razreava dunosti Predsednika Ruske Federacije

  • Published on
    28-Jan-2017

  • View
    218

  • Download
    5

Transcript

REPUBLIKA SRBIJANARODNA SKUPTINABIBLIOTEKA NARODNE SKUPTINE

Tema: Parlament Ruske Federacije

Datum: 22.12.2014.

Br. 10/14

Ovo istraivanje je uradila Biblioteka Narodne skuptine za potrebe rada narodnih poslanika i Slube Narodne skuptine. Za vie informacija molimo da nas kontaktirate putem telefona 3026-532 i elektronske pote istrazivanja@parlament.rs. Istraivanja koja priprema Biblioteka Narodne skuptine ne odraavaju zvanini stav Narodne skuptine Republike Srbije.

SADRAJ

Osnove dravnog ureenja i teritorijalna organizacija2Federalna skuptina5

Osnove dravnog ureenja i teritorijalna organizacijaRuska Federacija je je demokratska, federativna, pravna drava s republikanskim oblikom vladavine. Nazivi drave Ruska Federacija i Rusija imaju ekvivalentno znaenje. Nosilac suvereniteta i jedini izvor vlasti u Ruskoj Federaciji je njen multinacionalni narod. Narod Ruske Federacije ostvaruje vlast neposredno a takoe i preko dravnih organa i lokalne samouprave.Ruska Federacija se sastoji od republika, teritorija, regiona, gradova od federalnog znaaja (Moskva, Sankt-Peterburg, Sevastopolj), autonomnih regiona i autonomnih okruga koji su ravnopravni subjekti Ruske Federacije. Republika (drava) ima svoj ustav i zakonodavstvo. Teritorija, region, grad od federalnog znaaja, autonomni region i autonomni okrug imaju svoje ustave i zakonodavstvo. Federalno ustrojstvo Ruske Federacije osniva se na njenoj dravnoj celovitosti, jedinstvenom sistemu dravne vlasti, razgranienju nadlenosti izmeu dravnih organa Ruske Federacije i dravnih organa subjekata Ruske Federacije, ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda u Ruskoj Federaciji. U odnosu na federalne dravne organe svi subjekti Ruske Federacije su ravnopravni.U skladu s lanom 65. stav 1. Ustava Ruske Federacije, Republika Krim je subjekt Ruske Federacije na osnovu Federalnog ustavnog zakona od 21. marta 2014. godine N 6-FKZ "O prijemu Republike Krim u Rusku Federaciju i obrazovanju novih subjekata u sastavu Ruske Federacije - Republike Krim i grada od federalnog znaaja Sevastopolja" (Zbornik zakonodavstva Ruske Federacije, 2014, N 12, l. 1201). U skladu s lanom 66. Ustava Ruske Federacije, status republike definisan je Ustavom Ruske Federacije i ustavom republike. Status teritorije, regiona, grada od federalnog znaaja, autonomnog regiona, autonomnog okruga definisan je Ustavom Ruske Federacije i ustavom teritorije, grada od federalnog znaaja, autonomnog regiona, autonomnog okruga koji donosi zakonodavni (predstavniki) organ odgovarajueg subjekta Ruske Federacije.Dravna vlast u Ruskoj Federaciji se osniva na podeli na zakonodavnu, izvrnu i sudsku vlast. Organi zakonodavne, izvrne i sudske vlasti su nezavisni. Dravnu vlast u Ruskoj Federaciji vre Predsednik Ruske Federacije, Federalna skuptina (Savet federacije i Dravna Duma), Vlada Ruske Federacije, sudovi Ruske Federacije. Dravnu vlast u subjektima Ruske Federacije vre od njih formirani organi dravne vlasti. Ruska Federacija priznaje i garantuje lokalnu samoupravu. Lokalna samouprava je samostalna u okviru svojih ovlaenja. Organi lokalne samouprave nisu ukljueni u sistem dravnih organa. Ruska Federacija je sekularna drava. Nijedna religija ne moe biti uspostavljena kao dravna ili obavezna. Verska udruenja su odvojena od drave i jednaka pred zakonom.U skladu s lanom 134. Ustava Ruske Federacije, predlog za dopunu i izmenu Ustava Ruske Federacije mogu da podnesu Predsednik Ruske Federacije, Savet Federacije, Dravna Duma, Vlada Ruske Federacije, zakonodavni (predstavniki) organi subjekata Ruske Federacije, kao i grupa od najmanje jedne petine lanova Saveta Federacije ili poslanika Dravne Dume.U skladu s lanom 71. Ustava Ruske Federacije, u nadlenosti Ruske Federacije su:

