Remont schodów do budynku Prokuratury Okręgowej w ... ?. 6c...Projekt: Katowice Remont schodów STB.1.…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Remont schodw do budynku Prokuratury Okrgowej w Katowicach

przy ulicy Wita Stwosza 31

Projekt: Katowice Remont schodw STB.1. ROBOTY WYKOCZENIOWE

INWESTKOSZT Nadzr Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata

2

Spis tre ci 1. WSTP ..................................................................................................................................................... 3

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ................................................................................................. 3

1.2. Zakres robt objtych Specyfikacj Techniczn .............................................................................. 3

1.3. Okrelenia podstawowe ................................................................................................................... 3

2. MATERIAY .............................................................................................................................................. 3

2.1. Podogi i posadzki............................................................................................................................... 4

3. SPRZT .................................................................................................................................................... 4

3.1. Roboty wykoczeniowe ...................................................................................................................... 4

4. TRANSPORT ............................................................................................................................................ 4

5. WYKONANIE ROBT .............................................................................................................................. 5

5.1. Wymagania oglne .......................................................................................................................... 5

5.2. Wykonanie podg i posadzek ......................................................................................................... 5

5.2.1. Podkady pod posadzk .......................................................................................................... 5

5.2.2. Posadzki z pytek ceramicznych, gresowych .......................................................................... 5

5.2.3. Roboty malarskie ..................................................................................................................... 5

6. KONTROLA JAKOCI ROBT ................................................................................................................ 6

6.1. Oglne zasady kontroli jakoci robt ............................................................................................... 6

6.2. Szczegowe zasady kontroli robt .................................................................................................. 6

6.2.1. Podogi i posadzki.................................................................................................................... 6

6.2.2. Tynki, okadziny cian i malowanie ......................................................................................... 6

6.2.3. lusarka ................................................................................................................................... 7

7. OBMIAR ROBT ...................................................................................................................................... 7

7.1. Oglne zasady obmiaru Robt ........................................................................................................ 7

7.2. Szczegowe zasady obmiaru Robt ............................................................................................... 7

7.3. Jednostki obmiarowe ....................................................................................................................... 7

8. PRZEJCIE ROBT ................................................................................................................................ 7

8.1. Warunki oglne ................................................................................................................................ 7

8.2. Warunki szczegowe ...................................................................................................................... 7

9. PODSTAWA PATNOCI ........................................................................................................................ 7

9.1. Ustalenia oglne .............................................................................................................................. 7

9.2. Cena wykonania robt ..................................................................................................................... 8

10. PRZEPISY ZWIZANE ........................................................................................................................ 8

Projekt: Katowice Remont schodw STB.1. ROBOTY WYKOCZENIOWE

INWESTKOSZT Nadzr Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata

3

1. WSTP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych s wymagania oglne dotyczce wykonania i odbioru robt wykoczeniowych dla zadania: Remont schodw zewn trznych przed wej ciem gwnym do budynku prokuratury okr gowej w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 31.

Zakres stosowania ST

Specyfikacj Techniczn jako cz Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia (SIWZ), naley odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robt opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robt obj tych Specyfikacj Techniczn

Zakres robt realizowanych w ramach robt konstrukcyjno-budowlanych i wykoczeniowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbdnych materiaw, urzdze i sprztu budowlanego.

2) Roboty rozbirkowe.

(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty wykoczeniowe:

Roboty posadzkowe

1.3. Okrelenia podstawowe

Okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 Posta-nowienia Podstawowe pkt. 1.4. Ponadto:

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostaych skadnikw, ktre przechodz przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowica wykoczenie jego powierzchni,

Okadzina - zewntrzne pionowe lub prawie pionowe wykoczenie konstrukcji.

Wykoczenie ostateczne pokrycie i obrbka powierzchni wraz z ich krawdziami przecicia.

2. MATERIAY

Oglne wymagania dotyczce materiaw podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe pkt. 2.

Wszystkie materiay przewidywane do wbudowania bd zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegowe informacje dotyczce rda wytwarzania i wydobywania materiaw oraz odpowiednie wiadectwa bada, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spenienie wymaga ilociowych i jakociowych materiaw dostarczanych na plac budowy oraz za ich waciwe skadowanie i wbudowanie zgodnie z zaoeniami .

Projekt: Katowice Remont schodw STB.1. ROBOTY WYKOCZENIOWE

INWESTKOSZT Nadzr Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata

4

2.1. Podogi i posadzki

Materiaami stosowanymi do wykonania robt bdcych tematem niniejszej specyfikacji s:

warstwy wyrwnawcze pod posadzki z zaprawy szybkotwardniejcej,

pytki posadzkowe o wymiarach 60 x 120 cm,

Zaprawa klejowa wysokoelastyczna do ukadania duych formatw pyt gresowych, ceramicznych i kamienia naturalneg,

Super spoina wysokoplastyczna,

Szpachlwka do tynkw,

Farba elewacyjna,

Balustrady ze stali nierdzewnej,

kompletny profil dylatacyjny,

Kotwy chemiczne,

Podjazdy ze stali nierdzewnej, ryflowanej z krawdziami bocznymi wys.35mm

3. SPRZT

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe pkt. 3.

Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako i rodowisko wykonywanych robt.

Sprzt uywany do realizacji robt powinien by zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robt, ktry uzyska akceptacj Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inynierowi kopie dokumentw potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wyko czeniowe

Wykonawca przystpujcy do wykonania robt wykoczeniowych powinien wykaza si moliwoci korzystania z nastpujcego sprztu:

urzdzenia do przygotowania zaprawy,

4. TRANSPORT

Oglne wymagania dotyczce transportu podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe pkt. 4.

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodkw transportu, ktre nie wpyn niekorzystnie na jako robt i waciwoci przewoonych towarw. rodki transportu winny by zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robt, ktry uzyska akceptacj Inspektora Nadzoru.