Regulamin Konkursu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznejm ?· 1 Regulamin Konkursu Podlaski Inkubator…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1</p> <p>RegulaminKonkursuPodlaskiInkubatorAktywnociSpoecznej</p> <p>I.CELEKONKURSU</p> <p>1.PodlaskiInkubatorAktywnociSpoecznejstanowiczrealizacjiProgramuFIOnalata2014-2020,finansowanego z krajowych rodkw publicznych pochodzcych z budetu pastwa. OrodekWpieraniaOrganizacjiPozarzdowychwBiaymstokujestOperatoremmikrodotacjiwwojewdztwiepodlaskim w ramach Priorytetu I.2 1 Mae inicjatywy Programu Fundusz Inicjatyw ObywatelskichEdycja2018napodstawieUmowynr32/W/2018.2. Celem konkursu jest zwikszenie zaangaowania obywateli i organizacji pozarzdowych w yciepubliczne,awszczeglnoci:</p> <p>a. zwikszenieliczbyinicjatywoddolnych;b. wzmocnieniedziaasamopomocowychc. wzrostpotencjaumodychorganizacjipozarzdowychzterenuwojewdztwa</p> <p>podlaskiego.3. Podlaski Inkubator Aktywnoci Spoecznej wspiera dziaania lokalnych spoecznoci, w zakresieprzedsiwzi prowadzonych dla dobrawsplnego,mieszczcych siw katalogu zada publicznychokrelonychwart.4ust.1ustawyodziaalnocipoytkupublicznegoiwolontariacie.4. W ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywnoci Spoecznej organizowane s konkursy namikrodotacje(maeprojekty)od1500do5000z,wspierajcelokalneprzedsiwziciamieszkacworazrozwjmodychorganizacji.4.Adresatamiprojektwmuszbyosobymieszkajcewwojewdztwiepodlaskim.5. Mikrodotacje mona przeznaczy na dofinansowanie przedsiwzi realizowanych na tereniewojewdztwapodlaskiegowjednejzesferpoytkupublicznego:1) pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz</p> <p>wyrwnywaniaszanstychrodziniosb;1a) wspieraniarodzinyisystemupieczyzastpczej;1b)udzielanianieodpatnejpomocyprawnejorazzwikszaniawiadomociprawnejspoeczestwa;2) dziaalnoci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spoecznej osb zagroonych</p> <p>wykluczeniemspoecznym;3) dziaalnocicharytatywnej;4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielgnowaniapolskoci oraz rozwoju</p> <p>wiadomocinarodowej,obywatelskiejikulturowej;5) dziaalnocinarzeczmniejszocinarodowychietnicznychorazjzykaregionalnego;5a) dziaalnocinarzeczintegracjicudzoziemcw;6) ochrony i promocji zdrowia, w tym dziaalnoci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15</p> <p>kwietnia2011r.odziaalnocileczniczej;7) dziaalnocinarzeczosbniepenosprawnych;8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb pozostajcych bez pracy i zagroonych</p> <p>zwolnieniemzpracy;9) dziaalnocinarzeczrwnychprawkobietimczyzn;</p> <p>2</p> <p>10) dziaalnocinarzeczosbwwiekuemerytalnym;11) dziaalnociwspomagajcejrozwjgospodarczy,wtymrozwjprzedsibiorczoci;12) dziaalnoci wspomagajcej rozwj techniki, wynalazczoci i innowacyjnoci oraz</p> <p>rozpowszechnianieiwdraanienowychrozwizatechnicznychwpraktycegospodarczej;13) dziaalnociwspomagajcejrozwjwsplnotispoecznocilokalnych;14) nauki,szkolnictwawyszego,edukacji,owiatyiwychowania;15) dziaalnocinarzeczdzieciimodziey,wtymwypoczynkudzieciimodziey;16) kultury,sztuki,ochronydbrkulturyidziedzictwanarodowego;17)wspieraniaiupowszechnianiakulturyfizycznej;18) ekologiiiochronyzwierztorazochronydziedzictwaprzyrodniczego;19) turystykiikrajoznawstwa;20) porzdkuibezpieczestwapublicznego;21) obronnocipastwaidziaalnociSiZbrojnychRzeczypospolitejPolskiej;22) upowszechniania i ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take</p> <p>dziaawspomagajcychrozwjdemokracji;22a) udzielanianieodpatnegoporadnictwaobywatelskiego;23) ratownictwaiochronyludnoci;24) pomocyofiaromkatastrof,klskywioowych,konfliktwzbrojnychiwojenwkrajuizagranic;25) upowszechnianiaiochronyprawkonsumentw;26) dziaalnoci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy</p> <p>spoeczestwami;27) promocjiiorganizacjiwolontariatu;28) pomocyPoloniiiPolakomzagranic;29) dziaalnocinarzeczkombatantwiosbrepresjonowanych;29a)dziaalnocinarzeczweteranwiweteranwposzkodowanychwrozumieniuustawyzdnia19</p> <p>sierpnia2011r.oweteranachdziaapozagranicamipastwa;30) promocjiRzeczypospolitejPolskiejzagranic;31) dziaalnoci na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw</p> <p>dziecka;32) przeciwdziaaniauzalenieniomipatologiomspoecznym;32a) rewitalizacji;33) dziaalnocinarzeczorganizacjipozarzdowychorazpodmiotwwymienionychwart.3ust.3</p> <p>ustawyodziaalnocipoytkupublicznegoiowolontariacie,wzakresieokrelonymwpkt1-32a.</p> <p>II.PODMIOTYUPRAWNIONEDOSKADANIAWNIOSKW</p> <p>1.Doskadaniawnioskwuprawniones: Mode organizacje pozarzdowe (lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawyodziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie), w tym stowarzyszenia zwyke i grupysamopomocowedziaajcewformieorganizacjipozarzdowejposiadajcejosobowoprawn. Wyejwymienionypodmiotmusispeniacznienastpujcewarunki:</p> <p>a) jestzarejestrowanynatereniewojewdztwapodlaskiego,b) zostawpisanydoKrajowegoRejestruSdowego lub innegowaciwego rejestru/ewidencji</p> <p>niewczeniejni30miesicyoddniazoeniawnioskuodotacj,</p> <p>3</p> <p>c) kwota przychodw za poprzedni zakoczony rok obrotowy jego funkcjonowania niemoeprzekracza25tys.z.Wprzypadkupodmiotw,ktre istniejkrcej iwzwizkuz tymniemiay obowizku zamknicia roku obrotowego, kwota przychodw rwnie nie moeprzekracza25tys.z.</p> <p> Grupy nieformalne, w tym grupy samopomocowe, czyli minimum trzy osoby posiadajcepenzdolnodoczynnociprawnych,zamieszkujcenatereniewojewdztwapodlaskiego,wsplnierealizujce lub chcce realizowa lokalne przedsiwzicie w sferze poytku publicznego,anieposiadajceosobowociprawnej.Grupanieformalnamoeubiegasiodotacjnadwarnesposoby:</p> <p>a) z Patronem, czyli organizacj pozarzdow bd innym podmiotem wymieniony w art. 3ust.3ustawyodziaalnocipoytkupublicznego iowolontariacie(Patronemmoeby jedyniepodmiot ktry posiada wpis do Krajowego Rejestru Sdowego lub innego waciwegorejestru/ewidencji);b) samodzielnie co oznacza, e osoby nalece do grupy samodzielnie skadaj wniosek,awrazie jego dofinansowania podpisuj umow na realizacj projektu. Takie grupy bdrozliczanebezporednioprzezOperatora.