Regulamin artylerii polowej lekkiej. Część I, Ćwiczenia działonu

  • Published on
    02-Dec-2015

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Sztab Generalny Oddzia VII (naukowy)</p><p>PRZEPISY SUBOWE</p><p>REGULAMIN</p><p>Artylerji Polowej LekkiejCZ I</p><p>W ARSZAW A 1919. NAKADEM KSIGARNI WOJSKOWEJ.</p><p>W ICZENIA DZIAONU.</p><p>www.cbw.plCBW</p></li><li><p>C E N T R A L N A</p><p>B I B L I O T E K A</p><p>W O J S K O W A</p><p>Sztab Generalny Oddzia VII (naukowy)</p><p>PRZEPISY SUBOWE</p><p>REGULAMIN</p><p>Artylerji Polowej LekkiejCZ I</p><p>WICZENIA DZIAONU</p><p>W ARSZAW A 1919. NAKADEM KSIGARN I WOJSKOWEJ.</p><p>www.cbw.plCBW</p></li><li><p>Zatwierdzony jako regulamin tymczaso- </p><p>wy rozkazem Sztabu Generalnego No VII/443.</p><p>Opracowaa Komisja przy inspektoracie Artylerji.</p><p>DRUK L. BILISKIEGO I W. MASLANKIEWICZA WARSZAWA, NOWOGRODZKA 7</p><p>U W A G I O G LN E .</p><p>1. Lini frontu czyli krcej frontem nazywa si linja, utworzona /przez ustawionych lub poruszajcych si obok siebie onierzy, dziaa lub wozy.</p><p>Kierunkiem frontu, nazywa si prostopada do linji frontu w t stron, w ktr szyk jest zwrcony twarz, wzgldnie przy zaprzonych dziaach ku dyszlom, przy odczepionych dziaach ku wylotom luf. Koce linji frontu nosz nazw prawego i lewego skrzyda, zalenie od kierunku frontu.</p><p>2. Odstpy m ierzy si wzdu linji frontu, w artylerji od rodka jednej do rodka ssiedniej jednostki, (n. p. od rodka jednego zaprzgu do rodka nastpnego, lub od wylotu lufy do wylotu lufy ssiedniego dziaa).</p><p>Odlegoci mierzy si wzdu kierunku frontu, od koca jednostki do pocztku drugiej, (n. p. od wylotu lufy do gw koni przodowych nastpnego zaprzgu, lub od ogona konia do gowy nastpnego)..</p><p>www.cbw.plCBW</p></li><li><p>D Z IA O N . SKAD O SO B IST Y </p><p>I O B O W I Z K I OBSUGI.</p><p>3. Dziao i jaszcz z obsug i zaprzgami tworz niepodzieln jednostk, nazwan dziaonem.</p><p>4. Skad osobisty dziaonu stanowi:a) dowdca dziaonupodoficer zwa</p><p>ny dziaonowym;b) obsuga zoona z 7 do 9 kano- </p><p>nierw, a. m.celowniczy . . . . N 1. zamkowy . . . . . N 2. kierowniczy . . . . N 3. adowniczy . . . . N 4 . skalowniczy . . . . N 5. jaszczowy . . .. . N 6. </p><p>i jeden do trzech amunicyjnych Ne 7, 8, 9. Piciu pierwszych przy dzieo- nych jest do dziaa, reszta do jaszcza.</p><p>c) 6 ciu kanonierw jezdnych.5. Dziaonowy, jako dowdca dzia</p><p>onu, wybiera miejsce dla ustawienia dziaa, o ile mu nie zostao dokadnie wska- zanem; dziao ma sta o ile monoci na rwnem i twardem miejscu, i nie naraa na niebezpieczestwo ssiednich dzia przy strzale; zalenie od gruntu, zarzdza opuszczenie lemiesza, ostrogi lub uycie ha-</p><p>4</p><p>mulca koowego; zarzdza wykonanie wszelkich potrzebnych robt ziemnych; bada wycinek ogniowy swego dziaa, zwracajc uwag na przedmioty, mogce przeszkadza przy strzelaniu i kae je usun w miar monoci; na pozycji zakrytej baczy, by celowniczy okreli najmniejsz odlego strzau z tej pozycji; zapisuje liczby wszystkich komend; dozoruje wogle sprawnoci dziaania obsugi, zwracajc szczegln uwag na prawidowe nastawianie przyborw celowniczych, na dokadne celowanie dziaa i skalowanie pociskw.