskog korisnika.

  Sistem Glavne knjige Riznice osigurava evidenciju svih poslovnih dogaaja u skladu s kontnim planom i na razini propisanih klasifikacija (organizacijska, funkcionalna, ekonomska i fondovska). Sve ove klasifikacije su sastavni dio Pravilnika o knjigovodstvu.

  Pravilnik o knjigovodstvu propisuje obvezu voenja fondovskog knjigovodstva. Meutim, kako u rizninom nainu poslovanja proraunski korisnici vode samo pomone knjige i nemaju svoj vlastiti transakcijski raun, to se odredbe Pravilnika po ovoj osnovi ne mogu odnositi na federalne proraunske korisnike. U sadanjim uvjetima rada u Riznici i sa sadanjim softverskim rjeenjem evidentiranje svih transakcija vri se samo na razini opeg fonda. VIII. PRIMJENA KONTNOG PLANA ZA PRORAUN I PRORAUNSKE KORISNIKE

  9. U cilju jedinstvenog evidentiranja sredstava, izvora, rashoda i izdataka, prihoda i primitaka, potraivanja, zaliha, obveza, proraunski korisnici duni su primjenivati Kontni plan. Kontni plan se sastoji od 10 klasa (od 0 do 9).

  Klasa 0 slui za evidentiranje transakcija po osnovi promjena i stanja stalnih sredstava.

  U klasi 1 evidentiraju se promjene u novanim sredstvima, kratkorona potraivanja i razgranienja.

  Na kontima klase 2 knjie se zalihe materijala i proizvoda, sitan inventar na zalihi i u upotrebi.

  Klasa 3 slui za evidentiranje kratkoronih obveza i razgranienja (do godinu dana).

  U klasi 4 evidentiraju se dugorone obveze (preko godinu dana). U klasi 5 evidentiraju se izvori stalnih sredstava. Klasa 6 slui za evidentiranje rashoda koji se planiraju godinjim i operativnim

  proraunima za svakog proraunskog korisnika. Na klasi 7 evidentiraju se svi prihodi na razini Federacije BiH, a vlastiti prihodi,

  prihodi po osnovi donacija i namjenski prihodi evidentiraju se i na razini proraunskog korisnika.

  Klasa 8 slui za evidentiranje kapitalnih primitaka i izdataka. Pozicije primitaka i izdataka planiraju se u proraunima i njihov saldo se na kraju godine zatvara preko konta 591111, zajedno s kontima klase 6 i 7.

  Klasa 9 slui za evidentiranje poslovnih dogaaja koji nemaju neposrednog utjecaja na sredstva i izvore sredstava, ve samo otvaraju mogunost za takve utjecaje u budunosti. KLASA 0 - STALNA SREDSTVA

  10. Stalna sredstva mogu biti u obliku stvari, prava i razgranienja.

  01 Stalna sredstva

  Stalna sredstva prema kontnom planu ine:

  011100 Zemljite, ume i viegodinji zasadi

 • 10

  Ova imovina je izuzeta iz obveze obraunavanja amortizacije zbog njene trajnosti koja se ne moe vremenski ograniiti, te je stopa amortizacije prema Nomenklaturi sredstava za amortizaciju 0 (nula) %.

  011200 Graevine

  U grupi stalnih sredstava znaajno mjesto pripada graevinama (graevinskim objektima) iz razloga njihove vrijednosti i dugotrajnosti.

  U ovu grupu stalnih materijalnih sredstava svrstavaju se zgrade, stanovi i ostali

  objekti. 011300 - Oprema

  U ovu grupu stalnih sredstava svrstavaju se:

  - Uredska oprema - Prijevozna oprema - Oprema za obrazovanje i kulturu - Elektronika i fotografska oprema - Medicinska i laboratorijska oprema - Strojevi, ureaji i alati - Fiksna oprema - Specijalna oprema - Ugostiteljska oprema

  011400 - Ostala stalna sredstva

  U ovu grupu svrstane su robne rezerve, ivotinje i biljke. 011500 Stalna sredstva u obliku prava (nematerijalna stalna sredstva)

  - Materijalna prava - Osnivaka ulaganja i - Ostala stalna sredstva u obliku prava

  011600 Sredstva u pripremi

  - Graevine u izgradnji - Oprema u pripremi - Dani avansi za pripremu i izgradnju - Ostali dani avansi za pripremu i izgradnju

  011700 Sredstva izvan upotrebe

  - Sredstva privremeno izvan upotrebe - Oprema izvan upotrebe - Sredstva trajno izvan upotrebe

  011900 Ispravka vrijednosti stalnih sredstava

 • 11

  - Ostali graevinski objekti i drugi objekti - Oprema - Stalna sredstva u obliku prava

  02 Dugoroni plasmani 021100 Pozajmljivanje i uee u zemlji

  - Pozajmljivanje drugim razinama vlasti - Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama - Pozajmljivanje javnim poduzeima - Uee u dionicama javnih poduzea - Uee u dionicama privatnih poduzea i zajednikih ulaganja - Ostala domaa pozajmljivanja

  021200 Pozajmljivanje u inozemstvo 022100 Dugoroni depoziti 023100 Uloena sredstva u banke i druge financijske organizacije 024100 Ostali dugoroni plasmani 029100 Ispravka vrijednosti dugoronih plasmana

  - Ispravka vrijednosti dugoronih pozajmljivanja i uea u dionicama - Ispravka vrijednosti dugoronih depozita - Ispravka vrijednosti uloenih sredstava u banke i druge financijske

  organizacije 03 Vrijednosni papiri 031100 Dionice 031200 Obveznice 031300 Ostali vrijednosni papiri 031900 Ispravka vrijednosti 09 Dugorona razgranienja 091100 Razgranieni prihodi 092100 Razgranieni rashodi 093100 Ostala dugorona razgranienja

 • 12

  KNJIENJE PROMJENA STALNIH SREDSTAVA 1. Nabava stalnih sredstava

  11. Nabava stalnih sredstava moe se obavljati: kupnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom, vlastitom izgradnjom i putem donacija. Proraunski korisnik koji planira nabavu mora imati u svom proraunu planiran odgovarajui iznos izdataka na glavnoj kategoriji 820000 Kapitalni izdaci, iz razloga to e nabava proizvesti obveze koje se moraju izmiriti u novanom obliku.

  Odluku o nabavi, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u leasing, ulaganju ili rashodovanju stalnih sredstava donosi, u skladu s lankom 114. i lankom 115. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", broj: 35/05), ovlatena osoba proraunskog korisnika.

  Nabava stalnog sredstva obvezno se obavlja sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 49/04 19/05, 52/05,92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), a u okviru proraunom utvrenim planom nabave stalnih sredstava.

  Evidentiranje stanja i promjena stalnih sredstava u uvjetima funkcioniranja Riznice vri se i u pomonoj knjizi i glavnoj knjizi korisnika prorauna. 2. Nabava stalnih sredstava u sluaju kad su sredstva planirana u proraunu, a ista se mogu odmah staviti u upotrebu

  12. Ovlatena osoba proraunskog korisnika, na temelju odluke i provedenih procedura iz Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, izdaje dobavljau narudbenicu.

  Po prijemu fakture obavlja se kontrola i ovjeravanje iste na nain propisan Pravilnikom o knjigovodstvu i Uputom o izvravanju prorauna s Jedinstvenog rauna Riznice.

  Faktura se knjii u modulu AP tako to se zaduuje odgovarajui analitiki konto (ovisno o vrsti nabavljenog stalnog sredstva) iz glavne kategorije 820000-Kapitalni izdaci, a odobrava odgovarajui analitiki konto iz glavne kategorije 310000 Kratkorone tekue obveze.

  Na temelju podataka iz fakture, proraunski korisnik duan je odmah izvriti knjienje nabave stalnog sredstva u modulu Glavne knjige, tako to e zaduiti odgovarajui analitiki konto iz glavne grupe 011600- Stalna sredstva u pripremi, a odobriti konto 511111 - Izvori stalnih sredstava.

  Nakon evidentiranja svih rashoda i izdataka vezanih za tu nabavu, stalno sredstvo se stavlja u upotrebu zaduenjem odgovarajueg analitikog konta klase 0, a odobrenjem glavne grupe 011600 - Stalna sredstva u pripremi.

  Stalna sredstva u obliku stvari i prava nabavljena iz donacija knjie se u Modulu Glavne knjige, zaduenjem odgovarajueg analitikog konta iz klase 0Stalna sredstva i odobrenjem konta 511111-Izvori stalnih sredstava. Donacije se ne knjie na kontima potkategorije 821000 Izdaci za nabavu stalnih sredstava.

  Evidentiranje doniranih stalnih sredstava obavlja se na temelju primljene dokumentacije od donatora ili procijenjene fer vrijednosti, u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu.

 • 13

  3. Knjienje stalnih materijalnih sredstava u pripremi i izgradnji

  13. U skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu, na kontima glavne grupe 011600 - Sredstava u pripremi, evidentiraju se investicije u tijeku, odnosno ulaganja u nabavu stalnih sredstava, kao i dani avansi za nabavu ili izgradnju stalnih sredstava. Kad se radi o sredstvima u izgradnji, izvoa radova, u skladu s ugovorom i dinamikom izgradnje ispostavlja kupcu privremene situacije za izvreni dio radova. Po zavretku izgradnje ispostavlja se konana situacija na ukupnu vrijednost radova po kojoj je obveza za plaanje iznos umanjen za zbroj plaenih privremenih situacija.

  Privremene situacije i konana situacija zamjenjuju u knjigovodstvenom smislu fakturu kao dokument za knjienje.

  Izdatke nastale po ovoj osnovi proraunski korisnik knjii na teret odgovarajueg analitikog konta iz glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci, u korist konta glavne kategorije 310000 - Kratkorone tekue obveze. Istodobno, za vrijednost izgraenog objekta po situaciji (privremena ili konana) u modulu Glavne knjige zaduuje se odgovarajui analitiki konto iz glavne grupe 011600 Sredstva u pripremi, a odobrava konto 511111 Izvori stalnih sredstava.

  Ukoliko je za ulaganja u nabavu stalnih sredstava ili za njihovu izgradnju dan avans - (to mora biti regulirano ugovorom o izgradnji), tada se knjii tako to se odobrava konto 391293 - Obveze za avans, a zaduuje konto 131112 Avans.

  Po prijemu privremene situacije koja zamjenjuje fakturu, unosi se situacija kao standardna faktura, gdje se u obvezama odobrava konto iz glavne kategorije 310000-Kratkorone tekue obveze, a zaduuje odgovarajui konto iz glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci.

  Ukoliko je prethodno izvreno avansno plaanje po privremenoj situaciji, obvezno se vri uparivanje danog avansa s tom fakturom - situacijom i na taj nain se softverski zatvara konto 131112 Avans i evidentira smanjenje obveza prema dobavljau, knjienjem na dugovnu stranu konta iz glavne kategorije 310000 -Kratkorone tekue obveze, za iznos danog avansa. Sve situacije, pa i konana, unose se u sistem kao standardne fakture. Datum uparivanja fakture s plaenim avansom je datum Glavne knjige fakture.

