RAZVOJNI PLAN ŠKOLE

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RAZVOJNI PLAN KOLE. STRUNI SKUP VODITELJA UPANIJSKIH VIJEA STUBIKE TOPLICE 2.i 3. STUDENOGA 2004. PRIREDILA : MARINA ITKOVI PEDAGOGINJA O PANTOVAK ZAGREB. ....RAZVOJ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • RAZVOJNI PLAN KOLE STRUNI SKUP VODITELJA UPANIJSKIH VIJEA STUBIKE TOPLICE2.i 3. STUDENOGA 2004.

  PRIREDILA : MARINA ITKOVI PEDAGOGINJA O PANTOVAK ZAGREB

 • ....RAZVOJ....Promjene koje oznaavaju prijelaz iz niih u vie oblike ( ivota, upravljanja...)Teorije i politike kojima se objanjavaju i ureuju pravci promjena RAZVOJNI PLAN KOLEKreativno inovativni pristup u organizaciji pedagokog procesa : - poticanje prepoznatljivosti - stimuliranje autonomnosti

 • ZATO RAZVOJNI PLAN ?PROMJENE U DRUTVUIZLOENOST KOLE RAZLIITIM UTJECAJIMAZAKONSKI ZAHTJEVI I OGRANIENJANEPOSREDNO OKRUENJE PROCJENJUJE KVALITETU KOLESVIJEST O NEOPHODNIM PROMJENAMA

 • ZATO RAZVOJNI PLAN ?ZAPOINJE PROCES RAZVOJNOG PLANIRANJA U SVIM SEGMENTIMAPOETKOM DEVEDESETIH U ZAPADNOJ EUROPISTRATEGIJE REFORMI OBRAZOVNOG SUSTAVAPROCES DECENTRALIZACIJE-PODRAVANJE RAZVOJA AUTONOMIJE KOLE

 • KARAKTERISTIKE RAZVOJNOG PLANIRANJASTRATEKI PLANPRETPOSTAVLJA POBOLJANJE KVALITETE ODG.-OBRAZ. PROCESAPREUZIMANJE INICIJATIVE I ODGOVORNOSTI ZA RAZVOJ VLASTITE KOLEPRIVLANIJA AKTIVNOST KOLEAKTIVNO SUDJELOVANJE SVIH SUDIONIKAOSTVARIVANJE VIZIJE KOLE UZ OSLANJANJE NA VLASTITE POTENCIJALE I SPECIFINOSTI

 • RAZVOJNI PLAN KOLEProcjena potreba kole ( materijalni uvjeti,obrazovni cilj, odgojno vrijednosni sustav, struno usavravanje uitelja, aktualizacija u kontekstu drutvenih zbivanja )Prioritetni pravci razvojaNaini ostvarivanjaVrednovanje uspjenosti

 • STRUKTURA RAZVOJNOG PLANAVIZIJA ( kamo elimo stii )ANALIZA STANJA (snage i slabosti kole )CILJ ( to elimo postii )MISIJA ( definiranje kljunih zadaa )POTREBE ( to nam treba )PRIORITETI ( to nam je najvanije )METODE ( kako emo to postii )EVALUACIJA ( kako emo znati da smo to postigli )NOVA ANALIZA STANJA ( to poslije toga )

 • RAZVOJNI PLAN KOLEUSMJEREN NA RAZVOJ I POBOLJANJE UKUPNE KOLSKE SREDINE KOJA E DJECI BITI POTICAJNA ZA UENJE A UITELJIMA ZA RADUSMJEREN NA OSPOSOBLJAVANJE UITELJA I LOKALNE ZAJEDNICE ZA PREUZIMANJE AKTIVNE ULOGE U PLANIRANJU I OSTVARIVANJU RAZVOJA KOLE

 • CILJDefiniran uz prioritetna podrujaKoncizan, jasno iskazan, razumljiv, mjerljiv, specifianUsmjeren ka kvaliteti uenja, poboljanju uspjehaDefiniran ukljuivanjem svih sudionika ( uitelja, uenika, roditelja )On je toka za vrednovanje i mjerenje napretka

 • PLANIRANJE AKTIVNOSTIDefiniranje metoda i postupaka za ostvarivanje ciljaProcjena financijskih, organizacijskih i ljudskih resursa, imenovanje odgovornih osobaDefiniranje kriterija uspjeha pozitivni utjecaj na kolu

 • REALIZACIJA PLANAPozitivna kolska iskustva uenikaKvalitetnija nastava, bolji uspjeh uenikaPozitivniji odnos i poboljana motivacija uiteljaOsjeaj zajednitva, entuzijazam, timski rad radi ostvarivanja zajednike vizijeIskazi roditelja i uenikaInf. svih korisnika i javnosti o razvojnim proc.

