Recnik Pravnih Termina - Za Novinare

 • View
  30

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Recnik Pravnih Termina - Za Novinare

Transcript

 • 1

  RENIK PRAVNIH TERMINA - ZA NOVINARE

  ABOLICIJA - opti naziv za akt osloboenja uinioca krivinog dela od krivinog gonjenja ili izvrenja krivine sankcije (Vidi: Amnestija i Pomilovanje) ADVOKAT - lice koje se profesionalno bavi advokaturom kao delatnou ija je osnovna funkcija pruanje pravne pomoi AKCIJA (DEONICA) - hartija od vrednosti koja titularu (akcionaru) daje izvesna prava (pravo na upravljanje, pravo na dobit ili dividendu) u akcionarskom drutvu ili komanditnom drutvu na akcije, odraava procentualni odnos uloga akcionara u ukupnom osnivakom kapitalu drutva AKCIONARSKO (DEONIKO) DRUTVO privredni subjekt iji je osnovni kapital podeljen na akcije (deonice) odreene nominalne vrednosti ALIMENTACIJA (IZDRAVANJE) - pravni odnos u kojem je jedno lice (dunik izdravanja) obavezan da drugom licu (poverilac izdravanja) obezbeuje sredstva za zadovoljavanje osnovnih ivotnih potreba (Vidi: Poverilac, Dunik) AMNESTIJA - osloboenje od krivinog gonjenja ili potpuno ili delimino osloboenje od izvrenja kazne, zamena izreene kazne blaom kaznom, brisanje osude ili ukidanje pravnih posledica osude poimenino neodreenom broju lica na osnovu akta organa zakonodavne vlasti (skuptine) (Vidi: Abolicija, Pomilovanje) APELACIONI SUD - sud koji je prema odredbama Zakona o ureenju sudova, ije je stupanje na snagu vie puta odlagano i koji jo uvek nije u potpunosti stupio na snagu, iskljuivo nadlean za odluivanje po albama protiv odluka optinskih i okrunih sudova APSOLUTNA ZASTARELOST- nemogunost zapoinjanja ili nastavljanja krivinog postupka, odnosno izvrenja izreene krivine sankcije zbog proteka dva puta dueg vremena od onog koji je zakonom predvien za nastupanje zastarelosti (Vidi: Zastarelost) APSOLUTNA PRAVA - subjektivna prava koja deluju prema svim treim licima; kao tipina apsolutna prava navode se stvarna prava, odnosno pravo svojine, pravo slubenosti (Vidi: Relativna prava, Svojina, Subjektivna prava) AFEKAT- emocionalno stanje jake razdraenosti ili straha koje karakterie kratkotrajna nesposobnost za rasuivanje, odnosno stanje suene svesti kod uinioca krivinog dela, od posebnog znaaja za utvrivanje krivine odgovornosti uinioca dela (Vidi: Krivina odgovornost) BITNO SMANJENA URAUNLJIVOST - stanje smanjene sposobnosti za rasuivanje i odluivanje, odnosno smanjena sposobnost uinioca krivinog dela da shvati znaaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, od posebnog znaaja jer predstavlja fakultativni osnov za ublaavanje kazne uiniocu krivinog dela (Vidi: Vinost, Krivina odgovornost, Neuraunljivost, Uraunljivost, Ublaavanje kazne) BLAI KRIVINI ZAKON - zakon koji je povoljniji za okrivljenog u odnosu na neki drugi zakon koji se u konkretnom sluaju moe primeniti BLANKETNA KRIVINA DELA - krivina dela kod kojih zakonski opis ne sadri sve elemente, ve je krivinu normu potrebno dopuniti normom sadranom u drugom propisu BRANILAC - pravno obrazovano lice, advokat, koje zastupa okrivljenog u krivinom postupku u funkciji strune pomoi prilikom pruanja odbrane BRAK - zakonom ureena zajednica mukarca i ene (Vidi: Razvod braka) BRANI SPOROVI - sporovi koji nastaju u branim odnosima ili povodom branih odnosa (razvod braka, ponitaj braka, za utvrenje postojanja i nepostojanja braka), zbog prirode ovih sporova javnost je uvek iskljuena VANPARNINI POSTUPAK - skup pravnih normi po kojima redovni sudovi postupaju i odluuju o linim, porodinim, imovinskim i drugim pravnim stvarima koje se po zakonu