- usvajanje i izmene Ustava i saveznih zakona, kontrola nad njihovim izvravanjem;- federalno ustrojstvo i teritorija Ruske Federacije;- regulisanje i zatita prava i sloboda oveka i graanina; dravljanstvo Ruske Federacije; regulisanje i zatita prava nacionalnih manjina;-uspostavljanje sistema federalne zakonodavne, izvrne i sudske vlasti, poredak njihove organizacije i aktivnosti; formiranje federalnih dravnih organa;- federalna dravna imovina i rukovoenje njome;- uspostavljanje principa federalne politike i federalnih programa u oblasti dravnog, ekonomskog, ekolokog, socijalnog, kulturnog i nacionalnog razvoja Ruske Federacije;- uspostavljanje pravnog okvira jedinstvenog trita; finansijska, valutna, kreditna, carinska regulativa, emisija novca, principi politike cena; federalna privreda, ukljuujui federalne banke;- federalni budet; federalni porezi i takse; federalni fondovi za regionalni razvoj;- federalni energetski sistemi, nuklearna energija, fisioni materijali; federalni transport, informaciono-komunikacijski sistemi; aktivnosti u kosmosu;- spoljna politika i meunarodni odnosi Ruske Federacije, meunarodni ugovori Ruske Federacije; pitanja rata i mira;- ekonomski odnosi Ruske Federacije s inostranstvom;- odbrana i bezbednost; proizvodnja u svrhu odbrane; odreivanje pravila prodaje i kupovine oruja, municije, vojne opreme i druge vojne imovine; proizvodnja otrovnih supstanci, narkotika i nain njihove upotrebe;- odreivanje statusa i zatite dravne granice, teritorijalnog mora, vazdunog prostora, ekskluzivne ekonomske zone i kontinentalnog pojasa Ruske Federacije;- pravosudni sistem; tuilatvo; krivino i krivino izvrno zakonodavstvo; amnestija i pomilovanje; graansko zakonodavstvo; procesno zakonodavstvo; zakonsko regulisanje intelektualne svojine;- sukob s federalnim zakonodavstvom;- meteoroloka sluba, standardi, etaloni, metriki sistem i raunanje vremena; premeri i mapiranje; imena geografskih objekata; zvanina statistika i raunovodstvo;- dravne nagrade i poasne titule Ruske Federacije;- federalna dravna sluba.

U skladu s lanom 72. Ustava Ruske Federacije, u zajednikoj nadlenosti Ruske Federacije i subjekata Ruske Federacije su:- obezbeivanje saglasnosti ustava i zakona republika, ustava, zakona i drugih propisa teritorija, regiona, gradova od federalnog znaaja, autonomnih regiona, autonomnih okruga s Ustavom Ruske Federacije i federalnim zakonima;- zatita prava i sloboda oveka i graanina; zatita prava nacionalnih manjina; vladavina prava, sprovoenje zakona, javna bezbednost; reim pograninih zona;- pitanja posedovanja, korienja i raspolaganja zemljitem, podzemnim prirodnim resursima, vodotokovima i drugim prirodnim resursima;- razgranienje dravne imovine;- korienje prirodnih resursa; zatita ivotne sredine i ekoloka bezbednost; zatien podruja; ouvanje istorijskih i kulturnih spomenika;- opta pitanja vaspitanja, obrazovanja, nauke, kulture, fizike kulture i sporta;- koordinacija zdravstva; zatita porodice, materinstva, oinstva i detinjstva; socijalna zatita, ukljuujui socijalnu sigurnost;- sprovoenje mera borbe s prirodnim nepogodama, prirodnim katastrofama, epidemijama, eliminisanje njihovih posledica;- uspostavljanje optih principa oporezivanja i dabina u Ruskoj Federaciji;- upravni i izvrni upravni postupak, rad, porodica, stanovanje, zakonodavstvo o zemljitu, vodama i umama, zakonodavstvo o podzemnim prirodnim resursima i zatiti ivotne sredine;- zaposleni u sudovima i institucijama za sprovoenje zakonskih mera; advokati, notari;- zatita iskonskih stanita i tradicionalnog naina ivota malih etnikih zajednica;- uspostavljanje optih principa organizacije sistema dravnih organa i lokalne samouprave;- koordinacija meunarodnih i inostranih ekonomskih odnosa subjekata Ruske Federacije, sprovoenje meunarodnih ugovora Ruske Federacije.

