Raspis - Milovan Glišić

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/13/2019 Raspis - Milovan Glii

  1/14

  RaspisMilovan Glii

  Jedan dan oko Petrovadne, a ba u sam prvi sumraak, poee zvrktati nasipombeloevakim male, prljave taljige nekog Simice ukala iz Meonice. Prozvali su gaSimica, to je bio malen i hitar kao petli! ukalo su ga prozvali to je ukao kadgovori. "jegove taljige i mravo, mrko kljuse, svi su dizali na podsmeh # iako su tobila jedina kola u kojima se vo$ahu putnici iz Meonice i iz nekoliko jo sela, kadputuju u %aljevo i natrag.

  Simica je bio veoma naivan, ali je ipak uvi&ao ta vredi njegovo kljuse i taljige unjegovoj okolini, pa nije ni mario to mu se podsmevaju, nego je sasvim ponositogovorio o svojim taljigama i mrkovu i zvao ih 'moje koije'.

  Me&utim, ko se god vozio u tim njegovim 'koijama', taj ve i bez kalendara mo$eznati kad e se vreme promeniti( jer ne da se ni zamisliti da se takav putnik nijebarem jednom strmoglavio u kakav jarak ili rupagu kraj puta. ) ve to se truckanjatie, seljaci su preporuivali svakom od strune, kao najstariji lek, Simiine koije.

  *le, koije su Simiine zvrktale nasipom beloevakim, a u njima je sedio "ikolauitelj i Sava, optinski pisar iz Meonice.

  Sava je bio $ivi &avo # i veseljak, i govorljiv, i aljivina, a "ikola vie ozbiljan iutalica. +bojica mladii oko svojih -# godina, na najboljoj snazi. +bojicu su svi uonoj okolini voleli i hvalili se s njima.

  Sad su njih dva putnici Simiini. Simica veseo, bo$e, veseo to vozi tako valjaneljude, izmahne nekakim patrljkom, za koji je privezao malo uzice te nainio bajagi bi,oine svog mrkova, pa zategne to igda mo$e( '/olan, Julka, zar si jo devojka0'1ljuse se malo zakasa, a njegove koije a na jednu a na drugu stranu, a s obe straneputa zija dosta podubljih opasnosti, pa jo neke i kaljave. Sava i "ikola dr$2 rukamaza lotre, pa se uzveraju na koju e stranu poiskakati. jer su asom mogli da senaine lepi kao oni erpiari to povazdan mese blato i sue erpi kraj 1olubare.

  # * e, lake, more3 ta to radi0 # podviknue Sava, kad koije trucnue preko jedne

  prilino duboke i opasne opasnosti nasred puta, te putnici odskoie za itavu pedaljs ono malo krovine na kojoj se&ahu.

  # "ita, nita, ne bojte se3 # kura$i ih Simica, i skoiv hitro na zemlju, stade zavirivatida mu nije to spalo s koija.

  # Stani da si&emo # bie sigurnije a i tako ne mo$e ti konj izvui uz to brdo.

  Simica ustavi koije, te Sava i "ikola si&oe pa ode napred ibajui svaki as svogmrkova, koji je jedva vukao i prazne taljige uz brdo pored /ele stene.

  Sava i "ikola po&oe najlak peke za njim.

 • 8/13/2019 Raspis - Milovan Glii

  2/14

  # +, brate, ala me onaj danas naljuti # jesi video samo3 # rei e Sava.

  # ) to se ti, opet, kida0 # primeti mu "ikola. # Pusti ga, nek govori3... 4obro te nijegori, a onaki se kojekako mogu trpiti.

  # +no i tako je, ali ga ba ne mogu sluati. 5de god stane i sedne i s kim se godsastane, sve se hvali kako je on najtaniji, najuvi&avniji i najvetiji u svom poslu.

  # 6a to je njegova slabost.

  # Slabost, ali ve mi dosadi ta njegova slabost.

  # Pa ta e mu kad je taki... *vo, ima dve godine kako je kapetan u ovom naemsrezu, pa ga ve i deca znadu kakav je i smeju se hvalisanju njegovu. # "aposletku,ja ne znam kaki si ti to3 Ja se nikad ne bih ni uputao s njim u take razgovore... 7nadobro da on ne misli kao ja i ti, niti ga mo$e obrnuti da misli, pa to tek za praboga

  prosipati rei03

  # )li ja se nisam toliko ni uputao...

  # *, nisi ja3... 8zeo si mu dokazivati kako nas nae kancelarije i ono odugovlaenje ipiskaranje po njima skupo staje. 6o ti njemu ne mo$e nikad dokazati...