</p><p>6. Celowniczy jest dowdc dziaa i zastpc dziaonowego; jego najwaniejszym obowizkiem jest szybkie i dokadne uchwycenie celu, nastawianie przyborw celowniczych i wykonanie celowania. Przy celowaniu wprost ma baczy -na wszelkie zmiany w celu i oznajmia je gono, nie przerywajc celowania.</p><p>7. Kady kanonier obsugi wykonuje czynnoci wskazane jego mianem, moliwie cicho, dokadnie i szybko. Kanonie- rzy obsugi powinni zna wszystkie czynnoci niezbdne dla obsuenia dziaa, by w razie potrzeby zastpowa si wzajemnie, lub nawet, by jeden spenia czynno- ci przeznaczone dla kilku. Dziaon musi</p><p>5www.cbw.plCBW</p></li><li><p>podtrzyma ogie nawet wtedy, gdy z obsugi pozostanie tylko dwu ludzi.</p><p>8. Jezdni prowadz zaprzgi, musz jednak w razie potrzeby umie zastpi poszczeglnych kanonierw obsugi, z wyjtkiem celowniczego.</p><p>D Z IA O N O D C ZEP IO N Y .</p><p>9. Przy odczepionym dziaonie jaszczyk stoi zasadniczo po lewej stronie dziaa. (Tylna cz jaszcza). O ile tego wy</p><p>magaj specjalne warunki, jaszczyk moe sta po prawej stronie dziaa.</p><p>10. Obsuga w postawie zasadniczej stoi podug rysunku 1-go</p><p>11. Na komend: obsuga za dziao! marsz!", kanonierzy ustawiaj si w dwuszereg za dziao, frontem ku dziau, o trzy kroki za kocem kierownicy.</p><p>12. Na komend: obsuga do dziaa! marsz! obsuga przyjmuje postaw zasadnicz.</p><p>13. W postawie zasadniczej obsuga stoi. Na komend: klknij!", obsuga klka i wykonuje swe czynnoci dalej w tej pozycji. Na komend: powsta!", obsuga podnosi si z klczek.</p><p>PRZET A CZA N IE D ZIA O N U .</p><p>14. Do przetoczenia dziaa na komend: przetocz wprzd!" kierowniczy chwyt za kierownic i podnosi ogon oa, inni kanonierzy, obsugujcy dziao, chwytaj za szprychy k i przetaczaj dziao, a padnie komenda: stj!- Przy dziaach niektrych systemw koniecznem jest, by skalowniczy a czasem take i adowniczy pomagali kierowniczemu przy podnoszeniu i prowadzeniu ogona oa.</p><p>15. Na komend: przetocz w ty! kierowniczy, skalowniczy i adowniczy podnosz ogon oa, reszta obsugi chwyta za szprychy k. Obsuga przetacza dziao, a padnie komenda: stj!.</p><p>Rys. 1</p><p>www.cbw.plCBW</p></li><li><p>16. Po przetoczeniu dziaa skalowni- czy i adowniczy wracaj do jaszczyka i przetaczaj go wraz z jaszczowym i amunicyjnym.</p><p>P R Z Y G O T O W A N IE D Z IA O N U </p><p>D O STRZAU.</p><p>17. Aby odczepiony dziaon przygotowa do strzau, daje si komend: przygotuj!". Na t komend:</p><p>a) Celowniczy zdejmuje pokrowiec z celownika, skada go w odpowiedniem miejscu, wyjmuje sam lub odbiera od zamkowego przyrzdy celownicze, zakada je we waciwe gniazda, nastawia wszystkie skale n o r m a l n i e , t. j. na liczby zasadnicze, sprawdzajc przytem prawidowe dziaanie wszystkich rub i nadaje mechanizmem wzniesie lufie pooenie mniej wicej poziome, wreszcie wspdziaa z zamkowym przy podniesieniu grnej, a opuszczeniu dolnej czci tarczy.</p><p>b) Zamkowy zdejmuje pokrowiec z zamka i skada go w odpowiedniem miejscu, bada sprawno dziaania i dostateczne naoliwienie zamka, wyjmuje przyrzdy celownicze, zalenie od systemu, i podaje je celowniczemu, wreszcie podnosi grn</p><p>8</p><p>cz tarczy, a opuszcza doln przy porno cy celowniczego oraz przygotowuje sznur kurkowy.