 • INDIKATORI KVALITETEKURIKULUMPOSTIGNUAUENJE I POUAVANJEPODRKA UENICIMAKOLSKO OZRAJERESURSIMENADMENT-RUKOVOENJE I OSIGURAVANJE KVALITETE

 • KURIKULUMSTRUKTURA : opseg, usklaenost, integriranje, proimanje, kolski raspored, mogunost izbora uenikaPREDMETI I PROGRAMI : opseg, usklaenost, izbor sadraja, integriranje sadraja, kontinuitet, napredak, podrka i savjetovanje uitelja

 • POSTIGNUASVEUKUPNA KVALITETA KOLSKIH POSTIGNUA : napredak kole u podizanju postignua, napredak uenika u uenju, postignua uenika s obzirom na dravnu razinu, povezanost s ostalim indikatorima kvalitete

 • UENJE I POUAVANJEUITELJEVO PLANIRANJE RADA : planiranje programa radaPROCES POUAVANJA : opseg i prikladnost postupaka, interakcija uitelj uenik, jasnoa i svrhovitost ispitivanjaISKUSTVO UENJA SA STAJALITA UENIKA : stupanj poticanja i motiviranja uenika, tempo uenja, osobna odgovornost, samostalno sudjelovanje, uen. interakcija

 • UENJE I POUAVANJEZADOVOLJAVANJE POTREBA UENIKA : izbor zadataka, aktivnosti i resursa, briga za uenike razliitih sposobnosti i sklonosti, prepoznavanje individualnih potreba uenikaPROCJENJIVANJE ( OCJENJIVANJE ) : metode procjenjivanja/ocjenjivanja, procjenjivanje kao odrednica pouavanja, upotreba podataka procjene, koritenje ocjena

 • UENJE I POUAVANJEIZVJETAVANJE O NAPREDAVANJU UENIKA : procedure izvjeivanja, podaci koji se daju roditeljima o napredovanju, otvorenost kole na miljenja i upite roditelja o napredovanju njihova djeteta

 • PODRKA UENICIMADUHOVNA, EMOCIONALNA SKRB : postupci za osiguravanje dobrobiti i zatite uenika, zadovoljavanje emocionalnih, fizikih i drutvenih potreba svakog uenikaOSOBNI I DRUTVENI RAZVOJ : planirani postupci za promicanje osobnog i drutvenog razvoja, napredak uenika u razvoju pozitivnih stavova i usvajanja socijalnih vjetina, doprinos izvankolskih aktivnosti

 • PODRKA UENICIMAKURIKULARNO VODSTVO : podrka pri izboru predmeta, profesionalno usmjeravanje i orijentacija, ispravnost i relevantnost informacija i savjetaMOTRENJE NAPRETKA I POSTIGNUA : proces praenja, profili napretka i razvoja uenika, uporabljivost dobivenih podataka

 • PODRKA UENICIMAPODRKA UENJU : programi podrke za uenje, napredovanje i postignua uenika, primjena programa podrke pri uenjuPRIMJENA ZAKONA KOJI SE ODNOSE NA KOLOVANJE UENIKA S POSEBNIM POTREBAMA : poznavanje i razumijevanje zakona i pravilnika, primjena

 • KOLSKO OZRAJEOZRAJE I ODNOSI : osjeaj pripadnosti koli, radna etika uenika i svih djelatnika, odnosi izmeu uenika i svih zaposlenih, ponaanje i disciplina uenikaOEKIVANJA I PROMICANJE POSTIGNUA : oekivanja uenika i svih djelatnika, slavljenje postignua i uspjehaJEDNAKOST I PRAVEDNOST : osjeaj jednakosti i pravednosti, ravnopravnost

