Regulatory Pogodowe

 • View
  40

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Danfoss

Transcript

 • Jeden produkt - wiele zastosowaRegulatory elektroniczne dla Ciepownictwa, Chodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji

  MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

 • Regulatory elektroniczne Danfoss:Kilka typw produktw - a nieskoczona liczba zastosowa

  Typoszereg produktw ECL Comfort i ECL Apex 10 zoony jest z regulatorw elektronicznych do regulacji tempera-tury w ukadach grzewczych i ciepej wody uytkowej. (c.w.u.) Regulatory te zapewniaj wysoki po-ziom komfortu oraz optymalne wyko-rzystanie energii.

  Zakres produktw ECL ComfortW skad typoszeregu produktw ECL Comfort wchodz regulatory ECL Comfort 100, 200 i 300 kady zapro-jektowany w elegancki sposb.

  ECL Comfort 100 to wybr dla pros-tych systemw ogrzewania, w przy-padku ktrych, uytkownik preferuje tradycyjn, prost i analogow obsug.

  ECL Comfort 00 przeznaczony jest dla uytkownikw preferujcych cyfrowy interfejs z rozbudowan liczb opcji. Seria tych produktw oferuje wiele funkcjonalnych opcji, rwnie do uytku w instalacjach przemysowych.

  ECL Comfort 300 jest typem zaawan-sowanego regulatora o duej liczbie funkcji, takich jak: dwa obiegi regulacji + funkcja termostatyczna, funkcja optymalizacji, sterowanie sygnaem 3 - punktowym, komunikacja LON itp. Zastosowanie kart zapewnia atwo obsugi regulatora przez uytkownika.

  Zakres produktw uzupeniony jest przez eleganckie panele sterowania w dwch wersjach, ktre s poczone z regula-torem przez dwuyowy kabel.

  ECL Comfort przyszo ley w kartachTyposzereg ECL Comfort wraz z nowoczesn kart chipow nie tylko spenia obecne wymagania, lecz rwnie moliwe przysze oczekiwa-nia w stosunku do regulacji ciepa.

  W przypadku ECL Comfort 300 aktual-ne wymagania s speniane przy pomocy nowych kart z nowoczesnymi ustawieniami. Kilka podstawowych typw oraz szeroka rnorodno kart ECL daje kompleksowy przegld unikalnych moliwoci oferowanych przez typoszereg produktw ECL Comfort.

  Za pomoc wybranej karty, w prosty sposb mona skonfigurowa regulator oraz atwo zmieni ustawienia fabrycz-ne, tak by byy zgodne z odpowiednim obiegiem i wymaganymi nastawami.

  Harmonogram zada dla ECL Comfort moe by programowany dla kadego dnia tygodnia. Budynek bdzie ogrze-wany w czasie okrelonym przez uytkownika. Jest to ekonomiczne rozwizanie, zgodne z wymaganiami ochrony rodowiska.

  Zalety regulatorw ECL Comfort:

  Funkcja optymalizacji i wzmoc-nienia ogrzewania

  Ograniczenie temperatury pow-rotu zalene od temperatury zewntrznej

  Zabezpieczenie antyzamroeniowe

  Funkcja wyczenia ogrzewania

  Zegar caoroczny z automatyczn zmian czasu na letni lub zimowy

  Karty ECL z funkcj kopiowania danych

  Funkcja antybakteryjna (obiegi cwu)

  Komunikacja za pomoc protokow LonTalk, RS 232 lub M-Bus

 • 3

 • Funkcja Auto Tuning i ochrona siownika Pierwszym warunkiem dla prawido-wego funkcjonowania ukadu ogrze-wania s odpowiednie ustawienia, wykonane przed uruchomieniem systemu. Parametry nastaw wymagaj regulacji. Wstpne ustawienia daj nastpujce korzyci:

  Wysoki poziom komfortu

  Ulepszona ochrona przed osadza- niem kamienia w wymiennikach ciepa

  Oszczdno energii

  Trwao

  Minimalna ilo usug serwisowych

  Wprowadzenie moliwoci samoczyn-nego ustawienia parametrw nastaw regulatora takich jak funkcja auto tuning i ochrona siownika, umoliwia optymaln regulacj ukadu ogrzewa-nia. Zapewnia to wysoki stopie komfortu, stabiln regulacj podczas bezczynnoci i, w konsekwencji, dusz ywotno siownika.

