Ramsey Vao Tam Ngam Cua MU

  • Published on
    01-Mar-2018

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 Ramsey Vao Tam Ngam Cua MU</p><p> 1/2</p><p>BL Man Utd ang rt ch ti Aaron Ramsey, cu th ho!c !o Arsena" ang t#a s!ng</p><p>r$c r% trong m!u !o &amp;' (a"es t)i et *ua +ong da euro -./0</p><p>HLV Jose Mourinho c nhng bc ci t u tin hng phng ng! "i t#n binh $ric %&amp;i''()*i+ #(, chi-n '.c gi&amp; ng+i %/ &amp;ng hng s! ch0 1 c2&amp; 34nh -n "5 tr6 ti7n "8 trung t#3, n9i</p><p>3 :u; &lt; &amp;ng th=&amp; '.ng nhng thi-u ch&gt;t) ? th@ th&gt;( rA nhi83 "B Cu&amp;n trDng nh&gt;t c2&amp; h&amp;i</p><p>'o tng ?&amp;rricE " FchGeinsteiger hi8n ti ' In IKt " ch bo cc n e3) FchneiIer'in "</p><p>Herrer&amp; ch&amp; th@ "9n 34nh @ p Nng EO "Dng cn Poone( th4 "n h9i ' '3 "i "5 tr6 3i)</p><p>Qrong bRi cnh Li1escore, chi-n '.c gi&amp; ng+i %/ nhK3 -n Snhc trngT HenriEh</p><p>MEhit&amp;r(&amp;n c2&amp; Uort3unI) gWi s&amp;o ng+i Xr3eni&amp; cYng Zng n tu(n bR 3uRn .c</p><p>chu(@n ti Ehoc o M&amp;n [niteI trong t9ng '&amp;i)</p><p>Qu( nhin, th9ng "B n( "n cn t\( thu]c nhi7u "o Cu(-t 5nh t= ph6&amp; Uort3unI) -u ]i</p><p>bng "ng en (u cu 3Nc ph6 chu(@n nh.ng Cu c&amp;o,et *ua +ong da:u; &lt; chKc chKn s^</p><p>phi chu(@n hng s&amp;ng 3]t ph9ng n Ehc)</p>http://ole.vn/ket-qua-bong-da/euro-2016-505.htmlhttp://vuaphaluoi.vn/uefa-euro-2016/http://ole.vn/livescore.htmlhttp://bongda.wap.vn/ket-qua-bong-da.htmlhttp://bongda.wap.vn/ket-qua-bong-da.htmlhttp://vuaphaluoi.vn/uefa-euro-2016/http://ole.vn/livescore.htmlhttp://bongda.wap.vn/ket-qua-bong-da.htmlhttp://ole.vn/ket-qua-bong-da/euro-2016-505.html</li><li><p>7/25/2019 Ramsey Vao Tam Ngam Cua MU</p><p> 2/2</p><p>Ramsey ang ta sng rc r ti EURO 2016</p><p>V ph9ng n I! phng 3 HLV Jose Mourinho nhK3 -n ' ti7n "8 X&amp;ron P&amp;3se( c2&amp;</p><p>Xrsen&amp;') ?u th2 ng+i _N `&amp;'es th!c s! ' 3]t ti7n "8 trung t#3 ch&gt;t '.ng) V7 Eh nZng</p><p>chu(7n bng " phRi h.p ngKn, ti7n "8 a tui EhWng thu&amp; E3 b&gt;t EO &amp;i) H9n th- n&amp;, th@ '!c</p><p>I/i Io c\ng "i Eh nZng tr&amp;nh ch&gt;p t&amp;( Wi &gt;n t.ng bi-n P&amp;3bo tr thnh 3nh ghp c!c</p><p>EO Cu&amp;n trDng EhWng ch c2&amp; Xrsen&amp;' 3 cn c2&amp; ]i tu(@n _N `&amp;'es hi8n n&amp;()</p><p>HLV Jose Mourinho nhdn th&gt;( nhi7u i@3 t9ng /ng gi&amp; P&amp;3se( " cdu hDc tr cng r&amp;nE</p><p>L&amp;3p&amp;rI c2&amp; Wng ti ?he'se&amp;) Qu( nhin, c9 h]i @ chi-n '.c gi&amp; ng+i %/ thu(-t phBc Ef th\</p><p>EhWng ]i tr+i chung Xrsene `enger nh ng+i ' EhWng Cu c&amp;o)</p><p>Uu "d(, "i 3]t ]i bng c Wng ch2 th&amp;3 ti7n nh Xrsen&amp;', 3]t con sR tr5 gi Ehong tri8u</p><p>bng ' 2 @ hD pht '+ 1 3uRn c2&amp; Sgio sT) -u c .c ch E1 c2&amp; P&amp;3se(, M&amp;n [niteI s^</p><p>tr nn c!c EO ng g+3 3\&amp; gii E- ti-p)</p></li></ul>