Regulamin Akademickich Mistrzostw Wielkopolski

Embed Size (px)

Text of Regulamin Akademickich Mistrzostw Wielkopolski

 • REGULAMIN OGLNY

  AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI

  2016/2017

  I. ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW

  WIELKOPOLSKI

  1. Celem Akademickich Mistrzostw Wielkopolski jest:

  a) popularyzacja kultury fizycznej i sportu w rodowisku akademickim,

  b) systematyczna rywalizacja sportowa studentek i studentw wyszych uczelni

  wojewdztwa wielkopolskiego,

  c) przegld pracy sportowej oraz organizacyjnej klubw uczelnianych Akademickiego

  Zwizku Sportowego, studiw wychowania fizycznego i sportu oraz innych jednostek

  organizacyjnych odpowiedzialnych za upowszechnianie kultury fizycznej w

  rodowisku akademickim,

  d) wyanianie druynowych i indywidualnych Akademickich Mistrzw Wielkopolski w

  poszczeglnych dyscyplinach sportu,

  e) dziaanie na rzecz organizacji wolontariatu.

  2. Organizacja i przebieg wszystkich imprez sportowych w ramach Akademickich Mistrzostw

  Wielkopolski koordynowane s ze strony Organizacji rodowiskowej AZS-u w Poznaniu

  przez Rad rodowiskow Klubw Uczelnianych, natomiast bezporednimi organizatorami

  konkretnych zawodw sportowych s waciwe jednostki poszczeglnych uczelni.

  3. Mistrzostwa powinny zamkn si w cyklu roku akademickiego.

  4. Prawo startu w mistrzostwach posiadaj czonkowie AZS-u bez wzgldu na inn

  przynaleno klubow:

  a) studenci do ukoczenia 28. roku ycia (osoby urodzone po 30.09.1988 r.),

  b) uczestnicy studiw doktoranckich (bez ograniczenia wieku),

  c) etatowi pracownicy uczelni absolwenci szk wyszych zatrudnieni na podstawie

  mianowania lub umowy o prac minimum 3 miesice wczeniej ni termin rozgrywania

  mistrzostw,

  d) absolwenci, ktrzy zakoczyli studia w roku akademickim 2016/2017 do koca tego

  roku akademickiego (30.09.2017, dotyczy osb urodzonych po 30.09.1988 r.),

  e) w przypadku studentw afiliowanych w cigu roku akademickiego w wicej ni jednej

  uczelni lub pracownikw zatrudnionych w roku akademickim w wicej ni jednej

 • uczelni w jednej dyscyplinie sportu dany student lub pracownik ma prawo startu tylko

  w barwach jednej uczelni,

  f) nie ogranicza si liczby uczelni uprawnionych do udziau w rywalizacji,

  g) w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski nie mog uczestniczy tzw. wolni

  suchacze oraz uczestnicy studiw podyplomowych.

  5. Dokumentami uprawniajcymi do startu w zawodach w ramach Akademickich Mistrzostw

  Wielkopolski s:

  a) zgoszenie do zawodw w formie i terminie wymienionym przez organizatora

  zawodw,

  b) aktualna legitymacja czonkowska Akademickiego Zwizku Sportowego

  6. Zawody w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski rozgrywane s w dyscyplinach

  umieszczonych w Kalendarzu Imprez Rady rodowiskowej KU AZS. Kalendarz taki

  ogaszany jest na pocztku kadego roku akademickiego. Kade jego przyjcie jest

  rwnoznaczne z decyzj rady o uaktualnieniu regulaminw technicznych Akademickich

  Mistrzostw Wielkopolski oraz o ustaleniu dyscyplin, w ktrych rozgrywane s mistrzostwa.

  7. Dokumentacj rozgrywek prowadzi i archiwizuje sekretarz R KU AZS.

  8. Wyniki kocowe mistrzostw oraz stan rywalizacji po I rundzie bd podane do wiadomoci.

  9. Organizatorzy imprez w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zobowizani s do

  przechowywania protokow z zawodw do rozpoczcia kolejnej edycji Akademickich

  Mistrzostw Wielkopolski.

