Radni listovi - prevencija nasilja u školama

 • Published on
  01-Mar-2018

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  1/14

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  2/14

  Radni listovo prevenciji nasilja kroz primjenu metodo

  Indeksa inkluzivnosti u nastavi

  Besplatan prim

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:06 PM Page 3

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  3/14

  Naslov: Radni listovi o prevenciji nasilja kroz primjenu

  metodologije Indeksa inkluzivnosti u nastavi

  Save the Children UK

  Odgovorna osoba ispred Save the Children UK: Nusreta Kepe

  Radne listove pripremile: Suzdina Bijedi i Azra Mujkanovi

  Prvo izdanje prirunika na bosanskom jeziku, juli 2010.

  Lektorica: Indira Osmi

  Tehnika obrada: Jordan Studio, Sarajevo

  tampa: Graka aran, Sarajevo

  Tira: 1100

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:06 PM Page 4

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  4/14

  Potovane nastavnice i nastavnici,

  Pred vama se nalazi set: Radni listovi o prevenciji nasilja kroz primjenu metoIndeksa inkluzivnosti u nastavi. Radni listovi, kao sastavni dio Didaktikog koprevenciji nasilja kroz obrazovni sistem Bosne i Hercegovine kreirani su kaoPriruniku za nastavnike koji obrauje sadraje planirane Nastavnim progrprevenciji nasilja kroz osnovnokolsko obrazovanje.

  Prema ovom nastavnom programu predviena je realizacija etiri nastavne jediniceteme Razvoj inkluzivne kole, za uenike Vlll razreda. Obrada pomenute teme plakroz interaktivne radionice u kojima uenici aktivno uestvuju u procesu usvajanjvjetina. U Priruniku moete nai detaljna uputstva za pripremu i izvoenje rUvodni dio radionica sadri temeljne informacije iz teorije o razvoju ikluziviri koncept razvoja inkluzivne kole moete pronai unutar Didaktikog kopriruniku pod nazivom Indeks inkluzivnosti Razvoj uenja i uea u kolama

  Tony Booth i Mel Ainscow. Ohrabrujemo vas da se detaljnije upoznate sa ovim makako bi osnaili vlastite komeptencije u provedbi programa.

  Priloeni set sastavljen je od etiri radna lista namijenjena za dodatni rad uenika Vl

  Radni list broj 1 Inkluzivna kola i nasilje, tema Nasilje, nastavna jedinicarazumijevanje karakteristika inkluzivne kole, inkluzivne vrijednosti i povinkluzivne kole sa nasiljem;

  Radni list broj 2 Procjena inkluzivnosti kole, tema Prava djece, nastavnaProcjena inkluzivnosti kole;

  Radni list broj 3 Plan akcije za unaprjeenje inkluzivnosti kole, tema Prestereotipi i diskriminacija, nastavna jedinica: Plan akcije za unaprjeenje inkole;

  Radni list broj 4Aktivizam i nenasilje, tema Aktivizam i nenasilje, nastavnaImplementacija plana inkluzivnosti za unaprjeenje inkluzivnosti kole.

  Radni listovi imaju za cilj dodatno upoznavanje uenika sa temom inkluzije, osposouenika za vrenje procjene inkluzivnosti kole, zastupljenosti nasilja kao i razvijanjpotrebnih za izradu i provoenje plana akcije za prevenciju i smanjenje nasilja u k

  Predlaemo vam da u pripremnim aktivnostima za nastavu, iskopirate dovoljan brlistova za sve uenike Vlll razreda. Planirajte da radne listove podijelite prije krapojasnite uenicima sadraj i zadatke iz radnih listova. Na kraju, uenicima predloit

  Uvod

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:06 PM Page 5

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  5/14

  Na asu ste govorili o inkluzivnoj koli i osobinama takve kole. To je kola bezdjeca ravnopravno ue, napreduju, drue se i surauju. Zamisli svoju savrenu koju bi rado dolazila sva djeca. Na linijama ispii kakva bi ta kola bila:

  Pitaj svoje ukuane da li znaju ta je inkluzivna kola. Sasluaj njihove odgovoto ti zna o osobinama takve kole. Saznaj kako tvoji ukuani zamiljaju snasilja, pa njihove odgovore upii u balone.

