REGION WITH OPPORTUNITIES

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ATRAKCYJNO INWESTYCYJNA. REGION WITH OPPORTUNITIES. WOJEWDZTWA LSKIEGO. POJCIE ATRAKCYJNOCI INWESTYCYJNEJ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • REGION WITH OPPORTUNITIESATRAKCYJNO INWESTYCYJNAWOJEWDZTWA LSKIEGO

 • POJCIE ATRAKCYJNOCI INWESTYCYJNEJ Atrakcyjno inwestycyjna jest rozumiana jako zdolno skonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyci lokalizacji moliwych do osignicia w trakcie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Obszary oferujce optymalne kombinacje czynnikw lokalizacji stwarzaj zarazem najlepsze warunki dla funkcjonowania przedsibiorstw, czym przycigaj inwestorw.

  Podstaw dla oceny przestrzennego zrnicowania poszczeglnych korzyci (czynnikw) lokalizacji jest analiza zmiennych, np.: * dostpno transportowa, * wielko i jako zasobw pracy, * wielko rynku zbytu, * poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i spoecznej, * poziom rozwoju gospodarczego, * aktywno regionw wobec inwestorw.

 • Czynniki i ich znaczenie dla atrakcyjnoci inwestycyjnej podregionw i wojewdztw

  rdo:Opracowanie IBnGR

  Podregiony WojewdztwaPrzemysUsugiZaawansowane technologieCzynnikiWagi ( w proc.)Dostpno transportowa20102020Koszty pracy1515 25Wielko i jako zasobw pracy402530Chonno rynku zbytu201015Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej15101010Poziom rozwoju infrastruktury spoecznej105Poziom rozwoju gospodarczego255Stopie ochrony i stan rodowiska przyrodniczego577Poziom bezpieczestwa powszechnego3885Aktywno regionw wobec inwestorw20cznie100100100100

 • Po raz pity z rzdu INSTYTUT BADA nad GOSPODARK RYNKOW dokona syntetycznej oceny atrakcyjnoci inwestycyjnej wojewdztw oraz oceny atrakcyjnoci inwestycyjnej podregionw w trzech kategoriach:

  przemysowejusugowejzaawansowanej technologicznieWojewdztwo lskie po raz kolejny uplasowao si na pozycji lidera w tegorocznej edycji raportu pt.: Atrakcyjno inwestycyjna wojewdztw i podregionw Polski" przygotowanego przez Instytut Bada nad Gospodark Rynkow. Dziaalnoci lskie dobre dla inwestora LIDER ATRAKCYJNOCI INWESTYCYJNEJ

 • O ponadprzecitnej atrakcyjnoci inwestycyjnej z punktu widzenia dziaalnoci przemysowej podregionw wojewdztwa lskiego wiadcz gwnie, w odniesieniu do:zasobw pracy due zasoby wykwalifikowanych pracownikw, absolwentw oraz dua liczba bezrobotnych;dostpnosci transportowej- wysoka gsto infrastruktury drogowej, ponadprzecitna dostpno do granicy zachodniej, dobrze rozwinity sektor transportu i logistyki;infrastruktury gospodarczej- dua powierzchnia wolnych terenw w SSE, dua aktywno inwestorw w SSE.

  dla dziaalnoci przemysowej w 2009 r.rdo: opracowanie IBnGRATRAKCYJNO PODREGIONW

 • Najwyszym poziomem atrakcyjnoci inwestycyjnej dla dziaalnoci usugowej cechuj si gwnie podregiony o charakterze metropolitalnym. Ich orodkami s najwiksze polskie miasta. Dysponuj one przede wszystkim duymi zasobami pracownikw o wysokich a zarazem rnie profilowanych kompetencjach oraz duymi i chonnymi rynkami zbytu. Poza tym najwiksze miasta oferuj bardzo dobr dostpno komunikacyjn i dobrze rozwinit infrastruktur gospodarcz.