  Za plaene avanse, a koji nisu upareni s fakturom situacijom, to jest za koje proraunski korisnici nisu primili fakture-situacije i nisu teretili rashode i izdatke do kraja fiskalne godine, proraunski korisnici su duni radi uparivanja avansa i fakture i evidentiranja rashoda i izdataka, u svom proraunu za narednu fiskalnu godinu planirati sredstva za ove namjene na odreenim kontima.

  Na kontima glavne grupe 011600 Sredstva u pripremi knjie se i svi drugi trokovi i izdaci koji nastanu i vezani su za tu nabavu, odnosno izgradnju do momenta zavretka izgradnje i stavljanja sredstva u upotrebu. Kad je sredstvo izgraeno, odnosno nabavljeno i dovedeno do stupnja potpune zavrenosti, saldo na ovom kontu se zatvara s odgovarajuim kontom iz klase 0 - Stalna sredstva u upotrebi, po vrstama stalnih sredstava (oprema, zgrade itd).

 • 14

  4. Rekonstrukcija i adaptacija

  14. Pojam rekonstrukcije ili adaptacije predstavlja investiciju u stalna sredstva kojima se poveava predvieni vijek trajanja, poveava se kapacitet ili drugi uvjeti. Sa stajalita knjigovodstva, rekonstrukcijom i adaptacijom poveava se vrijednost stalnog sredstva i produljuje vijek trajanja.

  Knjienja su u ovom sluaju ista kao kod izgradnje objekata i nabave stalnog sredstva. 5. Stalna sredstva izvan upotrebe

  15. Stalna sredstva koja se privremeno ili trajno ne koriste i koja se privremeno ili trajno nalaze izvan funkcije evidentiraju se na kontima glavne grupe 011700Sredstva izvan upotrebe. Prilikom isknjiavanja, odnosno prijenosa vrijednosti stalnih sredstava stavljenih izvan upotrebe, treba voditi rauna da se na ovu grupu konta prenosi nabavna vrijednost stalnog sredstva, a ispravka vrijednosti tog stalnog sredstva ostaje na onim kontima ispravke vrijednosti na kojima je i do tada evidentirana.

  6. Prodaja i rashodovanje stalnih sredstava

  16. Stalna sredstva se mogu prodati ili rashodovati samo na temelju pismene odluke koju donosi rukovodilac proraunskog korisnika.

  Rashodovanje se vri u skladu s lankom 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine F BiH, broj: 35/05). a) Prodaja stalnog sredstva

  17. Prodaja stalnog sredstva evidentira se kod proraunskog korisnika u

  pomonoj knjizi potraivanja od kupaca kao i u Glavnoj knjizi Riznice na temelju fakture ispostavljene kupcu. Faktura se knjii zaduenjem konta 131111 Potraivanje od kupaca, a odobrenjem konta 511121 Primici od prodaje stalnih sredstava. Nakon toga, u Glavnoj knjizi proraunski korisnik vri isknjiavanje stalnog sredstva tako to zaduuje konto iz glavne grupe 011900 Ispravka vrijednosti stalnih sredstava, za iznos otpisane vrijednosti i konto 511111 Izvori stalnih sredstava, za iznos neotpisanesadanje vrijednosti, a odobrava odgovarajui konto iz potkategorije 011000 Stalna sredstva, za iznos nabavne vrijednosti.

  Uplata od prodaje stalnih sredstava vri se na transakcijski raun Riznice, a knjii se na teret konta 111111 Transakcijski raun, a u korist odgovarajueg konta iz glavne grupe 811100 - Primici od prodaje stalnih sredstava.

  Trezor, po prijemu izvoda od banke, na kojem je evidentirana uplata, duan je obavijestiti proraunskog korisnika koji je izvrio prodaju radi zatvaranja potraivanja. Na temelju te obavijesti proraunski korisnik zatvara potraivanje u svojoj pomonoj knjizi i u Glavnoj knjizi Riznice knjienjem na teret konta 511121 Primici od prodaje stalnih sredstava, u korist konta 131111 Potraivanja od kupaca.

  Eventualni trokovi vezani za prodaju stalnog sredstva evidentiraju se na teret konta 613991 Ostale nespomenute usluge i dadbine, a u korist konta iz glavne kategorije 310000 - Kratkorone tekue obveze.

 • 15

  b) Rashodovanje stalnog sredstva

  18. Prilikom rashodovanja stalnog sredstva potrebno je izvriti preknjiavanje tog sredstva iz potkategorije 011000 Stalna sredstva na odgovarajui konto glavne grupe 011700 Sredstva izvan upotrebe, za nabavnu vrijednost.

  Isknjiavanje-rashodovanje sredstava knjienih na kontima podgrupe 011730-Sredstava stalno izvan upotrebe, vri se po sljedeem postupku:

  Rukovodilac proraunskog korisnika donosi rjeenje o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnog sredstva, iji je zadatak da predloi nain rashodovanja tog sredstva (unitenje, prodaja otpada, poklon). Ako rukovodilac proraunskog korisnika usvoji prijedlog, donosi odgovarajuu odluku (o unitenju, prodaji otpada, poklonu). Nakon to se izvri unitenje (prodaja otpada ili poklanjanje) Komisija sainjava zapisnik i jedan primjerak dostavlja raunovodstvu, kao dokument na temelju kojeg se vri isknjiavanje stalnog sredstva iz knjigovodstva.

  Eventualni trokovi vezani za rashodovanje stalnog sredstva evidentiraju se na teret konta 613991Ostale nespomenute usluge i dadbine, a u korist iz glavne kategorije 310000-Kratkorone tekue obveze.

  Ukoliko Komisija za rashodovanje utvrdi i predloi da se rashodovano sredstvo moe prodati kao otpad i nakon provedenih procedura za prodaju, a na temelju ispostavljene fakture kupcu za prodani otpad, knjii se potraivanje na teret konta 131111 Potraivanje od kupaca, a u korist konta 391191 Razgranieni ostali prihodi.

  Prihodi ostvareni prodajom otpada uplauju se na depozitni raun Prorauna Federacije BiH, s oznakom vrste prihoda 722791 - Ostale neplanirane uplate. 7. Evidentiranje tete na stalnim sredstvima i izmirenje iste

  19. Svaki proraunski korisnik duan je osigurati stalna sredstva kod osiguravajuih drutava i u svom proraunu planirati odreeni iznos sredstava na rashodovnoj strani, kao troak za ove namjene.

  Nastalu tetu na stalnom sredstvu proraunski korisnik je duan prijaviti osiguravajuem drutvu kod kojeg je stalno sredstvo osigurano. Na temelju utvrene visine nastale tete od strane osiguravajueg drutva rukovodilac proraunskog korisnika donosi odluku o knjienju promjena na stalnim sredstvima.

  Na temelju odluke, proraunski korisnik vri knjienje u Modulu Glavne knjige, tako to zaduuje odgovarajui analitiki konto u klasi 0, s predznakom minus (-), a odobrava konto 511111 Izvori stalnih sredstava, s predznakom minus (-) za iznos po odluci.

  Proraunski korisnik se moe dogovoriti s osiguravajuim drutvom da se naknada tete izvri bilo da fakturu za saniranje nastale tete plati osiguravajue drutvo ili da osiguravajue drutvo uplati procijenjeni iznos tete na transakcijski raun Riznice, a da proraunski korisnik sanira tetu.

  U sluaju da proraunski korisnik sam sanira tetu duan je postupiti sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine. A Primjer kada osiguravajue drutvo plaa fakturu za saniranje tete

  20. Nakon to se izvri saniranje tete i pribavi dokaz o plaanju potrebno je izvriti komisijski prijem i sastaviti zapisnik o saniranju tete. Zapisnik je dokument za knjienje sanirane tete, tako to e proraunski korisnik za procijenjeni iznos tete u

 • 16

  modulu Glavne knjige zaduiti odgovarajui analitiki konto iz klase 0, a odobriti konto 511111- Izvori stalnih sredstava. B Primjer kada proraunski korisnik organizira saniranje tete

  21. U ovom primjeru mogu se pojaviti tri sluaja:

  a) Sluaj kada visina doznaenih sredstava odgovara visini fakture dobavljaa koji je izvrio sanaciju

  22. Za izvrenu sanaciju dobavlja proraunskom korisniku ispostavlja fakturu, koja se putem modula AP unosi u riznini sustav, pri emu odobrava konto iz glavne kategorije 310000-Kratkorone tekue obveze, a zaduuje konto 131331-Potraivanja za tete od osiguravajuih drutava. Po izvrenoj uplati za nastalu tetu, u Riznici se vri knjienje zaduenjem konta 111111 Transakcijskog rauna, a odobrenjem konta 131331 Potraivanja za tete od osiguravajuih drutava (uz unos organizacijskog koda proraunskog korisnika ije se potraivanje zatvara). Zavretkom sanacije tete proraunski korisnik u modulu Glavne knjige unosi nalog kojim zaduuje odgovarajui analitiki konto klase 0, a odobrava konto 511111 Izvori stalnih sredstava, za iznos fakture.

  b) Sluaj kada je iznos doznaenih sredstava manji od visine fakture

  23. Proraunski korisnik po prijemu fakture vri sljedee knjienje: odobrava konto iz glavne kategorije 310000-Kratkorone tekue obveze za iznos fakture, a zaduuje konto 131331 Potraivanja za tete od osiguravajuih drutava, za iznos sredstava po zapisniku i zaduuje za razliku odgovarajui konto glavne grupe 613700-Izdaci za tekue odravanje. Prijem novanih sredstava za nastalu tetu knjii se u Riznici na nain opisan pod a). Proraunski korisnik u modulu Glavne knjige unosi nalog kojim zaduuje odgovarajui analitiki konto klase 0, a odobrava konto 511111Izvori stalnih sredstava, za iznos doznaenih sredstava po zapisniku.

  c) Sluaj kada je iznos doznaenih sredstva vei od visine fakture

  24. Proraunski korisnik po prijemu fakture vri slijedee knjienje: odobrava konto iz glavne kategorije 310000-Kratkorone tekue obaveze za iznos fakture i odobrava konto 191111 Nefakturirani ili nenaplaeni prihodi za iznos razlike, a zaduuje konto 131331 Potraivanja za tete od osiguravajuih drutava za iznos procijenjene tete. Proraunski korisnik u modulu Glavne knjige unosi nalog kojim zaduuje odgovarajui analitiki konto klase 0, a odobrava konto 511111Izvori stalnih sredstava za iznos procijenjene tete po zapisniku. Po prijemu novanih sredstava, u Riznici se zaduuje konto 111111- Transakcijski raun, a odobrava konto 131331Potraivanja za tete od osiguravajuih drutava. Istodobno, za razliku izmeu doznaenih sredstava i fakture dobavljaa, zaduuje se konto 191111Nefakturirani ili nenaplaeni

 • 17

  prihodi (s organizacijskim kodom proraunskog korisnika), a odobrenjem konta 722791Ostale neplanirane uplate.

  REVALORIZACIJA STALNIH SREDSTAVA

  25. Revalorizacija se vri sukladno Uredbi o raunovodstvu i Pravilniku o knjigovodstvu. Knjigovodstveni iznos materijalnih sredstava obvezno se korigira ako je inflacija na godinjoj razini mjerena rastom cijena via od 10% ili 10% i vie kumulativno od zadnje promjene vrijednosti sredstava.