</p><p>c) Kierowniczy zdejmuje kaptur z wylotu lufy i skada go w odpowiedniem miejscu, potem nadaje dziau kierunek mniej wicej prostopady do linji frontu wedug wskazwki dziaonowego, wreszcie opusrcza lemiesz z pomoc adowniczego i jednego amunicyjnego.</p><p>d) adowniczy otwiera zaczep koyski, potem schwek w ou, wyjmuje klucz do skalowania i oddaje go skalowniczemu, pomaga dalej kierowniczemu przy opuszczeniu lemiesza.</p><p>e) Skalowniczy odbiera klucz do skalowania od adowniczego i przygotowuje po jednym adunku kadego rodzaju pociskw do skalowania, wzgldnie adowania. .</p><p>f) Jaszczowy z amunicyjnym otwieraj jaszczyk, (tylna cz jaszcza), wyjmuj po jednej skrzynce (koszu) kadego gatunku pociskw, ukadaj je na ziemi, otwieraj i przygotowuj wraz ze skalowniczym po jednym adunku z kadej skrzynki do skalowania, wzgldnie adowania. Dalej odbiera jaszczowy klucz do skalowania od adowniczego.</p><p>9www.cbw.plCBW</p></li><li><p>Po wykonaniu przepisanych czynnoci kady z obsugi przyjmuje postaw zasadnicz.</p><p>Na komend z! obsuga wykonuje czynnoci odwrotne do wykonywanych na komende .przygotuj!", doprowadzajc dziao i jaszcz do pogotowia marszowego.</p><p> A D O W A N IE , C E L O W A N IE </p><p>I STRZELAN IE .</p><p>18. Wycelowa dziao mona bezporednio (wprost) lub porednio za pomoc punktu utrwalenia.</p><p>19. Dla celowania wprost podaje si komendy:</p><p>N. P. Kawalerja na wprost na lewym skraju lasku!" celuj wprost!" szra- pnele!" celownik 25! palnik 25! albo: Tyraliera w kierunku biaego domku!' celuj wprost! szrapnele!" celownik 32! Palnik na uderzenie!" albo: Okopy na stoku w kierunku ciemnego lasu! celuj wprost!" granaty!" celownik 45!</p><p>20. Dla celowania poredniego za pomoc punktu utrwalenia nadaje si dziau przedewszystkiem kierunek zasadni- czy za pomoc busoli lub innym sposobem. Utrwalenie kierunku zasadniczego</p><p>10</p><p>nastpuje na komend: punkt utrwalenia n. p. komin fabryczny na lewo wty, lewy bok! Na t komend celown czy wizuje panoram na punkt utrwalenia, obracajc przy panoramach z dwoma skalami bben ze skal poprawek, odczytuje dat i woa gono: utrwalenie n. p. 46, 58! Dziaonowy notuje t liczb. Wycelowanie dziaa wykonuje si na komend: N. P. cel okop piechoty pod lasem!" kt16, 45! libela 204! szrapnele!" celownik 32 palnik 33!albo: cel-baterja za wzgrzem" kt 40, 72! iibela 195! szrapnele!" nabj 4! celownik 24 Pal nik 30, 50! albo: cel punkt obserwacyjny na wiey!" kt 29, 801 Iibela normalnie!" granaty!" nabj dodatkowy!1' celownik 76!"</p><p>21. a) Dziaonowy notuje liczby komendy, pomaga celowniczemu ws odszukaniu i uchwyceniu celu. Przy celowaniu wprost zarzdza utrwalenie kierunku dziaa za pomoc punktu utrwalenia, oraz okrelenie kta terenowego. Przy celowaniu poredniem kontroluje nastawienie przy- borw celowniczych i wykonanie celowania, i czuwa wogle nad sprawnoci i dokadnoci dziaania obsugi. Gdy dziao</p><p>uwww.cbw.plCBW</p></li><li><p>jest gotowe do strzau podnosi rk i woa: gotowe!.</p><p>b) Celowniczy odszukuje cel, wskazuje rk kierowniczemu oglny kierunek przesunicia ogona oa, nastawia przyrzdy celownicze podug komendy, baczc, czy skale niewymienione w komendzie s nastawione normalnie, wycelowuje dziao przy pomocy kierowniczego i mech. wzniesie uskuteczniajc drobne boczne poprawki mechanizmem zwrotw, i wyczajc wpyw nachylenia osi k, przez wgranie* libeli poprzecznej; na zarzdzenie dziaonowego przy celowaniu wprost utrwala kierunek boczny dziaa oraz okrela wymiar kta terenowego i podaje te daty dziaonowemu. Po wycelowaniu, podniesieniem rki daje znak dziaonowemu o gotowoci dziaa.