  Cechy te stymuluj rozwj usug rynkowych, w szczeglnoci wyszego rzdu (finanse, ubezpieczenia, doradztwo dla firm, obsuga nieruchomoci).

  dla dziaalnoci usugowej w 2009 r.

  rdo: opracowanie IBnGRATRAKCYJNO PODREGIONW

 • Poziom atrakcyjnoci inwestycyjnej dla dziaalnoci zaawansowanej technologicznie warunkuj czynniki bezporednio wpywajce na koszt dziaalnoci w danej lokalizacji, tj.:dostpno transportowa wze transportowy rangi krajowej z dostpem do lotniska midzynarodowego (podregion katowicki); chonno rynku-wysoka sia nabywcza gospodarstw domowych oraz przedsibiorstw;jako zasobw pracy dua liczba studentw;infrastruktura gospodarcza- bardzo due moliwoci inwestowania w SSE, dobre efekty dziaalnoci SSE.Poredni wpyw na warunki dziaalnoci maj take nastpujce grupy czynnikw: poziom rozwoju gospodarczego, jako rodowiska przyrodniczego, infrastruktura spoeczna ( podregion bielski z rozbudowan baz noclegow, rozwinit dziaalnoci hotelowo-restauracyjn) oraz stan bezpieczestwa powszechnego.Grup podregionw cechujc si najwyszym poziomem atrakcyjnoci inwestycyjnej zdominoway podregiony o charakterze metropolitalnym. To tam koncentruje si infrastruktura oraz kadra badawczo-rozwojowa. Zasoby rynku pracy obejmuj wyksztaconych specjalistw.rdo: opracowanie IBnGRdla dziaalnoci zaawansowanej technologicznie w 2009 r.

  ATRAKCYJNO PODREGIONW

 • rdo: opracowanie IBnGROCENA WOJEWDZTW POD WZGLDEM ATRAKCYJNOCI INWESTYCYJNEJ

 • POOENIE GEOGRAFICZNEKorzystne pooenie geograficzne wojewdztwa lskiego jest niewtpliwie atutem decydujcym o wysokiej atrakcyjnoci inwestycyjnej. Bliska odlego od Czech, Niemiec, Wgier i Sowacji oraz fakt, e w promieniu 600 kilometrw od Katowicznajduje si 6 europejskich stolic : Warszawa, Praga, Bratysawa, Wiede, Budapeszt i Berlin czyni ten region atrakcyjnym w oczach inwestorw. INFORMACJE O REGIONIE

 • LOTNISKO MIDZYNARODOWE KATOWICE KLUCZOWYM ELEMENTEM INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W REGIONIELotnisko znajduje si okoo 30 km na pnoc od Katowic. Korzystaj z niego nie tylko mieszkacy regionu, ale te mieszkacy Czech czy Sowacji oraz wojewdztw ociennych.Lotnisko powikszy si o nowe hangary i magazyny, ktre bd w stanie obsuy nawet NAJWIKSZE TRANSPORTOWE SAMOLOTY WIATA.DOSTPNO TRANSPORTOWA

 • rdo: www.katowice-airport.comPASAEROWIE W KATOWICACH

  Wykres1

  199668203

  1997101054

  1998150724

  1999170230

  2000168126

  2001180015

  2002202267

  2003257991

  2004622612

  20051092385

  20061458411

  20071995914

  20082426942

  20092364613

  622 612

  2 364 613

  Arkusz1

  199668203

  1997101054

  1998150724

  1999170230

  2000168126

  2001180015

  2002202267

  2003257991

  2004622612

  20051092385

  20061458411

  20071995914

  20082426942

  20092364613

  Arkusz1

  622 612

  2 364 613

  Arkusz2

  Arkusz3

 • DROGIWojewdztwo lskie jest regionem, na terenie ktrego krzyuj si 2 EUROPEJSKIE KORYTARZE WYMIANY I KOMUNIKACJI (III i VI): - Berlin - Wrocaw - Katowice Krakw - Lww - Kijw - Gdask Katowice - ylina (Odcinek A: Katowice via Ostrawa do korytarza nr IV)LICZBA I JAKO DRG WYRANIE PRZODUJ W SKALI CAEGO KRAJU, STANOWIC ISTOTNE UATWIENIE W TRANSPORCIE OSB ORAZ PRODUKTWInwestorzy doceniaj potencja regionu lskiego, do ktrego bez wtpienia naley modernizowana oraz nowobudowana sie drg szybkiego ruchu wyrniajca region na komunikacyjnej mapie Polski.