  W ten sposb, parametry nastaw regulatora mog by ograniczone do pojedynczej, prostej i niezawodnej procedury. Funkcja Auto Tuning jest szczeglnie niezbdna w ukadach ogrzewania.

  Moliwo zdalnej obsugi za pomoc WebAccessWebAccess umoliwia dostp do ECL Comfort 200 i 300 poprzez Internet lub modem.

  Uytkownik sam definiuje poziomy dostpu, od kontroli do szerokiej regu-lacji parametrw regulatora ECL.

  Wszystkie aplikacje, aktualizacje oraz informacje dostpne s na portalu internetowym Danfoss Heating Portal, skd mog zosta pobrane.

  Wykorzystywanie technologii LON przez WebAccess umoliwia jednoczesn komunikacj z 4 regula-torami ECL. Inne dane, np. z licznika ciepa mog by rwnie monitorowa-ne przez WebAccess.

  Funkcja Auto Tuning w ECL Comfort

  Otwrz dopyw wody w celu uzyskania

  przepywu

  Uruchom funkcj Auto Tuning naciskajc

  przycisk

  Odczekaj 7-25 minut do zakoczenia funkcji

  tuning

  Elastyczno i atwa obsuga

  0

  0

  0

  0

  0

  30

  0

  10

  0

  0.00 .00

  Tem

  per

  atu

  ra c

  iep

  ej

  wo

  dy

  (C

  )

  Wie

  lko

  p

  rzep

  yw

  u (m

  3/h

  )

  10.00 1.00

  Czas (min.)

  Ciepa woda (C)

  Przepyw (m3/h)

  0.00 .00 30.00

  Wynik Auto Tuning

 • ECL Apex 10 programowalny regulatorECL Apex 10 jest, dedykowanym dla ciepownictwa, programowalnym regulatorem zawierajcym wszyst-kie odpowiednie funkcje i aplikacje. Regulator ten jest przeznaczony do stosowania w duych lub rednich wzach cieplnych i moe dziaa samodzielnie lub w sieci.

  W konsekwencji moe on by wyko-rzystywany w systemach kontroli (SCADA). Regulator ECL Apex 10 moe by roz-budowywany o szereg dodatkowych moduw w celu dopasowania do dowolnego ukadu ogrzewania lub ciepej wody uytkowej.

  Zalety regulatora ECL Apex 10:

  Regulacja temperatury, cinienia i przepywu

  Funkcja rejestracji danych

  Funkcje alarmu przyporzdkowane bdom pracy systemu, aplikacji bd monitorowania

  atwa i oszczdna eksploatacja i serwis; rnorodno gotowych szablonw do natychmiastowego zastosowania

  Funkcja kopii bezpieczestwa/ odzyskiwania danych dla podob- nych aplikacji

  Rne poziomy dostpu uytkownika uatwiajce obsug i programowanie

 • 00 3 6 9 12 15 18 21 24

  1913

  5C

  3 00 3 6 9 12 15 18 21 24

  1 51

  3

  Za pomoc ECL Comfort moliwa jest regulacja wszystkich etapw zuycia ciepa do najmniejszego szczegu i jednoczenie uwzgldnienie czynnikw zewntrznych takich jak temperatura zewntrzna, izola-

  cja ogrzewanego miejsca oraz wydajno grzejnikw. Obsuga ECL Comfort 200 i 300 naley do atwych. Wystarczy wcisn kilka przycikw by wprowadzi wszystkie parametry nastaw.

  Zaawansowana kontrola w prostym interfejsie uytkownika

  Regulacja temperatury: Wywietlacz dostarcza oglny podgld temperatury zewntrznej i wewntrznej, wymaganej tempe-ratury komfortu i statusu systemu.

