Rae Sõnumid 01.2013

 • Published on
  27-Mar-2016

 • View
  234

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rae Snumid 01.2013

Transcript

 • Jaanuarinumbris:

  Rae valla ametlik vljaanne nr 1 jaanuar 2013

  Jaanuarinumbris: Selgitame vlja valla parimad

  sportlased Muudatused lapsepuhkuse

  vtmisel ja pensionikindlustuse seaduses

  Rae valla suurperre sndis heksas laps

  Investeeringutoetuste taotlemisest

  Hea vallarahvas, ilusat alanud aastat! Rae Vallavolikogu ja Vallavalitsus

  Anethum graveolens (aedtill). Rae valla fotokonkursi t (2010),

  autor Robert Lepp

 • Rae Snumid jaanuar 2013

  Rae vallavolikogu vttis vastu 18.det-sembri istungil valla 2013. aasta eelarve, mis on vallavanem Mart Vrklaeva snul suunatud haridusvaldkonda nii investee-ringute kui tegevuskulude osas.

  Kesoleva aasta eelarve tegevuskulude ja investeeringukulude kogusumma on 25,5 miljonit eurot, tulude summa on 17,8 mil-jonit eurot. Vahe kaetakse olemasolevate jkide ja laenuga, rkis vallavanem.

  Hea on see, et sel aastal ootab Rae valla koolide ja lasteaedade ppe- ja kasvatus-ala ttajaid ees palga tus. Kui riiklikult rahastatavate koolide pedagoogide palga alammraks saab 715 eurot, tagame ka valla lasteaedade pedagoogidele sama pal-gataseme, kneles Vrklaev.

  Vallavanema snulon 2013. aasta inves-teeringute mahuks eelarves ette nhtud 11,0 miljonit eurot. Investeeringuteks kavandatud summast suunatakse haridusse ligi 7,9 mil-jonit eurot, millest laenuraha on 4,5miljonit eurot. Sellega leevendame oluliselt meie valla noorte perede suurimat probleemi, milleks on lasteaiakohtade puudus.

  Kesoleval hetkel laiendatava Peetri Las-teaed-Phikooli lasteaia osa kasvab 2013.aasta sgiseks 240 lasteaiakoha vrra ja kooli osa saab lisaruumid heksale klassile. Las-teaiakohtade suure puuduse kiiremaks lik-videerimiseks plaanib vallavalitsus alustada kesoleval aastal veel he ligikaudu 180-ko-halise lasteaia ehitusega Peetrisse. Tienda-vad ehitused toovad Peetri piirkonda kokku 2014.aastaks ligikaudu 420 uut lasteaiakohta.

  Tuleval aastal saab alguse samuti Jri Gmnaasiumi laienduse ehitus.

  Teedeehitus, valgustus ja elukeskkond

  Haridusvaldkonnast teisele kohale jvad Vrklaeva snul 2013. aasta eelarves inves-teeringud teedeehitusse, milleks on planee-ritud kulutada 2,3 miljonit eurot.

  Kavas on teostada Rebase-Kaseme-Aru-kla teede vahelise kortermajade piirkonna 1.etapi ehitus, Misa tnava ehitus Jris. Tolmuvabaks muu detakse Veskitaguse tee ja Kase tee. Lisaks projekti Harjumaa kerg-liiklusteede vrgustiku rajamine raames ehitatakse Lagedi-Loo kergliiklustee koos tnavavalgustusega.

  Teede projekteerimisest on plaanis teha Tammi tee tprojekt, Betooni tnava ja Nabala tee projekteerimine, AssakuPeetri vahelise kergliiklustee projekteerimine ning Andrekse elamurajooni teede projekti kaas-ajastamine ja osaline ehitus.

  Eelarve neb ette samuti Kooli tee ja Karu tnavate valgustamist. Jrisse ehitatakse uus skatepark ning jtkatakse Jri terviseraja ehitust. Ka vastrenoveeritud ja laiendatud Lagedi Phikool koos lasteaiaga saab 2013.aastal omale uue kaasaegse spordivljaku

  RS

  Peetri phikooli ja lasteaia laiendustd algasid mullu sgisel.