Odredbe ovog lana primenjuju se podjednako u svim subjektima Ruske Federacije (republikama, teritorijama, regionima, gradovima od federalnog znaaja, autonomnim regionima, autonomnim okruzima). Van opsega nadlenosti Ruske Federacije i ovlaenja Ruske Federacije po pitanjima koja su u zajednikoj nadlenosti Ruske Federacije i subjekata Ruske Federacije, subjekti Ruske Federacije imaju svojstvo pune dravne vlasti.

Federalna skuptinalanovi 94-109. Ustava Ruske Federacije[footnoteRef:1] ureuju organizaciju i nadlenosti Federalne skuptine. [1: Tekst Ustava Ruske Federacije na ruskom jeziku. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/?frame=2]

Federalna skuptina, parlament Ruske Federacije, je predstavniko i zakonodavno telo Ruske Federacije. Federalna skuptina se sastoji od dva doma - Saveta Federacije i Dravne Dume. Savet Federacije ine: po dva predstavnika iz svakog subjekta Ruske Federacije - jedan iz zakonodavnog (predstavnikog) i jedan iz izvrnog dravnog organa; predstavnici Ruske Federacije koje imenuje Predsednik Ruske Federacije iji broj nije vei od deset odsto od ukupnog broja lanova Saveta Federacije koji su predstavnici zakonodavnih (predstavnikih) i izvrnih dravnih organa subjekata Ruske Federacije.lan Saveta Federacije, predstavnik zakonodavnog (predstavnikog) ili izvrnog dravnog organa subjekta Ruske Federacije, ima mandat tokom trajanja mandata relevantnog dravnog organa subjekta Ruske Federacije. Dravna Duma se sastoji od 450 poslanika. Dravna Duma se bira na mandat od pet godina. Postupci za formiranje Saveta Federacije i za izbor poslanika Dravne Dume utvruju se saveznim zakonima.Za poslanika Dravne Dume moe biti izabran dravljanin Ruske Federacije stariji od 21 godinu koji ima pravo glasa. Jedna ista osoba ne moe istovremeno da bude lan Saveta Federacije i poslanik Dravne Dume. Poslanik Dravne Dume ne moe biti poslanik u drugim predstavnikim dravnim organima i organima lokalne samouprave. Poslanici Dravne Dume su u stalnom radnom odnosu (rade na trajnoj profesionalnoj osnovi). Poslanici Dravne Dume ne mogu biti zaposleni u dravnoj slubi, niti obavljati druge plaene poslove, osim nastavnih, naunih i drugih stvaralakih delatnosti.Federalna skuptina ima neprekidnu aktivnost. Savet Federacije i Dravna Duma zasedaju odvojeno. Sednice Saveta Federacije i Dravne Dume su otvorene za javnost. U sluajevima predvienim njihovim poslovnicima, imaju pravo da odlue da odre zatvorenu sednicu. Oba doma Federalne skuptine mogu da odre zajedniku sednicu da bi sasluali izlaganje Predsednika Ruske Federacije, saoptenje Ustavnog suda Ruske Federacije i govore elnika stranih drava.Savet Fedracije bira iz reda svojih lanova Predsednika Saveta Federacije i njegove zamenike. Dravna Duma bira iz reda svojih lanova Predsednika Dravne Dume i njegove zamenike. Predsednik Saveta Federacije i njegovi zamenici, predsednik Dravne Dume i njegovi zamenici predsedavaju sednicama i rukovode rasporedom aktivnosti domova parlamenta. Oba doma parlamenta formiraju odbore i komisije, i organizuju javna sluanja. Svaki dom parlamenta usvaja svoj poslovnik i ureuje unutranji raspored aktivnosti. U cilju nadgledanja implementacije federalnog budeta, Savet Federacije i Dravna Duma obrazuju Raunovodstveno vee (Dravna revizorska institucija) iji su sastav i delatnost ureeni federalnim zakonom.Nadlenosti Saveta Federacije su sledee:- odobrava promena granica izmeu subjekata Ruske Federacije;- odobrava ukaz Predsednika Ruske Federacije o uvoenju ratnog stanja;- odobrava ukaz Predsednika Ruske Federacije o uvoenju vanrednog stanja;- odluuje o mogunosti korienja Oruanih snaga Ruske Federacije van teritorije Ruske Federacije;- raspisuje predsednike izbore u Ruskoj Federaciji;- razreava dunosti Predsednika Ruske Federacije;- imenuje sudije Ustavnog suda Ruske Federacije i Vrhovnog suda Ruske Federacije;- imenuje