</p><p>c) Zamkowy otwiera zamek, zaglda w luf, baczc, czy przed wylotem niema jakiej przeszkody lub w lufie jakich cia obcych. Przy dziaach majcych podzielny adunek dosuwa pocisk stemplem adowniczym ruchem wolnym, rwnym, a silnym. Po naadowaniu zamyka zamek, chwyta za sznur kurkowy i staje w gotowoci do oddania strzau.</p><p>d) adowniczy odbiera adunek od amunicyjnego, sprawdza dat palnika</p><p>12</p><p>i wsuwa adunek do komory, dosuwajc go silnie rk, a do napotkania oporu. Przy adunkach podzielnych adowniczy odbiera pocisk i po skontrolowaniu daty palnika wsuwa pocisk rkami w tyln cz komory, a po dosuniciu pocisku przez zamkowego wsuwa nabj do komory.</p><p>e) Kierowniczy nadaje dziau oglny kierunek podug komendy, a potem, baczc na ruchy rki celowniczego wspdziaa z nim w dokadnem wycelowaniu.</p><p>f) Skalowniczy skaluje palnik pocisku, trzymanego odpowiednio przez amunicyjnego. ,</p><p>g) Jaszczowy i amunicyjni wyjmuj adunki ze skrzynek (koszw), zdzieraj kapturki i podaj pocisk do skalowania palnikw skalownicze mu, zbieraj uski wystrzelone i chowaj je, oraz zdarte kapturki do pustych skrzynek (koszw).</p><p>22. Na komend: dziao!" lub Nr dziaa! (n. p. drugie), dziaonowy podaje komend: ognial. Dopki dziao nie osadzi si naleycie, obsuga usuwa si od dziaa tak, by nie ponie szwanku przy ruchu wstecznym oa, poczem zamkowy pociga silnie za sznur kurkowy. Po strzale obsuga doskakuje do dziaa, celowniczy wycelowuje dziao podug ostat</p><p>13www.cbw.plCBW</p></li><li><p>niej komendv przy pomocy kierowniczego, zamkowy otwiera zamek i baczy na prawidowo dziaania hamulca hydraulicz- nego oraz dosyacza, oznajmiajc o ewentualnych niedokadnociach dziaonowmu; adownicza chwyta usk, wypadajc z ko</p><p>mory dziaa i podaje j amunicyjnemu lub odkada na bok, skalowniczv skaluje po- dug ostatniej komendy palnik nastpneg o) pocisku trzymanego przez amunicyjnego.</p><p>23. Podczas dalszego strzelania celowniczy i smalowniczy dostosowuj swe czynnoci do nowych komend, reszta obsugi postpuje jak przy pierwszym strzale.</p><p>24. Na komend : stj!, ktra pa moe kadej chwili, lub na kilkakrotna gwizdnicie, obsuga przerywa wszelkie czvnnoci i zwraca ca uwag na dowdc.</p><p>25. Na komend: przybory normalnie!" celowniczy n a stawia wszystkie skale przyborw celowniczych i mech. zwrotw na liczby zasadnicze, zamkowy zamyka zamek,</p><p>26. Na komend: wyaduj!", ktr naley stosowa tylko w wyjtkowych wypadkach, zamkowy otwiera zamek powoli, adowniczy wyciga adunek i podaje amunicyjnemu, ktry go chowa do skrzynki (kosza). Przy podzielnym adunku adow</p><p>14</p><p>niczy wyciga najpierw nabj, poczem, po zerkniciu zamyka przez zamkowego, kie- rowniczy wkada w wylot lufy kubek do wyadowania wydreniem skierowany do pocisku, wsuwa o trzonk iem wyciora dolufy i spokojnym, rwnym naciskiem oblu n ia pocisk w komorze, posuwa go potem powoli ku zamkowi Z a mkowy, o twiera zamek kierowniczy posuwa da lej pocisk ktry a downiczy ostronie chwyta i oddaj e amunicyjnemu. Przed wyldowaniem o lufy naley ustawi poziomo.