  Revalorizacija se vri primjenom kumulativnog iznosa rasta cijena proizvoaa industrijskih proizvoda, koje objavljuje Federalni zavod za statistiku.

  Sredstva u pripremi se ne revaloriziraju. Efekti revalorizacije poveavaju izvore stalnih sredstava za razliku izmeu

  rezultata revalorizacije nabavne vrijednosti i rezultata revalorizacije otpisane vrijednosti.

  Revalorizacija se knjii tako to se poveava vrijednost stalnih sredstava i njihova ispravka za iznos revalorizacije, a efekti revalorizacije se evidentiraju na potranoj strani konta 511111 Izvori stalnih sredstava. AMORTIZACIJA

  26. Amortizacija stalnih sredstava knjii se odobrenjem analitikih konta glavne grupe 011900 - Ispravka vrijednosti, na teret izvora sredstava (klasa 5), u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu.

  02 Dugoroni plasmani

  27. Dugoroni plasmani po kojima se kreditiraju bilo pravne, bilo fizike osobe se zasnivaju na posebnom ugovoru u kojem se ugovora visina kredita, visina kamate, dinamika otplate i iznosi pojedinanih anuiteta.

  Pod dugoronim plasmanima se smatraju ulaganja novanih sredstava na rok dulji od 12 mjeseci i prema klasifikaciji iz kontnog plana obuhvaaju: 021000 Pozajmljivanja i uea u dionicama 022000 Dugoroni depoziti 023000 Uloena sredstva u banke i druge finansijske organizacije 024000 Ostali dugoroni plasmani 029000 Ispravka vrijednosti dugoronih plasmana

  Dugoroni plasmani se moraju planirati u proraunu na odgovarajuoj poziciji grupe konta 820000 - Kapitalni izdaci. Primjer knjienja davanja dugorone pozajmice i njenog vraanja

  28. Ministarstvo financija vodi popis danih zajmova i upravlja danim zajmovima. Na temelju ugovora o davanju dugoronih zajmova odgovorna osoba ili

  organizacijska jedinica u Ministarstvu financija u modulu AP unosi transakciju obveza po tom ugovoru, knjienjem na teret odgovarajueg analitikog konta iz potkategorije 822000 - Izdaci za financijsku imovinu, a u korist odgovarajueg analitikog konta iz

 • 18

  glavne kategorije 310000 - Kratkorone tekue obveze. Po izvrenom plaanju zatvara se obveza knjienjem na teret odgovarajueg analitikog konta iz glavne kategorije 310000 - Kratkorone tekue obveze, a u korist konta 111111 Transakcijski raun.

  Istovremeno s ovom transakcijom u Glavnoj knjizi trezora se knjii pozajmica tako to se zaduuje odgovarajui analitiki konto iz glavne kategorije 020000 Dugoroni plasmani, a odobrava konto 521111 Ostali izvori sredstava.

  Ministarstvo financija duno je izraditi amortizacijski plan otplate. Za prispjeli anuitet (anuitete) u fiskalnoj godini, vri se knjienje potraivanja po anuitetu (anuitetima), zaduenjem konta 131113 Potraivanja za prispjele anuitete po datim dugoronim zajmovima, za iznos anuiteta, a odobrenjem odgovarajueg analitikog konta iz potkategorije 020000 Dugoroni plasmani, za iznos rate i odobrenjem konta 191114 Razgraniene kamate, za iznos kamate.

  Po izvrenoj uplati anuiteta na transakcijski raun u Riznici se, na temelju izvoda banke, zaduuje konto 111111 Transakcijski raun, a odobrava odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 813000 Primici od financijske imovine, za iznos rate i analitiki konto iz glavne grupe 721300 Kamate primljene od pozajmica i uea u kapitalu, za iznos kamate.

  Zatvaranje potraivanja za prispjeli anuitet, vri se u Glavnoj knjizi odobrenjem konta 131113 Potraivanja za prispjele anuitete, za iznos anuiteta, a zaduenjem analitikog konta 191114 Razgraniene kamate, za iznos kamate i zaduenjem analitikog konta 521111 Ostali izvori sredstava, za iznos rate. 03 Vrijednosni papiri

  29. U grupu dugoronih ulaganja svrstavaju se i vrijednosni papiri pribavljeni u cilju ostvarenja prihoda u razdoblju duljem od jedne godine. Ulaganja u dionice evidentiraju se po kupovnom teaju, tj. po troku kupnje. Sredstva za ove namjene moraju biti planirana u proraunu na odgovarajuoj poziciji glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci.

  Prema kontnom planu za proraunske korisnike u okviru glavne grupe konta 03 evidentiraju se: 031111 Dionice, 031211 Obveznice, 031311 Ostali vrijednosni papiri, 031911 Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira.

  Troak ulaganja utvruje se u iznosu isplaenih izdataka za svako konkretno ulaganje, ukljuujui brokerske provizije, honorare, bankarske provizije i druge naknade i trokove u vezi sa ulaganjem. Kada je ulaganje steeno u zamjenu za drugu vrstu sredstva, troak ulaganja se utvruje u visini fer vrijednosti ulaganja, odnosno nabavljene imovine.

  Od troka ulaganja odbit e se dio primljene kamate od ulaganja koja je obraunata prije nabave ulaganja, kao i dio primljene dividende na dionice objavljene prije razdoblja stjecanja dobiti. U sluaju pada vrijednosti dugoronog ulaganja na dan bilanciranja i kada se pad vrijednosti ne smatra privremenim, vrijednost ulaganja se smanjuje za iznos tog usklaivanja.

  Kupnja i prodaja vrijednosnih papira obavlja se po odluci Vlade Federacije BiH.

 • 19

  Primjer kupnje dionica

  30. Primjer knjienja kupnje dionica po nominalnoj vrijednosti

  Na temelju odluke Vlade Federacije BiH o ulaganju u kupnju dionica, u Ministarstvu financija se u modulu AP knjie ta ulaganja, tako to zaduuje odgovarajui analitiki konto iz glavne grupe 822400 Izdaci za kupnju dionica javih poduzea ili 822500 Izdaci za kupnju dionica privatnih poduzea i uee u zajednikim ulaganjima, a odobrava odgovarajui analitiki konto iz glavne kategorije 320000 - Obveze po osnovi vrijednosnih papira. Nakon izvrenog plaanja te obveze, a na temelju izvoda iz banke, obveza se zatvara knjienjem na teret konta iz glavne kategorije 320000 - Obveze po osnovi vrijednosnih papira, a u korist konta 111111 - Transakcijski raun.

  Istodobno s ovom transakcijom, u Glavnoj knjizi se evidentira ulaganje u dionice, zaduenjem konta 031111 - Dionice, a odobrenjem konta 521111 - Ostali izvori sredstava. Primjeri prodaje dionica a) Prodaja dionica po kupovnoj cijeni

  31. Knjienje prodaje vri se u Glavnoj knjizi tako to se za iznos prodanih dionica zadui konto 131391 Ostala potraivanja, a odobri konto 391191 Razgranieni ostali prihodi. Istodobno se u Glavnoj knjizi vri knjienje, zaduenjem konta 521111 Ostali izvori sredstava, a odobrenjem konta 031111 - Dionice.

  Kupac uplatu vri na transakcijski raun Riznice. Nakon izvrene uplate u Trezoru se zaduuje 111111 Transakcijski raun, a odobrava odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 813400 Povrat od uea u dionicama javnih poduzea ili 813500 Povrat od uea u dionicama privatnih poduzea i u zajednikim ulaganjima. Istodobno se u Glavnoj knjizi zatvara potraivanje, knjienjem na teret konta 391191 Razgranieni ostali prihodi, u korist konta 131391 Ostala potraivanja. b) Prodaja dionica po cijeni nioj od kupovne (diskont)

  32. Dionice ne bi trebalo prodavati po cijeni nioj od kupovne, osim u iznimnim sluajevima, kao to je npr. nedostatak gotovine za hitno izmirenje tekuih obveza i sl.

  Za iznos prodanih dionica, knjienja e se izvriti na sljedei nain: Potraivanje za prodane dionice evidentira se u iznosu po kojemu su prodane

  (koji je manji od kupovne vrijednosti) i to tako to se u Glavnoj knjizi zaduuje konto 131391 Ostala potraivanja, za iznos koji e biti naplaen, a odobrava konto 391191 Razgranieni ostali prihodi. Istodobno, zaduuje se konto 521111 Ostali izvori sredstava za iznos kupovne vrijednosti prodanih dionica, a odobrava se konto 031111 Dionice, za isti iznos.

  Uplaeni iznos za prodane dionice evidentira se u Riznici, zaduenjem transakcijskog rauna, a odobrenjem odgovarajueg analitikog konta iz glavne grupe 813400 Povrat od uea u dionicama javnih poduzea ili 813500 Povrat od uea u dionicama privatnih poduzea i u zajednikim ulaganjima.

 • 20

  Po izvrenoj uplati, u Glavnoj knjizi zatvara se potraivanje zaduenjem konta 391191 Razgranieni ostali prihodi, a odobrenjem konta 131391Ostala potraivanja. c) prodaja dionica po cijeni veoj od kupovne (ako je kupovna vrijednost jednaka nominalnoj)

  33. Evidentiranje potraivanja za prodane dionice u iznosu po kojemu su prodane

  (koji je vei od kupovne vrijednosti) vri se tako to se u Glavnoj knjizi zaduuje konto 131391 Ostala potraivanja, za iznos koji e biti naplaen, a odobrava konto 391191 - Razgranieni ostali prihodi.

  Istodobno se vri knjienje na teret 521111 Ostali izvori sredstava, u korist 031111 Dionice, za kupovnu vrijednost dionica.

  Po izvrenoj uplati u Riznici se zaduuje konto 111111 Transakcijski raun za uplaeni iznos, a odobrava odgovarajui analitiki konto iz glavne grupe 813400- Povrat od uea u dionicama javnih poduzea ili 813500 Povrat od uea u dionicama privatnih poduzea i u zajednikim ulaganjima za kupovnu vrijednost prodanih dionica i odobrava odgovarajui konto iz podgrupe 721440 Naknade primljene iz uea u kapitalu javnih poduzea ili 721450 Naknade primljene od uea u kapitalu privatnih poduzea i zajednikih ulaganja, za razliku izmeu kupovne i prodajne cijene prodanih dionica.

  Nakon toga se u Glavnoj knjizi zatvara potraivanje knjienjem na teret konta 391191 Razgranieni ostali prihodi, u korist konta 131391 Ostala potraivanja. Nabava i realizacija obveznica

  34. Obveznice se evidentiraju po nominalnoj vrijednosti, a eventualna razlika

  izmeu manje plaenog iznosa nominalne vrijednosti knjii se preko konta 031911 -Ispravka vrijednosti obveznica. Ovaj konto se odobrava za dio kupovne cijene koji vjerojatno nee biti naplaen. Kamate i slini priljevi proizali iz ulaganja smatraju se prihodom jer predstavljaju zaradu od ulaganja.

