Regulamin Akademickich Mistrzostw Wielkopolski

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>REGULAMIN OGLNY </p><p>AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI </p><p>2016/2017 </p><p>I. ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW </p><p>WIELKOPOLSKI </p><p>1. Celem Akademickich Mistrzostw Wielkopolski jest: </p><p>a) popularyzacja kultury fizycznej i sportu w rodowisku akademickim, </p><p>b) systematyczna rywalizacja sportowa studentek i studentw wyszych uczelni </p><p>wojewdztwa wielkopolskiego, </p><p>c) przegld pracy sportowej oraz organizacyjnej klubw uczelnianych Akademickiego </p><p>Zwizku Sportowego, studiw wychowania fizycznego i sportu oraz innych jednostek </p><p>organizacyjnych odpowiedzialnych za upowszechnianie kultury fizycznej w </p><p>rodowisku akademickim, </p><p>d) wyanianie druynowych i indywidualnych Akademickich Mistrzw Wielkopolski w </p><p>poszczeglnych dyscyplinach sportu, </p><p>e) dziaanie na rzecz organizacji wolontariatu. </p><p>2. Organizacja i przebieg wszystkich imprez sportowych w ramach Akademickich Mistrzostw </p><p>Wielkopolski koordynowane s ze strony Organizacji rodowiskowej AZS-u w Poznaniu </p><p>przez Rad rodowiskow Klubw Uczelnianych, natomiast bezporednimi organizatorami </p><p>konkretnych zawodw sportowych s waciwe jednostki poszczeglnych uczelni. </p><p>3. Mistrzostwa powinny zamkn si w cyklu roku akademickiego. </p><p>4. Prawo startu w mistrzostwach posiadaj czonkowie AZS-u bez wzgldu na inn </p><p>przynaleno klubow: </p><p>a) studenci do ukoczenia 28. roku ycia (osoby urodzone po 30.09.1988 r.), </p><p>b) uczestnicy studiw doktoranckich (bez ograniczenia wieku), </p><p>c) etatowi pracownicy uczelni absolwenci szk wyszych zatrudnieni na podstawie </p><p>mianowania lub umowy o prac minimum 3 miesice wczeniej ni termin rozgrywania </p><p>mistrzostw, </p><p>d) absolwenci, ktrzy zakoczyli studia w roku akademickim 2016/2017 do koca tego </p><p>roku akademickiego (30.09.2017, dotyczy osb urodzonych po 30.09.1988 r.), </p><p>e) w przypadku studentw afiliowanych w cigu roku akademickiego w wicej ni jednej </p><p>uczelni lub pracownikw zatrudnionych w roku akademickim w wicej ni jednej </p></li><li><p>uczelni w jednej dyscyplinie sportu dany student lub pracownik ma prawo startu tylko </p><p>w barwach jednej uczelni, </p><p>f) nie ogranicza si liczby uczelni uprawnionych do udziau w rywalizacji, </p><p>g) w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski nie mog uczestniczy tzw. wolni </p><p>suchacze oraz uczestnicy studiw podyplomowych. </p><p>5. Dokumentami uprawniajcymi do startu w zawodach w ramach Akademickich Mistrzostw </p><p>Wielkopolski s: </p><p>a) zgoszenie do zawodw w formie i terminie wymienionym przez organizatora </p><p>zawodw, </p><p>b) aktualna legitymacja czonkowska Akademickiego Zwizku Sportowego </p><p>6. Zawody w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski rozgrywane s w dyscyplinach </p><p>umieszczonych w Kalendarzu Imprez Rady rodowiskowej KU AZS. Kalendarz taki </p><p>ogaszany jest na pocztku kadego roku akademickiego. Kade jego przyjcie jest </p><p>rwnoznaczne z decyzj rady o uaktualnieniu regulaminw technicznych Akademickich </p><p>Mistrzostw Wielkopolski oraz o ustaleniu dyscyplin, w ktrych rozgrywane s mistrzostwa. </p><p>7. Dokumentacj rozgrywek prowadzi i archiwizuje sekretarz R KU AZS. </p><p>8. Wyniki kocowe mistrzostw oraz stan rywalizacji po I rundzie bd podane do wiadomoci. </p><p>9. Organizatorzy imprez w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zobowizani s do </p><p>przechowywania protokow z zawodw do rozpoczcia kolejnej edycji Akademickich </p><p>Mistrzostw Wielkopolski. </p><p>10. Organizatorzy