Regulamin 2015 3 Marzec

  • Published on
    23-Dec-2015

  • View
    2

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

reg

Transcript

<p>Regulamin studiw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocawiu</p> <p>Regulamin studiw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocawiu jest uczelnianym aktem prawnym opracowanym na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (tekst jednolity, Dz.U. 2012 poz. 572 ze zmianami), Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunkw, jakim musz odpowiada postanowienia regulaminu studiw na uczelniach (Dz.U. 2011 Nr 160, poz. 958) oraz 103 ust. 6 Statutu Uczelni z dnia 24 lutego 2012 r.Rozdzia 1Przepisy oglne</p> <p> 11. Regulamin studiw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocawiu, zwany dalej Regulaminem, zawiera podstawowe zasady organizacji procesu ksztacenia studentw oraz okrela prawa i obowizki studenta zwizane z tokiem studiw.1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich form, stopni i kierunkw studiw prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocawiu, zwanym dalej Uczelni, poza studiami trzeciego stopnia i podyplomowymi.</p> <p> 21. Przyjcie studenta na pierwszy semestr odbywa si w wyniku rekrutacji lub zapisw.1. Przyjcie w poczet studentw Uczelni nastpuje z chwil immatrykulacji po zoeniu lubowania. Student otrzymuje legitymacj studenck.1. Student moe zosta przyjty na drugi lub kolejny kierunek studiw z pominiciem rekrutacji na podstawie decyzji dziekana, jeli dotychczas zaliczone przedmioty umoliwiaj mu co najmniej rejestracj warunkow na semestr drugi ( 16 ust 5).1. Student, ktry zaliczy co najmniej semestr studiw na uczelni krajowej lub zagranicznej, decyzj dziekana moe si przenie na drugi lub wyszy semestr studiw, jeeli wypeni wszystkie zobowizania wynikajce z przepisw obowizujcych na uczelni, ktr opuszcza. Student jest zobowizany uzupeni rnice programowe. Wykaz rnic programowych iterminy ich uzupenienia ustala dziekan.</p> <p> 31. Przeoonym wszystkich studentw Uczelni jest rektor.1. Przeoonym studentw wydziau jest dziekan.</p> <p> 4Samorzd Studencki jest jedynym reprezentantem studentw Uczelni.</p> <p>Rozdzia 2Organizacja roku akademickiego</p> <p> 51. Rok akademicki rozpoczyna si 1 padziernika i trwa do 30 wrzenia nastpnego roku kalendarzowego.Rok akademicki obejmuje:1. okres zaj dydaktycznych podzielony na dwa semestry: zimowy i letni;1. dwie sesje egzaminacyjne, ktrych czny czas trwania nie moe by krtszy ni 6 tygodni;1. praktyki i wiczenia terenowe;1. ferie witeczne, przerw midzysemestraln oraz czterotygodniowe nieprzerwane wakacje letnie; cznie okres wolny od zaj dydaktycznych nie moe by krtszy ni 6 tygodni.1. Szczegowe zasady organizacji roku akademickiego, w tym terminy rozpoczcia izakoczenia semestru oraz sesji egzaminacyjnych na Uczelni, ustala rektor i podaje do wiadomoci przed rozpoczciem roku akademickiego. Rektor moe ustanowi w cigu roku akademickiego dodatkowe dni lub godziny wolne od zaj. Dziekan wuzasadnionych przypadkach moe ustanowi dodatkowe godziny wolne od zaj.</p> <p>Rozdzia 3Prawa studenta </p> <p> 6 Student ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowa, korzystania w tym celu z zasobw Uczelni, a w szczeglnoci do:1. studiowania, zgodnie z obowizujcymi uregulowaniami ustawowymi, na wicej ni jednym kierunku studiw, take na rnych uczelniach, w tym zagranicznych, na zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie;1. uczestniczenia w zajciach i zaliczeniach zgodnie z planem studiw oraz przystpowania do egzaminw po uprzednim spenieniu szczegowych wymaga zwizanych z tymi zajciami;1. uczestniczenia w zajciach nieujtych w planie wybranego kierunku studiw na warunkach okrelonych w niniejszymRegulaminie;1. uzyskiwania zalicze i zdawania egzaminw w terminach wczeniejszych ni przewiduje