  09 Dugorona razgranienja

  35. Prema Pravilniku o knjigovodstvu na kontima glavne kategorije 090000 Dugorona razgranienja evidentiraju se razgranieni prihodi i rashodi, na rok dulji od godine.

  Meutim, s obzirom na obveznu primjenu modificiranog nastanka dogaaja, prihodi se ne mogu dugorono razgraniavati.

  Prilikom evidentiranja razgranienja u poslovnim knjigama prorauna i proraunskih korisnika treba imati u vidu odredbe Pravilnika o knjigovodstvu, prema kojoj se i dugorona i kratkorona razgranienja mogu bilancirati na kraju godine, samo pod uvjetom da je razgranienje u skladu s proraunskim planom. KLASA 1 GOTOVINA, KRATKORONA POTRAIVANJA I RAZGRANIENJA

  36. Sukladno odredbama Pravilnika o knjigovodstvu u klasi 1 evidentiraju se promjene i stanja na novanim sredstvima, kratkorona potraivanja i razgranienja.

 • 21

  Na kontima glavne kategorije 110000 - Novana sredstva i plemeniti metali vode se efektivni i iralni novac, valute i devize kao i plemeniti metali u skladu s nazivima konta.

  Na kontima glavne grupe 111100 Transakcijski i prijelazni rauni vode se iralna sredstva u okviru rauna koji ine sastavni dio Jedinstvenog rauna Riznice, u skladu sa Zakonom o Riznici. U ovoj grupi evidentiraju se i sredstva, za koja je kroz poravnanje utvreno da su pogreno uplaena ili isplaena, kao i raun za poravnanje internih transakcija preko kojeg se zatvaraju interna potraivanja i interne obveze izmeu proraunskih korisnika iste razine vlasti.

  U glavnoj grupi 111300 - Blagajna, vode se gotovinska sredstva koja slue korisnicima za plaanje u gotovini, sukladno Uputi o blagajnikom poslovanju i Uputi o procesiranju transakcija po osnovi promjena stalnih sredstava, zaliha, potraivanja i blagajnikog poslovanja.

  Za potrebe blagajne Riznica je u okviru Jedinstvenog rauna Riznice otvorio raun za gotovinu, preko kojeg se vri podizanje gotovine ekom izdanim od strane Riznice.

  Visina blagajnikog maksimuma utvruje se Uputom o blagajnikom poslovanju. Korisnici prorauna, na kraju dana u svojoj blagajni mogu imati maksimalno gotovine do iznosa odobrenog blagajnikog maksimuma. Podizanje gotovine za potrebe blagajne vri se unosom zahtjeva za ek.

  Knjienje ove transakcije vri se putem modula AP, tako to se odobrava konto 311151- Obveze prema dobavljaimablagajna, a zaduuje konto 111315 - Prijelazni raun blagajne, s oznakom koda organizacijske jedinice.

  Kod unosa zahtijeva za podizanje gotovine korisnici prorauna su duni voditi rauna da se obvezno u fakturi upie RIZNICA kao dobavlja, s odgovarajuom lokacijom koja oznaava korisnika prorauna kao lokaciju na koju e biti prenesena sredstva.

  Riznica vri plaanje te fakture, na nain da se zadui konto 311151 - Obveze prema dobavljaimablagajna. Riznica ispostavlja ek, na temelju kojeg ovlatena osoba proraunskog korisnika vri podizanje gotovine u banci naznaenoj na eku. Podignuta gotovina se evidentira u pomonu knjigu blagajne i putem modula Glavne knjige zaduuje konto 111311 - Glavna blagajna, a odobrava konto 111315 - Prijelazni konto blagajne. U pomonoj knjizi blagajne izlaz gotovine se knjii na temelju propisane dokumentacije.

  Pravdanje trokova, po gotovinskim isplatama vri se unosom fakture u modul AP, tako to se odobrava konto 311151 - Obveze prema dobavljaimablagajna u iznosu 0 (nula), a zaduuje odgovarajui analitiki konto trokova (analitika konta svih pojedinanih stvarnih trokova) i zaduenjem konta 111311, s predznakom minus.

  Svako novo podizanje sredstava za blagajniko poslovanje uvjetovano je pravdanjem prethodno podignutih sredstava uz predoenje izvjea o prometu i stanju na kontu 111311.

  Sva plaanja se vre u Riznici i preko rauna 111823 - Raun za poravnanje gotovine, se zatvara raun obvezablagajna. Po dobivenom izvodu se zatvara raun poravnanja 111823 s raunom za poravnanje blagajnikog poslovanja 111118.

  Za isplaene akontacije za slubeni put u Glavnoj knjizi vri se knjienje zaduenjem konta 131311 Akontacija za slubeni put, uz obvezan unos subanalitikog konta po primaocu akontacije, a odobrenjem konta 111311 Glavna blagajna.

 • 22

  Pravdanje akontacije vri se unosom fakture u modul AP tako to se odobrava konto 311151-Obveze prema dobavljaima blagajna, u iznosu 0 (nula), a zaduuje odgovarajui analitiki konto trokova (analitika konta svih pojedinanih stvarnih trokova) i zaduenjem konta 131311 Akontacija za slubeni put, za iznos isplaene akontacije, s predznakom minus. Za razliku izmeu stvarnih trokova i primljenih akontacija zaduuje se ili odobrava konto 111311 - Glavna blagajna.

  U glavnoj grupi 111800 Ostala novana i deponirana sredstva, evidentira se poravnanje za primljene prihode i izvreno plaanje s Jedinstvenog rauna Riznice, kao i poravnanje po izvrenom prometu gotovine.

  U glavnoj kategoriji 120000 Vrijednosni papiri knjie se vrijednosni papiri koji su po svojoj prirodi kratkoroni (mjenica i ek), kao i oni dugoroni papiri koje korisnik prorauna nema namjeru drati dulje od godinu dana. Pravilnikom o knjigovodstvu utvreno je da se kratkoroni vrijednosni papiri vode po kupovnom teaju, a obveznice po nominalnoj vrijednosti, a odstupanje od nominalne vrijednosti evidentira se preko konta glavne grupe 121900 Ispravka vrijednosti.

  U okviru glavne kategorije 130000 Kratkorona potraivanja evidentiraju se potraivanja s rokom dospijea do 12 mjeseci od: pravnih osoba, fizikih osoba i ostala potraivanja. U okviru ove grupe evidentira se i ispravka vrijednosti potraivanja.

  Kako je obveza praenja naplate potraivanja na korisniku prorauna, duan je putem svoje pomone knjige potraivanja redovno i svakodnevno pratiti dospjelost svakog potraivanja. Po isteku ugovorenog roka za naplatu svakog pojedinanog potraivanja, koji ne moe biti dulji od est mjeseci, korisnik prorauna je duan poduzeti sve zakonom propisane radnje za naplatu istog, te u svojoj pomonoj knjizi i Glavnoj knjizi Riznice izvriti preknjienje tog potraivanja na sumnjiva i sporna potraivanja zaduenjem konta 131351 - Sumnjiva i sporna potraivanja, a odobrenjem konta u okviru glavne kategorije 130000 Kratkorona potraivanja.

  Prilikom popisa potraivanja, koje se obvezno vri na kraju godine sa stanjem na dan 31.12, popisna komisija daje prijedlog o otpisu sumnjivog i spornog potraivanja. Otpisivanje potraivanja se ne moe izvriti bez odobrenja Ministarstva financija.

  Prilikom podnoenja zahtjeva za davanje suglasnosti za otpis potraivanja potrebno je priloiti odgovarajuu dokumentaciju kojom se potvruje da su poduzete sve zakonom predviene mjere za naplatu potraivanja, kao i prijedlog odluke Komisije o otpisu potraivanja, uz obrazloenje. Ukoliko je dunik brisan iz sudskog registra, treba priloiti sudske dokumente koji to potvruju.

  U glavnoj kategoriji 140000Kratkoroni plasmani, vode se kratkoroni plasmani koji se sastoje od kredita danih pravnim i fizikim osobama, radnicima, ostali kratkoroni krediti, kao i sumnjiva i sporna potraivanja po istima, ostali kratkoroni plasmani i njihova ispravka vrijednosti.

  Obvezno je u proraunu planirati iznos sredstava koja e se plasirati na kontima glavne kategorije 820000 Kapitalni izdaci.

  Plasiranje sredstava mora se zasnivati na ugovoru u kojem e se precizirati iznos kredita, uvjeti koritenja kredita i rok otplate. Knjienje kratkoronog kredita i plasmana

  37. Knjienje danog kredita ili plasmana vri se tako to se za visinu odobrenog kredita ili plasmana po ugovoru zadui odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 822000 Izdaci za financijsku imovinu, a odobrava konto 311191 - Ostale obveze. Po izvrenoj isplati kredita, odnosno prijenosu sredstava na raun primaoca zatvara se

 • 23

  obveza knjienjem na teret konta 311191 Ostale obveze, u korist konta 111111- Transakcijski raun. Istovremeno se u Glavnoj knjizi evidentira dani kredit ili plasman zaduenjem odgovarajueg analitikog konta iz potkategorije 141000 Kratkoroni plasmani za ukupan iznos glavnice, a odobrava konto 511122 - Raspored vika prihoda, za isti iznos.

  Knjienje uplata anuiteta kod vraanja kredita i plasmana

  38. Za ukupan iznos primljenog anuiteta u Riznici zaduuje se transakcijski raun, a odobrava odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 813000 Primici od financijske imovine, za iznos rate i odgovarajui analitiki konto iz glavne grupe 721300Kamate i dividende primljene od pozajmica i uea u kapitalu, za iznos kamate.

  Istodobno se vri knjienje smanjenja potraivanja putem Glavne knjige tako to se zaduuje konto 511122Raspored vika prihoda, za iznos rate, a odobrava odgovarajui konto iz potkategorije 141000Kratkoroni plasmani za isti iznos.

  Transakcije davanja kredita i plasmana i transakcije povrata anuiteta vre se preko transakcijskog rauna Riznice.

  Na kontima glavne kategorije 160000Financijski i obraunski odnosi s drugim povezanim jedinicama evidentiraju se potraivanja iz financijskih i obraunskih odnosa s drugim povezanim proraunskim jedinicama.

  Na razini Federacije na kontima ove glavne kategorije evidentiraju se obraunski odnosi s povezanim proraunskim jedinicama koji su proistekli iz internih poslovnih odnosa. Vrijednosno i po vrstama, stanja iskazana na kontima glavne kategorije 160000 - Financijski i obraunski odnosi s drugim povezanim jedinicama, kod jednog proraunskog korisnika kao potraivanja, moraju korespondirati sa stanjem iskazanim na kontima glavne kategorije 360000-Financijski i obraunski odnosi s drugim povezanim jedinicama, kod drugog proraunskog korisnika kao obveza.

  Procedure vezane za transakcije iz internih poslovnih odnosa regulirane su posebnim Uputom o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa federalnih proraunskih korisnika.

  Budui da se obveze i potraivanja po istoj osnovi knjie kod dva proraunska korisnika, a zatvaranje tih internih odnosa se obavlja u Riznici, korisnici prorauna su obvezni da interne fakture knjie i meusobno usklauju u roku od osam dana od dana ispostavljanja, odnosno zaprimanja fakture. 19 Kratkorona razgranienja

  39. Na kontima kratkoronih razgranienja evidentiraju se:

  - unaprijed obraunati, a nenaplaeni prihodi - unaprijed plaeni rashodi

  Knjienja na kratkoronim razgranienjima vre se kad se obveza stvori i plati u

  jednom obraunskom razdoblju, a trokovi e nastati i evidentirati se u razdoblju do 12 mjeseci.

  Primjer: ako je proraunski korisnik sklopio ugovor o zakupu poslovnog prostora na godinu dana i u cijelosti izmirio ugovoreni iznos, tijekom obraunskog razdoblja knjii se na sljedei nain:

 • 24

  - za iznos koji e evidentirati kao troak do kraja obraunskog razdoblja tereti se konto 613611Unajmljivanja prostora ili zgrada, a za razliku izmeu tog iznosa i ukupne obveze koja se odnosi na trokove narednog razdoblja tereti konto 191219 Ostali razgranieni rashodi, dok se za ukupan iznos obveze po ugovoru odobrava konto iz potkategorije 311000 Kratkorone tekue obveze.

  Plaanje obveza se vri u ukupnom iznosu u Riznici, te se knjienje vri

  zatvaranjem obveza, odnosno zaduivanjem konta iz potkategorije 311000 Kratkorone tekue obveze i odobrenjem konta 111111 - Transakcijski raun.

  U narednom obraunskom razdoblju u skladu s dinamikom evidentiranja troka, knjienje se vri u Glavnoj knjizi (Obrazac broj 3), zaduenjem konta 613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada, a odobrenjem konta 191219 - Ostali razgranieni rashodi. KLASA 2 - ZALIHE

  40. U klasi 2 Zalihe, evidentiraju se zalihe materijala i proizvoda s pripadajuom razlikom u cijeni i porezom na dodanu vrijednost na materijal i proizvode ukoliko su predmetom prodaje, sitni inventar na zalihi i sitni inventar u upotrebi i auto-gume na zalihi.

  Na kontima ove klase evidentiraju se sve vrste zaliha materijala i proizvoda neovisno o tomu da li je nabavljen za potrebe proraunskog korisnika ili za daljnju prodaju. KNJIENJE PROMJENA ZALIHA Nabava materijala i sitnog inventara

  41. Nabava materijala i sitnog inventara evidentira se putem dva modula za knjienje i to:

  - za uredno nabavljeni materijal, a po prijemu fakture od dobavljaa, proraunski

  korisnik knjii fakturu, tako to za ukupan iznos fakture zadui odgovarajui trokovni konto, a odobri konto iz potkategorije 311000Kratkorone tekue obveze.

  - odmah po prijemu zaliha korisnici prorauna su duni da putem Glavne knjige

  evidentiraju zaprimljene zalihe tako to se tereti odgovarajui analitiki konto iz klase 2, a odobri konto 211911-Ispravka vrijednosti materijala ili 221911- Ispravka vrijednosti sitnog inventara.

  Tijekom godine utroak materijala se evidentira putem Glavne knjige na teret

  ispravke vrijednosti materijala, a u korist zaliha materijala, za vrijednost utroenog materijala.

  Sitni inventar, njegovo troenje, knjii se tako to se isti preknjiava s pozicije sitnog inventara na zalihama na poziciju sitnog inventara u upotrebi.

  Proraunski korisnik duan je povremeno, a obvezno na kraju obraunskog razdoblja, komisijski popisati materijal i sitni inventar, o emu Komisija sastavlja

 • 25

  zapisnik i daje prijedlog o nainu knjienja eventualno utvrenog manjka, vika i rashodovanje. Knjienje utvrenog vika po inventuri

  42. Za iznos utvrenog vika materijala i sitnog inventara, na temelju zapisnika

  popisne komisije i odluke rukovodioca proraunskog korisnika, zaduuje se putem Glavne knjige odgovarajui analitiki konto iz klase 2, a odobrava konto 211911Ispravka vrijednosti materijala ili 221911Ispravka vrijednosti sitnog inventara, po prosjenim cijenama.

  Knjienje utvrenog manjka po inventuri

  43. Sukladno odredbama Pravilnika o knjigovodstvu manjak zaliha materijala i sitnog inventara se, po odluci rukovodioca, moe evidentirati kao potraivanje od odgovorne osobe ili kao rashod proraunskog korisnika. a) Knjienje manjka na teret odgovorne osobe

  44. U ovom sluaju za iznos manjka zaduuje se konto 211911Ispravka

  vrijednosti materijala ili 221911Ispravka vrijednosti sitnog inventara, a odobrava odgovarajui analitiki konto iz klase 2. Manjak zaliha se knjii kao potraivanje od radnika na teret konta 131321Potraivanja od radnika za manjkove, a u korist konta 391191Razgranieni ostali prihodi.

  Navedene transakcije knjie se u istom nalogu za knjienje putem Glavne knjige. Po izvrenoj uplati utvrenog manjka na transakcijski raun Riznice, a na temelju

  izvoda iz banke u Riznici se zaduuje konto 111111 - Transakcijski raun, a odobrava konto 722791 Ostale neplanirane uplate.

  Nakon izvrene uplate proraunski korisnik vri zatvaranje potraivanja. b) Knjienje manjka na teret proraunskog korisnika

  45. U ovom sluaju za iznos manjka zaduuje se konto 211911Ispravka vrijednosti materijala ili 221911Ispravka vrijednosti sitnog inventara, a odobrava odgovarajui analitiki konto iz klase 2, po prosjenoj cijeni.

  c) Knjienje rashodovanog materijala i sitnog inventara

  46. Rashodovanje materijala i sitnog inventara (na zalihi i u upotrebi) po odluci rukovodioca korisnika prorauna vri se tako to se za iznos, koji je utvrdila popisna komisija, zaduuje konto ispravke, a odobrava odgovarajui konto zaliha. Zavrna knjienja zaliha materijala

  47. Kod zavrnih knjienja na kraju godine, nakon izvrenog popisa, za iznos salda zaliha materijala potrebno je izvriti ispravku rashoda materijala i sitnog inventara, zaduenjem konta 191311 Ispravka zaliha na kraju godine, a odobrenjem konta 613491Ispravka, zalihe na kraju godine, ime se evidentira ispravka trokova za neutroene zalihe materijala.

 • 26

  U iduoj fiskalnoj godini, odmah nakon knjienja poetnih stanja, proraunski korisnici su duni putem Glavne knjige izvriti knjienje na teret konta 613491 Ispravka za zalihe na kraju godine, a u korist konta 191311 Ispravka zaliha na kraju godine, za iznos salda ovog konta.

  Budui da prenesene zalihe odmah terete trokove u narednoj godini, proraunski korisnici su obavezni da prilikom planiranja prorauna planiraju trokove za materijal najmanje u visini prenesenog salda 613491 Ispravka za zalihe na kraju godine. KLASA 3 KRATKORONE OBVEZE I RAZGRANIENJA

  48. Kratkorone obveze su obveze s rokom dospijea kraim od jedne godine. Prema Zakonu o proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, proraunski

  korisnici su samostalni u stvaranju obveza do visine sredstava planiranih proraunom, a odgovornost za stvaranje obveza je na rukovodiocu proraunskog korisnika.

  Kratkorone obveze obuhvaaju sljedee kategorije konta: 310000 Kratkorone tekue obveze 320000 Obveze po osnovi vrijednosnih papira 330000 Kratkoroni krediti i zajmovi 340000 Obveze prema radnicima 360000 Financijski i obraunski odnosi s drugim povezanim jedinicama 390000 Kratkorona razgranienja 310000 Kratkorone tekue obveze

  49. Na kontima potkategorije 311000 Kratkorone tekue obveze, evidentiraju se kratkorone obveze iz tekueg poslovanja prema strukturi Kontnog plana. U kratkorone tekue obveze spadaju: 311100 Kratkorone obveze prema pravnim osobama, 311200 Kratkorone obveze prema fizikim osobama, 311300 Obveze za koritenje stalne proraunske rezerve 311900 Ostale kratkorone obveze. 320000 Obveze po osnovi vrijednosnih papira

  50. U potkategoriji 321000 Obveze po osnovi vrijednosnih papira evidentiraju se obveze na temelju vrijednosnih papira prema nazivima pojedinih konta s rokom kraim od jedne godine.

  U ovoj potkategoriji evidentiraju se obveze po izdanim ekovima, mjenicama, obveznicama i ostalim vrijednosnim papirima, a prema Analitikom kontnom planu. 330000 Kratkoroni krediti i zajmovi

  51. U potkategoriji 331000 Kratkoroni krediti i zajmovi evidentiraju se primljeni financijski i robni krediti s rokom vraanja do jedne godine, kao i dospjele obveze po anuitetima dugoronih kredita. Krediti iz inozemstva u inozemnoj valuti vode se u KM i bilanciraju se po srednjem teaju Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 • 27

  Za primljeni zajam u devizama daje se instrukcija banci o konvertiranju deviza u KM.

  Knjienje primljenog kredita vri se tako to se, u modulu Glavne knjige, za ukupan iznos tog kredita zadui Transakcijski raun, a odobri odgovarajui analitiki konto iz glavne kategorije 810000 Kapitalni primici. Istovremeno se po toj osnovi evidentira obveza za primljeni kredit tako to se za iznos tog kredita zadui odgovarajui analitiki konto iz podgrupe 511120Izvori novanih sredstava, a odobri odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 331000 - Kratkoroni krediti i zajmovi.

  Uplatiocu kredita se daje instrukcija o uplatnom raunu na koji e se izvriti uplata.

  Po dospijeu obveze za plaanje (bilo da se radi o plaanju anuiteta ili ukupnog duga) vri se knjienje anuiteta koji se knjii tako to se za iznos rate zadui odgovarajui analitiki konto iz glavne kategorije 820000 Kapitalni izdaci, za iznos kamate, zadui odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 616000Izdaci za kamate, a za ukupan iznos anuiteta odobri analitiko konto iz glavne kategorije 310000- Kratkorone tekue obveze.

  Plaanjem te obveze od strane Riznice i dobivanja izvoda od banke zatvara se konto iz glavne kategorije 310000- Kratkorone tekue obveze.

  Nakon toga se putem Glavne knjige u Riznici vri knjienje smanjenja obveza po kreditu tako to se za plaeni iznos rate zadui odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 331000Kratkoroni krediti i zajmovi, a odobri odgovarajui konto iz podgrupe 511120Izvori novanih sredstava.

  Za iznos otplate primljenog kredita, u proraunu Federacije BiH mora se planirati iznos na odgovarajuim pozicijama glavne kategorije 820000 Kapitalni izdaci.

  Ukoliko je kredit primljen u devizama, mogu se pojaviti negativne ili pozitivne teajne razlike. U tom sluaju obavezno je, na temelju teajne liste, po srednjem teaju Centralne banke Bosne i Hercegovine izvriti obraun teajnih razlika i za utvrene negativne teajne razlike, u Glavnoj knjizi zaduiti odgovarajui analitiki konto iz podgrupe 511120 Izvori novanih sredstava, a odobriti odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 331000 Kratkoroni krediti i zajmovi u Glavnoj knjizi, prije plaanja.