imprez w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zobowizani s </p><p>przesa komunikat organizacyjny zawodw co najmniej 3 tygodnie przed planowanym </p><p>terminem zawodw do sekretarza R KU AZS. </p><p>11. Sekretarz R KU AZS zobowizany jest poinformowa o zawodach najpniej 2 tygodnie </p><p>przed planowanym ich terminem na stronie internetowej www.poznanazs.pl </p><p>12. Organizatorzy imprez w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zobowizani s </p><p>przesa komunikat kocowy wraz z wynikami i relacj zdjciow (min. 4 zdjcia) </p><p>najpniej 7 dni po zakoczeniu zawodw do sekretarza R KU AZS w formie </p><p>elektronicznej. Sekretarz zobowizany jest opublikowa wyniki zawodw nie pniej ni 7 </p><p>dni po otrzymaniu ich od organizatora. </p><p>13. Zakazane jest stosowanie dopingu (zgodnie z przepisami polskich zwizkw sportowych). </p><p>14. Zaleca si, aby w grach zespoowych zawodnicy i zawodniczki brali udzia w mistrzostwach </p><p>w jednolitych strojach sportowych. Wskazane jest promowanie nazwy, logo i barw uczelni </p><p>oraz Akademickiego Zwizku Sportowego. Nie mona promowa barw innych klubw. </p></li><li><p>II. ODWOANIA I PROTESTY </p><p>1. Sprawy sporne wynike w trakcie rozgrywek sportowych rozpatruje Komisja Odwoawcza </p><p>Rady rodowiskowej KU AZS wyaniana kadorazowo na czas danego roku </p><p>akademickiego, a powoywana na pierwszym posiedzeniu R w danym roku akademickim. </p><p>W skad komisji wchodzi z urzdu sekretarz R oraz dwie osoby wybrane przez czonkw </p><p>Rady*. Komisja uprawniona jest do: </p><p>a) decydowania o merytorycznym rozstrzygniciu sporu, </p><p>b) wnioskowania o zastosowanie upomnie i kar zgodnych ze Statutem O AZS </p><p>Pozna. </p><p>2. Komisja rozpatruje spory, o ile odwoanie lub protest wpynie na rce sekretarza R KU </p><p>AZS na pimie najpniej w cigu 14 dni od opublikowania wynikw na stronie </p><p>internetowej. Komisja moe te w kadej chwili podj dziaanie (postpowanie) z wasnej </p><p>inicjatywy. </p><p>3. Komisja przedkada informacje o swoich pracach oraz o podjtych decyzjach i wnioskach </p><p>Radzie rodowiskowej KU AZS. Podlegaj one zatwierdzeniu przez R KU AZS podczas </p><p>jej plenarnego posiedzenia i nabieraj mocy po ich przyjciu przez R KU AZS w wersji </p><p>zgoszonej przez Komisj lub ze zmianami i poprawkami. </p><p>4. Odwoania od decyzji Komisji Odwoawczej skada si do Prezydium Zarzdu (w cigu 14 </p><p>dni od decyzji Rady rodowiskowej). </p><p>III. PUNKTACJA </p><p>1. W poszczeglnych dyscyplinach prowadzi si punktacj zgodnie z regulaminem </p><p>technicznym danej dyscypliny. </p><p>2. W celu wyonienia najbardziej usportowionej uczelni wyszej w Poznaniu prowadzi si </p><p>punktacj generaln Akademickich Mistrzostw Wielkopolski. Punktacja generalna jest sum </p><p>punktw uzyskanych przez dan uczelni w rozgrywkach druynowych wg zasady: </p><p>I miejsce n+1 pkt, II miejsce n1 pkt, III miejsce n2 pkt itd., gdzie liczba n oznacza </p><p>liczb wszystkich uczelni biorcych udzia w rywalizacji druynowej Akademickich </p><p>Mistrzostw Wielkopolski. Z punktacji generalnej wyodrbnia si osobn klasyfikacj </p><p>uczelni niepublicznych. </p><p>3. Do punktacji generalnej wlicza si wyniki rozgrywek w dyscyplinach, w ktrych wziy </p><p>udzia przynajmniej 3 (trzy) reprezentacje uczelniane (uczelnia jest klasyfikowana </p><p>druynowo w przypadku startu nawet jednego zawodnika). Zesp, ktry nie ukoczy </p><p>rozgrywek (dyskwalifikacja, wycofanie si), nie otrzymuje punktw w danej dyscyplinie. </p><p>IV. NAGRODY </p></li><li><p>1. Najbardziej usportowiona uczelnia w Poznaniu/Wielkopolsce zdobywa Puchar Prezesa </p><p>Organizacji rodowiskowej AZS Pozna (w punktacji generalnej i klasyfikacji szk </p><p>niepublicznych). Druyny, ktre zwyci w poszczeglnych dyscyplinach, rwnie </p><p>otrzymuj puchary. </p><p>2. Pozostae nagrody przyznawane bd w zalenoci od moliwoci finansowych AZS </p><p>Pozna, bezporednich organizatorw poszczeglnych imprez oraz dotacji sponsorw. </p><p>V. ZASADY FINANSOWANIA </p><p>1. Koszty organizacji poszczeglnych imprez ponosi Rada rodowiskowa Klubw </p><p>Uczelnianych AZS, przeznaczajc na ten cel rodki uzyskiwane na dziaalno statutow. </p><p>2. Poszczeglne zawody odbywaj si na obiektach sportowych, ktrymi dysponuj </p><p>uczestniczce w nich uczelnie i Zarzd rodowiskowy AZS, lub na obiektach specjalnie na </p><p>ten cel wynajtych przez AZS Pozna. </p><p>VI. UWAGI KOCOWE </p><p>1. Zawody rozgrywane w ramach mistrzostw przeprowadzane s zgodnie z regulaminem </p><p>technicznym poszczeglnych dyscyplin oraz z niniejszym regulaminem. W sprawach, </p><p>ktrych ten regulamin nie ujmuje, nadrzdne s przepisy odpowiednich zwizkw </p><p>sportowych. </p><p>2. W razie nieprzybycia zespou na zawody w wyznaczonym terminie zaplanowane spotkanie </p><p>weryfikuje si jako walkower dla przeciwnika, a zesp nieobecny ponosi koszty </p><p>organizacji spotkania (sdziowie, lekarz, obsuga techniczna itp.). </p><p>3. W grach zespoowych po oddaniu drugiego walkowera zesp zostaje wykrelony z </p><p>rozgrywek w konkretnej dyscyplinie w danym roku akademickim. </p><p>W konkurencjach indywidualnych zawodnik po oddaniu walkowera lub rezygnacji z </p><p>rywalizacji bez poinformowania organizatora zostaje wykrelony z turnieju i nie jest </p><p>klasyfikowany w danych zawodach. W przypadku walkowera lub rezygnacji z rywalizacji </p><p>bez poinformowania organizatora w ostatnim rzucie danej dyscypliny w komunikacie </p><p>kocowym podliczane s punkty zdobyte w poprzednich rzutach. </p><p>4. Nie dopuszcza si samowolnego przekadania meczw. W wypadku koniecznoci zmiany </p><p>terminu wymagana jest zgoda przeciwnika oraz konsultacja z koordynujcym rozgrywki </p><p>sekretarzem R KU AZS. </p><p>5. Zesp wymieniony na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek ligowych jest </p><p>gospodarzem spotkania i do jego obowizkw naley przygotowanie obiektu do gry (w tym </p><p>obsugi technicznej), zabezpieczenie piek, stoperw i protokow. </p></li><li><p>6. Obsad sdziowsk i lekarsk dla poszczeglnych dyscyplin zapewnia sekretarz R KU </p><p>AZS. W przypadku nieprzybycia sdziw upowania si do sdziowania osoby wyznaczone </p><p>przez gospodarza spotkania. Organizator dyscyplin, na ktrych wymagana jest obsada </p><p>lekarska, powinien 2 tygodnie przed planowanym terminem zawodw skontaktowa si z </p><p>sekretarzem R KU AZS w celu potwierdzenia przybycia obsugi lekarskiej. </p><p>7. Kontuzje podczas rywalizacji naley bezzwocznie zgosi protokolantowi zawodw. </p><p>8. Wszelkie sprawy sporne wynike w czasie zawodw, a nieuwzgldnione w niniejszym </p><p>regulaminie, rozstrzyga prowadzcy zawody sdzia gwny. </p><p>9. Mistrzostwa Studentw I Lat: W Mistrzostwach Studentw I Lat mog uczestniczy </p><p>jedynie studenci pierwszego roku studiw po raz pierwszy przyjci na studia. </p><p>VII. REGULAMINY TECHNICZNE POSZCZEGLNYCH DYSCYPLIN </p><p>OBOWIZUJCE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 </p><p>Regulaminy techniczne doczone s kadorazowo do komunikatw dotyczcych </p><p>poszczeglnych imprez oraz s dostpne na stronie internetowej www.poznanazs.pl. </p><p>Regulaminy techniczne powinny by w miar moliwoci tosame z regulaminami </p><p>technicznymi Akademickich Mistrzostw Polski. </p><p>*W skad Komisji Odwoawczej 2016/2017 wchodz nastpujce osoby: </p><p>1. Emilia Ludwikowska O AZS Pozna </p><p>2. Henryk Kuligowski czonek prezydium </p><p>http://www.poznanazs.pl/</p></li></ul>