  # )li molim te. "iko, kako neu0... *to, uzmi samo jedan prost raspis ta staje. "aprimer, na&e se u naem selu kakvo mangup prase! ne vredi najvie dvadeset groa.ta bude0 +ptinski sud javi aktom sreskoj vlasti i moli je da se tra$i prasetu gosa.Sreska vlast potra$i prvo po srezu, pa ako nigde nema, onda javi okru$nomnaelstvu i umoli ga da raspie. 4ok se to sve raspie kud treba, utroi se, koje zasastav a koje za prepis, blizu etiri stotine groa same artije3

  # Smanji malo, smanji3 # primeti mu "iko smeei se.

  # ta smanji0 9zrauni sam, pa e videti3 "iko se zamisli i stade raunati u sebi.Malo posle mahnu glavom i ree(

  # 5otovo, pravo veli! odista, ode blizu toliko.

  # ) kud je jo potarina i rad oko toga. 4akle, vidi, jedno ugavo prase stane tolikotroka, a koliki bi raun bio kad bi uzeli raunati neku parnicu koja se tera po pet#estgodina03 9stroe ljudi i crno ispod nokata dok do&e do nekog svog prava.

  # Sve je tako, ama nema ni smisla ni vajde pokazivati tako to kapetanu Paji.

  1apetan Paja bio je od onih starih kapetana, kojih danas retko ima, i koji su u svojevreme izuili samo dva#tri razreda osnovne kole, pa posle dugom slu$bom doteralido ina kapetanskog.

  1apetan Paja bio je u svojoj du$nosti dosta dobar, gotovo bolji od mnogih njegovih

  kolega. Sudio je i izvi&ao razne sporove u svojoj kapetaniji vie po svom sopstvenomnaho&enju nego po propisima. +bino se starao da lepim re2ma i savetom izmiri

 • 8/13/2019 Raspis - Milovan Glii

  3/14

  parniare. 7ato ga je narod vrlo zavoleo, potovao i sluao. )ko koga malo otrije ipokara # niko mu ne zamera! star je ovek, a kara ne to je pakostan, ve to je radda svakog obavesti.

  to se tie njegovog razumevanja raznih propisa, o tome neki &avolani priaju

  ovakav sluaj( Jednom se zapali u obli$njem selu neko seno, ta li. 4o&e pandur ijavi to kapetanu Paji. ':ekaj', veli mu kapetan, pa uzme neki zbornik i staneprelistavati, zaintaivi uza svaki list( 'Po$ar, po$ar, po$ar3' Pandur u nestrpljenju $uriga( '5ospodine, ta emo # gori tamo3' ':ekaj, more, ekaj', pa lista dalje i ponavlja('Po$ar, po$ar3' '9zgore sve, gospodine, ta emo0' ree $ustro i drugi pandurutravi u kancelariju. 'Pa neka gori, ta u mu ja! ovde nema nikakva propisa3'odgovori kapetan isto srdito i baci zbornik ukraj.

  ) pria se jo i ovo o kapetanu Paji( Jednom do&e raspis od naelstva da svi sreskikapetani podnesu izvetaje ima li u njihovim srezovima kakve industrije. Posle nekogvremena Paja odgovori naelstvu( 'Po naredbi naelstva tra$io sam u mom

  domaaju dotinu industriju i nigde je nisam mogao nai.'

  1apetan Paja imao je, kao to se ve i Sava $ali, pored svojih dobrih strana i jednuslabost # da se hvali, ma za to bilo. Sava se naao s njim u %aljevu i tu, re po re,gotovo su hteli da se svade zato to se kapetan, po svom obiaju, hvalio kako je onuvi&avan i kako, nikad ne radi nita uzalud. "aposletku, u onom inatu, opkladili su seu pozamanu opkladu da e Sava kapetanu podvaliti da napie makar jedan raspisuzalud.