  Standardowy wywietlacz: Umoliwia podgld czasu, temper-atury zewntrznej i wewntrznej, wybrane okresy komfortu w cigu dnia i status systemu.

  Programowanie czasu:Wywietlacz informuje o odstpach pomidzy okresami komfortu, jeeli zostay wprowadzone dodatkowe i osobiste okresy, w celu spenienia specjalnych wymaga.

  Wywietlacz dla kocowego odbiorcy

  Regulator i program serwisowy mog by obsugiwane za pomoc palptopu PDA lub komputera PC - na miejscu lub zdalnie przez modem. Program ser-wisowy oferuje rne poziomy dostpu uytkownika: nadzorujcy, serwisowy, codzienny i domylny.

  Wymagana temperatura zasilania jest regulowana w zalenoci od tempera-tury zewntrznej (regulacja pogodowa), ale moe by rwnie uzaleniona od:

  Harmonogramu (temperatura kom-fortu/temperatura obniona)

  Optymalizacji regulacji czasowej

  Funkcji wzmocnienia

  Ograniczenia maksymalnej i mini-malnej temperatury zasilania

  Ograniczenia temperatury powrotu, przepywu lub energii

  Funkcji antybakteryjnej (obiegi c.w.u.)

  ECL Apex 10 - Elastyczny interfejs uytkownika i funkcje regulacyjne

  Wywietlacz ECL Comfort dla kocowego odbiorcy i instalatora

 • 5

  1 1

  ON

  2

  ON

  036

  B3

  ON

  8C

  1

  3

  ON

  0

  1 1

  ON

  2

  ON

  41

  01

  Wywietlacz instalatora

  Regulacja elementw systemu:Wywietla stan pracy pomp, zaworw regulacyjnych z napdem itp. w ukadzie ogrzewania, jak rwnie aktualne temperatury (temperatury zasilania i powrotu).

  Regulacja temperatury systemu: W tym miejscu, ustawiana jest krzywa grzania - zaleno pomidzy wymagan temperatur zasilania a temperatur zewntrzn.

  Funkcja optymalnego startu:Obliczenie optymalnego czasu wczenia i wyczenia uwzgldnia takie czynniki jak izolacj, grzejniki i wydajno systemu aby zapewni uzyskanie wymaganej temperatury w wymaganym czasie.

  Kady z parametrw regulacyjnych jest przedstawiony wraz z krtkim opisem i akutaln wartoci. Podstawowe wartoci obiegu grzewczego przed-stawione s w grnej czci okna.

  Podstawowe parametry i wartoci od-czytu z obiegu grzewczego.

  Przegld wszystkich obiegw; grzew-czego i c.w.u.

  Tryb pracy regulatora:

  Wykorzystywany do przeczania pomidzy obsug rczn, obsug zaprogramowan, sta temperatur komfortu, sta temperatur obnion i trybem czuwania.

  Przyciski strzaek:

  Przechodzenie pomidzy poszczeglnymi liniami menu.

  Przycisk shift:

  Przeczanie pomidzy poszczeglnymi nasta-wami, ktre mona zmieni: Temperatura, punkt przeczenia itp.

  Przyciski +/-:

  Ustawienie rnych wartoci i sterowanie rczne.

  Przecznik obiegwc:

  Przeczanie pomidzy obiegiem ogrzewania i obiegiem c.w.u./ogrzewania.

 • Czujniki temperatury

  Zewntrzne

  Pokojowe

  Powierzchniowe

  Zanurzeniowe

  Akcesoria Gniazdo do montau ciennego

  Zestaw zczy do montau ciennego

  Zegar analogowy dla ECL Comfort 100B i 100M

  Panel pokojowy, ECA 60 z wbudowa-nym czujnikiem temperatury

  Panel pokojowy, ECA 62 (jak ECA 60, ale czujnikiem wilgotnoci)

  Urzdzenie zdalnego sterowania, ECA 61

  Urzdzenie zdalnego sterowania, ECA 63 (jak ECA 61, ale z czujnikiem wilgotnoci)

  Modu przekanikow