plan studiw i zaliczania zaj wedug indywidualnej organizacji studiw na zasadach okrelonych przez rad wydziau;1. korzystania z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich;1. studiowania wedug indywidualnego programu ksztacenia lub indywidualnej organizacji studiw, na zasadach okrelonych w 15;1. urlopu dziekaskiego od zaj na zasadach okrelonych w 35;1. zmiany kierunku studiw lub uczelni na zasadach okrelonych w 2;1. zmiany formy studiowania na zasadach okrelonych przez rad wydziau;1. nagrd i wyrnie za dobre wyniki w nauce oraz wybitne osignicia naukowe, artystyczne i sportowe;1. otrzymywania pomocy materialnej na zasadach okrelonych odrbnymi przepisami;1. zrzeszania si w koach naukowych i uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych na Uczelni za zgod kierownika jednostki lub projektu;1. rozwijania zainteresowa kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z urzdze i rodkw Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organw szkoy;1. zrzeszania si w istniejcych organizacjach studenckich i stowarzyszeniach;1. wybierania przedstawicieli oraz ubiegania si o wybr do organw samorzdu studenckiego i do organw kolegialnych Uczelni oraz organw opiniodawczych;1. czynnego i biernego wyboru kolegialnych organw Uczelni oraz czynnego prawa wyboru jednoosobowych organw Uczelni na zasadach okrelonych w statucie Uczelni;1. zgaszania do wadz Uczelni postulatw dotyczcych studiw, planw studiw, programw ksztacenia i spraw zwizanych z procesem ksztacenia i wychowania oraz warunkami socjalno-bytowymi;1. organizowania na terenie Uczelni zgromadze, manifestacji, akcji protestacyjnych i strajkw zgodnie z postanowieniami Ustawy i Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocawiu;1. wyraania opinii o zajciach dydaktycznych oraz o pracy prowadzcych je nauczycieli akademickich;1. wnoszenia skarg na decyzje organw Uczelni;1. przeszkolenia w zakresie praw i obowizkw studenta.</p> <p> 7Studenci ze stwierdzon niepenosprawnoci, w zalenoci od jej rodzaju i stopnia, maj prawo do:1. szczeglnych warunkw uczestnictwa w zajciach oraz indywidualnych form i terminw ich zaliczania;1. uczestnictwa na szczeglnych zasadach w indywidualnych programach ksztacenia;1. uatwie w studiowaniu, m.in. w formie indywidualnej organizacji studiw;1. pierwszestwa w zapisach na zajcia i w wyborze grup zajciowych;1. indywidualnych warunkw korzystania z bibliotek, okrelonych w regulaminach udostpniania zbiorw poszczeglnych bibliotek;1. pomocy w pozyskiwaniu materiaw dydaktycznych i sprztu niezbdnego do studiowania;1. uywania na zajciach rodkw wspomagajcych proces ksztacenia, np. urzdze rejestrujcych;1. indywidualnych konsultacji, a w uzasadnionych przypadkach take indywidualnych zaj;</p> <p>Rozdzia 4Obowizki studenta</p> <p> 81. Do obowizkw studenta naley pene wykorzystanie moliwoci ksztacenia si, jakie stwarza Uczelnia, postpowanie zgodne z treci lubowania i przestrzeganie Regulaminu. Student jest obowizany w szczeglnoci do:1. systematycznego zdobywania wiedzy, umiejtnoci oraz kompetencji spoecznych okrelonych programem ksztacenia;1. udziau w zajciach dydaktycznych przewidzianych w planie studiw oraz realizacji zada wynikajcych z programu ksztacenia; 3) obecnoci na zajciach przewidzianych w planie studiw, a w przypadku nieobecnoci usprawiedliwienia jej w cigu dwch tygodni; nieusprawiedliwienie nieobecnoci na zajciach powyej 20% moe by podstaw do odmowy ich zaliczenia;4) traktowania wybranych przedmiotw fakultatywnych jako obowizkowych;5) terminowego uzyskania zalicze oraz zoenia egzaminw, pracy dyplomowej i egzaminw dyplomowych;6) poszanowania mienia i dbaoci o dobre imi Uczelni;7) przestrzegania obowizujcych na Uczelni przepisw, midzy innymi: powiadamiania dziekanatu, w okresie nieprzekraczajcym miesica, o zmianie nazwiska, adresu, stanu cywilnego i