Rancangan Pengajaran Harian Dsv Kssr Tahun 3

Embed Size (px)

Text of Rancangan Pengajaran Harian Dsv Kssr Tahun 3

TAHUN 3

DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJARPeraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:Perkara 8: Buku Rekod Guru Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJARPeraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya. (2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan

DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN1. 2. 3. 4. 5. 6. Mata Pelajaran, Kelas dan Masa/bilangan pelajar Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan

7. 8. 9.

STANDARD 4.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteriakritikal

PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN.

Skor 5 Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya.5

PENYEDIAAN RPHPERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN

MENGGAMBAR

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

1. Lukisan 2. Catan 3. Kolaj 4. Montaj Terancang 1. Capan 2. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Renjisan dan Percikan 1. Mobail 3. Topeng 2. boneka 1. Anyaman 2. Alat Pertahanan Diri 3. Alat Perhiasan Diri

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

4.1-PERSEPSI ESTETIK STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Anyaman Kelarai 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus 4.1.1.2 Rupa - geometri 4.1.1.3 Jalinan - tampak dan sentuh 4.1.1.4 Warna - primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Harmoni kelarai 4.1.2.2 Kontra - warna 4,2 APLIKASI SENIMurid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2.1.1 Alat - gunting 4.2.1.2 Bahan - mengkuang atau pandan atau kertas warna, dan gam 4.2.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2.2.1 Teknik Anyaman Kelarai 4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.3.3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.3 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3)Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas BidangStandard Pembelajaran

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 4.4.2

: Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman)

:

4.1.1 Persepsi Estetik

4.2 Aplikasi Seni 4.3 Ekpresi Kreatif 4.2.1 Media 4.1.1 Unsur Seni 4.3.1 4.2.1.1-Alat 4.1.1.1,4.1.1.2, 4.3.2 4.2.1.24.1.1.3,4.1.1.4 4.3.3 Bahan 4.2.2 Proses danTeknik 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.2.2 Teknik 4.1.2.1,4.1.2.2 Anyaman

Objektif Pembelajaran

:

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. 2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.Media : kertas warna, kertas lukisan ,kad manila ,gunting dan pembaris

Aktiviti P&P

:

EMK

: :

Bahan Bantu BelajarPenilaian P&P Refleksi

: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK

PERTAMA

DUA MINGGU-MINGGU

STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1,2,3,4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU INI DALAM BENTUK KOD 1.1 DAN 1.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU HADAPAN OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 DAN 1.2 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.1 DAN 1.2 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI ,KBKK,BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN,KREATIVITI DAN TMK.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN,BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 2 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN,INTRUMEN,LISAN DAN INTERAKSI BAND 1 HINGGA BAND 3

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3)Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas BidangStandard Pembelajaran

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang4.2 Aplikasi Seni 4.2.1 Media 4.2.1.1-Alat 4.2.1.2-Bahan 4.2.2 Proses danTeknik 4.2.2 Teknik-Anyaman Kelarai

: Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai)

:

4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1, 4.1.1.2 4.1.1.3,4.1.1.4 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 4.1.2.2

Objektif Pembelajaran

:

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. 2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni

Aktiviti P&P

:

EMK

: :

Bahan Bantu BelajarPenilaian P&P Refleksi

1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.Media : kertas warna, kertas lukisan ,kad manila ,gunting dan pembaris : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Kandungan. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK

KEDUA

DUA MINGGU-MINGGU

STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1,2,3,4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU LEPAS DALAM BENTUK KOD 1.1 DAN 1.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU INI 1.3 DAN 1.4 OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 DAN 1.4 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.3 DAN 1.4 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI ,KBKK,BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI