Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku ?· Razvodna postrojenja Obrada sig u telek Radio i TV tehnika Senzori i aktuatori Procesna merna tehnika 16.06. Teorija sistema Teorija sistema Obrada audio signala

 • Published on
  01-Feb-2018

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2014/2015. godine

  /smer I Strukovne studije II godina III godina datum 11.06. Elektrotehniki materijali i komponente

  Engleski jezik Ultrazvuna tehnika

  12.06. Multimedijalna prezentacija 15.06. Digitalne tehnike telekomunikacija Zatita informacija 16.06. Digitalna obrada slik

  Sistemi za vodjenje EM talasa Multimedijalni komunikacioni sistemi

  17.06. Elektrina-elektron. merenja

  Objek. orjent. programiranje irokopojasne mree za pristup Osnovi fotografije

  18.06. Fizika Tehnika akustika

  19.06. 22.06. Komunikacione tehnike Principi telefonije 23.06. Elektrine maine

  Mehatronika Alati za multimedije

  24.06. Kola za ob. signala Digitalna elektronika Radio i TV prijemnici

  25.06. Osnovi elektrotehnike Digitalna obrada signala 26.06. Televizijska produkcija 27.06. Programiranje Telekomunikacije 29.06. 30.06. Upravljanje procesima 01.07. Matematika WEB dizajn 02.07. Elektronika 03.07. Audio i video sistemi 04.07. Prenos i distribucija elekt energije

  Raunarske komunikacije Stru praksa/Timski projekat

  06.07. Raunarstvo i informatika Automatsko upravljanje Studijska audiotehnika

 • 2

  Osnovne akademske studije smer/ I godina R - II godina T- II godina US - II godina EEN - II godina EMT- II godina EKM - II godina datum 11.06. Laboratorijski praktikum-

  Elektronske komponente Didaktika

  Dokimologija Elektrotehniki

  materijali

  12.06. Drutvo i odrivi razvoj Poslovne komunikacije

  Algoritmi i programiranje-kolokvijum

  Metodika nastavnog rada Inenjerska podagogija Pedagoka psihologija

  Mikrokontroleri i programiranje

  Fotografija Popuprovodnike komponente

  15.06. Laboratorijski praktikum- Algoritmi i programiranje

  Programski jezici Senzori, pretvarai i aktuatori OO tehnike proj. sistema

  Osnovi kv. i statisti.fizike

  16.06. Matematika II-kolokvijum Osnovi mikrotalasne tehnike Osnovi optike 17.06. Laboratorijski praktikum-

  Elektrotehnike II Objek. orjent. programiranje

  Metrolog. el. Velina

  Metrolog. el. velina Elekt. i el. merenja Metrolog. el. velina

  18.06. Fizika Osnovi telekomunikacija Signali i sistemi Signali i sistemi 19.06. Elektromehaniko

  pretvaranje energije

  20.06. Arhitekt.i org.raunar Distrib i ind mree kolokvijum

  Analogna elektronika

  Projektovanje materijala za elektroniku

  22.06. Osnovi elektrotehnika II Komponente za telekomunikacije

  Modeliranje i sim. dinamikih sistema

  Modeliranje i sim. dinamikih sistema

  Projektovanje el. kola

  Komponente za telekomunikacije

  23.06. Log. Projektovanje Elektrina kola i signali Elektrina kola Elektrina kola 24.06. Osnovi elektrotehnike I Digitalna elektronika

  Digitalna elektronika Digitalna elektronika Elektrine instalacije Digitalna elektronika Materijali za elektroniku

  25.06. Digitalna obrada signala

  26.06. Diskrtna matematika Operaciona istraivanja Merenja u elektroenergetici

  27.06. Algoritmi i programiranje Teorija telekomunikacija Tran.i ma. jed. struje

  Telekomunikacije Telekomunikacije

  29.06. Distrib i ind mree 30.06. Raunarski sistemi Raunarski sistemi 01.07. Matematika I Linearni SAU 02.07. Elektronske komponente Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike 03.07. Strukture podataka

  Elektromagnetika-odabrana poglavlja

  04.07. Matematika II Matematiki metodi u raunarstvu

  Matematika IV Matematiki metodi Prenos el. energije

  Statistika i verovatnoa

  06.07. Uvod u raunarstvo Baze podataka Matematika III Matematika III Matematika III Matematika III Matematika III

 • 3

  smer/ RI - III godina T- III godina US - III godina EEN - III godina EMT- III godina EKM -III godina datum 11.06. Engleski jezik I

  Engleski jezik II Engleski jezik I

  Engleski jezik II Engleski jezik I

  Engleski jezik II Engleski jezik I Engleski jezik II

  Engleski jezik I Engleski jezik II

  12.06. Ra mree i interfejs 15.06. WEB programiranje

  Detekcija signala u umu Senzori i pretvarai Proj.digital.integri.

  tehnike Multi. Komunikacije

  Senzori i pretvarai

  16.06. Osnovna analiza signala i sistema

  Modulacione tehnike Rf elektronika Elektromehaniko

  pretvaranje energije

  Elektroenergetska kablovska tehnika

  Obrada audio signala RF elektronika

  Projektovanje tampanih ploa

  17.06. Peragoko-psih.didaktiko meh.discipline

  Ob. Orjen. Projektovanje

  Obrada signala u telekomunikacijama Objektno orjentisano

  programiranje

  Merenje neelekt. veliina Objektno orjentisano

  programiranje

  Mikroarhitekture Optoelektronika

  18.06. Elektronska merenja

  Elektroakustika

  Elektronska merenja Elektronska merenja

  Mikroprocesarka tehnika

  Statistike metode kontrole kvaliteta

  19.06. Optike komunikacije

  Optimalno upravljanje Arhitekture dig. sistema

  Analogna mikroelektronika

  22.06. Telekomunikacioni softver Solarne komponente i sistemi

  Maine naizm. Struje Proj. el. sistema Digitalna integr. kola

  23.06. Sistemi baza podataka

  Kablovski i optiki kom. sistemi

  Komercijalni soft za sim. din.sistema

  Mehatronika

  Dijagnostika i monitoring el.ma.

  TV sistemi Alati za multimedije

  Digitalna mikroelektronika

  24.06. Telekomunikacioni sistemi I

  Nelinearni SAU Stud.audio i video

  tehnika Novi materijali i

  tehnologije 25.06. Mikrora.sistemi Digitalne telekomunikacije I Mikrora.sistemi Elektroen.komponente 26.06. Raunarske mree Statistika teorija telekomu.

  Teorija informacija Programabilni logiki

  kontroleri Programabilni logiki

  kontroleri

  27.06. Telekomunikacije Telekomunikacije Multimedijalni

  sistemi

  29.06. Kodovanje i kompresija podataka

  Informacioni sistemi Kvalitet el. Energije Tehnika i primena lasera

  30.06. Softversko ininjerstvo Upravljanje procesima Upravljanje procesima Pouzd. mikroel. kompon. 01.07. Telekomunikacione mree Osnovi energetske

  elektronike Osnovi energetske

  elektronike Osnovi energetske

  elektronike Tehnologija mikrosistema

  02.07. Interakcija-ovek raunar Beini kom. Sistemi Digitalni SAU Digitalni SAU 03.07. Operativni sistemi Operativni sistemi Elektromagnetika MEMS komponente 04.07. Vetaka inteligencija Mikrotalasna tehnika

  Raunarske komunikacije Elektroen. postrojenja

  06.07. Automatsko upravljanje Baze podataka Digitalne telekomunikacije II

  SAU Baze podataka

  Automatsko upravljanje Struna praksa/Timski projekat

  Struna praksa/Timski projekat

 • 4

  smer/ Datum R IV godina T- IV godina US IV godina EEN - IV godina EMT- IV godina EKM IV godina 11.06. Engleski jezik I

  Engleski jezik II Ultrazvuna tehnika

  12.06. Socijalni i pravni aspekti informatike

  Radiodifuzni sistemi I tehnologije

  Mikrokontroleri Komunik. Kola i sistemi

  Projektovanje VLSI Autoelektronika

  Mikrokontroleri i programiranje

  Projektovanje VLSI

  15.06. Zatita informacija Zatita informacija Identifikacija sistema Uzemljivai-kolokvijum Tehnika obrade signala 16.06. Optike mree

  Mobilni kom.sistemi Izvori za napajanje

  Izvori za napajanje

  Digitalna obrada slik

  Izvori za napajanje Programiranje

  indust.kontrolera

  Modelovanje i sim.mikroel.kom. i kola

  17.06. Objektno orjentisano programiranje

  18.06. Metodi I sistemi za obradu signala

  Komunikaciona akustika Satelitski komunikacioni

  sistemi

  Tehnika konverzije

  Upravljanje distrib. mreama

  Kamera i montaa Med. Elektronski sistemi

  Tehnika konverzije

  Proj. i sim.mikroel. komponenata

  19.06. Specijalne el. Maine

  Tehnika i dijagnostika el. kola i sistema

  Intel. Kom. Snage

  20.06. Inteligentni informacioni sisteni

  Komutacija i rutiranje Inenjerska etika

  Uzemljivai Tehnika prenosa slike Sist. Za rad u rea.

  Vremenu

  22.06. Modelovanje i simulacija telekom. Sistema

  Proj. an. Integ. Kola Internet i Web tehnologije

  Solarne komponente i sistemi

  23.06. Multimedijalni raunarski sistemi

  Optimalni linearni sistemi Raunarski merno-inf. Sistemi u industriji

  Ind. Sist.za mer. I kont Kodov. i komp.Pod.

  Dozimetrija i dozimetri

  24.06. Raunarska grafika Antene i prostiranje Merenja u telekomunikac

  Sistemi za akviziciju podataka

  Sist.za akviz. Podataka Antene i prostiranje Raunarska grafika

  Komponente i kola snage

  25.06. Projektovanje raunarskih mrea

  Kodovanje Termovizija Sistemi za uprav i nadzor u industriji

  Obnovljivi izvori energije Termovizija

  Obnovljivi izvori energije

  26.06. Projektovanje ra. Hardvera

  irokopojasne mree za pristup

  Dinamika meh. I maina

  Projektovanje elektromotornih pogona

  Konkurentno programiranje

  TV produkcija

  Laserska elektronika

  29.06. Pretraivanje informacija Feding i smetnje u mob. Video komunikacije

  Analiza elektroenerg mrea-kolokvijum

  Embeded sistemi

  30.06. Programski prevodioci Uvod u robotiku Distrib. proizv. El. enerije Elektronika u medicini Medicinska fizika 01.07. Napredne baze podataka Satelitska i kab. Televizija Projektovanje SAU Elektrane Ekonomija odrive

  proizvodnje

  02.07. Mobilni sistemi i servisi irokopojasne telekomunikacije

  Elektromotorni pogoni Multimedijalni ureaji Materijali za nove i alternativne izvore energije

  03.07. Prepoznavanje uzoraka SCADA sistemi Analiza elektroenerg mrea

  Neuronske mree Mikrotalasne tehnologije i komponente

  04.07. Paralelni sistemi

  Mikrotalasna tehnika Verovatnoa i statistika Zatita u elektroenergetici Numerika analiza

  Mikrotalasna tehnika

  06.07. Arhitekture i proj. softvera Struna praksa

  Audio tehnika Elektroenergetski pretvarai

  Merenja u medicini

  Elektroenergetski pretvarai

  Odab.pog iz el.omot.pog.

  Baze podataka Proj. mikrosistema

 • 5

  godina/smer I (PIS) Prim. Studije I (IIM) I/ (MS) I/ (IA) I/ (IE) I/ (TST) I/ (PE) I/ (MMK)

  11.06. Televizija i radio-rod.i vrste

  12.06. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Osnovi muz.kul. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. 15.06. 16.06. 17.06. Ekonom. Preduz.

  Elektrino-el..merenja

  Sistemi za vodjenje talasa Objek. Orjent. programiranje

  Elektrino-elektron. Merenja

  Elektrina merenja

  Sistemi za vodj. EM talasa

  Merna instrumentacija

  Uvod u metrologiju

  18.06. Fizika Elektroakustika Fizika Osnovi tel. Tehnike Fizika 19.06. Uvod u baze podataka Laboratorijski

  praktikum I Osnovi elektronike

  22.06. Uvod u menadment

  Uvod u menadment

  Elektrotehnika 2

  Inenjerska ekonomija

  Elektrotehnika 2

  Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Laboratorijski praktikum II

  Standardizacija i kvalitet

  Elektrotehnika 2 23.06. Projekt.scene 24.06. Osnovi informac.

  Kom.tehnolog Elektrotehnika 1 Kola za ob.

  Signala Elektrotehnika 1 Elektrotehnika 1 Kola za ob. Signala

  Elektrotehnika-od.poglavlja

  Obrada signala Elektrotehnika 1

  Elektrotehnika 1

  25.06. Softverski alati za TK 26.06. 27.06. Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje 29.06. 30.06. 01.07. Matematika I Matematika I Elektronske

  komponente Matematika I Matematika I

  Energetska elektronika

  Matematika-od. Pog. Elektronske komponente

  Dig. Elektronika

  Matematika I

  02.07. Elektronika Elektronika 03.07. 04.07. Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2 06.07. Uvod u raunarstvo

  Uvod u info sist Raunarstvo i informatika

  Uvod u ra. Inenjerstvo

  Raunarstvo i informatika

  Raunarstvo i informatika

  Uvod u raunarstvo Raunarstvo i informatika

 • 6

  God./smer II (PIS) Prim. Studije II (IIM) II/ (MS) II/ (IA) II/ (IE) II/ (TST) II/ (PE) II/ (MMK)