 • 2

  reavaju u vanparninom postupku (Vidi: Lienje poslovne sposobnosti, Zadravanje u neuropsihijatrijskoj organizaciji, Proglaenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti, Produenje roditeljskog prava, Lienje i vraanje roditeljskog prava, Davanje dozvole za stupanje u brak, Raspravljanje zaostavtine, Odreivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost, Ureenje upravljanja i korienja zajednike stvari, Deoba zajednike stvari ili imovine, Ureenje mee, Sudski depozit, Sastavljanje, uvanje, potvrivanje i ponitavanje isprava) VANPRETRESNO VEE - posebno vee prvostepenog krivinog suda sastavljeno od trojice sudija profesionalaca, odluuje o brojnim bitnim pitanjima (Videti u priruniku Javnost u sudnici, str. 15-16) VANREDNI PRAVNI LEK - pravna sredstva koja stranke ili ovlaeni dravni organi koriste pobijajui odluke suda ili drugih dravnih organa protiv kojih se ne moe izjaviti redovni pravni lek (Vidi: Ponavljanje postupka, Vanredno ublaavanje kazne, Zahtev za zatitu zakonitosti, Zahtev za ispitivanje zakonitosti pravosnane presude, Zahtev za vanredno preispitivanje pravosnanog reenja o prekraju, Revizija) VANREDNI PRAVNI LEK U UPRAVNOM POSTUPKU - zbog brojnosti vanrednih pravnih lekova u upravnom postupku ovde ih samo navodimo bez dalje eksplikacije: menjanje i ponitavanje reenja u vezi sa upravnim sporom, ponitavanje i ukidanje po osnovu slubenog nadzora, ukidanje i menjanje pravosnanog reenja uz pristanak ili po zahtevu stranke, vanredno ukidanje, oglaavanje reenja nitavim) VANREDNO UBLAAVANJE KAZNE - vanredni pravni lek u krivinom postupku, ublaavanje pravosnano izreene kazne koja nije izvrena ukoliko se nakon pravosnanosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presuda ili sud za njih nije znao iako su postojale, a koje bi oigledno dovele do blae osude VANSUDSKO PORAVNANJE - ugovor kojim se, izvan sudskog postupka, meusobnim poputanjem ugovaraa reavaju sporni odnosi i uklanjaju neizvesnosti u pogledu prava i obaveza (Vidi: Sudsko poravnanje) VASPITNE MERE - osnovna vrsta sankcija koje se izriu maloletnim uiniocima krivinih dela, kao i, u odreenim sluajevima, mlaim punoletnim licima (do 21 godine ivota), (Vidi: Ukor, Upuivanje u disciplinski centar za maloletnike, Pojaani nadzor roditelja ili staraoca, Pojaani nadzor u drugoj porodici, Pojaani nadzor organa starateljstva, Upuivanje u vaspitnu ustanovu, Upuivanje u vaspitno popravni dom, Upuivanje u specijalnu ustanovu) VEE ZA PREKRAJE - drugostepeni organ u prekrajnom postupku (Vidi: Prekrajni organi) VERBALNA UVREDA - izjava omalovaavanja kojom se vrea ast i ugled lica na koje se izjava odnosi (Vidi: Uvreda) VERODOSTOJNA ISPRAVA - isprava na osnovu koje se odreuje izvrenje radi ostvarenja novanog potraivanja izmeu pravnih i fizikih lica koja obavljaju privrednu delatnost (faktura-raun, menica, ek, obraun kamate, izvod iz poslovnih knjiga) VETAENJE - dokazno sredstvo predvieno svim vaeim procesnim zakonima, saznavanje pravno bitnih injenica preko lica, vetaka, koja poseduju struna znanja kojima sud ili drugi postupajui organ ne raspolae (psihijatri, patolozi, ekonomski eksperti i sl.) VINOST - psihiki odnos uinioca krivinog dela prema uinjenom delu izraen kroz svest i volju uinioca, neophodan uslov za postojanje krivine odgovornosti uinioca i nuan uslov da bi se prema uiniocu izrekla kazna (Vidi: Direktni umiljaj, Eventualni umiljaj, Krivina odgovornost, Nehat, Svesni nehat, Nesvesni nehat)