rodzinnego;8) terminowego wypeniania zobowiza wobec Uczelni, w tym zapisywania si na zajcia oraz wnoszenia nalenych opat za studia i usugi edukacyjne, jeeli takie opaty zostay okrelone odpowiednimi przepisami;9) korzystania z przyznanego konta pocztowego i adresu w systemie uczelnianej poczty elektronicznej.10) Terminowego zapisywania si na zajcia, w tym na przedmioty oglnouczelniane; pod rygorem braku moliwoci uczestniczenia w tych zajciach bez wczeniejszych zapisw.1. Student studiujcy wedug indywidualnego programu ksztacenia i planu studiw zgasza dziekanowi kad zmian warunkw ustalonych z opiekunem naukowym; wszczeglnoci rezygnacji z uczestnictwa w zajciach poza macierzyst Uczelni. </p> <p>Rozdzia 5Organizacja studiw</p> <p> 91. Ksztacenie na Uczelni odbywa si w ramach kierunkw studiw.1. Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria realizowane s w profilu oglnoakademickim, mog te by realizowane o profilu praktycznym.1. Na Uczelni prowadzone s studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:1. dwustopniowe: pierwszego stopnia: inynierskie i licencjackie, drugiego stopnia: magisterskie,1. jednolite studia magisterskie. 1. Studia licencjackie trwaj sze semestrw, a studia inynierskie siedem semestrw. Studia drugiego stopnia trwaj trzy lub cztery semestry. Jednolite studia magisterskie trwaj jedenacie semestrw.1. Liczba semestrw dla kierunkw studiw niestacjonarnych moe by o 12 semestry wiksza ni na odpowiednich studiach stacjonarnych.1. Absolwenci, w zalenoci od rodzaju ukoczonych studiw, uzyskuj tytu zawodowy: licencjat, inynier, inynier architekt krajobrazu, magister, magister inynier, magister inynier architekt krajobrazu lub lekarz weterynarii. Na dyplomie moe by podana specjalno ukoczonych studiw. 1. Warunki odpatnoci za studia niestacjonarne oraz inne odpatne usugi edukacyjne okrelaj odpowiednie umowy zawarte midzy Uczelni a studentem w formie pisemnej.1. Warunki pobierania opat zwizanych z odbywaniem studiw oraz opat za usugi edukacyjne okrela umowa midzy uczelni a studentem lub osob przyjt na studia zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Niepodpisanie umowy jest rwnoznaczne z rezygnacj ze studiw.1. Dziekan na wniosek studenta moe go przenie ze studiw stacjonarnych na niestacjonarne lub z niestacjonarnych na stacjonarne tego samego kierunku. 1. Zajcia dydaktyczne mog by prowadzone z wykorzystaniem metod itechnik ksztacenia na odlego. 1. Zajcia dydaktyczne na poszczeglnych kierunkach i specjalnociach mog by prowadzone w jzykach obcych, w zalenoci od zainteresowania studentw imoliwoci Uczelni. 1. Warunki studiowania w jzykach obcych s nastpujce:1. sprawdziany wiedzy lub umiejtnoci s przeprowadzane w jzyku, w ktrym prowadzony jest kierunek albo specjalno studiw; w tym samym jzyku przygotowywane s prace dyplomowe i przeprowadzany jest egzamin dyplomowy;1. student kierunku prowadzonego w okrelonym jzyku moe, na swj wniosek i za zgod dziekana, uczestniczy w przedmiotach prowadzonych w innym jzyku w ramach oferty Uczelni; zaliczenie przedmiotw odbywa si w jzyku, w ktrym byy one prowadzone;1. w jzyku obcym moe by take prowadzone sprawdzanie wiedzy lub umiejtnoci wtrakcie przyj na studia, gdy przewiduj to warunki rekrutacji;1. wykaz zaj dydaktycznych prowadzonych przez Uczelni w jzykach obcych podawany jest studentom do wiadomoci przed rozpoczciem roku akademickiego;1. za zajcia prowadzone w jzyku obcym mog by pobierane opaty wedug zasad ustalonych przez senat.12. Na kierunkach studiw prowadzonych w jzyku obcym wymagane jest, aby praca dyplomowa napisana bya w jzyku wykadowym kierunku studiw. Obowizuje jednak zasada tumaczenia strony tytuowej pracy oraz sporzdzenie streszczenia i spisu treci w jzyku polskim.</p> <p> 10Dziekan powouje opiekuna roku spord nauczycieli akademickich wydziau.