 • Tarnogrski Wze Kolejowy to jeden z najwikszych wzw kolejowych w Europie;

  Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) zapewnia transport midzy Bielskiem, Katowicami i Warszaw; Magistrala Portowa zapewnia transport midzy Katowicami a Gdaskiem, gdzie przewoona jest wikszo towarw z terenu wojewdztwa przez region przebiegaj trzy szlaki zaliczane do midzynarodowej sieci okrelonej umow AGC ( Umowy Europejskiej o gwnych

  midzynarodowych liniach kolejowych, sporzdzonej 31 maja 1985 r.

  w Genewie):

  E30 Drezno Zgorzelec Wrocaw Katowice Medyka Lww Kijw MoskwaE59 Malmo Ystad winoujcie Zielona Gra Wrocaw Racibrz ChaupkiE65 Gdynia Warszawa Katowice Zebrzydowice Ostrawa Wiede

  W regionie realizuje si okoo 50 % krajowych przewozw kolejowych

  KOLEJ

 • Nalecy do Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa Euroterminal wSawkowie jest terminalem logistycznym dziaajcym wKatowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Terminal usytuowany jest na styku najdalej na zachd wysunitego odcinka linii kolejowych oszerokim rozstawie toru (1520 mm) ilinii funkcjonujcych wedug standardw europejskich (1435mm).

  Bezporednie poczenie zmidzykontynentaln Magistral Transsyberyjsk oraz biegncym zChin via Kazachstan tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem umoliwia rozwj transportu kontenerowego na trasie Daleki Wschd iAzja Europa Zachodnia.

  Jednoczenie Euroterminal znajduje si wpobliu przecicia Paneuropejskich Korytarzy Transportowych czcych Wschd zZachodem (Paneuropejski Korytarz Transportowy III) oraz Pnoc zPoudniem (Paneuropejski Korytarz Transportowy VI) naszego kontynentu. SawkwEUROTERMINAL W SAWKOWIE

 • Wyrazem wysokiego stopnia urbanizacji regionu jest prawie 79% udzia ludnoci mieszkajcej w 71 miastach. Co trzecie due miasto w Polsce znajduje si w Wojewdztwie lskim.

  populacja w wieku od 25 do 59 lat: ok.53 % populacjiludno w wieku produkcyjnym: 69 % populacjiludno w wieku poprodukcyjnym: ok. 17 % populacji

  48 % mczyzn52 % kobiet

  LUDNO: 4 645 665 , co stanowi 12% zasobw krajuGSTO ZALUDNIENIA: 377 osb/km2 przy redniej w kraju 122 osb/km2 i w UE ok.116osb/km2POWIERZCHNIA: 12 334 km2, co stanowi 3,9 % powierzchni kraju

  Tak dua koncentracja ludnoci na stosunkowo niewielkim obszarze to OGROMNY POTENCJALNY RYNEK ZBYTU artykuw konsumpcyjnych.14 miejsce pod wzgldem zajmowanego OBSZARU wrd wojewdztw oraz 2 miejsce pod wzgldem LICZBY LUDNOCIZASOBY LUDZKIE

 • To NAJWIKSZY ZURBANIZOWANY obszarw Europie rodkowo- Wschodniej. Tworzy j kilkanacie redniej wielkoci miast oraz kilka mniejszych orodkw, cignc si na dugoci70 km od Dbrowy Grniczej do Gliwic.

  Powierzchnia aglomeracji stanowi 18% powierzchni regionu z gstoci zaludnienia wynoszc ok.1.900osb/km2. yje tu prawie 2 mln osb.

  Jest tu ponad 30 szk szkolnictwa wyszego, setki firm oraz najwiksze zagszczenie sieci kolejowej.AGLOMERACJA LSKA

 • Grnolski Zwizek Metropolitalny (GZM ) tworzy 14 miast na prawach powiatu, lecych na obszarze konurbacji lsko-dbrowskiej. Powstaa w ten sposb Metropolia Grnolska to najwikszy tej czci Europy wielko