</p> <p>2. Grupy nieformalne skadajce wniosek samodzielnie musz przed zoeniem wnioskupoinformowa o takim zamiarze Operatora za porednictwem poczty elektronicznej, adres:mikrodotacjepodlaskie@owop.org.pl</p> <p>III.NABRICZASREALIZACJIPROJEKTW</p> <p>1.WramachPodlaskiego InkubatoraAktywnociSpoecznejodbdsitrzynabory: Inabrwroku2018,IInabriIIInabrwroku2019.2. W kadym z naborw obowizywa bdzie inny temat priorytetowy. Realizacja projektu, ktrywpisujesiwpriorytetdanegonaboruzapewniadodatkowepunktywoceniemerytorycznej:Inabrtematpriorytetowy:100-lecieniepodlegociPolski;IInabrtematpriorytetowy:Kulturakresowa,tosamolokalna;IIInabrtematpriorytetowy:Dziaaniawsplnotoweissiedzkie.3. Terminy rozpoczcia i zakoczenia dziaa w ramach projektw wskazane s kadorazowowogoszeniuonaborzewnioskwnamikrodotacjenastroniewww.mikrodotacjepodlaskie.pl.</p> <p>IV.ZASADYSKADANIAWNIOSKW</p> <p>1.Wnioski skadanespoprzezGeneratorofertWITKACdostpnyna stronie internetowejprojektumikrodotacjepodlaskie.pl orazwww.witkac.pl powybraniu konkursu Podlaski Inkubator AktywnociSpoecznej.2.Wniosekodofinansowanienaleyzoywyczniewformieelektronicznej.3.Wramachkonkursudostpnebdtrzyrneformularzewniosku:</p> <p>a) moda organizacja pozarzdowa, w tym grupa samopomocowa dziaajca w ramachorganizacjiskadaWniosekA;</p> <p>b) grupanieformalnalubgrupasamopomocowazPatronemskadaWniosekB;c) grupanieformalnalubgrupasamopomocowabezPatronaskadajcawnioseksamodzielnie</p> <p>skadaWniosekC.</p> <p>4</p> <p>4. Wypeniajc wniosek naley stosowa si dozapisw Podrcznika dla WnioskodawcwiRealizatorw zamieszczonego na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl. Na etapie ubiegania siodofinansowaniedoOperatoranienaleyprzesyaadnychdokumentwwwersjipapierowej.5.KadyWnioskodawca,ktrywypeniizoywniosekwGeneratorzeotrzymanaadrese-mail,ktryzosta podany w trakcie rejestracji uytkownika, informacj zawierajc potwierdzenie zoeniawniosku.Wprzypadkunieotrzymaniatakiejinformacjiwcigu2dnioddniawysaniawnioskunaleypilnieskontaktowasizOrodkiemWspieraniaOrganizacjiPozarzdowychzaporednictwempocztyelektronicznejmikrodotacjepodlaskie@owop.org.pl lub zaporednictwem infolinii konkursowej podnumerem856752158wgodz.8.00-15.30.6.Jednamodaorganizacjapozarzdowamoezoyjedenwniosekodofinansowaniewcigurokukalendarzowego.Wprzypadku zoeniawikszej liczbywnioskwocenie bdzie podlega tylko ten,ktry jakopierwszy zosta zoonywwersji elektronicznejpoprzezGenerator.Pozostaewnioskiniebdkierowanedoocenymerytorycznej.7. Jedna grupa nieformalna moe zoy jeden wniosek o dofinansowanie w cigu jednego roku,niezalenieodtego,czyskadawnioseksamodzielnie,czywsplniezPatronem.Wprzypadkuzoeniawikszej liczby wnioskw ni jest to dopuszczalne, ocenie bdzie podlega tylko ten, ktry jakopierwszyzostazoonywwersjielektronicznejpoprzezGenerator.8. Jednaosobamoebyczonkiemtylko jednejgrupynieformalnej,niezalenieod tego, czygrupaskadawnioseksamodzielnie,czywsplniezPatronem.9. Organizacja bdca Patronem moe peni t funkcj dla dowolnej liczby grup nieformalnych.Organizacja bdca Patronem moe te zoy jeden wasny projekt, jeeli spenia kryteriaprzewidzianedlamodejorganizacjipozarzdowej.10. Czonkiem grupy nieformalnej nie moe by osoba penica jakkolwiek funkcj w organachstatutowych istniejcychorganizacjipozarzdowychbd innychpodmiotwwymienionychwart.3ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, wszczeglnoci: osoba bdcaczonkiemzarzdu,komisjirewizyjnej,radyfundacji.11. Z ubiegania si o mikrodotacje wyczeni s czonkowie rodzin oraz pracownicy Operatora (tj.osoby,ktreslubbyyzatrudnionewokresieostatnich12miesicynapodstawieumowyopraclubumowycywilno-prawnejwOrodkuWspieraniaOrganizacjiPozarzdowych).