</p> <p>Rozdzia 6Przedmioty/Moduy</p> <p> 111. Przedmiot moe by realizowany w ramach rnych rodzajw zaj dydaktycznych.1. Uczelnia przygotowuje katalog studiw z wykazem przedmiotw oferowanych studentom i podaje do wiadomoci nie pniej ni tydzie przed rozpoczciem kadego roku akademickiego.</p> <p>Rozdzia 71. System punktowy</p> <p>1. 121. System punktowy stosowany na Uczelni odpowiada standardowi ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System Europejski System Transferu i Akumulacji Punktw ECTS). 1. Kademu przedmiotowi przypisana jest przez rad wydziau liczba punktw ECTS. Odzwierciedla ona nakad pracy studenta wymagany do zaliczenia danego przedmiotu oraz uzyskania okrelonych efektw ksztacenia. Nakad pracy studenta obejmuje prac w czasie zaj zorganizowanych na Uczelni oraz prac wasn.1. Warunkiem uzyskania punktw ECTS przypisanych danemu przedmiotowi jest osignicie zaoonych efektw ksztacenia potwierdzone zaliczeniem przedmiotu.1. Punkty ECTS s przyporzdkowane wszystkim przedmiotom umieszczonym w planie studiw, praktykom i pracy dyplomowej. 1. czna liczba punktw ECTS przyporzdkowanych w planie studiw wszystkim przedmiotom, praktykom oraz pracy dyplomowej wynosi dla: 1. semestru 30,1. roku akademickiego 60,1. studiw licencjackich 180,1. studiw inynierskich 210,1. studiw drugiego stopnia (po studiach inynierskich) 90,1. studiw drugiego stopnia (po studiach licencjackich) 120,1. jednolitych studiw magisterskich (11-semestralnych) 330,1. W przypadku studiw niestacjonarnych trwajcych duej ni studia stacjonarne liczba punktw ECTS dla semestru (roku akademickiego) moe by odpowiednio mniejsza.1. Cakowita liczba punktw ECTS przewidzianych planem studiw niestacjonarnych jest rwna liczbie punktw ECTS przewidzianych planem odpowiednich studiw stacjonarnych.1. Decyzj o uznaniu przedmiotw i efektw ksztacenia z dotychczasowego przebiegu studiw studenta oraz uzyskanych punktw ECTS podejmuje dziekan wydziau przyjmujcego studenta z innej uczelni lub innego kierunku studiw.1. Poza limitem punktw ECTS, o ktrym mowa w ust. 5, student, ktry rozpocz studia w roku akademickim 2011/2012 i pniej, ma prawo bez wnoszenia opat do korzystania z zaj na okrelonym poziomie studiw, za ktre moe uzyska dodatkowo nie wicej ni 30 punktw ECTS. Limit ten nie moe by wykorzystany do powtarzania przedmiotu.</p> <p>Rozdzia 8Program ksztacenia i plan studiw</p> <p>1. 131. Studia na danym kierunku realizowane s w okrelonych formach i na odpowiednich stopniach, zgodnie z programem ksztacenia i planem studiw uchwalonym przez rad wydziau.1. Program ksztacenia musi by zgodny z obowizujcym standardem ksztacenia dla danego kierunku lub z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyszego.1. Rada wydziau nadaje przedmiotom status: obowizkowy lub fakultatywny dla danego kierunku studiw i specjalnoci.1. Plan studiw danego kierunku, formy i stopnia studiw oraz specjalnoci zawiera: 1. list przedmiotw obowizkowych z wymiarem godzinowym, form realizacji oraz przyporzdkowan liczb punktw ECTS; 1. list przedmiotw fakultatywnych z wymiarem godzinowym, form realizacji oraz przyporzdkowan liczb punktw ECTS;1. wykaz zalicze i egzaminw; 1. rodzaj i wymiar praktyk wraz z przyporzdkowan liczb punktw ECTS; 1. liczb dopuszczalnego po poszczeglnych semestrach deficytu punktw ECTS, ustalonego przez rad wydziau.5. Rada wydziau okrela w planach studiw przedmioty, ktrych studiowanie uwarunkowane jest zaliczeniem odpowiednich przedmiotw poprzedzajcych.6. Program ksztacenia, jego fragment lub wybrane przedmioty, w tym praca dyplomowa, mog by realizowane w jzyku obcym. Decyzj w tej sprawie podejmuje rada wydziau.7. Terminy i programy praktyk oraz zaj terenowych podaje si do wiadomoci studentom, co najmniej na 6 tygodni przed ich planowanym rozpoczciem.8. Dziekan ogasza plan studiw i rozkady zaj dla danego kierun...</p>