  Unos obveze za plaanje anuiteta vri se odobrenjem konta glavne kategorije 310000 - Kratkorone tekue obveze, za iznos anuiteta i teajne razlike, a zaduenjem odgovarajueg konta iz glavne kategorije 820000 Kapitalni izdaci za iznos glavnice, odgovarajueg konta glavne potkategorije 616000 Izdaci za kamate za iznos kamata i konto 613831 Izdaci za negativne teajne razlike, za iznos teajne razlike.

  Po izvrenom plaanju u Riznici, a na temelju izvoda banke zatvara se konto glavne kategorije 310000 - Kratkorone tekue obveze.

  Nakon toga se putem Glavne knjige u Riznici vri knjienje smanjenja obveza po kreditu tako to se za plaeni iznos rate i teajne razlike zadui odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 331000 - Kratkoroni krediti i zajmovi, a odobri odgovarajui konto iz podgrupe 511120 Izvori novanih sredstava.

  Kod pozitivnih teajnih razlika, prije unosa obveze za plaanje anuiteta, u Glavnoj knjizi se zaduuje odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 331000 Kratkoroni krediti i zajmovi, a odobrava konto 191211 Razgraniene teajne razlike.

  Na kraju godine, prije zakljunih knjienja, Sektor za upravljanje dugom ispostavlja nalog za knjienje kojim vri prijenos salda konta 191211 Razgraniene teajne razlike na odgovarajui konto iz podgrupe 511120Izvori novanih sredstava.

 • 28

  340000 Obveze prema radnicima

  52. Obveze prema radnicima su po svojoj prirodi kratkorone. Pod ovim obvezama se podrazumijevaju obveze po osnovi plaa i naknada plaa kao i sve obveze prema radnicima koje nemaju karakter plaa.

  360000 Financijski i obraunski odnosi s drugim povezanim jedinicama

  53. Konta u ovoj kategoriji uvijek korespondiraju kontima na kojima je

  evidentirano potraivanje iz internih poslovnih odnosa. Budui da se obveze i potraivanja po istoj osnovi knjie kod dva proraunska korisnika, a zatvaranje tih internih odnosa se vri u Riznice, korisnici prorauna su obvezni da interne fakture knjie i meusobno usklauju u roku od osam dana od dana ispostavljanja, odnosno prijema fakture. 390000 Kratkorona razgranienja

  54. Na kontima glavne kategorije 390000Kratkorona razgranienja, vode se

  unaprijed naplaeni prihodi po svim osnovama i obraunati neplaeni, odnosno nedospjeli rashodi po svim osnovama ako se razgraniavaju na rok do godine dana.

  Sukladno Uputi o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih rauna, nainu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima s posebnih namjenskih transakcijskih rauna otvorenih kao podrauna u okviru Jedinstvenog rauna Riznice, neutroena sredstva na kraju godine (namjenska sredstva i sredstva primljena po osnovu donacija), a prije izrade godinjeg obrauna, se preknjiavaju na vremenska razgranienja. Knjienje se vri u modulu Glavne knjige odobrenjem odgovarajueg analitikog konta glavne grupe 391100Razgranieni prihodi i odobrenjem odgovarajueg konta grupe 7, sa predznakom minus (-), uz obvezan unos subanalitikog konta po nazivu podrauna.

  Razgraniene prihode korisnici prorauna u narednoj fiskalnoj godini preknjiavaju sa konta vremenskih razgranienja na odgovarajui konto grupe 7. KLASA 4 DUGORONE OBVEZE I RAZGRANIENJA

  55. Na kontima klase 4 evidentiraju se obveze koje dospijevaju u roku duljem od jedne godine. Sukladno Pravilniku o knjigovodstvu, kao dugorone obveze knjigovodstveno se iskazuju i one obveze iji je rok krai od jedne godine, a izvorno su formirane s ugovorenim rokom duljim od godine. Kratkorone obveze po ugovoru o reprogramiranju duga mogu se pretvoriti u dugorone. U tom sluaju, na temelju takvog ugovora, obvezno je prethodno isknjiiti dug sa konta klase 3 i evidentirati ga na odgovarajuim kontima klase 4.

  U okviru klase 4 vode se:

  - 410000 Dugoroni krediti i zajmovi, - 420000 Ostale dugorone obveze - 490000 Dugorona razgranienja.

 • 29

  Za dospjele rate kredita u fiskalnoj godini potrebno je u proraunu planirati odgovarajui iznos sredstava na kontima glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci i odgovarajui iznos za obraunate kamate na odgovarajuoj poziciji trokova.

  Kod kredita dobivenih u devizama potrebno je na odreenoj trokovnoj poziciji u proraunu planirati i odgovarajui iznos sredstava za eventualne teajne razlike.

  Sektor za upravljane dugom sainjava amortizacijski plan, koji obvezno sadri podatke o kreditoru, ukupnom iznosu duga, eventualnom grace razdoblju, iznos rate i kamate.

  Knjienje dugoronih kredita

  56. Primljeni dugoroni kredit knjii se na temelju izvoda banke zaduenjem

  Transakcijskog rauna, a odobrenjem odgovarajueg analitikog konta iz glavne kategorije 810000 - Kapitalni primici. Istodobno se u Glavnoj knjizi Riznice zaduuje odgovarajui analitiki konto iz podgrupe 511120 Izvori novanih sredstava, a odobrava odgovarajui analitiki konto iz glavne kategorije 410000 Dugoroni krediti i zajmovi u iznosu primljenog kredita.

  Knjienje otplate anuiteta po dugoronom kreditu

  57. Na temelju podataka iz amortizacijskog plana, Sektor za upravljanje dugom

  koji prati dugoroni kredit i o istom vodi pomonu knjigu, sastavlja nalog za plaanje anuiteta, kojim se zaduuje odgovarajui analitiki konto iz glavne kategorije 820000 Kapitalni izdaci, za iznos rate i zaduuje odgovarajui analitiki konto iz potkategorije 616000 - Izdaci za kamate, za iznos kamate, a odobrava odgovarajui konto iz potkategorije 331000 - Kratkoroni krediti i zajmovi.

  Plaanje anuiteta se vri u Riznici i knjii se na teret odgovarajueg konta iz potkategorije 331000 - Kratkoroni krediti i zajmovi, a u korist konta 111111 - Transakcijski raun.

  Nakon izvrenog plaanja, Sektor za upravljanje dugom u Glavnoj knjizi evidentira otplatu glavnice, tako to zadui odgovarajui analitiki konto iz glavne kategorije 410000 - Dugoroni kredit i zajmovi, a odobrava odgovarajui analitiki konto iz podgrupe 511120 Izvori novanih sredstava.

  Obveza Sektora za upravljanje dugom je da prati dugorone kredite kumulativno i subanalitiki po kreditoru. 49. Dugorona razgranienja

  58. Polazei od obveze primjene modificiranog akrualnog naela, po kojem se

  prihodi priznaju kad su mjerljivi i raspoloivi, a rashodi se knjie u razdoblju na koje se odnose, odnosno dugorono se razgraniavaju plaeni trokovi koji se odnose na razdoblje dulje od jedne godine.

  Naglaava se da se rezerviranja po osnovi rizika i obveza mogu vriti samo ako je to i proraunom predvieno. KLASA 5 IZVORI STALNIH SREDSTAVA

  59. Prema Pravilniku o knjigovodstvu, pod izvorima stalnih sredstava podrazumijevaju se izvori koji proraunskom korisniku stoje na raspolaganju

 • 30

  neogranieno (neodreeno) vrijeme, odnosno koji nemaju unaprijed utvren rok dospijea.

  Prema klasifikaciji iz kontnog plana osnovni izvori stalnih sredstava prorauna i proraunskih korisnika prema njihovom porijeklu mogu biti:

  - 510000 Izvori stalnih sredstava, koji predstavljaju sredstva Federacije BiH,

  stavljena na trajno raspolaganje, te

  - 520000 Ostali izvori sredstava, ulozi i drugi.

  U okviru glavne kategorije 510000 Izvori stalnih sredstava evidentiraju se:

  - izvori stalnih sredstava (konto 511111), kao njihova poveanja po osnovi izgradnje, rekonstrukcije, kupovine ili stjecanja na drugi nain, odnosno smanjenja po osnovi njihovog otpisa (ispravke vrijednosti), rashodovanja, prodaje ili drugih otuenja,

  - izvori novanih sredstava (konta 511121 do 511129), u vidu primitaka od prodaje stalnih sredstava, rasporeda vika prihoda, primljenih transfera i donacija za kapitalne namjene iz svih izvora, uzetih zajmova i kredita za kapitalne namjene i ostali primici za kapitalne izdatke) i

  - izvori ostalih sredstava (konto 511131).

  Pravilnik predvia da se u glavnoj grupi 510000 Izvori stalnih sredstava vode i analitika konta novanog i naturalnog dijela stalnih sredstava.

  Na kontu 521111 Ostali izvori sredstava evidentiraju se stalni izvori po osnovi

  trajnih uloga drugih osoba, organizacija i subjekata, u sredstvima svih oblika. Pored navedenih stalnih izvora na klasi 5 evidentiraju se i: - izvori sredstava rezervi (glavna kategorija 530000), kao posebna kategorija

  izvora koja se formira ili putem obveznih izdvajanja po zakonu (zakonske rezerve) ili slobodno, na nain i u iznosima utvrenim internim aktima i odlukama Vlade Federacije BiH.

  - nerasporeeni viak prihoda, odnosno rashoda (konto 591111).

  Knjienja u okviru klase 5 sadrana su i objanjena u okviru onih primjera koji su navedeni za kapitalne primitke i izdatke (izgradnja, nabava, otpis, rashodovanje i prodaja stalnih sredstava, donacije i zaduivanja za kapitalne izdatke, dugoroni plasmani i drugo), kao i kod primjera utvrivanja, evidentiranja i rasporeivanja razlike prihoda i rashoda. KLASA 6 RASHODI

  60. Na temelju Zakona o Riznici i Uredbe o raunovodstvu, rashodi se priznaju i raunovodstveno evidentiraju u momentu stvaranja, tj. u razdoblju na koji se odnose, bez obzira kada e obveze po tim rashodima biti izmirene.

  Obveza proraunskih korisnika je da se prilikom stvaranja obveza, odnosno rashoda, pridravaju odobrenog operativnog prorauna, a obveza Riznice je da u

 • 31

  skladu sa zakonskim prioritetima i raspoloivim novanim sredstvima na Jedinstvenom raunu Riznice izmiri te obveze.

  Sve prispjele fakture-rauni do 31. sijenja koje se odnose na obveze nastale u prethodnoj godini, knjie se pod 31.12. prethodne godine, odnosno kao troak prethodne godine.

  Prema analitikom kontnom planu za proraun i proraunske korisnike, rashodi su razvrstani u sljedee dvije glavne kategorije:

  - 610000 Tekui rashodi i - 680000 Doznake niim potroakim jedinicama

  61 Tekui izdaci

  61. Prema vrstama i potkategorijama Kontnog plana tekui rashodi obuhvaaju:

  - 611000 Plae i naknade trokova zaposlenih - 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge - 614000 Tekui transferi i drugi tekui rashodi - 615000 Kapitalni transferi - 616000 Izdaci za kamate

  Kako se iz naziva navedenih konta vidi, u glavnu kategoriju konta 610000

  Tekui rashodi spadaju oni rashodi koji su nuni za poslovanje i funkcioniranje proraunskih korisnika.