  Parimate sportlaste tunnustamineRae vallavalitsus ootab ettepanekuid sportlaste, vistkondade, treenerite ja eestvedajate tunnustamiseks 2012. aasta tulemuste eest.

  Ettepanekus palume ra tuua: sportlase, vistkonna, treeneri vi eestve-daja nimi ja kontaktandmed, sportlase ja vistkonna esitamisel lisada ka treeneri nimi, spordiklubi, mille juures esitatu tegutseb, phjus tunnustamiseks. Sportlike saavu-tuste korral mrkida vistlus(t)e nimetus.

  RS

  Rae vald investeerib kesoleval aastal kige enam haridusse

  Muudatused pere- ja sotsiaaltoetustesKesoleval aastal on muutunud kahe pere-toetuse summad. I klassi pilase ranitsatoe-tus on kasvanud 100-lt eurolt 150 eurole, era-lasteaia toetus on alates kesolevast aastast 200 eurot. Suurenenud on prillide kompen-satsioon ja ravimitoetus pensionridele, mis on senise 25 euro asemel 50 eurot. Muutunud on ka matusetoetuse summa, mis 2013. aas-tast on 200 eurot.

  Rae valla pere ja sotsiaaltoetustega saab tut-vuda valla kodulehekljel www.rae.ee. levaade toetustest on avaldatud 2012. aasta detsembri Rae Snumites.

  RAE VALLAVALITSUSArukla tee 9, 75301 Jri, Harjumaa

  Telefonid: 605 6750, 605 6770

  Kodanike vastuvtuajad:

  Esmaspev 9.0017.00 (luna kell 13.0014.00)Kolmapev 14.00 - 18.00

  vallavalitsus2

 • jaanuar 2013 Rae Snumid

  RAE VALLAVALITSUS TEATAb Jrgmise detailplaneeringu algatamisest:Jrvekla kla Mga ja Noole tee elamukvartali ja lhiala detailplaneering

  Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.12.2012 korraldusega nr 1234 Jr-vekla kla Mga ja Noole tee elamukvartali ja lhiala detailplaneeringu algatamine ja lhteseisukohtade kinnitamine. Planeeritav ala asub Jrvekla klas Rae Vallavolikogu 20.03.2007 otsusega nr 251 kehtestatud Jrvekla kla Sepa elamukvartali ja lhiala de-tailplaneeringu alal, millega on loodud vimalus tiheasustuse tekkeks. Juurdeps planee-ringualale toimub Vibu, Noole, Vasara, Mga ja Kindluse teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,2 ha.

  Detailplaneeringu koostamise eesmrgiks on muuta kehtestatud Jrvekla kla Sepa elamukvartali ja lhiala detailplaneeringus korterelamute ning osaliselt kaksikelamute maa ksikelamute alaks, mrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepsud ja tehnovrkudega varustamine ning haljastus.

  Detailplaneeringu eesmrk on vastav valla kehtivale ldplaneeringule, kuna asub eel-pool nimetatud kehtestatud detailplaneeringu alal.

  Jrgmise detailplaneeringu kehtestamisest:Jrvekla kla Sepa-Maidu (Maidu) kinnistu ja lhiala detailplaneering

  Kehtestatud Rae Vallavolikogu 18.12.2012 otsusega nr 421. Planeeritav ala paikneb Jrvekla klas kahel pool kruusakattega Vana-Jrvekla teed,

  mida mda toimub ka kinnistule juurdeps. Detailplaneeringuga on kavandatud kaks elamumaa krunti pindalaga 3937m2 ja 3193m2

  ning lejnud osal pindalaga 24609m2 silib maatulundusmaa sihtotstarve millel ehitus-igust ette nhtud ei ole.

  Detailplaneeringu eesmrk on koosklas menetletava valla ldplaneeringuga, mille jrgi asub detailplaneeringu ala piirkonnas, kus planeeritava ala juhtfunktsioon on osali-selt elamumaa, suures osas paikneb planeeritav ala rohevndis.

  Tiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega vimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

  Rendile antakse pllumajandusmaa Kurna klasRae vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras rendile viieks aastaks pllumajandusmaa Kurna k-las. Rendile antakse maatkid pindaala-dega 26,2 ja 19,8 ha. Pllumajandusmaa rendi enampakkumise alghinnaks on 22 eurot iga rendile antava hektari eest.