  U pravoj koli esto se deavaju lijepe, zabavne, smijene stvari, ali se dese i nenasilje. Razmisli da li si u svojoj koli bio/la oevidac nekog od nasilnih dogaau tabeli. Sa 1, 3 ili 5 odredi koliko esto se nasilni dogaaji javljaju u tvojoj koli

  Ako se deavaju skoro svaki dan upii 1bod , ako se deavaju rili ponekad upii 3 boda, i ako se nasilni dogaaji nikada ne deavaju u

  Radnil

  istb

  r.1

  INKLUZIVNA KOLA I NA

  NASILNI DOGAAJISKORO

  SVAKI DAN

  RIJETK

  PONE

  N1 Neko je vrijeao drugog na ruan nain

  N N k j k i k

  Ime i prezime uenika:

  Ime grupe/tima:

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:06 PM Page 6

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  6/14

  Nakon ispunjavanja upitnika saberi bodove i tako izraunaj prosjenu ocjenu.

  Postupak dobijanja Prosjene ocjene =

  Ovdje je je k ukupan broj uoenih oblika nasilja, 1 broj oblika nasilja koje se deava skdan, 3 broj oblika nasilja koji se deavaju rijetko ili ponekad i 5 broj oblika nasilja koji ne deavaju.

  Na asu, zajedno sa ostalim uenicima izradite jednu zajedniku tabelu za odjeljenje. prosjena ocjena je jedan od pokazatelja inkluzivnosti tvoje kole. Upoznajte raz

  dobijenim rezultatima i s njim o tome porazgovarajte na asu odjeljenjske zajednice.

  Dopii situacije koje nisu navedene u tabeli, a koje naruavaju dobre odnose izmeu nastavnika i osoba s kojima se drui ili susree u svakodnevnom ivotu.

  I na kraju razgovaraj s djecom iz svoje ulice i saznaj njihove ideje kako djeca mogu pomu koli ne deava nasilje. Ideje koje si uo/ula napii u donji pravougaonik.

  ta djeca mogu uiniti da se u koli sprijei nasilje?

  1 3 5

  k

  .

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:06 PM Page 7

  R d i li t i ik fi l i t CYAN L t 1 7/21/2010 4 06 PM P 8

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  7/14Radnil

  istb

  r.2

  Procjena inkluzivnosti kole znai prikupljanje miljenja od drugih ljudi o tome k

  inkluzivna. Postoji jo mnogo naina pomou kojih moe procijeniti kolinkluzivna. Jedan od naina je da se procijene 3 bitna elementa kole, a to su: politika i praksa.

  Razgovaraj sa svojim ukuanima o pojmovima inkluzivna kultura, politika i pranjihovo miljenje o tome. Zatim razmisli i dovri zapoete reenice:

  Inkluzivna kultura moje kole je kada_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  PROCJENA INKLUZIVNKOLEIme i prezime uenika:

  Ime grupe/tima:

  Inkluzivna kultura je kada:

  Svi uenici se jednako uvaav

  Svi nastavnici i nastavnice se

  Uenici se osjeaju sigurno u

  U koli se uvaava miljenje d

  Roditelji rado uestvuju u rad

  Politika kole je inkluzivna ako:

  Sva djeca redovno dolaze u kolu!

  U kolu su upisana djeca razliitih nacionalnosti!

  Smanjeno je nasilno ponaanje u koli!

  Djeca s posebnim potrebama redovni su uenici!

  Smanjene su disciplinske kazne za uenike!

  Praksa kole je inkluziv

  Uenici donose pravila po

  Uenici se meusobno oc

  Nastavnici jasno predaju

  Domai zadaci su jasni i z

  Uenici pomau jedni dru

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:06 PM Page 8

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:06 PM Page 9

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  8/14

  Pita

  n j

  d i

  UPUTSTVO ZA PROCJENU INKLUZIVNOSTI KOLE:

  Da bi procijenio/la koliko je tvoja kola inkluzivna, potrebno je da istrai kako uenici,nastavnici doivljavaju kolu. Da bi obavio/la ovo istraivanje, potrebno je da izvripripreme:

  Prvo napravi listu osoba koje eli da ispita,

  Zapii na papir sva pitanja koja eli da postavi,

  S djecom iz razreda izaberite pitanja koja e biti postavljena,

  Napravite list s pitanjima (anketni list),

  Dogovorite se ko e i kada podijeliti anketne listove,

  Ko e i kada prikupiti popunjene anketne listove,

  Odredite ko e pregledati sve prikupljene anketne listove.