  11.06. Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik 12.06. Struk. Poda. I algoritmi Ekonomika preduzea

  Prostiranje EM talasa i

  antene Ra mree i interfejs

  Mikrokontroleri i programiranje Prenos podataka Kreire i odr Web apl. Ra mree i interfejs

  15.06. Programski jezici Proizvodni menadment

  Multimedijalne komunikacije

  Proizvodni menadment

  Razvodna postrojenja Obrada sig u telek

  Radio i TV tehnika Senzori i aktuatori

  Procesna merna tehnika

  16.06. Teorija sistema Teorija sistema Obrada audio signala

  Mikrotal. Tehn. I teh.

  Lab. Praktikum III Izvori za napajanje

  17.06. Planiranje proizvodnje Obj.-orj. proj. sistema

  Stra. Menadment Osnovi fotografije Mer. Neel. Vel. Elektroenerg. Pret. Sistemi za uprav i

  nadzor

  Lab. Praktikum IV Metr.elektrinih veliina

  18.06. Mod. I simul. sist. Preduzetnito Kamera i montaa Mod.i sim.din. sis. Elektroakustika Mikroproc.i mikrora. Elektronska merenja 19.06. Obra.tro. proizvod Obra.tro. proizvod El. maine 2 Optike telekom Energ elektronika Elektronika 22.06. Proj. Inform. Sistema

  Kultura i komunikacije Identif. Sistema

  Servo sistemi Elektrine maine 1 PC aplikacije za poslov Menadment kvaliteta

  23.06. Digitalna obrada slike

  Mehatronika Ind. Sistemi za merenje i kontrolu

  Elimin. Stat. Elektriciteta

  24.06. Napredne baz. podataka

  Dig. Elektronika Ra. Grafika i dizajn

  Dig. Elektronika Elektroenerg. Oprema Elek. Instalacije i

  osvetljenje

  Telekom. Sistemi Ind.uprav.nad sistem

  25.06. 26.06. iroko pris. kom. iroko. Pris. Kom

  Raunarske mree

  27.06. Telekomunikacije 29.06. 30.06. 01.07. 02.07. Interakcija-ovek raunar Elektronika Beini kom. Sistemi Elektronika Beini kom.

  Sistemi

  03.07. 04.07. Prenos el. energije 06.07. Upravljanje projektima Upravljanje projektima Stud.audiotehnika SAU SAU

 • 7

  godina/smer III (PIS) Primenjene studije

  III (IIM) III/ (MS) III/ (IA) III/ (IE) III/ (TST) III/ (PE) III/ (MMK)

  11.06. Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Organizacija i

  upravljanje projektima

  Engleski jezik II

  Engleski jezik II Stru praksa/Timski

  projekat

  Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II

  12.06. Kontrola kvaliteta

  Kontrola kvaliteta Projekt i merenja u radiodifuziji

  Akvizicija podataka Autoelektronika

  15.06. Web tehnologije Fleksibilni proizvodni sistemi

  Web dizajn Emisiona i linkovska

  tehnika

  Elektrina vua

  Medicinska instrumentacija

  Protivpo i protivprov. Sistemi

  16.06. Raunarski int.proizvodnja

  Mikroelektronika Mobilni kom.sistemi Soft za simulaciju dinamikih sistema

  Laserska I ultraz. Tehnika

  17.06. Poslovni inf. sistemi Upravljanje el.mot.pogonima

  Medicinska dijagnostika

  18.06. Elektronsko poslovanje

  Elektronsko poslovanje

  Televizijska realizacija Be pristup internetu

  PC aplikacije u industri

  Programabilna kola i uredjaji

  19.06. Industrijski menadment

  Industrijski menadment

  Satelit i kablovska televizija

  Proj. SAU Inenjersko projektovanje

  Kodne tehnike Konstruk i odr el. uredjaja

  Virtuelna merna instrumentacija

  20.06. Inteligentni informacioni sisteni

  22.06. Kontrola kvaliteta Uvod u inf.sis. Internet i Web tehnologije

  Elektromotorni pogoni . Lab.praktikum V

  23.06. Upravljako raunovodstvo

  Upravljako raunovodstvo

  Alati za multimed

  Komercijalni soft za simulaciju

  Mobilne komunikacije

  Lab.praktikum IV Raunarski merno-informacioni sistemi

  24.06. Kadrovski menadment

  Raunarska animacija

  Ra upravljaki sistemi

  Simul i modeliranje dinamikih s...

Recommended

View more >