  10. Organizatorzy imprez w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zobowizani s

  przesa komunikat organizacyjny zawodw co najmniej 3 tygodnie przed planowanym

  terminem zawodw do sekretarza R KU AZS.

  11. Sekretarz R KU AZS zobowizany jest poinformowa o zawodach najpniej 2 tygodnie

  przed planowanym ich terminem na stronie internetowej www.poznanazs.pl

  12. Organizatorzy imprez w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zobowizani s

  przesa komunikat kocowy wraz z wynikami i relacj zdjciow (min. 4 zdjcia)

  najpniej 7 dni po zakoczeniu zawodw do sekretarza R KU AZS w formie

  elektronicznej. Sekretarz zobowizany jest opublikowa wyniki zawodw nie pniej ni 7

  dni po otrzymaniu ich od organizatora.

  13. Zakazane jest stosowanie dopingu (zgodnie z przepisami polskich zwizkw sportowych).

  14. Zaleca si, aby w grach zespoowych zawodnicy i zawodniczki brali udzia w mistrzostwach

  w jednolitych strojach sportowych. Wskazane jest promowanie nazwy, logo i barw uczelni

  oraz Akademickiego Zwizku Sportowego. Nie mona promowa barw innych klubw.

 • II. ODWOANIA I PROTESTY

  1. Sprawy sporne wynike w trakcie rozgrywek sportowych rozpatruje Komisja Odwoawcza

  Rady rodowiskowej KU AZS wyaniana kadorazowo na czas danego roku

  akademickiego, a powoywana na pierwszym posiedzeniu R w danym roku akademickim.

  W skad komisji wchodzi z urzdu sekretarz R oraz dwie osoby wybrane przez czonkw

  Rady*. Komisja uprawniona jest do:

  a) decydowania o merytorycznym rozstrzygniciu sporu,

  b) wnioskowania o zastosowanie upomnie i kar zgodnych ze Statutem O AZS

  Pozna.

  2. Komisja rozpatruje spory, o ile odwoanie lub protest wpynie na rce sekretarza R KU

  AZS na pimie najpniej w cigu 14 dni od opublikowania wynikw na stronie

  internetowej. Komisja moe te w kadej chwili podj dziaanie (postpowanie) z wasnej

  inicjatywy.

  3. Komisja przedkada informacje o swoich pracach oraz o podjtych decyzjach i wnioskach

  Radzie rodowiskowej KU AZS. Podlegaj one zatwierdzeniu przez R KU AZS podczas

  jej plenarnego posiedzenia i nabieraj mocy po ich przyjciu przez R KU AZS w wersji

  zgoszonej przez Komisj lub ze zmianami i poprawkami.

  4. Odwoania od decyzji Komisji Odwoawczej skada si do Prezydium Zarzdu (w cigu 14

  dni od decyzji Rady rodowiskowej).

  III. PUNKTACJA

  1. W poszczeglnych dyscyplinach prowadzi si punktacj zgodnie z regulaminem

  technicznym danej dyscypliny.

  2. W celu wyonienia najbardziej usportowionej uczelni wyszej w Poznaniu prowadzi si

  punktacj generaln Akademickich Mistrzostw Wielkopolski. Punktacja generalna jest sum

  punktw uzyskanych przez dan uczelni w rozgrywkach druynowych wg zasady:

  I miejsce n+1 pkt, II miejsce n1 pkt, III miejsce n2 pkt itd., gdzie liczba n oznacza

  liczb wszystkich uczelni biorcych udzia w rywalizacji druynowej Akademickich

  Mistrzostw Wielkopolski. Z punktacji generalnej wyodrbnia si osobn klasyfikacj

  uczelni niepublicznych.