 • 3

  GENERALNA (OPTA) PREVENCIJA - svrha kanjavanja, namera da se propisivanjem i izricanjem kaznenih sankcija utie na potencijalne uinioce da ne vre krivina dela, te da ne ine prekraje i privredne prestupe (Vidi: Prekraj, Privredni prestup) GLAVNA RASPRAVA - faza parninog postupka u kojoj se izvoenjem dokaza utvruju injenice na osnovu kojih sud odluuje o postavljenom tubenom zahtevu (Vidi: Parnini postupak, Tuba, Tubeni zahtev) GLAVNI PRETRES - faza krivinog postupka pred prvostepenim sudom u kojoj se neposredno, usmeno i javno, izvoenjem dokaza utvruju injenice na osnovu kojih sud odluuje o postojanju krivinog dela, krivinoj odgovornosti uinioca dela i krivinoj sankciji (Vidi: Krivino delo, Krivine sankcije) GLAVNI UMEA - lice koje u celini ili delimino trai stvar ili pravo o kome izmeu drugih lica ve tee parnica, pa jednom tubom tui obe stranke zahtevajui da se zatiti ili utvrdi neko njegovo pravo na spornoj stvari ili pravu (Vidi: Umea) GRAANSKO PRAVO - grana prava koja ureuje imovinske odnose i druge odnose koji su posredno ili neposredno vezani za imovinske odnose, grana se na stvarno pravo, obligaciono pravo, nasledno pravo, porodino pravo, graansko procesno pravo i sl. DAVANJE DOZVOLE ZA STUPANJE U BRAK - vanparnini postupak iz grupe postupaka o ureenju porodinih odnosa u kojem vanparnini sud, ukoliko postoje naroito opravdavajui razlozi moe dozvoliti zakljuenje braka maloletnom licu enskog pola koje je navrilo petnaest godina DEKLARATORNA (UTVRUJUA) TUBA - tuba kojom tuilac zahteva da sud u parninom postupku utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost ili neistinitost neke isprave (Vidi: Kondemnatorna tuba, Konstitutivna tuba) DEKLARATORNA (UTVRUJUA) PRESUDA - presuda parninog suda kojom se utvruje postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost ili neistinitost neke isprave (Vidi: Kondemnatorna presuda, Konstitutivna presuda) DELIKT - u kaznenom pravu, termin za protivpravno ponaanje (krivina dela, prekraji, privredni prestupi), u graanskom pravu, termin koji podrazumeva svaki postupak tetan po tua imovinska ili neimovinska dobra, stvarajui obavezu za tetnika da oteenom nadoknadi tetu DELIMINA PRESUDA - presuda parninog suda koja moe biti doneta kada usled priznanja ili na osnovu raspravljanja neki od vie tubenih zahteva ili jedan deo tubenog zahteva budu podobni za konano odluivanje DELINKVENCIJA - ukupnost protivpravnih, kanjivih ponaanja u jednom drutvu (krivina dela, prekraji, privredni prestupi, disciplinski prestupi) (Vidi: Kriminalitet) DEOBA ZAJEDNIKE STVARI ILI IMOVINE - vanparnini postupak iz grupe postupaka o ureenju imovinskih odnosa u kojem vanparnini sud razvrgava postojeu imovinskopravnu zajednicu (Vidi: Zajednika svojina, Susvojina) DIREKTNI UMILJAJ - vid odnosa uinioca krivinog dela prema samom delu, postoji onda kada je uinilac znao kakve e posledice delo proizvesti i kada je takve posledice i eleo DOVOENJE - mera obezbeenja prisustva okrivljenog u krivinom i prekrajnom postupku (Vidi: Zabrana okrivljenom da napusti