  611100, 611200 i 612000 Bruto plae i naknade plaa, naknade trokova

  zaposlenih i doprinosi poslodavca i ostali doprinosi

  62. U rizninom poslovanju na nivou Federacije BiH obraun i isplata plaa je centralizirana. Centralizirani obraun plae predstavlja pomonu knjigu u okviru informacijskog sustava Riznice. Organizacijska podjela poslova utvrena je izmeu korisnika prorauna i Ministarstva financija, odnosno Riznice. U okviru Riznice formiran je Glavni operativni centar, a za potrebe obrauna plaa proraunskih korisnika i realizacije ovih poslova formirani su Pomoni operativni centri s tono definiranim obvezama i zadacima.

  Proraunski korisnici u pomonim operativnim centrima unose podatke u svoju pomonu knjigu kroz poseban informacijski sustav za obraun i obradu plaa. U Glavnom operativnom centru se vri obraun i priprema za isplatu plaa i naknada, uplata poreza i doprinosa i drugih vrsta plaanja vezanih za plae i naknade. Takoer se vri unos podataka svih vrsta odbitaka zaposlenika proraunskih korisnika.

  Za isplatu neto plaa i naknada plaa, bankama se prenosi ukupan iznos za ukupan broj zaposlenih koji u toj banci imaju otvorene tekue raune. Istodobno se bankama dostavljaju popisi u pisanoj i elektronikoj formi, sa svim podacima o pojedinanim plaama, naknadama plaa i dodatnim primanjima.

  Posebno se istie da naknade po osnovi bolovanja preko 42 dana ne predstavljaju rashode proraunskih korisnika, zato to e se ti izdaci proraunskom korisniku refundirati, ali predstavljaju njihove rashode dok se ne izvri refundiranje.

 • 32

  Kantonalnim propisima regulirano je koje obveze poslodavca e refundirati Zavod za zdravstveno osiguranje.

  Sredstva za isplatu plaa i naknada plaa planiraju se na kontima glavne grupe 611100 Bruto plae i naknade plaa. Prilikom obrauna i isplate plaa i naknada plaa, kao i bolovanja preko 42 dana tereti se konto 611100 - Bruto plae i naknade plaa.

  Imajui u vidu obvezu kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja za refundiranjem bolovanja preko 42 dana, kao i mogunost procesiranja transakcija po sadanjim softverskim rjeenjima, knjienje naknada bolovanja preko 42 dana vri se na sljedei nain:

  Isplatu plaa i knjienje te isplate vri Riznica, a nakon toga proraunski korisnik je obvezan podnijeti pismeni zahtjev kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja za refundiranje naknada bolovanja preko 42 dana.

  Na temelju ovjerenog zahtjeva, putem modula Glavne knjige, proraunski korisnik knjii potraivanje za bolovanje od Zavoda zdravstvenog osiguranja, tako to zadui konto 131391-Ostala potraivanja i zadui konto 611113 - Naknade za bolovanja preko 42 dana, s predznakom minus (-), uz obvezan unos organizacijskog koda proraunskog korisnika.

  U navedenom zahtjevu proraunski korisnik navest e transakcijski raun Riznice na koji treba izvriti refundiranje.

  Nakon to Zavod zdravstvenog osiguranja izvri refundiranje uplatom na transakcijski raun i po dobivanju izvoda iz banke kojim se potvruje ta transakcija, u Riznici se vri zatvaranje potraivanja.

  Knjienje obustave iz plaa zaposlenika, po osnovi prekoraenja trokova telefona vri se zaduenjem konta 613322 Izdaci telefonskih i potanskih usluga (PTT) s predznakom minus (-) i zaduenjem konta 111111 - Transakcijski raun.

  Ukoliko se obveza po osnovi prekoraenja izmiri u narednoj fiskalnoj godini, ta uplata se knjii na teret konta 111111 - Transakcijski raun u korist konta 722721 Uplate za prekoraenje trokova PTT usluga.

  Obraun naknada iz radnog odnosa i po osnovi radnog odnosa vri se u skladu sa Zakonom o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o plaama i naknadama policijskih slubenika Federacije Bosne i Hercegovine i Uredba o naknadama koje nemaju karakter plae, kolektivnim ugovorima. Navedenim propisima utvrena su, ne samo prava na naknade i isplate po raznim osnovama, nego i ogranienja u pogledu visine tih naknada.

  Prilikom obrauna i isplate raznih naknada obvezno je primjenjivati i propise o oporezivanju tzv. propisi o oporezivanju dodatnih osobnih primanja. Porezni tretman tih isplata utvren je Zakonom o porezu na dohodak. 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge

  63. Na kontu potkategorije 613000 Izdaci za materijal i usluge, knjie se izdaci za materijal i usluge i to:

  - 613100 - Putni trokovi, - 613200 - Izdaci za energiju, - 613300 - Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, - 613400 - Nabava materijala i sitnog inventara, - 613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva - 613600 - Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine,

 • 33

  - 613700 - Izdaci za tekue odravanje, - 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa, - 613900 Ugovorene i druge posebne usluge.

  Kako je Analitiki kontni plan sastavni dio Pravilnika o knjigovodstvu, to je svaki

  proraunski korisnik obvezan pridravati se odredaba koje nalau posebno evidentiranje navedenih rashoda. 613100 - Knjienje trokova slubenog puta

  64. Svi trokovi vezani za slubena putovanja kako u zemlji tako i u inozemstvu evidentiraju se na odgovarajuim analitikim kontima iz glavne grupe 613100 - Putni trokovi.

  Trokovi slubenih putovanja obuhvaaju:

  - trokove prijevoza na slubenom putovanju (javnim prijevoznim sredstvima ili osobnim automobilom),

  - trokove smjetaja na slubenom putovanju i - trokove dnevnica za vrijeme slubenog putovanja. Postupak odobravanja slubenih putovanja, isplata akontacija i obraun putnih

  trokova utvruje se Uredbom o naknadama trokova za slubena putovanja i Odlukom o visini dnevnica za slubena putovanja, kao i drugim propisima kojima se odreuje visina dnevnica, kategorija smjetaja, vrsta prijevoza i dr, te aktom kojeg donosi i putnim nalozima koje potpisuje odgovorna osoba proraunskog korisnika.

  Za koritenje osobnog automobila u slubene svrhe rukovodilac proraunskog korisnika mora dati odobrenje na temelju kojeg zaposlenik ima pravo na trokove puta u visini propisanog postotka koji se primjenjuje na cijenu goriva i broj prijeenih kilometara. Ti trokovi knjie se kao putni trokovi u okviru navedene grupe konta.

  Trokovi goriva, bez obzira to se pravdaju raunom, ne priznaju se kao trokovi slubenog puta, poto je u okviru propisanog postotka za naknadu uraunat i ovaj troak.

  Koritenje slubenog vozila za vrijeme slubenog puta ne proizvodi trokove slubenog puta, a eventualni trokovi za gorivo u ovom sluaju nisu troak slubenog puta ve se isti knjie na odgovarajui analitiki konto iz glavne grupe 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva. 613200- 613900 - Materijalni trokovi i ugovorene i druge posebne usluge

  65. Na glavnim grupama konta od 613200 - Izdaci za energiju do 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, evidentiraju se i knjie svi materijalni trokovi po naelu modificiranog nastanka dogaaja.

  614000- Tekui transferi i drugi tekui rashodi

  66. Tekui transferi i drugi tekui rashodi obuhvaaju sljedee potkategorije konta:

  - 614100 - Tekui transferi drugim razinama vlasti,

 • 34

  - 614200 - Tekui transferi pojedincima, - 614300 - Tekui transferi neprofitnim organizacijama, - 614400 - Subvencije javnim poduzeima, - 614500 - Subvencije privatnim poduzeima i poduzetnicima, - 614600 - Subvencije financijskim institucijama, - 614700 - Tekui transferi u inozemstvo, - 614800 - Drugi tekui rashodi. Pod tekuim transferima podrazumijevaju se sva izvrena nepovratna davanja za

  tekue svrhe, tj ona nepovratna davanja koja nisu dana u svrhu nabave kapitalne imovine. Kategorija konta 614000 je u analitikom kontnom planu razraena prema primaocima kojima se daju transferi za tekue svrhe. Tekui transferi podrazumijevaju i sve isplate i nepovratna davanja ope prirode drugim razinama vlasti, za koje svrha nije unaprijed odreena, pa ak i onda ako se ta sredstva kod primatelja djelomino koriste za financiranje nabave stalnih sredstava (kapitalne imovine). To znai da se kod davatelja transfera kao tekui transferi iskazuju i svi oni transferi ija namjena nije unaprijed definirana, a da je pravo korisnika takvih transfera da sami odreuju namjene u koje e ih iskoristiti.

  Izdaci za tekue transfere se planiraju u proraunu po odreenim namjenama, a definiraju se Zakonom o izvrenju prorauna za odgovarajuu fiskalnu godinu. Izvravanje transfera se vri u skladu sa aktima resornog ministarstva, odlukom rukovodioca i/ili Programom i odlukom Vlade Federacije BiH. Specifino je izvravanje po osnovi potkategorije konta 614800 Drugi tekui rashodi, s kojih se vre povrati vie uplaenih prihoda iz prethodnih godina po osnovu rjeenja o povratu izdanih od nadlenih organa, kao i po osnovi redovnih presuda i sudskih izvrnih rjeenja.

  Pod subvencijama se podrazumijevaju sva izvrena nepovratna davanja iz prorauna, javnim ili privatnim poduzeima, poduzetnicima, financijskim institucijama ili posebnim trinim proizvoaima (obrtnik, seljak i drugi proizvoai usluga na tritu). Subvencije se koriste pod razliitim nazivom i to regresi, kompenzacije, premije, nadomjesci, povrati i dr. Njihova najea namjena je: smanjivanje cijene za konanog korisnika, stimuliranje proizvodnje-poticanje proizvodnje, zatita standarda stanovnitva i dr. 615000 Kapitalni transferi

  67. Pod kapitalnim transferima se podrazumijevaju sva izvrena nepovratna davanja u svrhu nabave kapitalne (dugotrajne, stalne) imovine i kapitalnih ulaganja koja predstavljaju stalno sredstvo nekog druge pravne osobe.

  Kod kapitalnih transfera se podrazumijeva da je kapitalna namjena danog transfera unaprijed poznata (utvrena, planirana) tj da je unaprijed poznato da e sredstva transfera kod primatelja biti koritena iskljuivo za kapitalne namjene. Nepovratna davanja ija svrha nije unaprijed definirana i poznata, smatraju se tekuim, a ne kapitalnim transferima.

  Kategorija konta 615000 u analitikom kontnom planu razraena je prema primateljima kojima se daju kapitalni transferi.

  - 615100 Kapitalni transferi drugim razinama vlasti, - 615200 Kapitalni transferi pojedincima - 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama

 • 35

  - 615400 Kapitalni transferi javnim poduzeima - 615500 - Kapitalni transferi privatnim poduzeima i poduzetnicima - 615600 - Kapitalni transferi financijskim institucijama - 615700 - Kapitalni transferi u inozemstvo.

  Kapitalni transferi se planiraju u proraunu prema primaoteljima kapitalnih

  transfera. Realizacija kapitalnih transfera se vri u skladu s aktima resornog ministarstva, odlukom rukovodioca i/ili odlukom Vlade Federacije BiH.

  689000 Rashodi od internih transakcija

  68. U okviru ove potkategorije knjie se rashodi nastali iz internih poslovnih odnosa izmeu korisnika prorauna iste razine vlasti, a obveza iz internih transakcija se evidentira na kontu 361319 Obveze prema internim dobavljaima.

  Procesiranje transakcija iz internih poslovnih odnosa regulira se posebnom Uputom o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa federalnih proraunskih korisnika. 690000 Raspored rashoda

  69. Konta glavne kategorije 690000 - Raspored rashoda slue iskljuivo za zakljuna knjienja kod izrade godinjeg obrauna. Preko ovih konta vri se zatvaranje rashoda na kraju godine i njihov raspored. Na kraju fiskalne godine u Trezoru se vri zatvaranje salda na ovim raunima, njihovim prijenosom na konto 591111 Nerasporeeni viak prihoda i rashoda. KLASA 7 PRIHODI

  70. Sukladno odredbama Zakona o Riznici, Uredbe o raunovodstvu i Pravilnika o knjigovodstvu prihodi se priznaju u raunovodstvenom razdoblju u kojem su mjerljivi i raspoloivi.

  Zakonom o Riznici je propisano da se svi prihodi, pa i vlastiti prihodi proraunskih korisnika, uplauju na Jedinstveni raun Riznice.

  Odredbe Uredbe o raunovodstvu i Pravilnika o knjigovodstvu kod evidentiranja prihoda obavezuju na primjenu naela modificiranog akrualnog sustava, po kojem se prihodi priznaju u onom obraunskom razdoblju u kojem su mjerljivi i raspoloivi. Prihodi su mjerljivi ako ih je mogue iskazati vrijednosno, a raspoloivi su kad su naplaeni unutar obraunskog razdoblja.

  Samo naplaeni prihodi za tekuu fiskalnu godinu jesu prihodi te godine. To znai da se naplaeni prihodi sa 31.12. tekue godine i evidentirani kao takvi na Jedinstvenom raunu Riznice mogu koristiti za izmirenje obveza nastalih do 31.12. tekue godine, koje se evidentiraju do 31. sijenja naredne godine s datumom Glavne knjige 31.12.

  Viak prihoda nakon izmirenja prenesenih obveza iz prethodne godine se planira u proraunu za odreene namjene, a definiraju se Zakonom o izvrenju prorauna za tekuu godinu.

  Prema Zakonu o proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine prihodi prorauna su:

  1. porezni prihodi utvreni zakonom,

 • 36

  2. neporezni prihodi kao to su prihodi od poduzetnitva i imovine, 3. administrativne i sudske naknade i takse i novane kazne, 4. prihodi ostvareni obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova

  proraunskih korisnika na tritu 5. domae i inozemne potpore (transferi i donacije).

  Prema kontnom planu prihodi se razvrstavaju u sljedee osnovne kategorije:

  710000 Prihodi od poreza koji se razvrstavaju na potkategorije: 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzea 712000 Doprinosi za socijalnu zatitu 713000 Porezi na plau i radnu snagu (zaostale uplate poreza) 714000 Porez na imovinu 715000 Domai porezi na dobra i usluge (zaostale obveze na temelju poreza na promet dobara i usluga) 716000 Porez na dohodak 717000 Prihod od neizravnih poreza 719000 Ostali porezi. 720000 Neporezni prihodi koji se razvrstavaju na potkategorije: 721000 - Prihodi od poduzetnikih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih teajnih

  razlika 722000 - Naknade i takse i prihodi od pruanja javnih usluga 723000 - Novane kazne (neporezne prirode) 730000 - Tekui transferi (transferi i donacije) koje se razvrstavaju na potkategorije: 731000 Primljeni tekui transferi od inozemnih vlada i meunarodnih organizacija 732000 Primljeni tekui transferi od ostalih razina vlasti 733000 Donacije 770000 Prihodi po osnovi zaostalih obveza 780000 Prihodi iz prorauna i prihodi od internih transakcija: 781000 Prihodi od prorauna za tekue izdatke 789000 Prihodi od internih transakcija 790000 Raspored prihoda 791000 Raspored prihoda

 • 37

  71 Prihodi od poreza

  71. Zakonom o pripadnosti javnih prihoda propisana je pripadnost prihoda pojedinim razinama vlasti u nadlenosti Federaciji Bosne i Hercegovine. Ova kategorija konta ima vrlo iroku lepezu prihoda jer su u okviru ovih konta obuhvaeni prihodi na svim razinama vlasti u Federaciji BiH. Razlog tome je i injenica da je Pravilnikom o knjigovodstvu za sve proraunske korisnike na svim razinama vlasti u Federaciji BiH propisan jedinstven kontni plan.

  Zakonom o Riznici propisano je da se Jedinstveni raun Riznice vodi u okviru Ministarstva financija u Sektoru za Riznice. Sve uplate po osnovi javnih prihoda se vre na Raun javnih prihoda Federacije BiH. Ugovorenim procedurama s bankama utvren je nain prikupljanja i evidentiranja javnih prihoda. 72 Neporezni prihodi

  72. Za razliku od prihoda od poreza, koji su po prirodi izvorni prihodi, neporezni prihodi ine znatno manju stavku prihoda u proraunu, to ne znai da se time umanjuje njihov znaaj. Ova vrsta prihoda je izrazito raznovrsna tako da je u kontnom planu propisan itav niz prihoda po ovoj osnovi.

  Vlastiti prihodi proraunskih korisnika knjie se po korisniku na analitikom kontu 722631 - VLASTITI PRIHODI, u skladu s Uputom o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane korisnika prorauna.

  Proraunski korisnici koji u okviru svoje djelatnosti ostvaruju javne prihode, u skladu sa zakonskim propisima, duni su vriti kontrolu i sravnjenje prihoda korisnika kroz Izvjee iz pomone knjige modula AP - Pregled i pretraivanje BiH prihodi Prorauna Federacije BiH i poduzimati aktivnosti u cilju blagovremene naplate javnih prihoda. 73 Tekui transferi (transferi i donacije)

  73. Tekue transferi (transferi i donacije) su primljene nepovratne novane pomoi, kako za tekue potrebe, tako i za financiranje raznih projekata i programa.

  Donacije su najee u novanom obliku, ali se mogu pojaviti i u obliku opreme, materijala, tehnike pomoi i dr. Ovisno o vrsti donacija razlikuje se i njihovo knjigovodstveno evidentiranje

  Tekui transferi (transferi i donacije) za proraunske korisnike se knjie po korisniku na odgovarajuem analitikom kontu glavne kategorije 730000 Tekui transferi (transferi i donacije).

  Donacije se knjie u skladu s Uputom o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih rauna, nainu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima s posebnih namjenskih transakcijskih rauna otvorenih kao podrauna u okviru Jedinstvenog rauna riznice i Zakonom o izvrenju prorauna.

  Prema odredbama Pravilnika o knjigovodstvu primljene nenovane donacije knjie se izvan strukture prihoda, tj. evidentiraju se u korist klase 5. - Izvori sredstava, a na teret klase 0 - Stalna sredstva, s tim da se vrijednost koja e biti knjigovodstveno evidentirana utvruje na temelju procjene komisije koju odredi ovlateni predstavnik prorauna.

 • 38

  78 - Prihodi iz prorauna i prihodi iz internih transakcija

  74. Pravilnikom o knjigovodstvu propisano je da se u ovoj glavnoj kategoriji evidentiraju prihodi od internih transakcija proistekli iz internih poslovnih odnosa na odgovarajuem analitikom kontu 789111 Prihodi od internih transakcija.

  Sva ostala analitika konta u ovoj glavnoj kategoriji su predviena u kontnom planu samo za one korisnike koji ne primjenjuju riznini nain poslovanja. 79 Raspored prihoda

  75. Konta glavne kategorije 790000 Raspored prihoda, slui iskljuivo za zakljuna knjienja kod izrade godinjih obrauna, jer se preko tih konta vri zatvaranje prihoda na kraju godine i njihov raspored. Na kraju fiskalne godine u Trezoru se vri zatvaranje salda na ovim raunima njihovim prijenosom na raun 591111 Nerasporeeni viak prihoda i rashoda. KLASA 8. KAPITALNI PRIMICI I IZDACI

  76. U klasi 8 evidentiraju se novani primici i izdaci koji se evidentiraju u okviru dvije glavne kategorije:

  810000 Kapitalni primici 820000 Kapitalni izdaci

  U okviru glavne kategorije 810000 Kapitalni primici evidentiraju se primici koji se

  odnose na primljene otplate danih zajmova, povrate udjela u kapitalu, primljene iznose iz dugoronih i kratkoronih zajmova, primici za kapitalna ulaganja i primici po osnovi prodaje stalnih sredstava.

  U okviru glavne kategorije 820000 Kapitalni izdaci, evidentiraju se isplaeni iznosi za investicije, nabavu stalnih sredstava, pozajmljivanje, uee u kapitalu i otplate dugova.

  Kapitalni izdaci i kapitalni primici se planiraju u proraunu i imaju proraunsku kontrolu prilikom unosa transakcija.

  Konta klase 8 se u zakljunim knjienjima na kraju godine zatvaraju u Riznici preko konta 591111 Nerasporeeni viak prihoda i rashoda.

  KLASA 9 IZVANBILANNA EVIDENCIJA

  78. Na kontima klase 9 evidentiraju se poslovni dogaaji koji nemaju direktnog utjecaja na sredstva i izvore sredstava, ve samo otvaraju mogunost za takve utjecaje u budunosti (davanje jamstava, davanje avala, tua sredstva, uvjetna potraivanja i obveze).

  Knjienje se vri tako to se na kontima glavne kategorije 910000 - Izvanbilanna evidencija Uvjetna potraivanja tereti odgovarajui analitiki konto, a istodobno se odobri odgovarajui analitiki konto iz glavne kategorije 950000 Izvanbilanna evidencija - Uvjetne obveze i obrnuto. Ta konta se zatvaraju kada prestane uvjetno potraivanje, odnosno uvjetna obveza.

 • 39

  Sva knjienja na kontima klase 9 vre se putem modula Glavne knjige. IX. ZAVRNE ODREDBE 79. Danom stupanja na snagu ovih Raunovodstvenih politika prestaju da vae Raunovodstvene politike za federalne budetske korisnike i Trezor (Slubene novine Federacije BiH, broj: 4108).

  80. Ove Raunovodstvene politike stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenim novinama Federacije BIH. Broj: 07-02-1040/11 Sarajevo, 21.02.2011 M I N I S T A R

  Vjekoslav Bevanda

 • 40

Recommended

View more >