</p> <p>V.PROCEDURAWYBORUPROJEKTW</p> <p>1.Procedurawyboruofertobejmujedwaetapy:a.ocenformaln,b.ocenmerytoryczn.2.Ocenaformalnaodbywasiwoparciuokryteria,zawartewKarcieOcenyFormalnej,stanowicejzacznik nr 2 oraz dostpnej na stronie www.mikrodotacjepodlskie.pl. Odpowied negatywnawktrymkolwiekzpunktwskutkowabdzieodrzuceniemwnioskunatymetapie.3.Wnioski,ktrespeniwszystkiewymaganiaformalnezostanprzekazanedoocenymerytorycznej,zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej, stanowicej zacznik nr 3 orazdostpnejnastroniewww.mikrodotacjepodlaskie.pl.4.OcenamerytorycznadokonywanabdzieprzezKomisjKonkursow:</p> <p>a) kady wniosek bdzie opiniowany indywidualnie i niezalenie przez dwch ekspertw,napodstawiewytycznychzawartychwkarcieocenymerytorycznej.</p> <p>5</p> <p>b) swoj ocen eksperci przedstawiaj na pimie, w oparciu o system punktwprzyporzdkowanychposzczeglnymkryteriomwrazzuzasadnieniemoceny.</p> <p>c) maksymalnaliczbapunktw,jakmoeprzyznajedenekspertwynosi30.Pozytywnaocenamerytorycznaoznacza, eekspertprzyznawnioskowiconajmniej18punktw.Negatywnaocenamerytorycznaoznacza,eekspertprzyznawnioskowimniejni18punktw.</p> <p>d) ocenyprzedstawione zostan Komisji Konkursowej, ktra na ich podstawie zatwierdzi listrankingowwnioskw.Ostateczna liczba punktw stanowi redni ocen dwch ekspertw(maksymalnie30punktw)</p> <p>4.Downioskw,ktreuzyskajpozytywnocenmerytoryczn,dodanezostanpunktypremiujce:Kryteriapremiujce organizacja</p> <p>pozarzdowaGrupanieformalna</p> <p>Projektrealizowanyprzezmodorganizacjpozarzdowdziaajcnieduejni18miesicy</p> <p>3 -</p> <p>Projektrealizowanyprzezmodorganizacjpozarzdowlubgrupnieformaln,ktradotejporyniepozyskaarodkwwkonkursachlokalnychsamorzdwiinnychkonkursachgrantowych</p> <p>3 3</p> <p>Dziaaniarealizowanewpowiatach,wktrychniemaorganizacjiwspierajcej(listatakichpowiatwstanowizaczniknr4)</p> <p>2 2</p> <p>Udzialokalnejspoecznoci(np.wformiewolontariatu)wrealizacjiprojektu</p> <p>3 3</p> <p>SkorzystaniezewsparciadoradczegouOperatora 2 2Mikroprojektwtemaciepriorytetowym 2 2</p> <p>SUMA 15 125. Komisja Konkursowa, na podstawie kart oceny merytorycznej wypenionych przez ekspertw,ustalalistrankingowprojektwprzeznaczonychdodofinansowania.Znajdujsinaniejwszystkiewnioskiocenionemerytorycznie.Listazawieranastpujceinformacje:</p> <p> nazwaWnioskodawcy, tytuprojektu, kwotamikrodotacji.</p> <p>6.Listaprojektwprzeznaczonychdodofinansowaniawrazzprzyznanymikwotamijestpublikowananastronieinternetowejwww.mikrodotacjepodlaskie.pl7. Komisja Konkursowa ma prawo przyznania dotacji w niszej kwocie anieli wnioskowana, jeeliuzna,eprzedstawionewbudeciekwotyszawyonelubzbdnedoprawidowejrealizacjiprojektu.8.WprzypadkurezygnacjiktregozWnioskodawcwzrealizacjiprojektu,dofinansowaniemoebyprzekazanekolejnemuWnioskodawcy(wkolejnocinalicierankingowej).