  Kirjaliku enampakkumise teade Rae valla munitsi-paalomandis oleva pllumajandusmaa rendile andmi-ne enampakkumise korras

  1. Rae Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampak-kumise korras, alghinnaga 22 eurot iga rendile antava maa hektari eest, rendile munitsipaalomandis oleva pllumajanduslikuks tootmiseks sobiva pllumajan-dusmaa (haritav maa ja looduslik rohumaa), mis on kirjeldatud kesolevas korralduses.

  2. Enampakkumisel saavad osaleda Rae valla haldus-territooriumil tegutsevad pllumajandussaaduste tootja, kellel on vhemalt 2-aastane kogemus pllu-majandussaaduste tootmisel ning kes omab plluma-janduslikuks tootmiseks vajalikku tehnikat;

  3. Enampakkumise tingimustega ja rendile antava maaksuse asendiplaaniga saab tutvuda Rae valla ko-dulehel ja Rae valla maa- ja keskkonnaametis, asuko-haga Arukla tee 9, Jri alevik Harjumaa.

  4. Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatis-raha hiljemalt 22.01.2013 Rae Vallavalitsuse arvedus-arvele nr 1120122757 Swedbankis, mrkides selgitu-seks Munitsipaalomandis oleva pllumajandusmaa rendi pakkumine - enampakkumise tagatisraha;

  5. Pakkumiste esitamise thtaeg on 23.01.2013 kell 10.00.

  6. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitada enampakkumises osalejal vastavalt enampakkumises stestatud tingimustele enampakkumise korraldaja-le kirjalik pakkumine koos nutavate lisadokumenti-dega vi saata kinnises mbrikus posti teel aadressil Arukla tee 9, Jri alevik Rae vald 75301 Harjumaa. mbrikule mrkida Pllumajandusmaa rendi pakku-mine. Mitte avada enne 23.01.2013 kell 10.15.

  7. Saabunud pakkumised esitatakse kinnises mbri-kus, registreeritakse valla kantseleis nende saabumi-se jrjekorras ja pitseeritakse. Pakkumine loetakse esitatuks peval, mis on mrgitud postitemplil vi mil pakkumine saabus Rae Vallavalitsuse kantseleisse.

  8. Pakkumiste avamine toimub 23.01.2013 kell 10:15 Arukla tee 9 Jri alevik Rae vald Harjumaa, Rae Val-lavalitsuse istungite saalis.

  9. Pakkumisi, mis ei ole thtajaks laekunud vi ei vas-ta kehtestatud nuetele, ei arvestata.

  10. Enampakkumise vitja on enampakkumisel osa-leja, kes tegi suuruselt kige krgema pakkumise. Kui kaks vi enam enampakkumises osalejat on teinud vrdse krgeima pakkumise, korraldatakse nende va-hel 10 peva jooksul tiendav enampakkumise voor. Tiendav voor viiakse lbi kirjalikult. Tiendava voo-ru alghinnaks on esimeses voorus pakutud krgeim pakkumine.

  Kui lund jagub, saab Rae vallas suusatada ettevalmistatud radadel kikide valla koolide juures nii Jris, Peetris, Vaidas kui Lagedil.

  Jris on sel talvel avatud 1,5 km pikkune valgustatud suusarada. Lisaks gmnaasiumi staadioni mber ja taga on valgustamata 2 kilomeetri pikkune suusarada. Kuna Jris kib uue terviseraja ehitus, siis sellega seo-ses on mnes kohas Ussivlja allika juurest mduv rada kehvas olukorras.

  Vaida koolimaja juures onvimalik kigil nautida 1,2 km pikkusel rajal suusarme. Suusarada ootab sitjaid ka Lagedi kooli juures.

  Peetri alevikus on avatud 300 meetri pik-kune suusarada koolistaadionil ning rajami-sel on Peetri tuuliku juures asuva vlja peale veel he kilomeetri pikkune suusarada. Peetri kooli esisele platsile on rajatud uisuvljak.

  Loodame lume lisandumist, et suusa-rajad saaks parem