  # +, ne mogu ja njemu ostati du$an nikako3 ;ei mi, molim te, pred onolikim ljudmada la$em i da ne znam nita3... %ala, doskoie njemu Sava i dobiti opkladu, ve akone bude $iv3 # gotovo ljutito preti Sava.

  # )jde de, Savo, videu # kako e mu doskoiti # ree "ikola smeei se.

  8tom izi&oe ve na vrh brda, gde ih Simica ekae s koijama. +pomenue Simicuda dobro otvori oi niza stranu, pa posedae. 6u se ve videlo da mogu malo iSimiine koije juriti.

  /ilo je ve neko doba noi kad stigoe pred meoniku mehanu. Sava i "ikola uzeesvoje zave$ljaje pa odoe navie u selo.

  Simica ispre$e mrkova, turi mu jednu rukovet sena, pa u&e u mehanu da popije onadva groa to su mu uitelj i pisar na rakiju dali! a ve # ako zatreba, moi e se jokoji gro i od kirije otkrnjiti.

  8 mehani se&ae nekoliko Meoniana i me&u njima duand$ija

 • 8/13/2019 Raspis - Milovan Glii

  4/14

  # )ma ja vam rekoh # poe pop Stevan malo potie # videete da neemo dobroproi, a ide Sveti 9lija3

  # "eemo ja3 # prihvati neki Jovan travar iz gornjeg kraja. # "ije to, bolan, ala,zakopati nahoe u seoski potes3... *no preklane, pamti i ti Marjane, i ti, Manojlo, a i

  ti, oe Stevo, gde po 4raiu pobi sve tua... 4r$i ljudi, zovi ak protu iz %aljeva tenosi litiju, i udri ini molitvu # aja3... 4ok jedva, u zlo doba, seti se onaj spr$eni Perica.'/og s vama', veli, 'ljudi3 7ar ne vidite, da se ovo propade0 "ije nama vajde ni odprote ni od litije, nego de da iskopamo, mi ono nahoe iz naeg sela3...' +dmah ti,bolan, graknu selo, te ko budak, ka motiku, ko pijuk, iskopae ga i odnee, teukopae ak negde kraj 5raca pod obalu i, hvala bogu, vie ni gradljike3

  # Ja ta mislite vi, more ljudi # prihvati opet pop # osakatilo je to narod da ne mo$egore biti3... *to, svi znate kako je i 7latari stradao to se u potes seoski zakopaoutopljenik, a kamoli neemo mi...

  # Jes2 popo, imate pravo # tvrdi

 • 8/13/2019 Raspis - Milovan Glii

  5/14

 • 8/13/2019 Raspis - Milovan Glii

  6/14

  # "e dam, Marjane, ne dam. 9di # 2ou da spavam3 # ree "ikola odseno i zatvoriprozor.

  Marjan promrmlja neto, pa se uputi pravo Savinoj kui # prema koli na jedan dobarpukomet. Stade lupati i njemu na vrata. Sava zarkao, pa ba ni u uvo. Marjan lupa

  jo $ee.

  # *, e, # ko je0 a3 # dreknu Sava iza sna, pa skoi te otvori vrata.

  Marjan, kako bee navalio, umalo ne pade na nos preko praga.

  # +, o3 4r$2 se3... ) ta e ti sad0 # upita Sava razbirajui se.

  # 9ma, ato, budak0

  # ta03

  # 9ma budak # budak treba mi0

  # /udak03 # ponovi Sava u udu. # Ai # budak... ) to e ti noas budak0... 9mam ja #te jo kakav budak3... Mnogo pametniji od tebe... ) to e ti0

  # 6a treba mi. )ko ima daj # nemam kad ekati3

  # "e dam dok mi ne ka$e to e ti.

  Marjan, nema se kud, ispria Savi sve # i to e mu i kud se sprema noas saSimicom.

  # )ha, ba ti tek sad ne dam3

  # Pa ta me onda vara0... 4ela, bogati, daj mi.

  # 9di, idi kui te spavaj3 +kani se orava posla... 5le ti njega # napao noas bunitiljude3 9di, ne dam budak0... # ree Sava i zatvori vrata.

  Marjan opet neto promrmlja, pa se vrati. 4ok se tek Sava pri