  Ovdje ima jednu ideju koja e ti pomoi da napravi anketni list: Na papirima u boji napza razliite grupe ljudi ili pojedince.

  Kada prikupite sve popunjene anketne listove, zamolite razrednika, nastavnika infornekog roditelja da vam pomogne u sumiranju dobijenih odgovora. Ovi odgovori pokazsu pozitivne osobine kole, njene glavne probleme i ideje kako te probleme rijeiti.

  Vijee uenika

  Nabroj 3 pozitivne osobine nae kole:1..........................................................................................................2..........................................................................................................3..........................................................................................................

  ta su najvei problemi u naoj koli?

  1..........................................................................................................2..........................................................................................................3..........................................................................................................

  ta predlae da se uradi kako bi problemi bili rijeeni:1..........................................................................................................2..........................................................................................................3..........................................................................................................

  PitanjazaVijeeroditelja

  Pita

  nja

  za

  Vijee

  nasta

  vnik

  a

  Pitanjaza

  pedagoga

  Ista pitanja moe napisatiroditelja, Vijee nastavnika, pi direktora.

  Moe osmisliti i pitanja kjenjuju inkluzivnu kulturu, praksu.

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:06 PM Page 9

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:06 PM Page 10

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  9/14

  Ovaj problem posmatraj kao prepreku koja smeta uenicima da budu zadovoljda uestvuju u svim kolskim aktivnostima.

  Za svaki rad potrebno je imati razliita sredstva. Naprimjer, da bi napisao pjesolovka i dobra ideja.

  Nabrojane stvari predstavljaju sredstva za rad. Pomo drugih ljudi, njihovo zntakoer sredstvo za rjeenje nekog problema. Sada razmisli koja sredstva su tizabrani problem ili prepreku uklonio i unesi ih u tabelu. Koja sredstva ima na raporodici, u ulici gdje stanuje, meu prijateljima ili poznanicima?

  Pogledaj tabelu pa u prazan prostor napii koja ti sve sredstva trebaju za rjeenje iz

  Radnilistb

  r.3

  Dragi uenie/ce:Nadamo se da si, zajedno s djecom iz tvoga razreda, uradio/la anketiranje i provae kole. Nakon sumiranja anketnih listova, saznao/la si koji problemi postojideje kako te probleme rijeiti. Sada treba napraviti plan rada na problemu.

  Tvoj prvi zadatak je da izabere jedan od tihproblema. Zapii problem na papir. Na drugustranu papira zapii sve ideje za rjeenje tog

  problema. To e ti pomoi da kasnije napraviplan sa puno vie detalja.

  PLAN AKCIJE ZA UNAPREINKLUZIVNOSTI KOL

  Ime i prezime uenika:

  Ime grupe/tima:

  ProblemNapi

  za rjeen

  Nastavnici Roditelji Uenici Zaposleni

  iz razliitihrmi

  Oprema Prostor

  za rad

  Novac M

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:06 PM Page 10

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:07 PM Page 11

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  10/14

  Kada popuni ovu tabelu, ima jasnu sliku ta ti je sve na raspolaganju u rjeavanju pNa ovaj nain sada je lake napraviti plan rada za rjeavanje problema. Plan rada e naprto e ovoj tabeli dati aktivnosti. Za svaku aktivnost odredi resurse koji su ti potrebni i osobe koja e voditi rauna da ta aktivnost uspije.

  Pokuaj sada na osnovu izvjetaja pedagoga H.V. Osnovne kole M.C. iz mjesta . uradizadatak.

  Prvo proitaj izvjetaj!