</p><p>wiczenia zaprzonego dziaonu</p><p>UWAGI OGLNE.</p><p>27. Chody. Dla ruchu uywa arty- Ierja nastpujcych chodw:</p><p>stpa 114 krokw na miaut kusa 275 galopu 500 Dugo kroku wynosi 80 cm.</p><p>Tempo chodu w razie potrzeby moe by zmniejszone na komend: skr tempo!".</p><p>28. Jaszcz stoi i jedzie zasadniczo za dziaem, kryjc je starannie, w razie</p><p>15www.cbw.plCBW</p></li><li><p>potrzeby mona zarzdzi ustawienie jaszcza obok dziaa lub przed niem.</p><p>siedzi na dziale i jaszczu podug rysunku 2-go przy dziaach majcych siedzenia na</p><p>Rys. 2.Rys. 3.</p><p>29. Odlego jaszcza od dziaa wynosi 3 kroki, w galopie powiksza si do 10 krokw.</p><p>ST A N O W ISK A OBSU G I </p><p>SC</p><p>30. W marszu i na miejscu, o ile jezdni siedz na koniach, obsuga zasadniczo</p><p>16</p><p>osi; podug rysunku 3 go przy dziaach bez nich. Jeeli jezdni nie siedz na koniach, lub na komend: obsuga zeszkocz!, obsuga staje obok dziaa i jaszcza podug rysunku 4-go. Obsuga na specjalny rozkaz moe si znajdowa na jednej stronie dziaonu, lub za dziaem i jaszczem.</p><p>2 .www.cbw.plCBW</p></li><li><p>31. Dziaonowy przed rozpoczciem ruchu stoi przy czoowym zaprzgu obok przodowego jezdnego. W marszu zmiewa miejsce w granicach swego dziaonu w miar p otrzeby i baczy na dobry kierunek i tempo chodu, o a cise wykonanie zwrotw.</p><p>32. Jezdni zwracaj uwag na rwnomierno pracy koni i na naleyte krycie i rwnanie.</p><p>is</p><p>W S IA D A N IE I ZS IA D A N IE </p><p>JE ZD N Y C H I OBSUGI.</p><p>33. Przed wsiadaniem podaje si komend; do wsiadania!. Jezdni i dziaono- wy wyrwnywuj konie baczc, aby postronki byy zlekka naprone, poczem staj przy koniach siodowych twarz naprzd, trzymajc cugle praw rk. Na komend: na ko!. Jezdni i d ziaonowy wsiadaj, obsuga wskakuje na siedzenia.</p><p>34 Przed osiadaniem podaje si komend: do zsiadania!. Na t komend dziaonowy, jezdni i obsuga przygotowuj si do zsiadania, a na komend z koni!" dziaonowy i jezdni zsiadaj, obsuga zeskakuje z siedze.</p><p>R O ZP O C Z C IE I ZA T RZYM A N IE </p><p>M ARSZU.</p><p>35. Dla rozpoczcia marszu stpem podaje si komend : kierunek!" n. p. za mn, na due drzewo albo wzdu drogi! i t. p. stpem! marsz!".</p><p>36. Na komend: kierunekI... kusem marsz!" zaprzgi ruszaj i przechodz 3 kro- ki stepem, na nastpnych 3 krokach przechodz w kus.</p><p>19</p><p>Rys. 4</p><p>www.cbw.plCBW</p></li><li><p>37. W galop przechodzi si tylko z kusa.</p><p>38 Celem zmiany chodu na szybszy komenderuje si: kusem! (galopem) marsz! ze stpa w kus zaprzgi przechodz na przestrzeni 3 krokw, z kusa w galop na przestrzeni 10 krokw.</p><p>39. Dla zmiany chodu na wolniejszy daje si komend: kusem! (stpem)". Z galopu przechodzi si tylko w kus.</p><p>40. Zmiany chodu zaprzgi powinny wykonywa stopniowo i spokojnie.</p><p>41. Na komend: stj! zaprzgi zatrzymuj si ze stpa na przestrzeni 3 krokw, z kusa na przestrzeni 6 krokw, z galopa po porzedniem przejciu w kus.</p><p>42. Na komend: rwnaj!marsz! czoowy zaprzg rusza wprost naprzd, przyczem jezdni starannie kryj przodowego. Na komend: stj!" zatrzymuje si. Wtedy tylny zaprzg dociga do czoowego na odlego 3 krokw, stara...</p></li></ul>