</p> <p>VI.RODKIFINANSOWENAREALIZACJPROJEKTW</p> <p>1.MaksymalnaKwotadotacjito5.000z,aminimalnakwotadotacjiwynosi1.500z.2. Wymagany minimalny wkad wasny wynosi 10% wartoci dotacji. Wkad wasny jest wnoszonywyczniewformiewkaduosobowegotj.wolontariatulubpracyspoecznejczonkworganiyacji.</p> <p>6</p> <p>3.StawkiobowizujcewramachPodlaskiegoInkubatoraAktywnociSpoecznejto:a) wprzypadkupracadministracyjnychipomocniczychgodzinapracyniewicejni30zb) wprzypadkupracekspertwispecjalistwgodzinapracyniewicejni100z</p> <p>4. Realizatorzy projektw s zobowizani do niepobierania wiadcze pieninych od odbiorcwrealizowanychprzeznichprojektw.5.rodkifinansowewramachmikrodotacjimuszbywykorzystanewokresierealizacjiprojektu.Niema moliwoci ponoszenia wydatkw zdotacji przed dat rozpoczcia i po dacie zakoczeniaprojektu.6.WwyjtkowychprzypadkachOperatormoeuznazakwalifikowalnywydatekponiesionypodniuwskazanym w umowie jako ostatni dzie realizacji projektu, o ile: wydatki te odnosz sijednoznacznie do projektu; dokumenty, na podstawie ktrych zostaa dokonana patno, zostaywystawionewokresierealizacjiprojektu;patnozostaadokonanawterminieniepniejszymniterminpatnociwskazanynadokumencie.OstateczndecyzjouznaniuwydatkwopaconychpozakoczeniuokresurealizacjiprojektupodejmujeOperator.</p> <p>VII.KOSZTYKWALIFIKOWANEINIEKWALIFIKOWALNE1.Wydatkiwramachdotacjiskwalifikowalne,jeelis:</p> <p>a) niezbdnedlarealizacjiprojektu,b) racjonalne i efektywne (kwoty musz by waciwie oszacowane w oparciu o ceny</p> <p>rynkowe),c) faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu (opacone przed terminem</p> <p>zakoczeniaprojektuokrelonymwewniosku),d) udokumentowane (potwierdzone rachunkiem, faktur, rozliczeniem pracy</p> <p>wolontariusza),e) przewidzianewbudecieprojektu,f) zgodnezRegulaminem,g) zgodne z odrbnymi przepisami prawa powszechnie obowizujcego (np. ustaw</p> <p>orachunkowoci,prawempracyitp.).2.Kosztykwalifikowalnedzielsinadwiekategorie:</p> <p>a) kosztywynikajcezespecyfikiprojektu(kosztymerytoryczne),b) kosztyobsugiprojektu(kosztyadministracyjne).</p> <p>3.Kosztymerytorycznestokosztyzwizanebezporedniozrealizacjzadania.Moemytuzaliczym.in.:wynagrodzeniaprowadzcych,ekspertw,wydatkizwizanezuczestnikami,takiejakmateriayszkoleniowe,wynajemsalnaszkolenia,warsztatyiinnewydarzenia,przejazdyuczestnikw,nagrodydla uczestnikw w konkursach; koszty promocji m.in. koszt przygotowania i wydruku plakatw,ulotek, koszty zwizane z prowadzeniem strony internetowej projektu itp. W przypadku modychorganizacjipozarzdowych:kosztyzwizanezrozwojeminstytucjonalnymorganizacji.4.Kosztymerytorycznezwizanezrozwojemorganizacjimogstanowido60%wartocidotacjiibyprzeznaczonem.in.na:</p> <p>a) zakup sprztu biurowego, sprztu zwizanego z obszarem dziaa organizacji,oprogramowaniakomputerowego,oprogramowaniaksigowego,</p> <p>b) adaptacj lokalu (ktry organizacjama prawowykorzystywa dla swojej dziaalnoci przezokresconajmniej6m-cypozakoczeniuprojektu),</p> <p>7</p> <p>c) podniesienie kwalifikacji pracownikw lub wolontariuszy, wzmocnienie lub rozszerzeniekompetencjiczonkworganizacjiwzakresieichdziaastatutowych,</p> <p>d) czciowe finansowanie kosztw osob...</p>