i razreava Dravnog tuioca Ruske Federacije i zamenika Dravnog tuioca Ruske Federacije;- imenuje i razreava zamenika Predsednika Raunovodstvenog vea (Dravne revizorske institucije) i polovinu revizora.Savet Federacije donosi odluke o pitanjima koja su njegovoj nadlenosti u skladu s Ustavom Ruske Federacije. Odluke Saveta Federacije usvajaju se veinom od ukupnog broja lanova Saveta Federacije, osim ako neki drugi postupak za donoenje odluke nije predvien Ustavom Ruske Federacije.Nadlenosti Dravne Dume su sledee:- daje saglasnost Predsedniku Ruske Federacije za imenovanje predsednika Vlade Ruske Federacije;- reava o poverenju Vladi Ruske Federacije;- razmatra godinje izvetaje Vlade Ruske Federacije o rezultatima rada, ukljuujui i pitanja koja su pokrenuta od strane Dravne Dume;- imenuje i razreava Predsednika Centralne banke Ruske Federacije;- imenuje i razreava Predsednika Raunovodstvenog vea (Dravne revizorske institucije) i polovinu revizora;- imenuje i razreava Poverenika za ljudska prava koji deluje u skladu s federalnim ustavnim zakonom; - daje amnestiju;- podie optunicu protiv Predsednika Ruske Federacije radi razreenja od dunosti.Dravna Duma usvaja odluke o pitanjima koja su u njenoj nadlenosti u skladu s Ustavom Ruske Federacije. Odluke Dravne Dume donose se veinom od ukupnog broja poslanika, osim ako Ustavom Ruske Federacije nije predviena druga procedura odluivanja.Pravo zakonodavne inicijative imaju Predsednik Ruske Federacije, Savet Federacije, lanovi Saveta Federacije, poslanici Dravne Dume, Vlada Ruske Federacije, zakonodavni (predstavniki) organi subjekata Ruske Federacije. Pravo zakonodavne inicijative pripada takoe i Ustavnom sudu Ruske Federacije i Vrhovnom suda Ruske Federacije u okviru njihovih nadlenosti.Predlozi zakona se podnose Dravnoj Dumi. Predlozi zakona o uvoenju ili ukidanju poreza, oslobaenju od poreza, dravnim kreditima, promenama finansijskih obaveza drave i drugi predlozi zakona koji predviaju rashode koji se pokrivaju iz federalnog budeta mogu se podneti samo uz prethodno doneseni zakljuak Vlade Ruske FederacijeFederalne zakone usvaja Dravna Duma. Federalni zakoni se usvajaju veinom od ukupnog broja poslanika Dravne Dume, ukoliko nije drugaije odreeno Ustavom Ruske Federacije. Federalni zakon koji je usvojila Dravna Duma u roku od pet dana dostavlja se na razmatranje Savetu Federacije.Savet Federacije e odobriti federalni zakon ako za njega glasa vie od polovine lanova Saveta Federacije ili ako ga u roku od etrnaest dana ne stavi na razmatranje. U sluaju da Savet Federacije odbije da odobri federalni zakon, oba doma parlamenta mogu da obrazuju komisiju za usaglaavanje kako bi se prevazile postojoe razlike u stavovima, nakon ega e Dravna Duma ponovo razmatrati dati federalni zakon. U sluaju da se Dravna Duma ne sloi s reenjem Saveta Federacije, federalni zakon e biti usvojen ako u ponovljenom glasanju u Dravnoj Dumi za njega glasaju najmanje dve treine od ukupnog broja poslanika.Savet Federacije je obavezan da razmatra federalne zakone koje usvoji Dravna Duma kada se oni odnose na:- federalni budet,- federalne poreze i takse,- finansijska, valutna, kreditna, carinska i monetarna pitanja,- ratifikaciju i otkazivanje meunarodnih ugovora Ruske Federacije;- status i zatitu dravne granice Ruske Federacije;- ratno stanje.Usvojeni federalni zakon se u roku od pet dana dostavlja Predsedniku Ruske Federacije na potpis i proglaenje. Aktivnost Dravne Dume se osniva na politikom pluralizmu, viepartijskom sistemu, slobodi govora, zajednikom raspravljanju i reavanju problema. Kao institucija integracije i konsolidacije regiona, Savet Federacije obezbeuje ravnoteu optih federalnih i regionalnih interesa prilikom donoenja odluka u cilju implementacije stratekih razvojnih ciljeva zemlje.

Istraivanje uradila:Tanja Ostojinaelnik Biblioteke

8

Recommended

View more >