 • KOLSKO OZRAJEPARTNERSTVO S RODITELJIMA : poticanje roditelja na ukljuivanje u proces uenja i ivot kole, postupci za komuniciranje s roditeljima, obavijetenost roditelja o radu kole, uloga kole u lokalnoj zajednici

 • RESURSISMJETAJ I OPREMLJENOST : dostatnost, opseg, prikladnostPRIBAVLJANJE SREDSTAVA : dostatnost dostupnih sredstava, naini prikupljanja sredstavaORGANIZACIJA I UPORABA RESURSA I PROSTORA : organizacija, uporaba, izlaganje i prikazivanje zanimljivih elemenata

 • RESURSIZAPOSLENICI : iskustvo, kvalifikacije, strunostDJELOTVORNOST I ISKORITENOST ZAPOSLENIKA : djelotvornost uitelja i timski rad, udruivanje uitelja radi podrke uenicima, djelotvornost i iskoritenost pomonog osobljaVREDNOVANJE I RAZVOJ ZAPOSLENIKA : povezanost vrednovanja i samovrednovanja,

 • RESURSIVREDNOVANJE I RAZVOJ ZAPOSLENIKA : postupci za vrednovanje zaposlenika, profesionalni razvoj zaposlenikaUPRAVLJANJE NOVANIM SREDSTVIMA : razumijevanje sustava financiranja kola, naini upravljanja kolskim budetom, koritenje novanih sredstava za podrku razvojnom planu kole te za unapreivanje uenja i pouavanja

 • MENADMENT- RUKOVOENJE I OSIGURAVANJE KVALITETECILJEVI I POLITIKA KOLE : jasnoa i prikladnost cilja, djelotvornost postupaka za formuliranje politike koleSAMOVREDNOVANJE : procesi samovrednovanja, praenje i vrednovanje od strane iskusnijih zaposlenika i vanjskih suradnika, izvjeivanje o standardima i kvaliteti

 • MENADMENT- RUKOVOENJE, I OSIGURAVANJE KVALITETEPLANIRANJE UNAPREIVANJA KVALITETE : razvojni plan, planiranje akcija, utjecaj planiranjaRUKOVOENJE : kvaliteta rukovoenja, profesionalna kompetentnost i predanost, odnosi s ljudima i razvoj timskog rada

 • METODOLOKI OKVIR

 • LITERATURAL.Bognar, M. Matijevi, : Didaktika, K, Zgb.,2002.E.Jensen,: Super-nastava, Educa,Zgb.,2003.E.Jensen,: Razliiti mozgovi-razliiti uenici, Educa, Zgb.,2004.T.Colin,: Voenjem do uspjeha, Mozaik knjiga, Zgb.,2003.V.Sria,:Upravljanje kreativnou, K,Zgb.,1992.V.Sria,: Inovativni menader u 100 lekcija, Znanje, Zgb.,2003.V.Sria, : Kako postati pun ideja, MEP Consult d.o.o.,Zgb.,2003.P. Braja, : Sedam tajni uspjene kole, N, Zgb.,1995.www.idi.hrwww.carnet.hr/casopis edupointwww.znamen.hr

 • ISPUNJAVANJE OBRAZOVNIH ZADAAAKADEMSKAPOSTIGNUASOCIJALNE VJETINEVJETINEUENJAVJETINEKREATIVNOGMILJENJAPRAKTINEKOMPETENCIJEISPUNJAVANJEZAHTJEVAKOLE

 • PROCES UENJA I POUAVANJASTRATEGIJE UENJA I POUAVANJARAVNOTEA U POUAVANJUPROCJENA( EVALUACIJA )

 • PROCES VODSTVA I UPRAVLJANJAVIZIJAODLUIVANJEKOMUNIKACIJARADNO UPRAVLJANJEMOTIVACIJA IPOTPORAPLANIRANJE,OSTVARIVANJE IPROCJENARAZVOJZAPOSLENIKA

 • PODNEBLJE / KULTURAKOLSKAATMOSFERAODNOSI UNUTARKOLEODNOSI IZVANKOLEPROMOVIRANJE POZITIVNOGPONAANJAPOTPORA UENICIMA

 • ZADOVOLJSTVOISPUNJENJE POTREBAUENIKA SA STAJALITAUENIKAISPUNJENJE POTREBAUENIKA SA STAJALITARODITELJAZADOVOLJSTVOUITELJA SVOJIM POSLOM