  Dio izvjetaja pedagoga:

  Na polugoditu je u VII6 dola nova uenica A.R. Od svojih vrnjakinja razlikovala sezikoj konstituciji, bila je malo punija i via rastom. U prepisnici iz druge kole bile su svU odjeljenju je nisu prihvatili. Ismijavali su njen izgled, pravili ale i davali pogrdne Iz kole je izlazila sama. Dobijala je sve loije i loije ocjene. Nakon mjesec dana u kolunjena majka i zatraila ispisnicu. Objasnila mi je da njena kerka kod kue samo plae, o

  jede i uporno trai da pree u drugu kolu. Na osnovu prethodnih zapisnika evidentno odjeljenju VII6 i prije bilo slinih situacija. Djeak B.., koji nosi naoare, bio je rtva ismTakoer je i djevojica G.D., koja ima zubnu protezu, dobijala pogrdna imena.

  Zamisli da si uenik/ica ovog odjeljenja. ta bi preduzeo/la?

  Navijao/la bi za grupu uenika koja ismijava A.R.

  Prikljuio/la bi se toj grupi uenika.

  utke bi posmatrao/la ta se deava.

  Pravio/la bi se da nita ne vidi i nikome ne bi nita rekao/la.

  Osobi u koju imate povjerenja ispriao/la bi ta si vidio/vidjela.

  Ukoliko je tvoj odgovor DA, na sva pitanja, osim na peto pitanje, razmisli o sljedeoj ree

  "Sudjelovanje, navijanje i utnja ne spreavaju nasilje."

  Ako bi se ovakva ili slina situacija desila u tvojoj koli, ta bi preduzeo/la? Koje bi korake stvoj plan u borbi protiv nasilja?

  Odredi ta je problem?______________________________________________________

  Gdje i kako se problem javlja? ________________________________________________

  Ko je sve u ovakvim situacijama ugroen? _____________________________________

  Koje su posljedice problema? ________________________________________________

  Ko i kako moe pomoi u rjeavanju problema? _________________________________

  p y g

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:07 PM Page 12

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  11/14

  Ukoliko elimo provesti plan akcije za unapreenjeinkluzivnosti kole, potrebno je da svi uenici,zaposleni u koli i roditelji doprinesu njegovoj

  provedbi. Mnoge aktivnosti iz naeg plana zavisit eod razliitih suradnika izvan kola. To su ljudizaposleni u: domu zdravlja, centru za socijalni rad,policiji, opini, u ministarstvima i organizacijama kojese bave pitanjima djece i mladih. Kako bi zapoeli i dokraja izveli aktivnosti iz naeg plana, trebamo traitipomo i od ovih osoba.

  Dajemo ti nekoliko prijedloga kako da doe do ovih suradnika:

  KORAK 1:

  Predstavi roditeljima ili drugim ukuanima plan akcije za unapreenje inkluzivn

  Koje organizacije, institucije ili udruenja postoje u tvom gradu, kojprovoenju tvog plana.

  Saznaj njihovu adresu i broj telefona.

  Oni koji imaju pristup internetu mogu sa svojim prijateljima porazgovarati i odsavjete.

  KORAK 2:

  U dogovoru s razrednikom i ostalim uenicima izaberi koje organizacijeposjetiti.

  Zamoli razrednika ili pedagoga kole da dogovori posjete. Zapii vrijeosobe s kojom e razgovarati.

  Pripremi anketni list s pitanjima koja e ti pomoi da sazna ime se ta osobe s kojom e moi kontaktirati kada bude trebalo, na koji nain spomoi u provoenju tvoga plana.

  Trai od njih materijale koji promoviraju njihov rad (posteri, letci, novineRadnilistb

  r.4

  AKTIVIZAM I NENASIIme i prezime uenika:Ime grupe/tima:

  Radni listovi za ucenike final za istampu CYAN:Layout 1 7/21/2010 4:07 PM Page 13

 • 7/25/2019 Radni listovi - prevencija nasilja u kolama

  12/14

  Nakon toga zamolite osobu iz opine da vam objasni:

  Kakve informacije oni imaju o problemima u kolama, a posebno oproblemima povezanim s nasiljem?

  Da li opina provodi aktivnosti koje pomau razvoju inkluzivnog obrazovanja smanjenju nasilja i koje su to aktivnosti?

  Kako/na koji nain opina moe doprinijeti u provoenju vaeg plana? Pitajsredstva mogu dodijeliti za provedb...