  3. Do punktacji generalnej wlicza si wyniki rozgrywek w dyscyplinach, w ktrych wziy

  udzia przynajmniej 3 (trzy) reprezentacje uczelniane (uczelnia jest klasyfikowana

  druynowo w przypadku startu nawet jednego zawodnika). Zesp, ktry nie ukoczy

  rozgrywek (dyskwalifikacja, wycofanie si), nie otrzymuje punktw w danej dyscyplinie.

  IV. NAGRODY

 • 1. Najbardziej usportowiona uczelnia w Poznaniu/Wielkopolsce zdobywa Puchar Prezesa

  Organizacji rodowiskowej AZS Pozna (w punktacji generalnej i klasyfikacji szk

  niepublicznych). Druyny, ktre zwyci w poszczeglnych dyscyplinach, rwnie

  otrzymuj puchary.

  2. Pozostae nagrody przyznawane bd w zalenoci od moliwoci finansowych AZS

  Pozna, bezporednich organizatorw poszczeglnych imprez oraz dotacji sponsorw.

  V. ZASADY FINANSOWANIA

  1. Koszty organizacji poszczeglnych imprez ponosi Rada rodowiskowa Klubw

  Uczelnianych AZS, przeznaczajc na ten cel rodki uzyskiwane na dziaalno statutow.

  2. Poszczeglne zawody odbywaj si na obiektach sportowych, ktrymi dysponuj

  uczestniczce w nich uczelnie i Zarzd rodowiskowy AZS, lub na obiektach specjalnie na

  ten cel wynajtych przez AZS Pozna.

  VI. UWAGI KOCOWE

  1. Zawody rozgrywane w ramach mistrzostw przeprowadzane s zgodnie z regulaminem

  technicznym poszczeglnych dyscyplin oraz z niniejszym regulaminem. W sprawach,

  ktrych ten regulamin nie ujmuje, nadrzdne s przepisy odpowiednich zwizkw

  sportowych.

  2. W razie nieprzybycia zespou na zawody w wyznaczonym terminie zaplanowane spotkanie

  weryfikuje si jako walkower dla przeciwnika, a zesp nieobecny ponosi koszty

  organizacji spotkania (sdziowie, lekarz, obsuga techniczna itp.).

  3. W grach zespoowych po oddaniu drugiego walkowera zesp zostaje wykrelony z

  rozgrywek w konkretnej dyscyplinie w danym roku akademickim.

  W konkurencjach indywidualnych zawodnik po oddaniu walkowera lub rezygnacji z

  rywalizacji bez poinformowania organizatora zostaje wykrelony z turnieju i nie jest

  klasyfikowany w danych zawodach. W przypadku walkowera lub rezygnacji z rywalizacji

  bez poinformowania organizatora w ostatnim rzucie danej dyscypliny w komunikacie

  kocowym podliczane s punkty zdobyte w poprzednich rzutach.

  4. Nie dopuszcza si samowolnego przekadania meczw. W wypadku koniecznoci zmiany

  terminu wymagana jest zgoda przeciwnika oraz konsultacja z koordynujcym rozgrywki

  sekretarzem R KU AZS.

  5. Zesp wymieniony na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek ligowych jest

  gospodarzem spotkania i do jego obowizkw naley przygotowanie obiektu do gry (w tym

  obsugi technicznej), zabezpieczenie piek, stoperw i protokow.

 • 6. Obsad sdziowsk i lekarsk dla poszczeglnych dyscyplin zapewnia sekretarz R KU

  AZS. W przypadku nieprzybycia sdziw upowania si do sdziowania osoby wyznaczone

  przez gospodarza spotkania. Organizator dyscyplin, na ktrych wymagana jest obsada

  lekarska, powinien 2 tygodnie przed planowanym terminem zawodw skontaktowa si z

  sekretarzem R KU AZS w celu potwierdzenia przybycia obsugi lekarskiej.

  7. Kontuzje podczas rywalizacji naley bezzwocznie zgosi protokolantowi z